Elektr yurituvchi kuch Savollar va Javoblar “Elektr yurituvchi kuch” tushunchasini izohlang?


Download 0.78 Mb.
Pdf ko'rish
Sana13.05.2020
Hajmi0.78 Mb.
#105515
Bog'liq
7-laboratoriya
YOG, 01, Шартнома тушунчаси, 9. Понятие VLAN, VPN, 3- seminar javobi, Fanidan kurs ishi mavzu (2), tabiat 2 test, TIFF, BOOK Lab HTML Формалар, 9 mavzu topshiriq, TARIX VA HUQUQ FANLARI OYLIGI, 975 01.12.2018, Стратегия, Введение в обработку изображений в Python с OpenCV

Elektr yurituvchi kuch 

Savollar va Javoblar 

1. “Elektr yurituvchi kuch” tushunchasini izohlang?  

1) 

Elektr yurituvchi kuch - tashqi kuchlar zaryadlarni ko’chirish uchun ma’lum ish bajaradi. 

Galvanik element elektrodlari orasidagi potensiallarning  maksimal  farqi  elektr yurituvchi  kuch 

deb  ataladi.  Elektr  yurituvchu  kuch  shunday  kuch  hisoblanadiki  u  2 ta  nuqtada ta’sir  kо’rsatib, 

tokni о’tishiga undaydi. Elektr tokini hosil bо’lishining eng muhim sababi elekr yurituvchi kuch 

hisoblanadi.  Elektr  yurituvchi  kuch  о’lchovi  sifatida tegib  turgan  jismlar  potensiallarining  farqi 

olinadi.  Agar  ikki  bir  xil  metall  plastinkalari  о’zlarining  bir  xil  tarkibli,  lekin  har  hil 

konsentratsiyalari  eritmalariga  tushirilganda  ham  elektr  yurituvchi  kuch  yuzaga  keladi. 

O’zgaruvchan yoki oʻzgarmas tok energiya manbalarida tashqi kuchlar taʼsirini ifodalaydigan fizik 

kattalik  hisoblanadi.  O’tkazgichdan  tok  o’tishi  uchun  unda  elektr  maydon  hosil  qilinadi  va 

saqlanadi.  Bu  uchun  tok  manbai  yordamida  o’tkazgich  uchlarida  potensiallar  farqi  (φ1-φ2) 

uzilmasdan    turiladi.  Bu  esa  tok orqali  oqib  keluvchi  musbat  zaryadlarni  o’tkazgichning  kichik 

potensial φ2 li uchidan uzluksiz olib ketish va katta potensial φ1 li uchiga uzluksiz keltirib turish 

kerekligini  ko’rsatadi.  Zaryadlarning  yopiq  yo’ldagi  harakati  paydo  bo’ladi.  Bunda  faqat 

elektrostatik  kuchlarning  o’zi  yetarli  bo’lmaydi,  sababi  kuchlarning  zaryadlarni  yopiq  kontur 

bo’ylab ko’chirishda bajargan ishi nolga teng. Yopiq konturda zaryadlar oqimini taʼminlash uchun 

noelektrostatik  kuchlar  bo’lishi  lozim. Tashqi kuchlar turli  ishorali  zaryadlarni  birlashtirmaydi, 

ularning ajralishini yuzaga keltiradi va to’g’ri chiziq uchlarida potensiallar farqini  birdek saqlab 

turadi.  Tashqi  kuchlarning  taʼsiri  Elektr  yurituvchi  kuch  bilan  ifodalanadi.  Tashqi  kuchlarning 

noelektrostatik  elektr  maydonini  elektr  energiya  manbai  hosil  qiladi.  Demak,  elektr  yurituvchi 

kuch tashqi kuchlar taʼsirida tok zanjiriga kiritilgan energiya hisoblanadi. Elektr yurituvchi kuch 

voltlarda o’lchanadi. 

Tоki kuchi,  elektr yurituvchi kuch, kuchlаnish

Elektr    zаryadlаrining    tаrtibli    hаrаkаti    tоk    dеyilаdi.  Tоk      yo’nalishi    uchun    musbаt    

zаryadlаrning  hаrаkаt  yo’nalishi qabul qilinаdi.  Оdаtdа   elektr  tоki  elektr mаydоni  tа`siridа  

vujudgа kеlаdi. 

Ikkitа o’tkazgichni  1 vа 2  turli  ishоrаli  zаryad  bilаn 

1 vа  

2 pоtеnsiаllаrgаchа zаryadlаymiz 

vа ulаrni  3 o’tkazgich bilаn ulаymiz. Bundа 3 o’tkazgichdа tоk hоsil  bo’lаdi. 

                             

O’tkazgichning  ko’ndаlаng kеsimi orqali  bir sеkundа o’tgаn elektr miqdori  tоk  kuchi dеylаdi   

            

t

q

I 

  

        


1

                       2

                                   +       G       -  

1               2 

 

 

 Vaqt   o’tishi  bilаn  kuchi  vа  yo’nalishi  o’zgarmаydigаn  tоk  o’zgarmаs  tоk  dеyilаdi, аks  hоldа  

bundаy  tоk  o’zgaruvchаn  tоk dеyilаdi. Tоk kuchi birligi  (SI)

 

Ампер  Elektrronlаrning 3  o’tkazgich  bo’ylab  hаrаkаti  tufаyli  1 vа 

2  o’tkazgichlаr rаzryadlаnаdi vа  ulаr  оrаsidаgi  pоtеnsiаllаr  аyirmаsi  yo’qоlаdi.  

Buning  nаtijаsidа  ulоvchi o’tkazgich  ichidа elektr  mаydоni  nоlgа  tеng bo’lib qoladi vа tоk  

tuhtаydi.  

O’zgarmаs tоkni  bаrqaror  tutib  turish  uchun   mаhsus G qurilma  bo’lishi   vа  uning   ichidа 

hаmmа  vaqt  turli  ishоrаli  zаryadlаr   аjrаlib  turishi,  hаmdа    musbаt zаryadlаr 1 o’tkazgichgа, 

mаnfiy zаryadlаr esа 2 o’tkazgichgа  kuchib  turishi zаrur. Bundаy  qurilma  generator yoki tоk  

mаnbаi dеb аtаlаdi.  

Gеnеrаtоrdа zаryadlаrni аjrаtuvchi kuchlаr elektr tаbiаtli kuchlаr bo’lmаsligi kеrаk, chunki elektr 

kuchlаr  turli  ishоrаli  zаryadlаrni  аjrаtmаydi, bаlki  faqat birlаshtirishi  mumkin. Shuning uchun  

tоk  mаnbаidа  zаryadlаrni  аjrаtuchi  kuchlаr  bеgоnа  аjrаtuvchi    kuchlаr  dеyilаdi.  Bеgоnа 

kuchlаrning  tаbiаti  turlichа  bo’lishi  mumkin  (mаsаlаn-  аkkumulyatоr  vа  gаlvaniq  elеmеntdа 

bundаy kuchlаr  himiyaviy  rеаksiyalаr enеrgiyasi hisоbigа hоsil bo’lаdi). 

Tоk mаnbаi  ichidа  zаryadlаrning аjrаlishi vа ko’chishigа, birinchidаn, musbаt  qutbdаn mаnfiy 

qutbgа  yunаlgаn ichki elektr mаydоni vа ikkinchidаn,  tоk mаnbаi muhitning  qarshiligi (mаsаlаn 

- elektrоlitning yopishqоqligi) tuskinlik qilаdi.  

Shuning uchun bеgоnа elektr аjrаtuvchi kuchning bаjаrgаn ishi  quyidagichа bo’lаdi.  A

1

- tоk mаnbаi ichidа elektr mаydоni kuchlаrigа qarshi  bаjаrilgаn ish A

A

A

 1

           

A

- mаnbа muhitining mеhaniq qarshilik kuchlаrigа qarshi bаjаrilgаn ish Aq

1

12     - tаshki kuchning elektr mаydоn tа`sirigа qaramasdаn tоk mаnbаi qutblаrigа оlib o’tgаn mаnfiy vа musbаt zаryadlаrning аrifmеtik yig’indisi. 

Dеmаk 
A qA 1

2

  Tаshki elektr аjrаtuvchi kuchning mаnbа ichidа uning qutblаri оrаsidа birlik zаryadni ko’chirishdа 

bаjаrgаn ishi tоk mаnbаining  elektr yurituvchi kuchi  (E.YU.K.) dеb аtаlаdi. 

                               A

q

    yoki    

1

2

Aq

 

Аgаr tоk mаnbаining qutblаri аjrаlgаn bo’lsa   

A

0

. Bu hоldа bеgоnа kuch  tоk mаnbаi ichidа  zаryadlаrni ko’chirmаydi, bаlki faqat zаryadlаrning  bаrqaror tоpgаn аjrаlishini to’tib turаdi, hоlоs. 

U hоldа      

 

1

2 

Elektr  yurituvchi  kuch  аjrаtilgаn  tоk  mаnbаi  qutblаridаgi  pоtеnsiаllаr  аyirmаsigа  tеng.  Tаshki 

elektr zаnjiri bilаn to’tashtirilgаn tоk mаnbаi  qutblаridаgi pоtеnsiаllаr аyirmаsi tоk mаnbаining 

kuchlаnishi dеyilаdi. 

Kuchlаnish E.YU.K. dаn  Aq

 kаttаlikkа kаm bo’lаdi. 

Shundаy qilib,  elektr yurituvchi kuch bеrilgаn tоk mаnbаi qutblаri оchik (аjrаtilgаn) bo’lgаndа  

ulаrdаn  erishish mumkin bo’lgаn  mаksimаl pоtеnsiаl аyirmаsigа tеng. 

Tаshki  elektr  zаnjirning  ehtiyoriy  qismidа  ikki  kundаlаng  kеsimi  оrаsidа  birоr a

b

u 

pоtеnsiаllаr farqi mаvjud bo’lаdi, bu fаrk  zаnjirning shu qismidаgi kuchlаnish yoki  kuchlаnish 

tushishi dеb аtаlаdi.  

    Вольт

u

, 

 2. Galvanik element termodinamikasi.  

2) 

 Kimyoviy  reaksiya  energiyasini  elektr  energiyaga  aylantirib  beruvchi  asbob  galvanik 

element deyiladi. Bu asbob elektrolit eritmalariga tushirilgan ikki elektroddan iborat bo’ladi. Bu 

eritmalar  g’ovak  to’siq  yordamida  yoki  elektrolitik  ko’prik  yordamida  ulanadi.  Elektrodlarni metall  o’tkazgich  orqali  ulasak  ularning  birida  oksidlanish,  ikkinchisida  qaytarilish  reaksiyalari 

boradi. 

Termodinamik jihatdan qaytar bo‘lgan jarayonlarda maksimal elektr ishi bajariladi. Bunday 

sharoitlarda o‘lchangan ikki elektrod orasidagi potensiallar farqi maksimal qiymatga ega bo‘ladi 

va u galvanik elementning elektr yurituvchi kuchi deyiladi. Galvanik elementning bajargan ishi 

elektr yurituvchi kuchni tashib o’tilgan zaryad miqdorining ko’paytmasiga teng: A=zFE 

Agar  reaksiya  jarayonida      z  mol  bir  zaryadli  ionlar  qaytarilsa  yoki  oksidlansa,  bu  sharoitda 

Faradey  qonuni  bo’yicha  Kulon  zaryadi  tashib  o’tiladi,  ya’ni  F=96493K.  Izobarik-izotermik 

qaytar jarayonda elektr ishi Gibbs energiyasining kamayishi hisobiga bajariladi A = -∆G va ∆G = 

−zFE  

Gibbs-Gelmgolts tenglamasidagi  ∆G = ∆H +T [

𝐝(∆𝐆)


𝐝𝐓

] 

Gibbs energiyasining o‘rniga yuqoridagi ikki tenglamadagi qiymatni qo‘ysak va        [

𝐝(∆𝐆)

𝐝𝐓

] = -∆S      yoki      zF (

𝒅𝑬

𝒅𝑻) = ∆S 

Bilgan holda: -zFE = ∆H – TzF ( 

𝒅𝑬

𝒅𝑻

)    va   ∆H= -zF (E-T𝒅𝑬

𝒅𝑻

)  tenglamalar kelib chiqadi. 

𝒅𝑬

𝒅𝑻

 hosila elektr yurituvchi kuchining harorat koeffitsiyenti bo’lib galvanik elementning tabiatiga qarab 

𝒅𝑬

𝒅𝑻 musbat yoki manfiy qiymatlarni qabul qilish mumkin. 

Galvanik  elementdagi  elektr  yurituvchi  kuch  mohiyatini  tushuntirish  uchun  energiyaning 

saqlanish qonuni ochilgandan so’ng Nernst ishlarida to’la-to’kis ifodalangan kimyoviy nazariya 

olg’a  surildi.  Bu  nazariyaga  ko’ra,  galvanik  elementdagi  elektr  energiyaning  manbai  metall 

elektrod va elektrolit eritmalari chegaralarida sodir bo’ladigan kimyoviy reaksiyalar energiyasidir.  

Galvanik elementning muvozanat konstantasi 

 

Elektrod muvozanat eritmadagi ionlarning har qanday konsentratsiyasida (aktivligida) vujudga kelishi mumkin va bu muvozanat o‘zining potensialiga ega bo‘ladi. Ikkita o‘z–o‘zicha 

muvozanat holatidagi elektrodlardan galvanik element hosil qilinadi, ya’ni muvozanatda 

bo‘lmagan sistema vujudga keladi. Buning sababi metallardagi elektronlarning zichligi turlicha 

bo‘lishidir, shuning uchun elektronlar tashqi zanjir orqali bir metalldan ikkinchisiga o‘tishga 

intiladi, ichki zanjirda esa ionlarning tashilishi kuzatiladi. Jarayon sistemada muvozanat qaror 

topguncha davom etadi. Galvanik elementdagi termodinamik muvozanat konstantasini a

K

RT

G

ln

0

  va 

0

0zFE

G tenglamalardan foydalanib topiladi, bu yerda E

0

–standart EYUK (hamma ionlarning o‘rtacha aktivliklari 1 ga teng bo‘lganda): 

 

RTzFE

K

a

/

ln0

  va   RT

zFE

K

a

3

,2

/

lg0

       

 

Yakobi–Daniel elementining EYUK  1,1 V ga teng. Yuqoridagi  tenglamaga binoan xisoblangan muvozanat konstantasi  

37

102a

K

 ga teng. Muvozanat konstantasining bunday 

katta qiymatni qabul qilishi jarayon kimyoviy qaytmas ekanligini ko‘rsatadi: jarayon misning 

to‘la qaytarilishigacha davom etadi; mis tuzi eritmasiga rux metalini tushirsak, eritmadagi barcha 

mis ionlari o‘z –o‘zidan metall holida ajralib chiqadi. 

3. “Elektrod” tushunchasi. Elektrod potensialning hosil boʻlish mexanizmi? 

3) 

Elektrod 

— 

ionli o’tkazgichga 

botirilgan 

element, elektron o’tkazgich 

hisoblanadi. Elektroliz vaqtida galvanik tok manbalari va boshqalarda ishlatiladi. 

Zaryadlangan  zarrachalar  tutgan  eritmaga  tushirilgan  metallni  elektrod  deb  ataymiz.  Bunday 

sistemada metalldan eritmaga kationlar o’tishi mumkin. Olib o’tilayotgan zarrachalarning solvatlanishi ionlarning o’tishiga ko’maklashadi. Kationlarning 

eritmaga  o’tishi  natijasida  metall  manfiy  zaryadlanadi,  lekin  elektrod  eritma  sistemasi 

elektroneytral bo’lib qoladi lekin elektrod –eritma sistemasi elektroneytral bo‘lib qoladi. Elektrod 

sirti atrofida metall sirtidan 10

-5

 -10


-7

 m gacha cho‘zilgan ikkilamchi elektr qavat hosil bo‘ladi. 

                                                                           

  

 1-  rasm. Qo‘sh elektr qavatining tuzilishi. 

Manfiy belgili aylanalar bilan spetsifik adsorbilangan anionlar ko‘rsatilgan;  musbat belgi bilan–

gidratlangan  kationlar;  shtrixlangan  aylanalar  bilan–diffuzion  qavatdan  tashqarida  joylashgan 

gidrat  qavat;  o‘qli  aylanalar  bilan–suvning  dipollari; 

𝜑  va   lar  bilan  esa  ichki  va  tashqi potensiallar ko‘rsatilgan. 

 

Maxsus  adsorbsiyaning  paydo  bo‘lishi  ionning  gidratlanish  darajasiga  va  kattaligiga  bog‘liq. Masalan,  ftor  ioni  vodorod  bog‘lari  bilan  bog‘lanadi  va  bu  hol  ftor  ionining  eritma  hajmidan 

elektrod-ning  sirtiga  chiqishiga  halaqit  beradi.  Adsorbsiyalangan  ionlarning  markazlaridan  G

1

 

masofada  o‘tkazilgan  tekislik  Gelmgolsning  ichki  tekisligi  deb  ataladi.  Bu  tekislikdan  keyin gidratlangan kationlarning markazlaridan G

2

 masofada o‘tkazilgan Gelmgolsning tashqi tekisligi keladi. Gidratlangan ionlarning radiusiga yaqin oraliqdagi O — G

2

 Gelmgols  qavati  zich qavat deyiladi. 

Agar metall suvga tushirilsa, undagi ionlar erituvchining qutblangan molekulalari ta’sirida kristall 

panjaralaridan uzilib suvga о’tadi. Kationlarning eritmaga о’tishi natijasida metall sathida ortiqcha 

elektronlar  tо’planib,  uni  manfiy  zaryadlaydi.  Metall  sathiga  yaqin  turgan  suyuqlik  qatlamida 

kationlarning  jamlanishi  tufayli  eritma  musbat  zaryadlanadi.  Natijada  plastinka  sathidagi 

elektronlar va suyuqlik qatlamidagi kationlardan tashkil topgan qо’sh elektr qavati vujudga keladi. 

Aslida  elektrodni  bir-biriga  tegib  turgan  ikkita  о’tkazgich  deyishimiz  mumkin.  Bunda  metal 

birinchi tur о’tkazgich va elektrolit ikkinchi tur о’tkazgich hisoblanadigan sistema bo’ladi. Sathlar 

orasida ya’ni eritma metall chegarasida potensiallar farqi vujudga keladi. Bu elektrod potensialidir. 

Elektrod  potensial - elektrolit va  unga  solingan elektrod orasidagi potensiallar  farqi. 

Istalgan 

metall  elektrolit 

eritmasiga  botirilganda  metall  eritma  sirt  chegarasida  potensiallar  ayirmasi 

vujudga  keladi,  u  elektrod  potensiali  deyiladi.  Har  qaysi  elektrodning  potensiali  metallning 

tabiatiga, uning eritmadagi ionlarining konsentratsiyasiga va temperaturaga bog’liq. Uning hosil 

bo’lish  mexanizmi  quyidagicha:  metal  sirtini  gidratlanmagan  va  adsorbsiyalangan  anionlar 

egallaydi  va  bu  egallanishni  maxsus  adsorbsiyalanish  deyiladi.  Mana  shu  adsorbsiyalangan 

ionlardan  ma’lum  masofadan  keyin  Gelmgolsning  ichki  tekisligi  undan  keyin  gidratlangan 

kationdan  ma’lum  masofada  yotuvchi Gelmgolsning tashqi tekisligi  hosil  bo’ladi. Gidratlangan ion  markazi  va Gelmgolsning tashqi tekisligi orasi zich qavat deyiladi. Shu zich qavatda ionlar 

bilan kuchsiz bog’langan suv molekulalari bo’ladi. Zich qavatning tashqarisi diffuzion qavat bo’lib 

u yerda zarrachalar o’zining issiqlik energiyasi va elektr maydoni ta’sirida tartibsiz taqsimlanadi. 

Bu diffuzion qavat uzunligini 

 masofadagi Gelmgolsning tashqi tekisligigacha bo’lgan samarali qavatini ajratib olsak va maxsus adsorbsiyalanish kuzatilmadi desak bu ikkilamchi qavaqtni yupqa 

kondensatorga o’xshatish mumkin. Natijada kondensatorning bir qavati metalning zaryadlangan 

sirti,  ikkinchi  qavat  esa 

  masofadagi  samarali  sirt  bo’ladi.  Mana  shu  ikki  qavat  o’rtasida potensiallar farqi vujudga keladi. 

 

4. “Diffuzion potensial” tushunchasi.  4) 

Diffuzion  potensiallar  bir  xil  erituvchida  erigan  tuzlar,  kislotalar  va  asoslarning  har  xil 

konsentratsiyali  ikki  eritmalararo  kontakti  mavjud  bo’lib,  eritmalardagi  ionlaning 

harakatchanliklari o’zaro farqlangan sharoitda kelib chiqadi. Ikki elektrolit eritmalarining chegara 

sirtida ionlarning turli harakatchanligi tufayli  diffuzion potensial hosil bo’ladi. Bu ikki elektrolit 

bitta  moddaning  ikki  xil  konsentratsiali  eritmalari  hisoblanadi.  Natijada  diffuziya  hodisasi 

kuzatilib  kationlar  kam  konsentratsiyali  eritmaga  qarab  harakatlanadi  va  turli  konsentratsiyali 

eritmalarning  chegarasida  manfiy  va  musbat  zaryadlangan  sohalar  paydo  bo’ladi.  Ushbu  elektr 

qavatining  hosil  bo’lishi  eritmalarning  chegarasida  potensiallar  farqini  vujudga  keltiradi.  Mana 

shu  potensiallar  farqi  diffuzion  potensial  deb  ataladi.  Diffuzion  potensial  faqat  turli 

konsentratsiyali  eritmalar  chegarasidagina  emas,  balki  har  qanday  ikki  elektrolit  eritmasi 

chegarasida  ham  hosil  bo‘ladi.  Diffuzion  potensialning  miqdori  aktivliklarning  yoki  eritmalar 

konsentratsiyasining o’zaro nisbatiga va ionlarning tashish sonlari ayirmasiga proporsionaldir. 

Ikki  elektrolit  eritmalarining  chegara  sirtida  ionlarning  turli  harakatchanligi  tufayli  diffuzion 

potensial hosil bo‘ladi. Masalan, AgNO

3

 ning bir–biri bilan tutashtirilgan 0,1 n va 1 n eritmasini ko‘zdan kechiramiz. Diffuziya qonuniga binoan Ag

+

 va   ionlari yuqori konsentratsiyali eritmadan kam  konsentratsiyali  eritma  tomon  harakatlanadi.      anionlarning  harakatchanligi  Ag

+

  kationiga nisbatan  yuqori bo‘lganligi sababli   ionlarining konsentratsiyasi kam konsentratsiyali eritmada 

ortib  ketadi.  Natijada  turli  konsentratsiyali  eritmalarning  chegarasida  manfiy  va  musbat 

zaryadlangan  sohalar  paydo  bo‘ladi.  Ushbu  elektr  qavatining  hosil  bo‘lishi  eritmalarning 

chegarasida potensiallar farqini vujudga keltiradi. Mana shu potensiallar farqi diffuzion potensial 

deb ataladi. Diffuzion potensial faqat turli konsentratsiyali eritmalar chegarasidagina emas, balki 

har qanday ikki elektrolit eritmasi chegarasida ham hosil bo‘ladi. Diffuzion potensialning miqdori 

aktivliklarning yoki eritmalar konsentratsiyasining o‘zaro nisbatiga va ionlarning tashish sonlari 

ayirmasiga proporsionaldir. Diffuzion potensialning ishorasi tashish sonlarining miqdoriga bog‘liq 

bo‘ladi.  Amaliyotda  diffuzion  potensial  aniq  natijalar  olishga  xalaqit  beradi.  Shuning  uchun 

diffuzion  potensialni  yo‘qotishga  harakat  qilinadi  va  diffuzion  potensiallar  ayirmasini  hosil 

qiluvchi eritmalar tuz ko‘prigi orqali tutashtiriladi. Tuz ko‘prigi sifatida ionlarning harakatchanligi 

bir xil bo‘lgan tuzlardan foydalaniladi. Odatda KCl, KNO

3

, NH


4

NO

3  eritmalari  ishlatiladi. Ikki 

eritma  tuz  ko‘prigi  orqali  tutashtirilganda  elektr  tokini  asosan  shu  tuz  ko‘prigining  ionlari 

o‘tkazadi. 

5. Standart potensiallar. Nernst tenglamasi.  

5) 

Ikkita elektroddan  iborat bo’lgan  va elektrodlardan  birining potensiali aniqlanishi kerak 

bo’lgan, ikkinchi elektrodning potensiali esa nolga teng deb olingan galvanik elementning elektr 

yurituvchi kuchini elektrodning standart potensiali hisoblanadi. 

Vant-Goffning  izoterma  tenglamasidan  foydalanib,  elektrodlarning  potensialini  va  galvanik 

elementlarning elektr yurituvchi kuchni hisoblab topish mumkin: A = -∆G =RT (lnK

α

 - ∆lnα

0) 

 

bu yerda: K

α

 – aktivlik bilan ifodalangan muvozanat konstantasi; 

∆α

0

 – reaksiya mahsulotlari aktivliklari ko’paytmasining boshlang’ich moddalar aktivliklari 

ko’paytmasiga nisbati. 

Galvanik elementning bajargan ishi elektr yurituvchi kuchni tashib o’tilgan zaryad miqdorining 

ko’paytmasiga teng: A=zFE 

A=zFE ekanligini hisobga olgan holda: 

 

E =

 

𝑹𝑻

𝒛𝑭 lnK

α

 - 

𝑹𝑻

𝒛𝑭 ∆lnα 

Agar dastlabki moddalarning konsentratsiyalari qga teng bo’lsa,  ∆α

0

=1 va ∆lnα

0

=0 bo’ladi, so’ngra: 

 

E

𝑹𝑻

𝒛𝑭  lnK

α 

 

ga teng bo’lib qoladi,  

bu yerda: 

E

0

=standart elektr yurituvchi kuch. 

A = -∆G =RT (lnK

α

 - ∆lnα


0)   

va  


ERT

zF

  lnKα 

 tenglamalaridan 

 

E= E

0

 + 

𝑹𝑻

𝒛𝑭 ∆lnα

0

 

Bu tenglamada aktivliklarni o’nli logarifim bilan ifodalasak: 

 

E= E

0  

+  

𝟐,𝟑𝟎𝟑𝑹𝑻


𝒛𝑭

lg (

𝜶

𝒐𝒙𝜶

𝒓𝒆𝒅
E=E  yoki   π=π

bu yerda: π

0

 –standart potensial deyiladi. 

Bu tenglama Nernst tenglamasi hisoblanadi, potensial bilan eritmaning konsentratsiyasi 

orasidagi bog’lanishni ko’rsatadi.  

Galvanik  elementdagi  elektr  yurituvchi  kuch  mohiyatini  tushuntirish  uchun  energiyaning 

saqlanish qonuni ochilgandan soʻng V. Nernst ishlarida to’la to’kis ifodalangan kimyoviy nazariya 

olg’a  surildi.  Bu  nazariyaga  ko’ra,  galvanik  elementdagi  elektr  energiyaning  manbai  metall 

elektrod va elektrolit eritmalari chegaralarida sodir bo’ladigan kimyoviy reaksiyalar energiyasidir. 

Nernst  tenglamasi  esa  elektr  yurituvchi  kuchning  elektrolit  konsentratsiyasiga  termodinamik 

bog’liqligini ko’rsatadi.  

6. Elektrodlar qanday sinflarga ajratilgan?

 

6) 

Elektrodlarni sinflarga ajratishda termodinamik jihatdan fazalar soni va qaytarlikning turi 

hisobga olinadi. Termodinamik jihatdan elektrodlar quyidagi sinflarga bo’linadi:  

1. 


Birinchi tur:  

-ikki fazali; 

-kation yoki anionga nisbatan qaytar.  

2. Birinchi tur: 

-uch fazali;  

-gaz elektrodlar.  

3. Ikkinchi tur:  

-uch fazali;  

-kationga va anionga nisbatan qaytar.  


4. Redoks:  

-oksidlangan va qaytarilgan ko‘rinishlar bitta-suyuq fazada bo’lgan elektrodlar  

5. Uchinchi tur:  

-to‘rt fazali,  

-biologik va fizikaviy elektrodlar ham mavjud. 

7. Galvanik elementlar qanday sinflarga boʻlinadi?  

7) 

Ikkita elektroddan tashkil topgan zanjir galvanik element deb ataladi. Boshqacha nom bilan 

galvanik elementni kimyoviy zanjir deyish mumkin.  

Ikki xil galvanik elementlar mavjud: 

1. 

Kimyoviy galvanik elementlar; 2. 

Konsentratsion gavlanik elementlar. 

 

Elektrodlarning  kimyoviy  tabiati  har  xil  bo’lishini  hisobga  olib  elektr  yurituvchi  kuch  hosil bo’ladigan elementlar kimyoviy galvanik elementlar deb ataladi.  

 

Konsentratsion galvanik elementlarda elektr yurituvchi kuch 3 holda paydo bo’lishi mumkin: 1. 

Elektrod eritmalarning turli aktivligi sabali; 

2. 

Elektrod moddalarining turli aktivligi sababli; 3. 

1 va 2 chi holar bir vaqtning o’zida kuzatilishi mumkin.  

8. “Vodorod koʻrsatkich” tushunchasini yoriting.  

8) 

Vodorod  koʻrsatkich  -  eritmadagi  vodorod  ionlari  konsentratsiyasining  o’nlik  manfiy 

logarifmida  olingan  qiymati.  Bu  son  vodorod  ko’rsatkich  deb  ataladi.  Toza  suvda  yoki  neytral 

muhitdagi  suvli  eritmada  25°  da  vodorod  ionlari  [H

+

]  va  gidroksid  ionlari  [OHˉ]  ning konsentratsiyalari  teng:  [H

+

]=[OHˉ]= 10-7

.  Shu  tariqa  H

+

  va  OHˉ  ionlari  konsentratsiyalarining ko’paytmasi: K

H2O 


= [H

+

] · [OHˉ]=10-

7·10


-7

=10


-14

Buning dissotsilanish konstantasini aktivliklar bilan yozadigan bo’lsak: 

K

a

 = 

𝒂

𝑯+𝒂

𝑶𝑯ˉ


𝒂

𝑯𝟐𝑶


 

O’z bug’i bilan muvozanatda bo’lgan toza suyuqlik uchun o’z bug’i bilan muvozanatda bo’lgan 

toza suyuqlik uchun 

𝑎𝑖 = 1  bo’ladi va shuning uchun suvning ham aktivligi 1 ga teng bo’ladi. 

𝐾𝑎= 𝑎

𝐻+

 ∙ 𝑎

𝑂𝐻- 


𝐾

H2O  

Suvda kislota yoki ishqor eritilsa, vodorod ionlarining konsentratsiyasi ortadi yoki kamayadi. 

Vodorod ionlarining aktivligi quyidagicha belgilanadi:  

Suvda: 


𝑎

𝐻+

 ≈ [𝐻

+

]  Kuchli kislotalarda: 

𝑎

𝐻+ = 

𝛾± 𝑚±  


Kuchsiz kislotada: 

𝑎

𝐻+≈∝ 𝑐  

Kislotalarni aktivligi vodorod ko’rsatkich pH orqali ifodalash qabul qilingan, ya’ni vodorod 

ionlari aktivliklarining manfiy logarifmi orqali topiladi.  

𝑝𝐻 = -𝑙𝑔𝑎

𝐻+

  

Vodorod ko’rsatkich pH < 7 bo’lganda ishqoriy va pH=7 da neytral bo’ladi. oxirgi xulosa shundan iboratki pH eritmaning muhitini ko’rsatadi. Galvanik elementning ishlashi uchun ham 

pH muhim rol o’ynaydi.

 

9. “Bufer eritmalar” tushunchasi.  9) 

Bufer  eritmalar 

— 

vodorod [H

+

]  ionlarining  maʼlum  konsentratsiyasini  saqlab  turuvchi sistemalar. 

Bufer eritmalar

 suyultirilganda yoki ularga bir oz kislota yoki ishqor qo’shilganda ham 

muayyan kislotali xossalari deyarli o’zgarmaydi. 

Bufer eritma tushunchasi eritma  pH  qiymatini 

doimiy  saqlash  degan  ma’noni  beradi.  Ko’p  jarayonlar  ma’lum  pH  lardagina  normal  ravishda 

boradi. Shuning uchun, pH ning qiymati deyarli o’zgarmas bo’lib turuvchi eritmalarni tayyorlash 

juda  muxim.  Bunday  eritmalarni  bufer  eritmalar  deyiladi.  Bufer  eritmalar  kislotali  va  asosli 

bo’ladi. Kislotali  bufer eritmalar kuchsiz kislota va uning kuchli asos bilan hosil qilgan tuzidan 

iborat  bo’lsa,  asosli  eritmalar  kuchsiz  asos  va  uning  kuchli  kislota  bilan  xosil  qilingan  tuzidan 

iborat bo’ladi. 

10. Daniel-Yakobi elementining zanjirini yozing.  

 

10) 

Daniel  –  Yakobi elektrokimyoviy  zanjirining  ikkita qaytar elektrodlardan tashkil topgan 

hisoblanib,  

qaytar  galvanic  elementga  misol  bo’la  oladi.  Tashqi  zanjir  orqali  ulanmagam 

galvanik  elementda  muvozanat  holat  bo’lmaydi,  lekin  shunday  holat  uzoq  vaqt  saqlanib  turadi. 

Elektrodlar metal o’tkazgich yordamida ulangan vaqtidayoq tormozlangan holat buziladi. Tashqi 

zanjirda, ya’ni metall o’tkazgichda elektronlarning harakati kuzatiladi va bunday harakatlar bilan 

bir  vaqtning  o’zida  elektrodlarning  birida  oksidlanish  (manfiy  qutb  –katod)  Zn

0

→Zn

2+

  +  2e 

ikkinchisida  esa  qaytarilish  (musbat  qutb  –anod)  Cu2+ 

+2e→Cu

reaksiyalari  ketadi.  Ikkala 

elektrod jarayonlarining natijaviy reaksiyasini quyidagi tartibda  yozish  mumkin:  Zn

0

  + Cu

2+

  → 

Zn

2+

 + Cu

bo’ladi. Bu reaksiyalar termodinamik nuqtai nazardan qaytmas bo’ladi va muvozanat 

holat vujudga kelishi bilan to’xtaydi. 

11. Alohida elektrodlarning potensiallari qanday aniqlanadi?  

11) 

Alohida  elektrodlarning  potensiallari  standart  elektrodlar  bilan  aniqlanadi.  Standart 

elektrodlar vodorod elektrod bilan aniq o’lchangan bo’ladi. Ularning bir necha turlari bor. Misol 

uchun,  xlorkumush  elektrodi  (AgǀAgCl  ,  KCl  ),  simob  sulfat  elektrodi  (  HgǀHg

2

SO

4  ,  K

2

SO4

), 


kalomel elektrodi ( HgǀHg

2

Cl, KCl ).  

Bulardan eng amaliy ahamiyatga ega bo’lgani kalomel elektrodi. U simob va simobning xlorli tuzi 

–  kalomel  Hg

2

Cl2

  va  kaliy  xloridning  ma’lum  konsetratsiyasidagi  eritmasidan  tashkil  topgan 

bо’ladi:  HgǀHg

2

Cl2

,  KCl  Kalamel  elektrodi,  qaytar  xlor  elektrodi  kabi  ishlaydi.  Uning  elektrod 

potensiali  kaliy  xlorid  konsetratsiyasiga  bog’liq.  Kalomel  elektrodini  tayyorlashda  idish  tubiga 

simob  solinadi,  uni  ustiga  kalomel  (Hg

2

Cl

2)  pastasi  bilan  qoplanadi.  Sо’ngra  unga  platina  simi 

tushiriladi. Platina simi  о’z navbatida shisha naychaga ulanib, elektron qabul qilish  yoki  berish 

uchun  xizmat  qiladi.  Idish  odatda  tо’yingan  0.1  M  yoki  1.0  M  kaliy  xlorid  eritmasi  bilan 

tо’ldiriladi. Kalomel elektrodi ishlaganda metall qaytariladi: 

Hg

+

 + eˉ → Hg, ya’ni Hg2

Cl+ 2e↔2Hg 2Clˉ doimiy temperaturada eritmadagi simob ionlarining 

konsentratsiyasi  о’zgarmas  bо’ladi.  Bu  esa  kalomel  elektrodini  potensialini  yetarli  darajada 

doimiy  bо’lishini  ta’minlaydi.  HgǀHg

2

Cl2

  chegarasida  vujudga  keladigan  potensial  kaliy  xlorid 

eritmasining konsentratsiyasiga bog’liq.

 

12. Galvanik elementlarning EYuKni oʻlchayotganda Veston elementi qanday rol oʻynaydi?  

12) 

Veston  elementi  elektr  yurituvchi  kuchini  kompensatsiya  usulida  aniqlaydi.  Veston 

elementida katod vazifasini kadmiyning to’yingan amalgamasi anod vazifasini sirtiga Hg

2

SO4

 va 


Hg larning aralashmasidan iborat pasta toza simob bajaradi. Elektrolit vazifasini CdSO

4

 bajaradi. Veston elementida quyidagi reaksiya boradi:

 

Cd + Hg2

2+ 

↔ 2Hg + Cd

2+ 

 

Cd + Hg

2

SO

4

 + 

𝟖

𝟑H

2

O ↔CdSO

 

· 

𝟖

𝟑H

2

O + 2Hg 

Veston  elementining  elektr  yurituvchi  kuchi  haroratga  bog’liq  va  u  tashish  sodir  bo’lmaydigan 

elementga misol bo’la oladi.

 

13. Standart EYuK deb nimaga aytiladi?  13) 

Barcha  ionlarning  o’rtacha  aktivliklari  1ga  teng  bo’lgan  elektr  yurituvchi  kuch  standart elektr yurituvchi kuch deyiladi. 

 

14. Galvanik element bajargan elektr ishini hisoblash uchun qanday konstantalarni va tajribaviy maʻlumotlarni bilish kerak?  

14) 

Termodinamik muvozanat konstantalarini  va bir qancha kattaliklarni: dG, dH, dS va ∆α0

 

larning tajribaviy ma’lumotlarini bilish kerak.  

15. Veston elementi elementlarning qanday turiga tegishli (konsentratsion, kimyoviy, 

tashish boʻlmagan, tashishli)?  

15) 

Veston elementi tashish bo’lmagan elementlar turiga kiradi. Chunki u haroratga bog’liq. 

Veston elementining 20˚C dagi elektr yurituvchi kuchi E=1,0180 V ga teng. 

16. EYuK va kuchlanishni farqi nimada? 

 

16) 

Kuchlanish  tok  kuchiga  bog’liq  kattalik,  elektr  yurituvchi  kuch  esa  potensialga  bog’liq 

kattalik. To’liqroq aytadiganda elektr yurituvchi kuch o’zgaruvchan yoki o’zgarmas tok energiya 

manbalaridan  potensiallar  kuchlar  ta’sirini  ifodalaydigan  fizik  kattalik  hisoblanadi.  Bunda 

potensiallar  farqi  uzluksiz  tiklab  turiladi.  Qisqa  qilib  aytganda  elektr  yurituvchi  kuchni  tashqi 

kuchlar  ta’sirida  tok  zanjiriga  kiritilgan  energiya  desak  bo’ladi.  Masalan,  galvanik  element  va 

akkumulyatorlarni  olish  mumkin.  Kuchlanish  elektr  va  tashqi  kuchlarning  musbat  zaryadini zajirning aniq bir qismida ko’chirishda bajargan ishiga teng. 

Download 0.78 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling