Erkin ergashevich jumayev


Download 8.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet17/21
Sana20.12.2019
Hajmi8.8 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

.
a) 
a
 +  0  =  0 +  a;
b) 
a
 -   0  =  a;
d) 
a
 -  
a
 =  0;
e)  0 : 
a
 =  0;
1) 
a
 •  1  =  1 • 
a
 =  a;
g) 
a
 • 0  =  0 • 
a
 = 0;
h) 
a
 : 
a
  =   1;
i) 
a
 :  1  =   a?
Qo'shish va ayirishning quyidagi xossalarini matematik tilda 
yozing:
1)  yig‘indidan  sonni  ayirish  uchun  bu  sonni  qo‘shiluvchi- 
laming biridan ayirib, so'ngra natijani ikkinchi qo‘shiluv- 
chiga  qo'shish  kerak;
2) yig'indidan sonni ayirish uchun bu sondan qo'shiluvchini 
ayirish,  so‘ngra  natijadan  ikkinchi  qo‘shiluvchini  ayirish 
kerak;
3) ayirmani songa ko'paytirish uchun bu songa kamayuvchi 
va  ayiriluvchini  ko'paytirib,  birinchi  ko‘paytmadan  ik- 
kinchi  ko‘paytmani  ayirish  kerak;
4) ayirmani songa bo'lish uchun kamayuvchi va ayiriluvchini 
songa  bo‘lib,  birinchi  bo‘linmadan  ikkinchi  bo‘linmani 
ayirish  kerak.
Eng  qulay  usul  bilan  hisoblang:
9.
a)  (873  +  107)  -   873;
b)  (912 +  518)  -   517;
d)  951  -   (931  +  7);
e)  134 -   98  -   2;
1)  93 • 9  -   83 • 9; 
g)  5-96  -   204-86; 
Ifodani  soddalashtiring
h)  (737 +  205)  -   205;
i)  (825  +  159)  -  725;
j)  376 -   (19 -   276);
k)  590  -   89  -   11;
l)  7- 39  -   7-29;
m)  916-43  -   816-43. 
uning  qiymatini  toping:
a)  Agar  a =  6  bo‘lsa,  14fl +  36a -   18a +  3a  ni;
b)  Agar  b =  25  bo‘lsa,  42b - T J b -   6b +  20b  ni; 
d)  Agar  c =  30  bo‘lsa,  14c +  m +  17m -   9m  ni;
2 5 4
www.ziyouz.com kutubxonasi

e)  Agar  d =  20  bo'lsa,  31« + 5 «   +  « +  19«  ni;
f)  Agar  »i = 4  bo'lsa,  12m  +  6  +  9»i +  8  +  m  ni.
10. Quyidagi  ifodalarni  so‘z  bilan  ifodalashga  harakat  qiling:
a)  (a • b ) : c  =  ( a : c) • b; 
d)  a : b =  (a- c ) : (b- c);
b)  a : (b • c)  =  ( a : b) : c; 
e)  a : b =  ( a : c) :  ( b : c).
1 1 .  Amallar  tartibini  aniqlang  va  oxirgi  amalga  belgi  qo'ying. 
Ifodani  o‘qing va  hisoblang:
a)  65 • (307 -   208); 
b)  777 : (186 +  73).
12.
 Omborda  725  qop  birinchi  navli  va  207  qop  ikkinchi  navli 
un  bor.  Omborda  necha  qop  un  bor?
13.40  dona  gul  sotib  olindi.  5  turdagi  guldan  bitta  guldasta, 
qolganlaridan 7 ta bir xil guldasta tayyorlandi. Har bir guldas- 
tada  nechtadan  gul  bor?
14.
 Madamin 20 dona yong‘oqni 3 ta qiz bola va 2 ta o‘g‘il bolaga 
teng taqsimladi.  Har bir o'quvchi  qancha yong'oq  olgan?
15. Amallarni  bajaring,  tartibini  aniqlang:
a)  • (b + c)  : d -   e\ 
d) k:  b +  (a -   c)'  b;
b)  m -   c • (a  +  d)  + « : b; 
e) ( a —  b- c ) : d  + m.
16.
 Amallarni bajarish tartibini  aniqlang va ifodaning qiymatini 
toping:
a)  326  -   46  +  210  -  85; 
d) 575  +  209  -   156  -   184;
b)  2400 :  30 :  20  :  5; 
e) 3600 : 9 : 60 : 80.
1 7 .
120  s;  2  kun  7  soat;  100  kun  6  soat  necha  soatni  tashkil 
etadi?
18. Hozir soat 9 dan 20 minut o ‘tdi.  5  soat  35  minutdan so‘ng 
soat  necha  bo‘ladi?
19.
 Amallarni  bajarish  tartibini  tuzing  va  hisoblang:
a)  (83047  +  2796)  -   (150039  -   94557);
b)  603292 -   (356 +  39728)  -   (743860 -   560105).
20. Amallami  bajarish  tartibini  aniqlang:
a)  m - a : b  +  c ‘ d; 
d)  a:  b'  c -   d - k :  m;
b)  a '  k +  C‘ b -   d : m; 
e)  b '  m -   a d '  b +  k.
2 1 .
 Ifodani  tuzing va  o ‘qing:
a) a va  b sonlarining  ayirmasini  n ga  bo‘ling;
b) a  va  b  sonlarining  yig‘indisini  n  marta  orttiring;
255
www.ziyouz.com kutubxonasi

d) c  soniga  a  va  b  ning  ko'paytmasini  qo‘shing;
e) a  va  b  sonlarining  bo‘linmasidan  c  ni  ayiring;
f)  a va  b  sonlarining yig‘indisini  cva  d ning  ko‘paytmasiga 
bo‘ling.
22.  Hozirjavob  bo'ling:
a) Dilmurodda  a  so‘m,  Bahodirda  esa  2000  so‘m  kam, 
Bahodirda  necha  so‘m  bor?
b) Chorida a so‘m,  Zikrda esa  3  marta ko‘p pul bor.  Zikrda 
Choriga  nisbatan  qancha  ortiq  pul  bor?
d) Hamidda  b  so‘mdan  4  ta  tanga  va  c  so‘mdan  3  ta  tanga 
bor.  Hamidda jami  qancha  pul  bor?
23.4;  6;  7;  9;  10;  11;  12  sonlarini  katakchalarga  shunday 
joylashtiringki,  natijada  ixtiyoriy  uchtasini  turli  yo‘nalish 
bo'yicha  qo‘shganda  yig‘indida  24  soni  hosil  bo'lsin.
24.  9,  12,  20, 42 sonlarining boiuvchilarini toping. Javobingizni 
tushuntiring.
73-  §.  SONLI  TENGLIKLAR  VA  TENGSIZLIKLAR
a va  b ikkita sonli ifoda bo‘lsin.Ularni tenglik belgisi bilan 
birlashtiramiz.  a =  b jumla hosil qilamiz,  bu jum la sonli tenglik 
deyiladi.  Masalan,  3  +  2  va  6  -   1  sonli  ifodalar  olinadi  va 
ular  tenglik  belgisi  bilan  birlashtiriladi.  3  +  2  =  6 -   1  sonli 
tenglik  hosil bo‘ladi.  Bu jumla  rost.  Agar  3  +  2 va  7  -   3  sonli 
ifodalami tenglik belgisi bilan birlashtirsak,  3  +  2  =  7  -   3 sonli 
tenglik hosil bo‘ladi, bu jumla yolg'on.  Shunday qilib, mantiqiy 
nuqtayi  nazardan  sonli  tenglik  bu  rost  yoki  yolg‘on  bo‘lgan 
fikrlardir.
Agar tenglikning chap va o‘ng qismlaridagi sonli ifodalarning 
qiymatlari  bir xil  bo'lsa,  sonli  tenglik  rost  bo'ladi.
Rost  sonli  tengliklarning  ba’zi  xossalarini  eslatib  o ‘tamiz. 
1)  agar  a  =  b  rost  sonli  tenglikning  ikkala  qismiga  ma'noga 
ega  bo‘lgan  bir  xil  sonli  ifoda  c  qo'shilsa,  yana  rost  sonli 
a +  c =  b +  c  tenglik  hosil  bo‘ladi;  2)  agar  a =  b  rost  sonli 
tenglikning  ikkala  qismi  m a'noga  ega  bo‘lgan  bir  xil  sonli 
ifoda  c  ga  ko‘paytirilsa,  yana  rost  sonli  tenglik  ac =  bc  hosil 
bo‘ladi.
a  va  b  —  ikkita  sonli  ifoda  bo‘lsin.  Ularni  «>»  (yoki 
«<»)  belgisi  bilan  birlashtiramiz.  a>b  (yoki  a  jumlasi 
hosil  bo'ladi,  bu  jum la  sonli  tengsizlik  deyiladi.  Masalan,
2 5 6
www.ziyouz.com kutubxonasi

agar 6  +  2 va  1 3 - 7  ifodalarni  «>» belgisi bilan birlashtirilsa, 
sonli  tengsizlik  6  +  2  >  1 3 - 7   hosil  bo‘ladi.  Bu jum la  rost. 
Agar  shu  ifodalarni  «<»  belgisi  bilan  birlashtirilsa,  yolg‘on 
ten gsizlik  6  +  2  <  13  -   7  hosil  b o ‘ladi.  S hunday  qilib, 
mantiqiy  nuqtayi  nazardan  sonli  tengsizlik  —  bu  rost  yoki 
yolg‘on  mulohazadir.
Rost sonli tengsizliklaming ba’zi xossalarini eslatib o ‘tamiz:
1) agar a >  b rost sonli tengsizlikning ikkala qismiga ma’noga 
ega  bir  xil  sonli  ifoda  c  qo‘shilsa,  yana  rost  sonli  tengsizlik 
a +  c >  b +  c  hosil  bo‘ladi;
2)  agar  a >  b rost sonli  tengsizlikning ikkala  qismi  ma’noga 
ega va  musbat  qiymatlar qabul  qiladigan bir xil  c sonli  ifodaga 
ko'paytirilsa,  yana  rost  sonli  tengsizlik  ac >  bc  hosil  bo‘ladi;
3)  agar a >  b rost sonli  tengsizlikning ikkala qismi  ma'noga 
ega va  manfiy  qiymatlar  qabul  qiladigan  bir xil  c sonli  ifodaga 
ko‘paytirilsa,  rost sonli  tengsizlik,  ya’ni  ac <  bc tengsizlik hosil 
bo‘ladi.
Mashqlar
1.  Quyidagi sonli tenglik va tengsizliklaming qaysilari rost ekan- 
ligini  aniqlang:
a)  102  +  112  +  122  =  132  +  142;  d)  33  + 43  +  53  = 63;
b)  66 +  64  -   63  <  68; 
e)  1,0905 : 0,025 -   1  > 0.
2.  85  va  17  sonlari  berilgan.  Matematik  tilda  yozing:
a)  berilgan  sonlarning  yig‘indisini  ikkilantiring;
b)  berilgan  sonlarning  ayirmasini  besh  marta  kamaytiring;
d)  berilgan  sonlar  bo‘linmasini  o‘nta  orttiring.
3.  Harfiy  ifodalarni  o ‘qing:
a)  99 -   a; 
f)  m +  n\
b)  d : 2; 
g)  5ab;
d)  a(b +  c); 
h)  (a -   c) : 21;
e)  a -   3b\ 
i)  (a — b)(a +  b).
4 .
  Rasmdagi  figuralarning  perimetri  uchun  ifodalar  tuzing:
17  —  E  
Jumayev
257
www.ziyouz.com kutubxonasi

5.  Ifodani  soddalashtiring:
a)  40 +  19  +  a; 
f)  4 - 
jc
 * 5; 
j)  I6m +  2m;
b)  705 

( b
 + 
302); 
g) 
y -
 

• 
6; 
k)  102* 
-  
x;
d)  18  + 
c
 
+  (c +  12); 
h)  6 • 
e -
 
3 • /•  10;  l)1 5 a +  a +  7a;
e) 
d +
 
13  +  (rf+102); 
i)  m • 5 • 6 • n  • 5;  m)  I0 9 n -9 3 k-h .
6.  Jadvalni  to‘ldiring:
a
1
3
5
7
8
9
10 11 12 13 14 15
16
17
b
0
1
0
1
0
1
0
1
2
0
1
2
3
0
2 a * b
2 a - 2 b
2 ( a - b )
7.  Amallarni  bajaring:
a)  16  dm2  17 sm2 +  27 dm2  8 m2;
b)  13 sm2 -   81  mm2;
d)  18 m  36 sm -   15 dm  8 sm;
e)  2 dm2 46  sm2 + 1 8  dm2  4  sm2;
f)  12 km  24 m  +  3 km  690 m.
8.  Rasmda  bo'yalgan  figuralar  uchun  ifoda  tuzing: 
o  
a
m
m
*  
y

x
9.  Sonli  ifodaning  qiymatini  toping:
a)  (90 • 20  +  600): 40  -   16  -   4 • (200  :  50);
b)  4900 : 70  +  (57  +  7):  8 • 20  -  .30 • (26  -   6).
74-  §.  IFODALARDA  SHAKL  ALMASHTIRISH
0 ‘zgaruvchili  ikki  5(x+   1)  va  5 x + 2 5   ifoda  olamiz.  Bu 
ifodalarning aniqlanish sohasi haqiqiy sonlar to'plami R bo‘ladi.
258
www.ziyouz.com kutubxonasi

Sonli  ifodalarda  o ‘zgaruvchini uning  R dagi  qiymatlari  bilan 
almashtirish natijasida hosil bo‘ladigan qiymatlar taqqoslanadi. 
x  ning  0  ga,  - 2   ga,  - 4   ga  teng  qiym atlarida  berilgan 
ilodalarning mos qiymatlari teng, ya’ni  x -  5(x +  1)  =  5x +  25.
5(x +  1) va 5x +  25 ifodalar haqiqiy sonlar to ‘plamida aynan 
tcng  deyiladi.
Agar  o'zgaruvchilarning  ifodalarni  aniqlanish  sohasidan 
olingan  har  qanday  qiymatida  ikki  ifodaning  mos  qiymatlari 
teng  bo‘lsa,  bu  ikki  ifoda  aynan  teng deyiladi.
0 ‘zgaruvchining har qanday qiymatida to‘g‘ri bo'lgan tenglik 
ayniyat  deyiladi.
To‘g‘ri sonli tengliklar ham ayniyat hisoblanadi. Nol va birlar 
bilan  bajariladigan  qoidalar  ham  ayniyat  hisoblanadi:
a + 0 = 0 + f l = f l ,  
a ’ 0  =  0 • a =  0, 
a =  a.
Berilgan ifodani aynan shakl almashtirishni berilgan ifodadan 
aynan teng bo‘lgan boshqa ifodaga ketma-ket o ‘tish deb tushu- 
nib,  ifodalarning  aynan  tengligi  aniqlanadi.
1-  misol. a x -   bx+  a b ~  bi2 ifodani ko‘paytuvchilaiga ajrating.
Y e c h i s h .   Berilgan  ifodaning  hadlarini  ikkitadan  qilib 
guruhlaymiz,  bunday aynan shakl almashtirish haqiqiy sonlarni 
qo'shishning  guruhlash  qonuniga  asoslanadi:
ax -   bx +  ab -   b1  =  (ax -   bx)  +  (ab -   b2).
Hosil  b o ‘lgan  ifodada  h ar  bir  qavs  ichidan   um um iy 
k o 'p ay tu v ch in i  tashqariga  chiqaram iz,  bu  aynan  shakl 
almashtirish  ko'paytirishning  qo'shishga  nisbatan  taqsimot 
qonuniga  asoslanadi:
(ax -   bx)  +  (ab -   b2)  =  (a -   b)x +  ( a -   b)b.
Hosil  bo‘lgan  ifodada  qo‘shiluvchilar  umumiy  ko'paytuv- 
chiga  ega,  uni  qavsdan  tashqariga  chiqaramiz,  bu  aynan  shakl 
almashtirishdir:
x(a -   b)  +  b(a -   b)  =  (a  -   b)(x +  b).
Shunday  qilib,  ax -   bx +  ab -   bi2  =  (a -   b)(x +  b).
2- misol.  Qavslami  oching  va  hisoblang.
2 5 9
www.ziyouz.com kutubxonasi

Shunday  qilib,  7(8  +  9)  =  7(17)  = 
119 .
b)  ( ^ ¥ > 3 )   =  9(7)  -   9(3)  =  63  -   27  =  36.
Shunday  qilib,  9(7  -   3)  =  9(4)  =  36.
1——3 ni a ga ko‘paytmasi 3a
d)  3(a +  b)  = ( 3 ) ( l  + I )  = 3« + 36;
e)  5(x — 3y)  = (?>)(x  — Jjf)  =  5x — 5(3y)  =  5x —  15y;
0   9c(2x + 7 y - 4 z + 6 )   = ( 9 ^ S + l y ^ f i + ^ ) ;
=  9c(2x)  +  9c(7y)  -   9c(4z)  +  9c(6); 
__ -  
+  63cy -   36cz +  54c;
g) 
(6  -   5 %  =  ( ' i C 5 x)(y) = 6 y -   5xy\
h)  (4x +  7y -   3)(8)  =  (
, 7 y ^ ) ^ ) ;
=  4*(8)  +  7y(8)  -  
3(8);
=  32x +  56y -   24;
i)  (3a  - 7  b -   c)d =  («© + 
=  3 ad -   7 bd -   cd;
j)  7x +  9(5* + y)  = Tn + 4 &   + 9y = 52x + 9 y ;
^
^
------ Like terms
k)  92x + 7 + 
8(6 - 9 x + 7 y )  = 92x+ 7 + 8(6) -  
8(9
jc

+  8(7y);
= 22* +SL+ 48  -  722f + 5 6 y ;
=  20x +  55  +  56y.
Mashqlar
1.  x 4  va  7x2 -   6x  ifodalar  {-3;  0;  1;  2;  -1}  va  2)  {-3 ;  1;  2} 
to'plamda  aynan  teng  bo‘ladimi?
2.  3(4y +  2)  = 
6 +  12y tenglik {-1; 2; 3} va R to‘plamda ayniyat 
bo‘ladimi?
3.  Quyidagi  tengliklarning  qaysilari  haqiqiy  sonlar  to'plamida 
ayniyat  bo‘ladi:
a)  3p +  5m =  5m  +  3p\
b)  b '7   =  7- b\
2 6 0
d)  x
  —  v   =   v   — 
x’
e)  m(3  +  t)  =  3m +  mt?
www.ziyouz.com kutubxonasi

4.  Quyidagi  ifodalami  shakl  almashtirishdagi  har bir  qadamni
asoslang:
a)  5(1  -   2x)  -   10* =  5  -  
IO
jc
 
+  lOx =  5;
b)  (
a
 
+  1 )(a +  3)  = 
a 2
 
+  a + 
3 a + 3  
-  
a2+ 4 a + 3
 

a ( a +
4)+3.
75-  §.  BIR  0 ‘ZGARUVCHILI  TENGLAMA
Turli qiymatlarni qabul qiluvchi miqdor o'zgamvchi deyiladi. 
Masalan,  s=   v-1  to'g‘ri  chiziqli  tekis  harakatda  s  —  masofa 
va  t —  o‘zgaruvchi  miqdor,  v  —  esa parametr.
Yozuvida  « = »  belgidan  foydalaniladigan  m ulohazalar 
ten glam a
 
deyiladi.  H ar qanday  mulohazada tenglik  to ‘g‘ri yoki 
noto‘g‘ri  bo'lishi  mumkin.  Masalan,  5 • 5  =  25  tenglik  to ‘g‘ri, 
 +  4  =  9 tenglama esa  =  5 bo‘lganda, to ‘g‘ri va  ning boshqa 
qiymatlarida  noto‘g‘ri.
T a’rif.  f(x)  va  g(x)    o ‘zgaruvchili  ifodalar  va  ularning 
aniqlanish  sohasi   boisin.  U  holda f(x)  = g(x)  ko'rinishdagi 
fikriy  forma  bir  o ‘zgamvchili  tenglama  deyiladi.
 o'zgamvchining tenglamani to‘g‘ri sonli tenglikka aylantira- 
digan    to ‘plamidan  olingan  qiymati  tenglamaning  yechimi 
(ildizi)  deyiladi.  Berilgan  tenglamaning  yechimlari  to ‘plamini 
topish  bu  tenglamani  yechish  demakdir.
1- misol.  4x =  5x +  2,  xG R  tenglamani  yeching.
Y e c h i sh . Bu tenglama  = - 2  dagina to‘g‘ri sonli tenglikka 
aylanadi.  Demak,  uning  yechimlar to ‘plami  {-2}.
2- m isol.  (x  -   l ) ( x  +  2)  =  0,  x E R   tenglam ani  b archa 
yechimlarini  toping.
Y e c h i s h.  Bir  o‘zgaravchili  bu  tenglama   =  1  da  to ‘g‘ri 
sonli tenglikka aylanadi. Demak, berilgan tenglamaning yechim- 
lar to ‘plami  { -2 ;  1}.
3- misol.  (3x +  1) • 2  =  6x +  2,  xGR  tenglamani  yeching.
Y e c h i s h .   Agar  chap  qismidagi  ifodada  qavslar  ochilsa,
berilgan  tenglama  6x +  2  =  6x +  2  ko‘rinishni  oladi.  Bunday 
tenglama x  o ‘zgaruvchining har qanday haqiqiy qiymatida rost 
fikrga aylanishini bildiradi. Bunday holda berilgan tenglamaning 
yechimlar  to‘plami  haqiqiy  sonlar to‘plami  deyiladi.
4 -   misol.  (3x +  l ) * 2   =  6 x +   1,  xE R   tenglamani  yeching.
Y e c h i s h.  Berilgan  tenglama  x  ning  hech  bir  haqiqiy 
qiymatida  to ‘g‘ri  sonli  tenglikka  aylanmasligiga  oson  ishonch 
hosil  qilish  mumkin:  chap  qismda shakl  almashtirishdan  keyin
261
www.ziyouz.com kutubxonasi

6x+  2  ga  ega  bo'lamiz,  o ‘ng  qismida  esa  6x+  1,  ammo  1^2. 
Bunday holda berilgan tenglama yechimga ega emas yoki uning 
yechimlar  to‘plami  bo'sh  to‘plam  deyiladi.
Biz  ayrim  tenglamalarni  yechishni  bilamiz.  Endi  noma'lum 
bilan  ma’lum  sonlar  orasidagi  bog'lanishlarni  ko'rib  chiqamiz.
1
.
x+280=530
x=530-280
jc
= 2 5 0
Noma’lum  qo‘shiluvchi.  Noma'lum  qo'shiluvchini  topish 
uchun yig'indidan ma'lum qo‘shiluvchini ayirish  kerak.
2.
y -
3 4 0 = 2 6 0  
y= 
3 4 0 + 2 6 0  
y = 6 0 0
Qo‘shiluvchi  kamayuvchi.  Kamayuvchi  noma'lumni 
topish  uchun ayirmaga ayiriluvchini qo‘shish  kerak.
3.
3 5 0 + z = 1 9 0  
Z = 3 5 0 - 1 9 0  
z= 
16 0
Noma'lum  ayiriluvchi. Ayiriluvchi noma'lumni  topish 
uchun  kamayuvchidan ayirmani  ayirish  kerak.
4.
70’O=560 
a=560  :  70 
a=80
Noma'lum  ko'paytuvchi.  Noma'lum ko'paytuvchini 
topish  uchun ko'paytmani  ma'lum ko‘paytuvchiga bo'lish 
kerak.
5.
6:230= 40 
6=230-40 
6=9200
Noma'lum  bo‘linuvchi.  Noma’lum bo‘linuvchini topish 
uchun bo‘luvchini bo'linmaga ko‘paytirish  kerak.
6
.
900: c=50 
c=900  : 50 
c=180
Noma'lum  bo'luvchi.  Noma'lum  bo‘luvchini  topish 
uchun bo‘linuvchini  bo‘linmaga  bo'lish  kerak.
5- misol. 
 
+  88  =  153.
Y e c h i s h .
 
-s---------- 
noma'lum  qo'shiluvchi;
'r   88  -<-------- 
ma’lum  qo‘shiluvchi;
153  ■<-------- 
yig‘indi.
153  -   88  =  65; 
x = 6 5 .
6- misol.  y -   134  =  26.
Y e c h i s h .
y  -*--------  
noma’lum  kamayuvchi;
~ 134  <--------- 
ayiriluvchi;
26  •*-------- 
ayirma.
134  +  2 6 =   160; 
y =  
160.
2 6 2
www.ziyouz.com kutubxonasi

7-  misol.  350 -   a =  190. 
Y e c h i s h .
350 
---------
__a 
---------
190  -*---------
350 -   190  =  160;
kamayuvchi; 
noma'Ium  ayiriluvchi; 
ayirma.
a =  160.
8-  misol.  8 • b =  816.
Y e c h i s h .
8 - b =  816 
-<—  ko'paytma;
^  ^-------------------- noma'lum  ko‘paytuvchi;
I------------------------ m a’lum  ko'paytuvchi.
8 1 6 : 8   =  102; 
6 = 1 0 2 .
9-  misol.  c: 27 =  125. 
Y e c h i s h .
c: 2 7 =   125 
j   A______
bo'linma; 
ma'lum  bo'luvchi; 
noma’lum  bo‘linuvchi.
125 • 27  =  3375; 
c =  3375.
10-misol.  9005  :  d =  5. 
Y e c h i s h .
9005  : d =  5  -*-----  bo'linma;
^---------------   noma'lum  bo'luvchi;
---------------------  bo‘linuvchi.
9005:5  =  1801; 
of=1801.
Mashqlar
1.  Jadvalni  to ‘ldiring:
X
3
14
2 0
23
28
42  - x
2.  Sonni  o‘qing.  0 ‘sib  borish  tartibida  yozing:
a)  4  000  060; 
d)  4  000  600; 
f)  4  000  050;
b)  4  006  000; 
e)  4  000  007; 
g)  4  600  010.
3.  Son  bilan  yozing:
_____   0 ‘n  sakkiz  ming  to ‘rt  yuz.
2 6 3
www.ziyouz.com kutubxonasi

_____   Oltmish  ming  uch  yuz  yigirma  to‘rt.
_____   Bir yuz  qirq yetti  ming  ikki  yuz.
_____   Sakson  ming  besh.
_____   Uch  million  yuz  ming.
_____   Olti yuz yigirma million bir yuz o‘ttiz to‘qqiz ming
olti  yuz  ellik  ikki.
_____   Uch  milliard  ellik  million  sakkiz  yuz  bir.
4.  Quyosh  soat  5  dan  42  minut  o‘tganda  chiqib,  soat  18  dan 
10  minut  o'tganda  botdi.  Kunning  uzunligi  qancha?
5.  Eng  qulay  usul  bilan  og'zaki  hisoblang:
a)  53 + 53 + 53 +  53 + 53 + 53  + 53 + 53 + 53 + 53;
b)  2 • (2003 • 5); 
f)  298  +  8864  +  102  +  2636;
d)  (4 •  1959) • 25; 
g)  498  +  199  +  800  +  601  +  402.
e)  1961-7+1961-3;
6.  Har bir sohaning perimetrini toping va uni kataklarda ifodalang:
A
1
A
A
/1
I
u
/?,=  ...  katak; 
R =   ...  katak; 
R3=  ...  katak.
R4=  ...  katak; 
R.=  ...  katak;
7.  Jadvalni  to‘ldiring:
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
2
 a+a
1 0
  a
8.  Tushurib  qoldirilgan  raqamlarning  o'rnini  toidiring:
a) 
6 4 *  
b) 
* 9 8  
d)  7 8 *  
e) 
* 2 9  
5 * 6  
5 * 7  
+  2 *  2 
+  3 * 6
* 9 6 
4 5 *  
*  3 6 
7 6 *
9.  0 ‘tkir,  0 ‘ktam va Shohida paxta terishda musobaqalashdilar. 
0 ‘tkir  120  kg  paxta  terdi,  bu  0 ‘ktamga  qaraganda  40  kg
2 6 4
www.ziyouz.com kutubxonasi

ko‘p,  lekin  Shohidaga  qaraganda  10  kg  oz.  Musobaqada 
hammasi  bo'lib  necha  kg  paxta  terilgan?
10. Ifodani  o‘qing va  uni  qulay  usul  bilan  hisoblang:
a)  2089 +  (111  +  1036); 
d) (3802 +  1509)  -  2802;
b)  5708  -   (2708  +  50); 
e)  (7096 +  120)  +  104.
11. Tenglamalami  yeching:
a)  x :  12  +  109  =  211; 
d)  24000 : (x -   12)  =  80.
b)  63: x  = 27 : 3;
12. Yetishmagan  figurani  chizing.
13.  Oralaridagi masofa 360 km bo‘lgan ikkita shahardan «Tiko» 
va  «Neksiya»  mashinalari  bir-biriga  qarab  yo'lga  chiqdi. 
«Neksiya»ning  tezligi  soatiga  96  km,  «Tiko»ning  tezligi 
soatiga 84 km bo'lsa, ular necha soatdan  keyin uchrashadi?
14.  Quyidagi  mulohazalar  rostmi? 
Aylana  —  doiraning  chegarasi.
A  nuqta  —  aylananing  chegarasi. 
AO,  OB,  OC kesmalar  —  radiuslari
15.  Tenglamalami  yeching  va  tekshiring:
a)  3129  + x =   3609; 
d ) y -   564 =  206.
b)  800  — z =  123;
2 6 5
www.ziyouz.com kutubxonasi
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling