Erkin ergashevich jumayev


Fanni  o‘rganish  natijasida  o‘quvchilar  quyidagi  bilimlarga


Download 8.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet21/21
Sana20.12.2019
Hajmi8.8 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Fanni  o‘rganish  natijasida  o‘quvchilar  quyidagi  bilimlarga 
ega  boiishlari  kerak:
—  «va»,  «yoki»,  «emas»  so‘zlari asosida murakkab jumlalar 
tuza  olish;
—  umumiylik  va  mavjudlik  kvantorlarini  farqlay  olish  va 
misollar  keltira  bilish;
—  o‘qitish  metodlarini  bilish;
—  to‘plamlar ustida  amallarni bajarish va grafikda  tasvirlay 
olish;
—  ikki  to'plam  elementlari  orasida  moslik  tuza  olish  va 
munosabatning  xossalarini  bilish;
—  tartibiy va miqdoriy natural sonlarning ma'nosini, narsa- 
lam i  sanashni,  taqqoslay  olish;
—  sonlargacha bo‘lgan davrda o‘quvchilar faoliyatini tashkil 
etish;
—  sonlaming  tuzilishi;
—  manfiy bo'lmagan butun sonlar ustida arifmetik amallarni 
og‘zaki  va  yozma  hisoblashlarni  bajarish  va  tushuntira  olish, 
hadlarning  nomini  bilish,  hadlari  bilan  natijalari  orasidagi 
bogManish;
—  ifodalarning  qiymatini  to ‘g‘ri  hisoblash;
—  jadvaldan tashqari ko‘paytirish va bo‘lishni, qoldiqli bo‘lish;
—  jadval  bo‘yicha;
—  o‘nli sanoq sistemasida sonlarning bo‘linish alomatlarini, 
murakkab  sonlarga  bo‘linish  alomatlarini  bilishi;
—  sodda va murakkab masalalarni tahlil qilish va turli usullar 
bilan  yechish;
—  sonning  ulushini  va  sonni  ulushga  ko‘ra  sonning  o ‘zini 
topish;
—  sonli tenglik va tengsizliklarni, bir o'zgaruvchili tenglama 
va tengsizliklarni yecha olishni va yechimlar to'plamini asoslab 
berish;
—  kesma  uzunligini  o‘lchash,  shakllar  yuzini  paletka  yoki 
boshqa  usullar  bilan  o ‘lchash;
—  kattaliklar  (mahsulotning  narxi,  miqdori  va  qiymati, 
to ‘g‘ri  chiziqli  harakatda  yo‘l,  tezlik  va  vaqt)  orasida  bog‘la- 
nishlarni  qo‘llab  amaliy  mazmundagi  masalalarni  yechish;
—  matematika  fanidan  sinfdan  tashqari  mashg'ulotlarni 
tashkil  etish  va  o'tkazishni  bilishlari  kerak.
313
www.ziyouz.com kutubxonasi

N A M U N A V IY   M A V Z U L A R   T A X M IN IY   R E J A S I
Mavzular nomi
Soatlar
Nazariy
mashg‘n!ot
Amaliy
mashg‘nlot
1. Kirish.  Matematik  tushunchalar
6
2. To‘plamlar  nazariyasi elementlari
16
2
3.  Butun nomanfiy sonlar  nazariyasi  elementlari
2
4.  Butun nomanfiy sonlar  ustida  arifmetik  amallar
16
2
5.  Sanoq  sistemalari.O‘nli  sanoq  sistemasida  arif- 
metik  amallar
14

6
.  Butun nomanfiy sonlarning bo‘linuvchanligi
22
4
7.  Kattaliklar
18
4
8
.  Masalalar  va  matnli  masalalar
14
4
9.  « 0 ‘n»,  «yuz»,  «ming»  va  «ko‘p  xonali  sonlar* 
konsentrida  masalalar  ustida  ishlash  metodikasi
10
4
10.  Kasr  sonlar
20
6
11.  Ifodalar
10
4
12
.  Formulalar
20
10
13.  Sinfdan va darsdan tashqari  mashgTilotlar 
o‘tkazish
4

14. Takrorlash
4
2
JAMI:
176
42
3 1 4
www.ziyouz.com kutubxonasi

FOYDALANILGAN  ADABIYOTLAR
1.  Barkamol  avlod  —  0 ‘zbekiston  taraqqiyotining  poydevori.  — 
T.:  «Sharq»,  1997.
2. 
K a r im o v   1.  A .
  Yuksak  ma’naviyat  —  yengilmas  kuch.  —  T.: 
«Ma’naviyat»,  2008.
3. 
K a rim o v   I. A .
  Jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,  0 ‘zbekiston 
sharoitida uni  bartaraf etishning  yo'llari  va  choralari.  —  T.:  «0‘zbe- 
kiston»,  2009.
4 .  B ik b a y e v a   N .  U .,  S id e ln ik o v a   R.  I .,  A d a m b e k o v a   G. A .
  Bosh- 
lang‘ich  sinflarda  matematika  o'qitish  metodikasi.  0 ‘rta  maktab 
boshlang‘ich  sinf  o‘qituvchilari  uchun  metodik  qo'llanma.  —  T.:
«0‘qituvchi»,  1996.
5. 
A h m e d o v   M .,  A b d u r a h m o n o v a   N . ,   J u m a y e v   M .
  1-sinf 
matematika  darsligi.  —  T.:  «Turon-Iqbol»,  2009.
6. 
A h m e d o v   M .,  A b d u r a h m o n o v a   N .,  J u m a y e v   M .,  I b r a g im o v  R. 
0 ‘qituvchi  kitobi.  Birinchi  sinf  matematika  darsligi  uchun  metodik 
qo'llanma.  —  T.:  «Turon-Iqbol»,  2008.
7. 
B ik b o y e v a   N.  va   b o sh q a la r.
  Ikkinchi sinf matematika darsligi.  — 
T.:  «0‘qituvchi»,  2008.
8. 
J u m a y e v   M .
  Bolalarda  matematik  tushinchalarni  rivojlantirish 
nazariyasi  va  metodakasi.  —  T.:  «Ilm-Ziyo»,  2009.
9. 
J u m a y e v   M .  v a   b o sh q a la r.
  Matematika  o‘qitish  metodikasi.  — 
T.:  «Ilm-Ziyo»,  2003.
10. 
J u m a y e v   M .
  Matematika  o‘qitish  metodikasidan  praktikum. 
—T.:  «0‘qituvchi»,  2004.
11. 
J u m a y e v  M .
 Boshlang‘ich sinflarda matematikadan laboratoriya 
mashg‘ulotlari.  —  T.:  «Yangi  asr  avlodi»,  2006.
12. 
Stoylava  L.  P .,  P ishkalo A.  M .
  Boshlang‘ich matematika asoslari. — 
T.:  «0‘qituvchi»,  1991.
13. 
d p d n u e e
 
77. 
M .
  yKpenjienue  jraaaKTHuecKHX  ejraHHU  KaK 
TexH O Jiorrai  o d y u e H r a i. 
HacTb  1.  —  M.: 
« n p o c B e u t e H H e » , 
1992.
14. 
sKuKa/iKuna  T.  K .
 
HrpoBbie 
h
  3aHHMaTejibHHe  3aaaHrai  no 
MaTeMaTHKe.  —M.:  «ripocBeraeHHe»,  1989.
315
www.ziyouz.com kutubxonasi

MUNDARIJA
Kirish  .............................................................................................. 3
Birinchi  bob.  Matematikaning  umumiy  tushunchalari..................... 4
1 -  §.  Matematik  tushunchalar..................................................4
2- §.  Rost  va  yolg'on  mulohazalar,  kvantorlar......................... 7
3- §.  Jumlalar orasidagi  kelib  chiqishlik va  teng  kuchlilik
munosabatlari.  Zarur va  yetarli  shartlar.  Teoremaning 
tuzilishi  va ularning  turlari.............................................   14
4- §.  Matematik  isbotlar.  To'liqmas  induksiya,  deduksiya,
analogiya.  Algoritm  tushunchasi  va  uning  xossalari........  18
5- §.  To'plam  tushunchasi.......................................................25
6- §.  To‘plamlar  ustida  amallar................................................27
7- §.  Ikki  to‘plam  elementlari  orasidagi  moslik.
Binar munosabatlar va  ularning xossalari........................ 29
8- §.  Sonlar  o‘q i...................................................................... 32
9- §.  Tekislikda  koordinatalar  sistemasi................................... 34
10-  §.Koordinatalariga  ko‘ra  nuqtani  yasash.......................... 36
11-  §.Munosabat  tushunchasi.  Munosabatlarning  xossalari.. 38
12- §.Moslik tushunchasi,  moslik  ustida  amallar...................... 42
Ikkinchi  bob.  Butun  nomanfiy  sonlar............................................ 47
13- §.Son  tushunchasi.  Natural  son va  nol  tushunchasining
vujudga  kelishi................................................................. 47
14- §.«Teng»  va  «kichik»  munosabatlari.  Qo'shish.
Qo'shish  qonunlari.......................................................... 50
15- §.Ayirish  qonunlari............................................................. 55
16- §.Ko‘paytirish.  Ko'paytirish qonunlari.................................61
17- §.Sonni  daraja  ko‘rinishida yozish....................................... 68
18- §.Bo‘lish..............................................................................70
19- §.«...  marta katta»  va  «...  marta  kichik»  munosabatlari.
Yig‘indini  songa va  sonni  ko‘paytmaga  bo'lish
qoidalari...........................................................................73
3 1 6
www.ziyouz.com kutubxonasi

20- §.Qoldiqli  bo‘lish................................................................. 78
21- §.Natural  son  kesma uzunligining  qiymati  sifatida............ 82
Uchinchi  bob.  Sanoq  sistemalari  haqida  qisqacha  ma’lumot........ 87
22- §.0‘nli  sanoq  sistemasining  paydo  bo‘lishi  haqida
qisqacha  ma'lumot............................................................ 87
23- §.Butun  nomanfiy  sonlarni  yozish  usullarining
paydo  bo‘lishi va  rivojlanishi............................................ 90
24- §.Sonlarning  o‘nli  sanoq  sistemasidagi  yozuvi................... 94
25- §.0‘nli  sanoq  sistemasida  ko‘p  xonali  sonlarni  qo‘shish  ....  98
26-  §.0‘nli  sanoq  sistemasida  ko‘p xonali  sonlami  ayirish....   102
27- §.0‘nli  sanoq  sistemasida  ko‘p  xonali  sonlarni
ko‘paytirish.....................................................................  106
28- §.0‘nli  sanoq  sistemasida  ko‘p xonali  sonlami  bo‘lish....   111
To'rtinchi  bob.  Butun  nomanfiy  sonlaming  bolinuvchanligi......   116
29- §. Murakkab sonlarning bo‘linish  alomatlari.  Sonlami tub
ko'paytuvchilarga  ajratish  usuli  bilan  ularning  eng  katta 
umumiy  bo'luvchisi  va  eng  kichik  umumiy  karralisini 
topish.  Evklid  algoritmi.................................................  116
30- §.Butun  nomanfiy  sonlarning yig‘indisi,  ayirmasi  va
ko'paytmasining  boMinuvchanligi...................................  120
31- §.0‘nli  sanoq  sistemasida  sonlarning  bo‘linish  alomatlari  122
32- §.Karralilar va  bo‘luvchilar................................................ 123
33- §.Tub va  murakkab  sonlar.  BoMishning  asosiy xossalari...  126
34- §.Bo‘linish  bilan  bog'Iiq  bo‘lgan  sodda  masalalar...........   128
35- §.0‘n  ichida  qo‘shish  va  ayirish  amallari  bilan tanishishda
didaktik jarayonlarni  amalga  oshirish............................   130
36- §.0‘n  ichida  arifmetik  amallarni  o'rganish......................   132
37- §.Yuz  ichida  arifmetik  amallarni  o‘rganish......................   134
38- §.Ming  ichida  arifmetik  amallar........................................  137
39- §.Ko‘p xonali  sonlar ustida  arifmetik  amallar..................   140
Beshinchi  bob.  Kattaliklar...........................................................  144
40- §.Kattalik  va  ularni  oMchash  tuchunchasi........................   144
41- §.Jismning  massasi  va  vaqtni  oMchash..............................  149
4 2 -  §.Kattaliklar  orasidagi  bogManishlar..............................   156
43-  §.Asosiy  kattaliklarni  o'rganish  metodikasi...................   161
44- §.Kesma uzunligi  va  uni  oMchash....................................  162
45- §.Figuraning  yuzi  va  uni  oMchash....................................  167
46- §.Boshlang‘ich  geometrik  maMumotlami  o‘rganish.........   170
317
www.ziyouz.com kutubxonasi

47- §.4- sinfda  geometrik  materialni  o‘rganish......................  173
48-  §.Shaklning  yuzi.  Hajmlarni  hisoblash..........................  174
O ltin c h i  b o b .
  Masalalar va  matnli  masalalar  haqida  bosh!ang‘ich
ma'lumotlar.........................................................      178
49- §.Masala yechish  nima?  Matnli  masalalarni yechish
usullari..........................................................................   178
50- §.Arifmetik  usullarda  masalalar yechish..........................   182
51- §.Boshlang‘ich  geometrik  ta'limotlarni  o‘rgatish  uslubi...  188
52- §.Burchak  o‘lchovi  va  transportir....................................   190
53- §.Boshlang'ich  sinflarda  masalalar  yechish......................  194
54- §.Sodda  masalalarni  yechisliga  o'rgatish........................... 211
55- §.Masalalr yechish  haqida.................................................212
56- §.0 ‘n  ichida  masalalar ustida  ishlash  metodikasi..............213
57- §.«Yuzlik»  konsentrida  masalalar ustida  ishlash
metodikasi......................................................................214
58- §.Ikki  amalli  murakkab  masalalarni  yechishni
o‘qitish  metodikasi......................................................... 217
59- §.«Ming»  konsentrida  masalalar  ustida  ishlash
metodikasi...................................................................... 219
60- §.«Ko‘p  xonali  sonlar»  konsentrida  masalalar ustida
ishlash  metodikasi.......................................................... 220
Yettinchi  bob.  Kasrlar  to‘g‘risida  boshlang‘ich  ma'lumotlar...... 225
61- §.Kasr  tushunchasi............................................................ 225
62- §.Musbat  ratsional  son  tushunchasi.................................. 230
63- §.Bir xil  maxrajli  kasrlami  qo‘shish va  ayirish.................. 231
64- §.Ko‘paytirish  va  bo'lish....................................................234
65- §.Musbat  ratsional  sonlar to'plamining  tartiblanganligi
va  o‘nli  kasr ko‘rinishidagi  yozuvi.................................. 236
66- §.Cheksiz  davriy  o‘nli  kasrlar............................................238
67- §.Sonlar  o‘qi  tushunchasiga  doir mashqlar....................... 240
68- §.Kasrning  asosiy xossalari va  kasrlarni  taqqoslash..........243
69- §.Aralash  sonlar,  ularni  qo'shish  va  ayirish...................... 245
70- §.Manfiy sonlar................................................................. 247
71-  §.Kasrlarni  o‘rganish  metodikasi.................................... 250
Sakkizinchi  bob.  Ifodalar  haqida  boshlang‘ich  ma'lumotlar....... 252
72- §.Matematik  tilning  alifbosi haqida.  Sonli va
o‘zgaruvchili  ifodalar......................................................252
73- §.Sonli  tengliklar va  tengsizliklar...................................... 256
3 1 8
www.ziyouz.com kutubxonasi

74- §.Ifodalarda  shakl  almashtirish.......................................... 258
75- §.Bir o‘zgaruvchili  tenglama.............................................. 261
76- §.Masala shartini  matematik  tilga  o'tkazish.......................266
To‘qqizinchi  bob.  Formulalar........................................................  269
77- §.  Ifodani  formula  yordamida  yozish.............................. 269
78- §.  Ifodaning  qiymati......................................................... 270
79- §.  To‘g‘ri  to'rtburchak  uchun  formulalar.........................274
80- §.  To‘g‘ri  burchakli  parallelepiped  hajmi  formulasi....... 275
81-  §.  Yo‘l  formulasi............................................................ 276
82- §.  Narx  formulasi.............................  
278
83- §.  Ish  formulasi................................................................ 279
84- §.  Sonlarni o‘qish, yozish va hisoblashga doir masalalar..  282
85- §.  Ifoda  va  tenglamalar tuzishga  doir  masalalar...............284
86- §.  Mustaqil  ish uchun  masalalar....................................... 287
87- §.  Bilimlarni  tekshirish  uchun  masalalar......................... 289
Of'ninchi bob.  Sinfdan  va  darsdan  tashqari  mashg‘ulotlar
o'tkazish....................................................................298
88- §.Son!arning  xossalari........................................................ 299
89- §.Matematikadan  to'garak  mashg‘ulotlari......................... 301
90- §.Didaktik  o‘yinlar............................................................. 304
91- §.«Nolning  kuchi»............................................................. 307
BoshlangMch  matematika  nazariyasi  va  metodikasi  fani
bo‘yicha  DTS  talablari................................................................312
Foydalanilgan  adabiyotlar................................................................315
319
www.ziyouz.com kutubxonasi

BBK 74.26 

87
Jumayev,  Erkin  Ergashevich.
J 87 
Boshlang‘ich  matematika  nazariyasi  va  metodikasi:
Kasb-hunar kollejlari  uchun  o‘quv qoMlanma /  E. E. Ju- 
mayev;  0 ‘zR oliy va  o ‘rta-maxsus ta’lim vazirligi,  0 ‘rta 
maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi. — 3-qayta ishlangan 
nashr.  — T.:  «Turon-Iqbol».  2010.  —  320  b.
BBK  74.26;a722+74.262.22
Jum ayev  E rkin  Ergashevich
BOSHLANG‘ICH  MATEMATIKA 
NAZARIYASI  VA  METODIKASI
K a s b -h u n a r   k o lle jla r i  uchun  o  ‘q u v   q o  ‘lla n m a  
Toshkent  —  «TURON-IQBOL»  —  2010 
Q a y ta   ish lan gan   u ch in ch i  h a s h r
Muharrir 
Badiiy  muharrir 
Texnik  muharrir 
Musahhih 
Kompyuterda  tayyorlovchi
X.  A lim o v  
E .  M u r a to v  
T.  S m ir n o v a  
S.  A b d u n a b iy e v a  
K .  G o ld o b in a
Chop  etishga  05.07.10  da  ruxsat  etildi.  Bichimi  84xl08V 32. 
«Times»  garniturasida  bosildi.  Shartli  b.  t.  16,8.
Nashr  t.  18,7.  Adadi  2349  nusxa.  371-sonli  buyurtma.
«TURON-IQBOL»  MCHJ.
100182.  Toshkent  sh.,  H. Boyqaro  ko‘chasi,  51-uy. 
Telefon:  244-25-58.  Faks:  244-20-19
«Toshkent  Tezkor  Bosmaxonasi»  MCHJ  da  chop  etildi. 
100200.  Toshkent  sh.,  Radial  tor  ko'chasi,  10-uy.
www.ziyouz.com kutubxonasi


Download 8.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling