F. I. Xaydarov, N. I. Xalilova


Download 105.97 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/35
Sana18.04.2017
Hajmi105.97 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

’ Z B E K I S T O N   R E S P U B L I K A S I O L I Y   V A
 
O ’ R T A   M A X S U S   T A ’ L I M   V A Z I R L I G I
-у  с   7 3
\  t 
>

^
F.I.XAYDAROV, N.I.XALILOVA
U
M
U
M
I Y
  P
S
I
X
O
L
O
G
I
Y
A
(darslik)
Bakalavriat yo’nalishi:  5140800-pedagogika va psixologiya talabalari
uchun darslik
www.ziyouz.com kutubxonasi

Darslik  Oliy va o ’rta maxsus kasb-hunarta'limi  ilmiy metodik  birlashmalari 
faoliyatini  muvofiqlashtiruvchi  Kengashning 2009 yil  ”27"  oktyabr№ 373  qaroriga 
muvofiq nashrga tavsiya etilgan.
ANNOTATSIYA
Umumiy 
psixologiya 
darsligi 
inson 
shaxsidagi 
psixologik 
xolatlar, 
xususiyatlar, jarayonlar  haqidagi  dastlabki  bilimlar  majmuasini  berishga  qaratilgan. 
Darslik  psixologiyaga  kirish,  muloqot,  faoliyat,  shaxs,  bilish  jarayonlari  shaxsning 
hissiy-irodaviy  motivatsion  sohasi,  shaxsning  individualpsixologik  xususiyatlari 
nomli  bo’limlardan  iborat.  Psixologiyaga  kirish  qismida  psixologiyaning  predmeti, 
hozirgi  zamon  psixologiyasining  tuzilishi  va  tadqiqot  metodlari,  psixiki  va  ongning 
taraqqiyoti  mavzulari.  ikkinchi  bo’limda muloqot,  faoliyat,  shaxs  mavzulari, bilish 
jarayonlari  bo’limida  diqqat.  sezgi,  idrok,  xotira,  tafakkur,  xayol  mavzulari, 
shaxsning  hissiy-irodaviy  motivasion  sohasi  bo’limida  hisiyot,  iroda,  motivasiya 
mavzulari,  shaxsning  individual  psixologik  xususiyatlari  bo'lim ida  xarakter, 
temperament,  qobiliyat  mavzulariga  doir  ma’ruza  matnlari,  mavzular  yuzasidan  test 
topshiriqlari,  shuningdek  mustaqil  ishlash  uchun  mavzular  va  adabiyotlar  ro’yxati, 
nazorat  savollaridan  iborat.  Shuningdek  nazariy  materiallami  yaqqol  ifodalash 
maqsadida chizma grafik, jadvallardan  foydalanilgan.
Darslikdan  oliy  o’quv  yurtlari  pedagogika  va  psixologiya  yo’nalishi  bo’yicha 
ta'lim  olayotgan  talabalar,  magistrantlar,  o ’qituvchilar,  ilmiy  xodimlar,  umuman  shu 
sohaga qiziqqan  keng kitobxonlar ommasi  foydalanishlari  mumkin.
Taqrizchi: 
Psixologiya fanlari  doktori, professor Z.T.Nishonova
Psixologiya fanlari  nomzodi, dosent  Sh.A.Do’stmuhammedova
M a'su)  m u h a rrir:  Psixologiya fanlari doktori, professor M G.Davletshin
©
Nizomiy nomidagi TDPU -  2010
www.ziyouz.com kutubxonasi

M U N D A R IJA
KIRISH.......................................................................................................... ....6
1. BO’LIM. PSIXOLOGIYAGA KIRISH........................................................... 7
I BOB. PSIXOLOGIYANING PREDMETI.................................................... ...
1 f
Psixologiya haqida tushuncha.............................................................................7
Ong haqida tushuncha.................................................................................... ....9
Miya va psixika.............................................................................................. ....12
Psixologiyaning fan sifatida shakllanishi........................................................ ....18
II BOB. PSIXIKA VA ONGNING TARAQQIYOTI. . . ........................... ....24
Psixikaning filogenetik taraqqiyoti.................................................................. ...24
Seskanuvchanlik va tropizm............................................................................... 26
Hayvonlaming instinktlari..................................................................................27
Hayvonlaming ko’nikmalari.............................................................................. 29
Hayvonlaming intellektual harakatlari............................................................ ... 30
Inson ongining rivojlanishi............................ ....................................................32
Psixikaning muhit va a'zolar tuzilishiga bog’liqligi......................................... ... 33
Intellektual xatti-harakatlar............................................................................. ... 33
III  BOB. 
HOZIRGI  ZAMON  PSIXOLOGIYASINING  TUZELISHI
TADQIQOT METODLARI.......
\X
j
. ..
 
£?.. Ъ:.
................................................. ...38
Psixologiyaning fanlar tizimida tutgan o’m i .......................................................38
Hozirgi zamon psixologiyasining tamoyillari.................................................. ...44
Hozirgi zamon psixologiyasining tuzilishi..........................................................46
*  Hozirgi zamon psixologiyasining ilmiy tadqiqot metodlari.................................49
2. BO'LIM. MULOQOT. FAOLIYAT. SHAXS.............................................. ... 63
I BOB . MULOQOT........................................................................................ .. 63
Muloqot haqida tushuncha................................................................ ............ .... 63
Muloqotning kommunikativ tomoni................................................................ .. 65
Muloqot kishiar o’rtasidagi o’zaro ta’sir etish.................................................. ...69
Muloqot kishilaming bir-birini tushunishi..........................................................71
II BOB. FAOLIYAT..................................................................................... ....77
Faoliyat haqida tushuncha..................................................................................77
Faoliyatning interorizasiyasi va ekstrorizasiyasi.............................................. ...80
Faoliyatning tarkibi........................................................................................ ... 81
Faoliyatning asosiy turlari.............................................................................. ...86
III BOB. SHAXS............................................................................................ ...92
Shaxs haqida tushuncha.................................................................................. ...92
Endopsixika va ekzopsixika haqida tushuncha...................................................93
Jahon psixologiyasida shaxs nazariyalari........................................................ ...94
Sobiq sovet psixologiyasida shaxs ta’rifi.............................................................97
Shaxsning faolligi........................................................................................... ...99
Shaxsning malaka va odatlari.............................................................................106
Shaxsning psixologik tuzilish modellari tahlili................................................ ...107
3. BO’LIM. BILISH JARAYONLARI...................................... ........................114
I BOB. DIQQAT.................. ......................................................................... ...114
Diqqat haqida tushuncha................................................................................ ... 114
www.ziyouz.com kutubxonasi

Diqqatning nerv-fiziologik aso sla ri............................................................................115
Diqqat tu ria ri............................................................................................................. ....116
Diqqat xususiyatlari.................................................................................................. ...118
Diqqat borasidagi  psixologik nazariyalar............................................................... ... 121
Diqqatning b u zilish i................................................................................................. ....127
II BOB.  S E Z G I............................................................................................................. 133
Sezgi  haqida tushuncha............................................................................................ ... 133
Sezgi  nerv-fiziologik asoslari................................................................................ ..  134
Sezgilar tasnifi va turiari.......................................................................................... ....135
Sezgi larning umumiy qonuniyatlari........................................................................ ... 140
Sezgi  borasidagi  nazariyalar........................................................................................143
ГП  BOB.  ID R O K ...  ................................................................................................. ... 150
Idrok haqida tushuncha................. ..............................................................................150
Idrokning nerv-fiziologik a s o s i................................................................................... 153
Kuzatish va kuzatuvchanlik...................................................................................... ...154
Idrokda ob'ekt va f o n ....................................................................................................154
A ppersepsiya.......................................................................................... .................. ... 155
Illyuziya...................................................................................................................... ...156
Gallyusinasiya............................................................................................................... 158
Idrokning ta s n in ...... ..................................................................................................... 159
IV  BOB .  X O T IR A ..................................................................................................... .. 167
Xotira haqida tushuncha...............................................................................................167
Xotira nerv-fiziologik a s o s i...................................................................................... ...168
Xotira tu ria ri.................................................................................................................. 169
Xotira jarayonlari....................................................................................................... .. 175
Xotiradagi  individual  farq lar.................................................................................... ...181
Xotira tasavvurlari..................................................................................................... ...181
Xotira borasidagi  nazariyalar................................................................................... ... 182
V.BOB.  TA FA K K U R ........................................................................................ ......... 188
Tafakkur haqida tushuncha....................................................................................... ..188
Tafakkur nerv-fiziologik a s o s i.................................................................................... 190
Tafakkur operasiyalari..................................... ......................................................... .. 190
Tafakkur shakl la r i...................................................................................................... ...195
Tafakkur tu ria ri............................................................................................................. 199
Tafakkur sifatlari...........................................................................................................205
Tafakkur borasidagi  psixologik nazariyalar........................................................... ...208
VI BOB. X A Y O L ...................................................................................................... ...216
Xayol  haqida tushuncha............................................................................................... 216
Xayol jarayonlarining nerv-fiziologik aso slari......................................................... 217
Xayol jarayonlari....................................................................................................... ...218
Xayol tu ria ri..................................................................................................................219
Xayol  sifatlari............................................................................................................ ...211
Xayolning asosiy xususiyatlari................................................................................... 222
4.  BO'LIM.  SHAXSNING  KISSIY-IRODAVJY-MOTIVASION SOHAS1....  228
IB O B ,  HISSIYOT .  ............................................................................. .....................228
www.ziyouz.com kutubxonasi

Hissiyot haqida tushuncha ............................................................................... .. 228
ffissiyotning nerv fiziologik asoslari..................................................................230
[nson va hayvonlardagi emosiyalar — ........................................................... .. 231
Hissiy holatlami ifodalanishi........................................................................... ..232
ffislami kechirish shakllari.............................................................................. ..233
Yuksak hislar.....................................................................................................240
Q BOB. IRODA.............................................................................................. ..246
[roda haqida tushuncha................................................................................... .. 246
Irodaning nerv-fiziologik asoslari................................................................... ...248
[rodaviy akt va uning tuzilishi......................................................................... ..249
Shaxsning irodaviy sifatlari............................................................................. ..256
[roda borasidagi nazariyalar............................................................................ .. 263
III BOB. MOTW VA MOTIVATSIYA............................................................269
Motiv va motivatsiya tushunchasining mazniuni...............................................269
Xorij psixologiyasida o’qish motivlarining nazariy tahlili..................................275
O’zbekiston psixologlari tadqiqotlarida motiv va motivatsiya muammosi..........280
5. BO'LIM SHAXSNINt} INDIVIDUAL PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.  286
I BOB TEMPERAMENT..................................................................................286
Temperament haqida tushuncha...................................................................... ..2 8 6 ^
Temperamentning fiziologik asoslari.............................................................. ..287
Nerv sistemasi tiplarini kelib chiqishi............................................................. ..288
Temperament tiplarining tavsifnomai............................................................. ..290
Faoliyaning individual uslubi va temperament..................................................291
II BOB XARAKTER........................................................................................297
Xarakter haqida tushuncha................................................................................297
Xarakter fiziologik asoslari...............................................................................298
Xarakter tarkibi............................................................... ............................... ..300
Xarakter aksentuasiyasi.....................................................................................301
Xarakter tipologiyasi...................................................................................... ..302
Xarakter borasidagi nazariyalar................................................ .......................303
Xarakteming shakllanashi.................................................................................304
1П BOB QOBILIYAT.................................................................................... ..310
Qobiliyat haqida tushuncha...............................................................................310
Qobiiyatlaming miqdor va sifat tavsifi.............................................................312
Qobiliyatlar tasnifi.......................................................................................... .313
Qobiliyatlar tarkibi......................................................................................... ..315
Qobiliyatlaming tabiiy asoslari  ....................................................................... ..316
Talantning paydo bo’lishi va rivojianishi........................................................ .318
Qobiliyatlar borasidagi psixologik nazariyalar................................................ ..321
www.ziyouz.com kutubxonasi

KIRISH
«Kadrlar  tayyorlash  MiJliy  dasturi»ning  maqsad  va  vazifalari,  davlatimizning 
bu  borada  amalga  oshirayotgan  siyosati  zamonaviy  kadrlar  tayyorlash  tizimining 
tashkil  qilishga  yo’naltirilgan,  Respublikamizdagi  uzluksiz  ta'lim  tizimi  strategiyasi, 
taraqqiyoti,  xalqimizning  boy  rna'naviy  merosi  va  umuminsoniy  qadriyatlari, 
madaniyat,  iqtisod,  fan-  texnika  va  texnologiyalarda  erishilgan  yutuqlari  negizida 
barcha  davlat  tuzilmalari  va jamiyat  tashkilotlari  oldiga  oliy  pedagogik  maktablar 
shuningdek,  psixologiya  fanlarining  ham  pedagogik  kadrlar  tayyorlash  tizimi  va 
ta'lim  islohatlarini  hayotga  tadbiq  etishni  jonlantiruvchi  asosiy  vazifalarini  belgilab 
bergan.
Aynan  mazkur  masalalarni  keng doirada  tadbiq  qilish  zamon  talablariga javob 
bera  oladigan,  raqobatbardosh  kadrlarni  tayyorlashdan  iboratdir.  Albatta  buning 
uchun  insonlar  psixologiyasini  bilish,  ularda  kechadigan  psixologik  o’zgarishlami 
anglagan holda yondashishni  talab  qilmoqda.  Bu jarayonda o’z navbatida psixologik 
bilimlarga  bo’lgan  ehtiyojni  ortib  borishini  ko’rishimiz  mumkin.  Chunki  insonlar 
haqidagi  bilmlami  qo’lga  kiritish  uchun  awalo  psixologik  bilimlardan  xabardor 
bo’lishi  lozim.  Shu  bois  yozilgan  darslik  shaxs  psixoiogiyasiga doir  dastlabki  bilim, 
ko’nikma va malakalarni tushuncha va tasavvurlami hosil qilishga yordam beradi.
Inson  psixologiyasini  bilish  asosida  shaxsni  shakl iantirishga,  uning  ijtimoiy 
taraqqiyotini  ta’minlashga jiddiy  e'tibor qaratish  mamlakatimiz taraqqiyotida  muhim 
ahamiyat  kasb  etadi.  Bu  jarayonda  "Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturi”  o’ziga  xos 
uzluksiz ta'limning o’zbek modeli sifatida keng imkoniyatlar yaratmoqda. Respublika 
Prezidenti I.A.Karimov tomonidan asos solingan mazkur
modelning  diqqat  markazida  eng  av^valo  shaxsni  shakllantirish  va  uni  barcha  ta’lim 
islohotlaniing  sub’ekt  sifatidagi  faoliyati  yotadi.  Zero,  mazkur  dastuming  hayotga 
tadbiq  etilishining natijasi  -  bu  har jihatdan  intellektual  salohiyatga,  ishlab  chiqarish 
malakasiga  va  ijtimoiy-siyosiy  bilimlarga  ega  bo'lgan  shaxsdir.  Bu  ulkan  vazifani 
yechish inson omili  bilan bog’liq  bo'lib,  bunda psixologiya fanlarining alohida o’mi, 
salohiyati hamda ma’suliyati yaqqol sezilib turadi.
Ayniqsa  respublika  mustaqillikka  erishgandan  so'ng  psixologiya  fanlariga 
e'tiboming  kuchayishi  bu  boradagi  ishlami  rivojlanishiga  turtki  bo’ldi.  Shu  bois 
umumiy  psixologiya  fanidan  yozilgan  darslik  mazkur  masalalarni  o’zida  qamrab 
oladi.
www.ziyouz.com kutubxonasi

ш
Ж   1. BO'LIM. PSIXOLOGIYAGA KIRISH
I BOB. PSIXOLOGIYANING PREDMETI
Psixologiya haqida tushuncha
Inson mavjud ekan,  u  o’z hayotiy tajribaciga asoslanib,  u  yoki  bu holda idrok 
iish,  olamni  anglash,  narsa  va hodisalami  ajratish  kabi  xususiyatlarga  ega  ekanligi 
aqidao’zigao’zi  hisob beradi.
Biz kunda  qushlaming  sho’x  navosini,  musiqa  asboblarining  xonishini,  inson 
utqini.  uchib  o’tayotgan  samolyot  shovqinini  eshitamiz,  atrofimizni  o’rab  turgan 
arsa,  daraxt,  hayvonlar,  mashinalami  ko’ramiz.  Ularning  rangi  va  hajmini  ajrata 
[amiz.  Mazkur  jarayonlar  insondagi  aks  ettirish  xususiyati  bilan  chambarchas 
og’liq.
Psixologiya  fanining  predmetini  tahlil  qilishda  asosiy  e'tibomi  quyidagilarga 
aratish lozim.  Jumladan. shaxs haqida fikr yurituvchi  fanlar sirasiga  psixoiogiya va 
edagogika  fanlarini  kiritish  mumkin.  Shunga  ko’ra  pedagogika  shaxsni  ta'lim- 
trbiya jarayonida kamol topishini tadqiq qilsa, psixologiya shaxsda kechadigan ruhiy 
irayonlami  o’rganadi.  Shundan  xuiosa  qilishimiz  mumkinki,  psixologiya  fanining 
redmetini - shaxsning psixikasi va  uning psixologik xususiyatlari tashkil 
iladi.
Psixologiya  so’zining  lug'aviv ma'nosi  grekcha psyuxe - jon, ruh, logos  - fan, 
I'limot  degan  ma'noni  anglatadi.  Psixoiogiya  fan  sifatida  psixik  faktlar,  ularning 
onuniyatlari va mexanizmlarini o’rganadi.
Psixologiya  asosan  psixikani  keng  doirada  tadqiq  qiladi.  Shunga  ko’ra 
sixikaning  yuzga  keltiruvchi  asosiy  psixik  faoliyatlari  ko'rsatilgan.  Aynan  psixik 
loliyatlar quyidagi jarayonlami o’z ichiga oladi: 
biiish faoliyatlari: diqqat. nutq, faoliyat; 
bilish jarayonlari: sezgi, idrok, xotira, xayol, tafakkur; 
shaxsning, hissiy, irodaviy sohasi: - hissiyot  iroda;
shaxsning individual psixologik xususiyatlari: temperament xarakter, qobiliyat.
Shunga  muvofiq  bir  qator  olimlar tomonidan  psixikaga ta'riflar  berilib,  uning 
lazmun  mohiyati  ochib  berilgan.  Jumladan,  professor  M.G.Davletshin  fikricha, 
sixika  deganda  -  oliy  darajadagi  materiyaning  (miyaning)  xususiyati  tushunilib,  u 
b’ektiv borliqni aks ettirilishida namoyon bo’ladi,  sub'ekt faoliyatini ma'lum maqsad 
sosida yo’naltiradi hamda xulq-atvor negizida shakllanadi, professor V.M.Karimova 
kricha  psixika  -  inson  ruhiyatining  shunday  holatiki,  u  tashqi  olamni  (ichki  ruhiy 
lamni) ongli tarzda aks ettirishimizni, ya'ni bilishimiz, anglashimizni ta’minlaydi.
Psixikaning 
pay do 
bo’iishining 
asosiy 
shakllari 
M.Gamezo 
va 
lomashenkolaming  "Atlas  po  psixologii"  nomii  qo’llanmasida  quyidagicha 
bdalanadi:
www.ziyouz.com kutubxonasi

Psixikaning paydo bo’lishining asosiy  shakli an va 
ularning o’zaro bogliqligi.
-  Sezgi
-  Qiziqish
-  Yo’nalganlik
-  Idrok
-  Kayfiyat
-  Temperament
-  Xotira
•  Ishonuvchanlik
-  Xarakter
-  Xayol
-  Shubhalnuvcbanlik
-  Qobiliyat
~  Tafakkur
-  Apatiya
-  Nutq
-  Tushkunlik
-  Diqqat
-  vaboshqalar
Hissiy-irodaviy
Iroda
Hissiyot
Psixika  bu  aks  ettirishdir.  Jonli  va jonsiz tabiatda  aks  ettirishning  o’ziga  xos 
usullari mavjud. Aks ettirish jarayonini quyidagicha ifodalash mumkin.
Jonsiz  materiya  uchun  aks  ettirishning  mexanik,  kimyoviy  va  fizik  turiari 
xosdir.  Masalan, ko’zguning aks  ettirishi,  suvdagi ta’sir va boshqalar,  Jonli  materiya 
uchun aks ettirishning fiziologik,  psixik aks  ettirish turiari  xos  bo’lib, ong va o’zini- 
o’zi anglash uning eng yuqori bosqichidir.  Psixik aks ettirish quyidagi xususiyatlarga 
ega:
ob'ektiv borliqni to’g’ri aks ettirish imkoniyatini beradi; 
shaxsning faoliyati davomida mukammallikka erishib boradi; 
doimo rivojlanib va takomillashib boradi.
Shaxsning individualligi orqali namoyon bo’ladi.
1)
2)
3)
4)
www.ziyouz.com kutubxonasi

Psixologiyaning fan sifatida shakllanishi
Insonda  jismoniy  tanadan  tashqari  undan  farqlanuvchi  yana  nimadir  borligi 
tiaqidagi  tasavvurlar  qadimdanoq  mavjud  bo’lgan.  F;ng  qadimgi  davrlardayoq  inson 
tush ko’rish hodisasi orqali  ayrim  odamlarning noyob  qobiliyatlari (masalan,  ovdagi 
muvaffaqiyatlar)  o’lim  va  boshqa  hodisalaming  sabablarini  tushuntirishga  intilgan. 
Ammo dastlabki qarashlar mifologik xarakterda edi.  Ular fikrlash  orqali  emas,  ko’r- 
ko’rona ishonch vositasida egallanardi. Ruh haqidagi  qarashlar ko’pincha nafas bilan 
bog’lanardi, ruhni esa uchar mahlua sifatida tasavvur etardilar.
Psixologiya  haqidagi  fikrlar qadim zamonlardan beri  mavjuddir.  Ilk  davrlarda 
psixologik  xususiyatlami  jonning  ishi  deb  tushuntirilgan.  Jonning  o’zi  esa  odam 
tanasidagi maxsus ikkilamchi jism deb qaralgan. Bunday tasavvurlar "animizm" deb 
ataladi.  Animizm  so’zi  -anima  "jon”  degan  ma'noni  anglatadi.  Jon  o’z  mohiyatiga 
ko’ra  olovsimon  uchqundan  iborat  ekanligi  Geraklit  tomonidan,  yoki  olovsimon 
atomdan iboratligi Demokrit tomonidan ta'kidlangan.
Piatonning  "ideyalar  tug’ma  bo’ladi"  degan  g’oyalari  psixologik  fikr 
taraqqiyotiga juda  katta  hissa  qo’shdi.  Platon  ta'limotiga  ko’ra  ’’ideyalar"  mohiyati 
abadiy  va  o’zgarmas,  ularning  tabiiy  olamdan  tashqarida  oliy  olam  mavjud  bo’lib, 
ulami odam ko’zi bilan ko’ra olmaydi.
Platon  psixologiyada  "dualizm"  oqimining  asoschisi  hisoblanadi.  Dualizm 
so’zi  ikki  yoqlamalik  yoki  ikki  mustaqil  fikr  degan  ma'noni  anglatadi.  Dualizm 
ta'limoti  mohiyati  moddiy  va  ruhiy  olam  tana  va  psixikaning  bir-biriga  bog’liq 
bo’imagan holda mavjud bo’lib, azaldan qarama-qarshi  narsalar deb tushuntiradi.
Piatonning dualizm shogirdi  Arastu (Aristotel  eramizdan oldingi  IV  asr  384- 
322  yiilar)  tomonidan  birmuncha  muvaffaqiyatli  bartaraf etildi.  Aristotelning  "Jon 
haqida”  asari  o’sha  davrdayoq  psixologiya  maxsus  fan  sifatida  maydonga  kela 
boshlaganidan  dalolat  beradi.  Ana  shu  tufayli  psixologiya jon  haqidagi  fan  sifatida 
maydonga  kelgan  va  hozirgi  kunda  psixologiya  fani  o’z  mazmunini  batamom 
o’zgartirgan.
f
 Arastu  kishilik  tafakkuri  tarixida  birinchi  bo’lib  ruh  va  jonli  tananing 
ajralmasligini  isbotlab  berdi.  Unga  ko’ra,  jon  qismlarga  bo’linmaydi,  lekin  u 
faoliyatimiz  davomida  oziqlanishi,  his  etishi  va  harakatga  kelishi,  aql-idrok  kabi 
turlarga oid  qobiliyatlarda  namoyon  bo’lishi  mumkin.  Birinchi  qobiliyatlar  o’simlik 
uchun,  ikkinchisi  va  uchinchisi  hayvonlarga,  to’rtinchisi  esa  insonlar  uchim  xosdirr 
O’simliklar.  hayvonlar  ruhi  va  aql  idrok  odain  ruhi  ta'limoti  bilan  Arastu  oliy 
qobiliyatlar va ularning negizida paydo  bo’lishini  bildiradigan rivojlanish tamoyilini 
joriy  etdi.  Arastu  organizmning tabiatdan  olgan  qobiliyatlami  faqat o’zining xususiy 
faolligi  orqali  ruyobga  chiqarishga  asoslangan  holda  xarakteming  faoliyatda 
shakllanishi to’g’risidagi nazariyani ilgari surdiy
Geraklit,  Demokrit,  Aflotun,  Arastulaming  ta'limotlari  keyingi  asrlarda 
psixologik g’oyalarni rivojlanishida tayanch nuqta bo’lib hisoblanadi.
Mazkur davrlarda Sharqda ham ilk psixologik qarashlar yuzaga keldi.  Sharqda 
psixologik qarashlaming paydo bo’lishida buyuk Sharq mutafakkirlarining  roli katta 
bo’lgan.  Ular orasida Al-Xorazmiy,  Al-Forobiy,  Abu Rayhon Beruniy,  Abu  Ali  ibn 
Sino,  Mirzo  Ulug’bek  kabilar  o’zlarining  inson  psixikasi  va  yosh  avlodni 
tarbiyalashga doir boy fikrlar va qarashlarini meros sifatida qoldirganlar. Ular orasida
www.ziyouz.com kutubxonasi

ayniqsa  Abu  Ali  ibn  Sinoning  mantiq,  metafizika,  tabiiy  fanlar,  ayniqsa,  tibbiyot 
haqidagi  fikrlari  c’sha  davr  ilmiy  taraqqiyotiga  katta  hissa  qo’shdi.  U  maxsus 
psixologik muammolar bilan shug’ullangan olimlardan biridir. Uning ruh, asab tizimi 
haqidagi  qarashlari  katta  ahamiyatga  ega.  Ayniqsa,  Abu  Ali  ibn  Sinoning 
temperament xususiyatlariga qarab yondashish zarurligi haqidagi fikrlari ming yildan 
so’ng ham  zamonaviy  psixologiyada o’z qimmatini yo’qotmagan.  Abu  Ali  ibn  Sino 
dunyoda birinchi bo’lib psixoterapevtik usullami qo’llab ko’rgan olimlardan biridir.
Psixologiyaning  fan  sifatida  yuzaga  kelish  bosqichlari  quyidagi jadvalda  o’z 
aksini topgan.
Psixologiya, psixikaning
4  bosqich
mexanizmlari,  qonuniyatlari 
va faktlarini o ’rganuvchi
fan sifatida__

Katalog: books -> kollej va otm darsliklari -> psixologiya
kollej va otm darsliklari -> R. O. Oripov, n X. Xalilov
kollej va otm darsliklari -> 0 ‘zbekist0n sog‘liqni saqlash vazirligi toshkent tibbiyot akademiyasi m. Kariyev, R. Alimov
kollej va otm darsliklari -> O liy V a 0 ‘rta m a X su s ta’l im va z ir L ig I j  r a y e V Z. M. Zam o nav iy d a V la t is h y u r it is h n a z a r iy a si
kollej va otm darsliklari -> Odam fiziologiyasi
kollej va otm darsliklari -> 0 ‘zbekist0n respublikas1 oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi
kollej va otm darsliklari -> N. sh erm u h a m ed o V a falsafa va fan metodologiyasi
psixologiya -> Z. n ish a n o V a, Z. Q u r b o n o V a, S. A b d ie V psixodiagnostika va eksperemental
psixologiya -> Z. nishanova, G. Alimova

Download 105.97 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling