F. T. E g a m b e r d iy e V, S. R. T o p IL d iy e V, J. X. H a m r a q u L o V


Download 7.49 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/15
Sana15.12.2019
Hajmi7.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
75087

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA
O  RTA  MAXSUS  TA’LIM VAZIRLTGI
MIRZO  ULUG‘BEK NOMIDAGI 
0 ‘ZBEK IST0N  MILLIY UNIVERSITETI
F .T .  E G A M B E R D IY E V ,  S .R .  T O P IL D IY E V ,
J.  X .  H A M R A Q U L O V
IQTISODIYOT
NAZARIYASI
О 
‘zhekislon Respublikasi Oliy va о ‘rta maxsus ta ’Iim vazirligining 
muvofiqlashtiruvchi kengashi tomonidan noiqtisodiy bakalavriat 
y o  ‘n a hshlan  talabalan  uchun о  quv qo ‘llanma sifatida tavsiya etiigan
TOSHKENT
«IQTISOD-MOLIYA»
2014

U O'K  338(075) 
КВК  65.01 
Е -18
Mas 'ul muharrir: 
Taqrizchilar:
N.M.  Majidov -  l.f.n.  dots. 
A.M.  Qodirov -  i.f.d.  prof.; 
X.P.  Abulqosimov -  i.f.d.  prof
E g a n ib e r d iy e v   F .T .
Iq tiso d iy o t  n a z a r iy a si.  O 'q u v   q o l l a n m a   /  F  T.  E g a n ib e rd iy e v . 
S R .  T o p ild iv e v ,  J.  X.  H a m ra q u lo v ;  O 'z b e k is to n   R e sp u b lik a si  O liy 
v a   o ‘rta   m a x su s  ta 'lim   v a z irlig i.  M irz o   U lu g 'b e k   n o m id a g i 
O ’z b e k isto n   M illiy   u n iv e rsite ti  -   Т.:  « IQ T IS O D -M O L IY A » ,  2014, 
-2 2 4   b.
Ushbu o ‘quv  qollanm a iqtisodiy munosabatlarm nazariy jihatdan o ‘rganishda 
jahon  tajribasidan  kelib  chiqib,  iqtisodiy  kategoriyalar,  bozor  iqtisodiyotining 
qonuniyatlan,  amal  qilish  mexanizmi.  iqtisodiy  jarayonlar  dinamikasini  o ‘zlash- 
tirishru  yengillashtirish,  fanning  mazmunini  chuqurroq tushunishga yordam berish 
maqsadida tayyorlangan.  Qo‘llanmada  iqtisodiyotdagi  asosiy  masalalar,  muammo- 
lar,  yetakchi  nazariy  maktablar,  y o ‘nalishlar  va  ulammg  namoyandalari  fikrlari, 
konsepsiyalari  hisobga  olingan  Unda  iqtisodiyot  nazariyasi  fanining  o ‘quv  das- 
turida o ‘rganish ko'zda tutilgan barcha mavzular qamrab olmgan.
Qo‘llanmani  tayyorlashda  Respublika  Prezidenti  I.A.  Karimov  asarlaridan, 
Respublika  qonunlari  va  boshqa  m e’yoriy-huquqiy  hujjatlardan  hamda  mamlakat 
iqtisodiy  hayotiga  tegishli  rasmiy  statistik  m a’lumotlardan  o ‘z  o ‘m ida  foydala- 
nilgan.
Qo'llanma  oliy  o ‘quv  yurtining  barcha  y o ‘nalishlardagi  bakalavrlari  va 
iqtisodiyot  nazariyasi  fanidan  dars  beruvchi  o ‘qituvchilarga  m o‘ljallangan.  Shu 
bilan  birga  undan  magistratura  talabalan,  tadqiqotchilar  va  hozirgi  zamon 
iqtisodiyot nazariyasining muammolarini  o ‘rganishga  qiziquvchilar foydalanishlari 
mumkin.
UO‘K  338(075) 
KBK  65.01ya722
ISBN 978-9943-13-480-5
© «IQTISOD-MOLIYA», 2014 
© Mualliflar,  2014

K IR ISH
M a m la k a tim iz d a   r o ‘y  b e ra y o tg a n   is lo h o tla r  k ish ila r  on g i  v a   ru h iy a - 
tig a  h a m   t a 's i r   etib,  y a n g ic h a   fik rlash .  b o z o r  iq tiso d iy  otim   id ro k   e tish   va 
lining  ta la b la ri  ru h id a   ish la sh   va  y a s h a s h g a   in tilis h   q a ro r  to p m o q d a. 
K o 'z d a   tu tilg a n   u lk an   m a q sa d la rg a   e rish ish   u c h u n   tq tis o d iy o td a   k atta  
o ‘z g a ris h la m i  a m a lg a   o sh irish   ta la b   etiladi.  B u   ja r a y o n la m i  c h u q u r  tu - 
s h u n ish d a   b irla m c h i  m a n b a la m in g   о ‘m i  k atta.  Iq tiso d iy o t  n a z a riy a si  fa- 
n id a n   ta y y o rla n g a n   u sh b u   o 'q u v   q o ‘lla n m a  ja m iy a tn in g   iq tiso d iy   n e g iz i, 
u n in g   ta rk ib iy   q ism la ri.  iq tiso d iy   q o n u n la r  v a   k a te g o riy a la r,  iq tiso d iy  
h o d isa   v a  ja ra y o n la m in g   m o h iy a ti,  ijtim o iy -iq tiso d iy   tiz im i a r  va  u la m in g  
am al  q ilish   q o n u n iv atlari.  b o z o r  iq tiso d iy o tin in g   ta rk ib   to p ish   x u su si­
y a tla ri.  o 'tis h   d a v rid a g i  ijtim o iy -iq tiso d iy   islo h o tla r  va  u la m in g   n atijalari, 
iq tiso d iy   o ‘sish   v a   u n g a   t a ’sir  etu v ch i  o m illar,  ja h o n   iq tiso d iy o ti  riv o jla - 
m sh in in g   aso siy   te n d e n siy a la ri  kabi  m a sa la la m i  q am rab   olgan.  « Iq tiso ­
d iy o t  n az a riy a si»   fani  ta la b a la m i  ja m iy a td a   r o 'y   b e ra d ig a n   iq tiso d iy  
q o n u n la m i  b ilish   v a   u la m in g   am al  q ilis h ig a   o n g li  m u n o sa b a td a   b o l i s h -  
da.  m a m la k a tn i  d e m o k ra tla sh tin sh   \ a   iqtisodiy otni  b o z o r  ta m o y illari 
a so sid a   islo h   q ilish  ja ra y o n la n n in g   m o h iy a tin i  tu sh u m sh d a   z a ru r  b o i g a n  
b ih m la r  b ilan   q u ro llan tirad i.  H a m d a  ja m iy a tn in g   h a r  b ir  a ’zo sin i  g ‘oy a- 
viy jih a td a n  y o 'n a ltiris h .  m a ’n a v iy   d u n y o q arash tn i  k en g ay tirish ,  iqtisodiy 
m a d a n iy atin i  o sh irish g a  ah a m iy a tli  ta 's ir  k o 'rs a ta d i.
M a z k u r  o 'q u v   q o 'lla n m a m   tu z is h d a   d a v la t  v a  h u k u m a tn in g   te g ish h  
q o n u n   v a   q a ro rla n ,  P re zid en t  I.A .  K a rim o v n in g   asarlari.  ju m la d a n  
« M a m la k a tim iz n i  m o d e m iz a ts iy a   q ilish   v a   y a n g ila sh n i  izch il  d a v o m  
e ttirish   -   d a v r  ta lab i»   n o m li  m a 'r u z a la rid a   b ild irg a n   fik r  va  m u lo h a - 
z a la ri.  O 'z b e k is to n   R e sp u b lik a si  P re z id e n tim n g   « Q ish lo q   taraqqiy oti  v a  
faro v o n lig i  yili»  D av lat  dasturi  t o 'g ‘risid ag i  q a ro n   h a m d a   « Y u k sa k  
m a  n a v iy a t  -   y e n g ilm a s  k u c h »   v a   « Ja h o n   m o liy a v iy -iq tiso d iy   in q iro zi, 
O 'z b e k is to n   sh a ro itid a   uni  b a rta ra f  e tish n in g   y o l l a r i   v a   c h o ra la n » , 
« M a m la k a tim iz n i  m o d e m iz a ts iy a   q ilish   v a   k u ch li  fu q a ro h k   ja m iy a ti 
b a rp o   e tish   -   u stu v o r  m a q sa d im iz d ir» ,  « A so siy   v a z ifa m iz   -   v a ta n in n z  
ta ra q q iy o ti  v a   x a lq im iz   fa ro v o n lig in i  y a n a d a   y u k s a ltirish d ir»   n o m li 
a sarlari.  jah o n   iq tiso d i> o ti  fani  e rish g a n   nazariy  y u tu q la r.  H a m d o 's tlik  
m a m la k a tla rin in g   b o z o r  iq tiso d iy o tig a   o 'tis h d a   to 'p la g a n   ta jrib a la ri 
u m u m lash tirild i.
з

Iq tiso d iy o t  n a z a riy a si  fa n in in g   m a n tiq iy   tu z ilish id a n   k e lib   ch iq ib  
h a r  b ir  m a v z u g a   o id   n a z a riy   m a s a la la m i  y o r itis h d a   0 ‘z b e k isto n d a   b o zo r 
iq tis o d iy o tig a   o ‘tish  ta jrib a la ri  v a   m u a m m o la ri  u z v iy   bogM iqlikda  o lib  
q araldi.  Iq tiso d iy o t  n a z a riy a sin i  o 'rg a n is h d a   h a r  b ir  m a v z u la rd a   m illiy  
g ‘o y a  v a  m illiy   m a fk u ra.  m illiy   iq tiso d iy o t  v a  m illiy   m a n fa a tla m i  h is o b ­
g a  olish  n u q ta v i  n a z a rid a n   k o ‘rib   c h iq ild i.

I  ho  lim .  IQ T ISO D IY   T A R A Q Q 1Y O T N IN G   U M U M IY  A S O S L A R I
l- in a v z u .  « I q tis o d iy o t  n a z a r iy a s i»   fa n in in g   p r e d m e ti  v a   u slu b i
M e n   m u d o m  t a ’k id la rd im k i,  iq tiso d  q o n u n la ri  b u  h a y o t  q o n u n la ri. 
F ilip   U ik stid  
(ingliz iqtisodchisi)
Reja:
1.  Iqtisodiyot nazariyasining fan  sifatida shakllanishi  va qaror topishi.
2.  Iqtisodiyot nazariyasi fanining  predm eti.
3.  Iqtisodiy  qonunlar v a  kategoriyalar (ilm iy tushunchalar).
4.  Iqtisodiy jaray o n lam i  ilm iy bilishning uslubiy prinsiplari.
Iqtisodiyot  tushunchasi va  uning  bosh  m asalasi
-- —-- -- ---------------------------------------------------------------------------------- -
Iqtisodiyot -  m oddiy  va nom oddiy n e 'm a tla m i  ishlab  chiqarish,  taq- 
sim lash,  ayirboshlash va iste ’m ol  qilishni  aks  ettiruvchi ijtim oiy x o ‘jalik.
Iqtisodiyotning  doim iy  va  bosh  m asalasi  -   ehtiyojlam m g  cheksiz- 
ligi va iqtisodiy resurslam ing  cheklanganligi.
Iqtisodiyot -  cheklanangan 
iqtisodiy resurslardan 
unum li foydalanib, kishilar- 
ning yashashi, kam ol topi­
shi  uchun  zarur b o lg a n  
hayotiy vositalam i ishlab 
chiqarish va iste ’m olchilar- 
ga yetkazib berishga qara- 
tilgan,  bir-biri bilan b o g ‘- 
liqlikda am al  qiladigan 
turli-tum an faoliyatlam i 
yaxlit  qilib birlashtiruvchi 
iqtisodiy tizim.
■+-
о
C3
s
4 3
о
m
3
C P
Iqtisodiy tizim   shakllari
•43
О
u,
о
ъ
N
* 6
О
о
CQ
У1
.S T

Iqtisodiyot nazariyasi fanining shakillanishi va rivojlanishi
• 
M iloddan  avvalgi  davrda  qadim gi  M isr,  H indiston,  X itoy, 
Y unoniston,  Rim   va  Sharq  m utafakkirlari  (X am m urapi,  M anu,  K on- 
futsiy,  K senofont,  P laton,  A ristotel,  V arran,  M .K aton,  K olum ella  va 
boshqalar)ning  iqtisodiy  qarashlari.  U lar  m ehnat  taqsim oti,  yaratilgan 
m ahsulot  taqsim lanishi,  boylikning  v u judga  kelishi,  x o 'ja lik   yuritish  qoi- 
clalari,  m ehnatni  tashkil  qilish,  yerga  m ulkchilik  m asalalariga  o ' /   yon- 
dashuvlarini bayou  qiladi.
• 
M iloddan  keyingi  dastlabki  m ing  yillikdagi  iqtisodiy  qarashlar.  Bu 
davrda  iqtisodiy  bilim lar  rivojlanishida  m uqaddas  kito b lar  («Q ur'on», 
« llad is» )  ham da  0 ‘rta  Osiyo  va  Sharqning  buyuk  allom alarning  qa- 
l axhlari  alohida  o ‘i in  tutgan._________________________________________
6

U lar  m son  ehtiyojlari  (Forobiy),  darom adlar  v a  xarajatlar  m uvozanati 
(Il)n  Sino).  pulning  kelib  ehiqish  sabablari  (A bu  R ayhon  B eruniy), jam i- 
yatdagi  m ehnatning  roll,  m oddiy  n e 'm atlam in g   xususiyatlari,  p u l  va  uning 
vazifalari  (Y u su f X os  H ojib) jam iyatning  ijtim oiy-iqtisodiy  tuzilishi,  d av­
lat  m oliyasi,  soliqlarni  belgilash  tartibi  (A lisher  N avoiy),  insonlam ing 
ishlab  chiqarish  faoliyati,  m ehnat  va  uning jam iy atd ag i  roli,  tovar  qiym ati 
va  iste'm o l  qiym ati.  avrboshlash  jarayoni,  tarixiy-ijtim oiy  taraqqiyot  prin- 
siplari  (Ibn X oldun) kabi m asalalarga o ‘z m unosabatlarini bildirishgan.
• 
«Siyosiy  iqtisod»  yunoncha  s o '/d a n   olingan  b o 'lib ,  «politikos»  -  ij­
tim oiy,  «oykos»  -   uy.  uy x o 'jalig i,  «nom os»  -   qonun  degan m a ’noni  ang- 
latadi.  Fransuz  iqtisodchisi  A ntuan  M onkreten  (1575 -1 6 2 1 -y .)  birinchi 
m arta  «Siyosiy  iqtisod  traktati»  (1615-y.)  asarida  bu  fanni  ihniy jih atd an  
asosladi  va u 300 yildan ortiq vaqt davom ida  shu nom   bilan rivojlandi.
Iqtisodiyot  nazariyasining fan  sifatida  shakllanishi jarayonida 
vujudga  kelgan  asosiy  g ‘oyaviy  oqim lar:
M erkantilizm  -  jam iy atning boyligi puldan,  oltindan iborat  bo'lib. u 
savdoda,  asosan,  tashqi  savdoda paydo  b o 'la d i va  k o ‘payadi,  deb  tushun- 
tiradi.  M erkantilizm   -   italyancha  «m ercante»  so‘zidan  olingan  b o ‘lib, 
«savdogar»  degan m a ’noni  anglatadi.  Bu  oqim  namoyandalari:  V.Staffod, 
T.  M an, A.  Monkreten,  Jon Lou, G.  Skaruffi v a boshqalar.
Fiziokratlar  -  jamiyatning  boyligi  qishloq  x o ‘jaligida  vujudga  keladi 
degan g ‘oyani ilgan  suradilar.  bu ta ’limotning asoschisi f.  kene (1694-1774- 
y.) hisoblanadi.
K lassik  siyosiy  iqtisod  -   boylikning  faqat  qishloq  x o ‘jalig id a 
em as,  balki  sanoat,  transport,  q u n lish   va  boshqa  sohalarda  ham   yara- 
tilishini  isbotlab  berdi.
U.  Petti  (1623-1686-y.)  boylikning  m anbayi y e r va m ehnat ekanli- 
gini  e 'tir o f etgan.  M ehnat  boylikning  otasi, y er uning  onasi degan  ibora 
unga tegishlidir.
A.  S m it  «X alqlar  boyligining  tabiati  va  sabablari  to ‘g ‘risida  tad- 
qiqot»  (1776-y.)  asarida  talab  va  ta k lif  asosida  shakllanadigan  erkin 
narxlar  asosida  bozor  o 'z -o 'z in i  tartibga  solishi  (« k o 'n n m as  q o ‘l») 
g 'o y asin i  ilg an   suradi.  Insonni  faollashtiradigan  asosiy  ra g ‘bat  shaxsiy 
nianfaatdir deb  k o ‘rsatadi.
D.  Rikardo  qivm atning  turli  sinflar  darom adlari  va.  foydaning 
yagona  manbay i m ehnat ekanligini  ko'rsatadi.

S ism o n d i  (Jon  Shari  Leonard  Sim onde  Sism ondi) kapitalistik  iqtisodiy 
m exanizm ni  tanqid  qilib,  siyosiy  iqtisod  inson  baxti  y o ‘lida  ijtim oiy  m cxa- 
nizm ni takom illashtirishga  qaratilgan fan  b o 'lm o g 'i  lo/.im.  deb  ko'rsatadi.
Sotsial-utopistlar  (A .Sen-Sim on,  Shari  Furye,  R obert  O uen)  kapita- 
lizm ni  tanqid  qilib.  xususiy  m ulkchilikni  y o Lq  qilish.  ishlab  chiqarish,  taq- 
sim ot va  iste ’m olni  qayta tashkil  etish v a   adolatli  tuzum   (industrial jam iyat, 
garm onik jam iy at, kom m unizm ) o ‘m atish talabi  bilan  chiqadilar.
M arksizm  jam iy at  taraqqiyotiga  tabiiy-tarixiy jaray o n   deb  qarab,  ijti- 
m oiy-iqtisodiy form atsiyalar,  ulam ing  vujudga kelishi, rivojlanishi v a bosh- 
qasi  bilan  alm ashinishi  sabablari  to ‘g ‘risidagi  ta ’lim otni  ham da  q o ‘shim cha 
qiym at nazariy asini varatadi.

«Iqtisodiyot  nazariyasi»  darsliklarida fanning predm etiga 
b erilgan ta ’riflar
Mualliflari 
Ta’rif 
Manba
M .N .C hepurin, 
Iqtisodiyot nazariyasi kishi- 
Курс  эконом ической
K iseleva E.A. 
lam ing  iqtisodiy  xatti- 
теории:  учеб ни к / Под
harakatini, y a 'n i ulam ing 
общ.  ред.  проф.  Чепу-
m oddiy va nom oddiy 
рина  M .H.,  проф.  Кисе-
n e ’m atlam i  ishlab chiqarish. 
левой  E.A.  -  6-исправ-
taqsim lash,  ayirboshlash va 
ленное, дополненное  и
iste'm o l  qilish bilan b o g 'liq  
переработанное
harakatlarini o 'rg an ad i 
издание.  -  Киров:
«А СА ».  2007, c.28.
9

S.S.N osova
Ishlab chiqaravchi kuchlam ing 
crisbilgan darajasi  asosida 
m oddiy n e 'm a t  va x m n a tla m i 
ishlab chiqarish,  taqsim lash, 
ayirboshlash va iste 'm o l  qilish 
b o 'y ie h a  kishilar o 'rta sid a  
vujudga  keluvchi  ishlab 
chiqarish m unosabatlarm ing 
y ig 'in d isi
Носова  С. С
Экономическая теория. 
Элементарный  курс; 
у чебное пособие / 
С.С.Ыоеова  - М .: 
КНОРУС, 2008, с. 16.
G .P.Juravleva, 
V.I.  V idyapin
U m um iy  iqtisodiyot nazariyasi 
ijtim oiy fan  b o 'lib .  u  cheklan- 
gan resu rslar sharoitida ehtiyoj- 
lam i qondirish m aqsadida m od­
diy n e ’m atlam i ishlab ch iq a­
rish.  ayirboshlash,  taqsim lash 
v a iste'm o l  qilish jaraj'O nlarida 
kishilar va guruhlam ing  xatti- 
harakatini o 'rganadi
Экономическая теория 
(политэкономия) 
Учебник/ Под общ.  ред. 
акад.  В.И.Видяпина, 
акад.  Г.П.Журавлевой.  -  
4-е изд.  - М.:  ИНФРА-М, 
2004.  с  31
V.D.Kamacv
B oylik va resurslam ing chek- 
langanligi,  ulardan sam arali 
foydalanish bilan yaxfit holdagi 
ishlab chiqarish m unosabatlari 
tizim ini. ishlab c h iq a n n c h i 
h am d a iste'm o lch i  sifatidagi 
insonning xatti-harakatini 
o'ig an ad i.
Камаев  В.Д. 
Экономическая теория: 
Краткий курс:  учебник / 
В Д  Камаев. 
М.З.Ильчиков,
Т А.Борисовская  - 2-е - 
изд., с т е р ,-М ,: 
КНОРУС, 2007,  с 21.
D .D .M oskvin
Ishlab  chiqarish 
m unosabatlarini va  ulam ing 
ishlab  chiqarish kuchlari bilan 
o ‘zaro  ta'sirini  o'rganadi
Основы экономической 
теории.  Политэкономия: 
Учебник /Под ред.  д-ра 
экон  наук, проф. 
Д Д М осквина.  Изд.  3-е. 
исправл  -М .:  Ндиториал 
УРСС, 2003, с.24.
E.F.Borisov
N e ’m atlar va x izm atlam i ishlab 
chiqarish, taqsim lash, 
avirboshlash  va iste ’mol 
qilishda tarkib  topuvchi kish ilar 
o'rtasidagi  m unosabatlarni 
o'rganadi
Борисов В Ф 
Экономическая теория;; 
вопросы  -  ответы  Учеб, 
пособие. — 2-е щ д., 
перераб, и доп.  М.: 
ИНФРА-М, 2008. с  16.
10

Iqtisodiy  m unosabatlar -  m oddiy  va m a ’naviy n e ’m atlam i  tak ro r ish­
lab  chiqarish jaray o n id a kishilar  o 'rta sid a  vujudga kcladigan  turli  xil  m u n o ­
sabatlar h
i s
o
b
l a
n
a
d
i . _____________________________
Iqtisodiyot  nazariyasi  fanining  m aqsadi 
-   cheklangan  iqtisodiy 
resurslardan  foydalanishning  turli  m uqobil  variantlaridan  eng  sam aralisini 
topish  orqali jam iy atn in g   cheksiz  ehtiyojlarini  to ia r o q   qondirib  borishning 
nazariy  va am aliy  m uam m olarini  tadqiq  qilishdan  iborat.
Iqtisodiyot nazariyasi  fanining  vazifalari
Bilish  vazifasi
A m aliy vazifasi
U slubiy
vazifasi
G ‘oyaviy-
tarbiyaviy
vazifalari
har qanday  fan 
kabi  iqtisodiyot 
nazariyasi ham 
fundam ental 
aham iyatga ega: 
ja m iy atd a inson- 
larning  tabiat 
ashyolari,  boshqa 
m oddiy  ashyolar 
ham da o ’zaro  bir- 
birlari bilan  aloqa- 
larida vujudga ke- 
ladigan  iqtisodiy 
m unosabatlam i 
tadqiq etib, bizni 
o ‘rab  turgan  olam 
to ‘g ‘risidagi fikr- 
larim izni  kengay- 
tiradi.
am aliy  iqtisodi­
yotning  asosiy 
m aqsadi chek­
langan resurslar­
dan  im um li foy- 
dalanib,  iqtisodiy 
o ’sishni  ta'm in - 
lash v a  shu  asos- 
da о "sib bom vchi 
ehtiyojlam i  qon- 
dira borishdan 
iborat.
iqtisodiyot 
nazariyasi 
fanining o z i ,  
tahlili  v a  uning 
tam oyil lari, 
olingan
xulosalar,  tadqiq 
etilayotgan 
iqtisodiy 
qonunlar boshqa 
ijtim oiy va 
ta n n o q  fanlari 
uchun uslubiy 
asos  b o iib  
x izm at qiladi.
iqtisodiyot  ilmi 
o ‘rganuvchilam ing 
ilm iy dunyoqara- 
shini  shakllantiradi, 
m illiy istiqlol 
g ‘oyasini yoshlar 
ongiga singdiradi, 
ularni m ill at m an- 
faatlari y o i i d a  iqti­
sodiyotni rivojlan­
tirish, m illiy m ah- 
sulotni k o ‘pay- 
tirish, m illiy  pul 
qadrini oshirish, 
turm ush  darajasini 
ko 'tarish   ruhida 
tarbiyalash.
Iqtisodiy  qonun  -  iqtisodiy liayotning  turli  tom onlari,  iqtisodiy  hodisa 
va  ja ray o n lar  o 'rtasid ag i  doim iv,  takrorlanib  turadigan.  barqaror  sabab- 
oqibat  aloqalarini, u lam ing  o 'z aro   b o g liq lig in i ifodalaydi.
11

Iqtisodiy  k a te g o r iy a ia r -b u  iqtisodni o'rganishda 
qo'llaniladigan nazariy  tushunchalar bo'Jib.  ular real 
iqtisodiy  voqelikning ilmiy  ifoda etilishidir.

N 
'
 
Um um iqtisodiy
(ishlab chiqarish. 
mulk,  m ehnat jaravoni, 
mahsulot,  ish vaqti, 
m ehnat taqsimoti. 
ayirboshlash.  iste'm ol 
va h.k.)
Form atsion -  m ax­
sus (ekspluatatsiya, 
renta, ekspansiya. 
aholi ortiqchaligi, 
qashshoqlam sh, mo- 
nopoliya, oligopoliva 
va boshqalar)
Davriy -  oraliq
(bozor m unosabat- 
lariga m os kalego- 
riyalar:  tovar, pul. 
talab-taklif, m arke­
ting,  narx-navo,  inf- 
Ivatsiya va boshqalar)
Tovarlar,  xizmatlar va  resurslaming takror ishlab  chiqarish fazalaridagi
harakati
12

Ishlab  chiqarish  -   insoniyat jam iyatin in g h ayot kechirishi  va 
rivojlanishi  uchun  zarur m oddiy n e ’m atlarni  yaratish  jarayoni
T a q sim o t  -   ish la b   c h iq a rilg a n   m a h su lo td a g i  h a r  b ir  x o 'ja lik  
y u ritu v c h i  su b y e k tn m g   ish tiro k i,  u lu sh i  (m iq d o ri,  p ro p o rsiy a si)  ni 
a n iq la sh  ja ra y o n i.
A y ir b o sh la sh   -   m o d d iy   n e ’m a t  v a   x iz m a tla m in g   b ir  su b y e k t- 
dan   b o sh q a sig a   to m o n   h arak ati  ja ra y o n i.  T o v a r n i  so tish   -   u n in g  
p u lg a   a y irb o sh la n ish i,  x a rid   q ilish   e sa  -   p u lla m i  to v a rg a   a y irb o sh - 
lam sh i  A y ir b o sh la sh n in g   z a r u r   slia r ti  -   ix tiso sla sh ish .  m e h n a t 
ta q sim o ti,  h a r x il  m u lk c h ilik n in g   k elib   c h iq ish i  b u   e sa  ja m iy a t  a ’z o ­
lari  o 'r ta s id a  m e h n a t m a h su lin i  a y irb o s h la s h g a  o lib  keladi.
I s t e ’m o l -   in s o n n in g   e h tiy o jla rin i  q o n d irish   u c h u n   n e ’m atlar- 
dan  fo y d a la n ish i.
Iqtisodiy hodisa va jarayonlarni  ilm iy  bilishnin g asosiy  usullari
H a q iq iy   fa n n in g   v u ju d g a   k elish i  fa q a tg in a   ta d q iq o t  p re d m e ti  sh ak l- 
lan ish i  b ila n   em as.  sh u   b ilan   b irg a   u n in g   b ilish   u s u lin in g   q a ro r  to p ish i 
b ila n  h a m  b o g ‘liqdir.
U slu b iy a t  -   b u   ilm iy   b ilish n in g   p rin s ip la r  tiz im i,  y o ‘llari,  q o n u n  
q o id a la ri  v a   an iq   h a d isla rid ir.  B u   o b y e k tiv   reallik n i  b ilish   d ia le k tik a si 
m a n tiq   v a   n a z a riy a n i  o 'z   ic h ig a   o lu v ch i  b ir  b u tu n   t a ’lim o td ir.  U s lu ­
b iy a t  u m u m ilm iy   x a ra k te rg a   ega,  le k in   h a r  bir  fa n d a   o 'z in in g   p red - 
m e tid a n   k e lib   ch iq ib ,  ilm iy   b ilish   u su lla rin in g   o ‘z ig a   x o s  x a ra k te rin i 
taq o zo   q iladi.  S hun in g   u c h u n   u slu b iy a t  u m u m ilm iy   v a  x u su siy   b o 'la d i.
Ilm iy   b ilish n in g   u m u m iy   usuli  b o ‘lib,  d ia le k tik   usul  p rin sip la ri  x iz- 
m a t  q iladi.  B u n d an   ta sh q a ri,  « Iq tiso d iy o t n a z a riy a si»   fa n in in g   o 'z i g a x o s  
ta d q iq o t  usu llari  b o i i b .  u la rd a n   eng  m u h irn i  ilm iy   a b stra k siy a   u su lid ir. 
Iq tiso d iy  
ja ra y o n la m in g  
m o h iy a tin i 
o 'z g a ris h i d a   m ik ro sk o p la rd a n , 
k im y o v iy   la b o ra to riy a la rd a n   fo y d a la n ib   b o im a v d i,  u la m in g   o ‘m ig a  
a b stra k siy a   kuchi  is h g a  so lin ad i.
i s

..............................................................J
Ilmiv  bilish  usullari
Dialektik
usul
Tahlil va 
sintez 
usuli
Eksperi-
ment
Iqtisodiyotga  bir-bin  bilan  chambarchas  bog‘liq  va 
o ‘zaro  aloqada bo'lgan turli  b o'ginlardan iborat yaxlit  bir 
tizim sifatida qarab, unda ro'y  beradigan jarayonlar doimiy 
o ‘zgarishda  (oddiydan  murakkablikka,  quyidan  yuqoriga) 
va rivojlanishda  deb hisoblaydi.
Mantiqiy  tahlil  paytida  hodisa  va  jarayonlaming  ik- 
kinchi  darajali  belgilari  fikndan  chetlashtirib  hamda  eng 
asosiy  belgilami  ajratib  olish  orqali  ularning  mohiyatmi 
ochib berishga harakat qilish.
Talilil  -   bu  o'rgamlayotgan  voqea-hodisalami  alohida 
qismlarga  ajratib,  smtez  esa  ulami  yaxlit  bir  butun  qilib 
birlashtirish orqali mohiyatmi ochib bensh.
Amalga  oshirilishi  lozim  bo'lgan  iqtisodiy'  chora-tad- 
birlami  srnov  tanqasida  iqtisodiyotning  alohida  bo'g'inla- 
rida  qo'llash.  Bu  usul  islohotlarni  amalga  oshirish,  iqtiso­
diyot  mqiroz  va  turg'unliklarga  uchragan  davrlarda  alohida 
muhim ahamiyatga ega.
Pozitiv  va 
normativ 
usul
Pozitiv  usul  voqea-hodisalami  real  hayotda  qanday 
bo‘lsa,  shu  holicha  aks  ettirish,  normativ  usul  esa  ulaming 
haqiqatda  qanday  bo'lishi kerakligi  to ‘g'nsidagi kishilaming 
fikr-mulohazalari.
Grafik
usuli
Farazlash
usuli
0 ‘zgaravchi  m iqdorlar o'rtasid ag i b o g ’liqlikni k o 'r- 
gazm ali qilib tasvirlaydi.
Iqtisodiy  tahlilda  «boshqa  sharoitlar  o'zgannay  qol- 
ganda»  yoki  «boshqa  omillar ta’sir  qilmaganda»,  degan  fa- 
razdan  foydalanib,  yagona  omil  ta ’sirida  iqtisodiy  hodisa- 
ning mohiyatini ochishga harakat qilinadi.
0 ‘zgamvchi miqdorlar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rgaz- 
mali qilib tasvirlaydi.
_________________________________
14

Iqtisodiy m odellar -  bu  iqtisodiy jaray o n  va hodisalam ing  bir tom on- 
;  dan  obyektiv  xususiyatlariga,  ikkinchi  tom ondan,  tadqiqotning  subyektiv 
j  m aqsadi,  xarakteriga k o 'ra   abstrakt tarzda unnunlashtirib  ifodalangan  real- 
[  likning  andozasidir.______________________________________
O ptim allashgan  m odellar  -   alohida  olingan  iqtisodiy  kom ponentlar 
xatti-harakatini  tadqiq  qilishda foydalaniladi.  U lar k o 'p in ch a cheklanganlik 
j  
xarakteriga  ega  b o ‘ladi.  M asalan,  darom adlar,  ish  haqi,  xarajatlar  m odeli
I  va h,k.________________________________________________________________
_______ Iqtisodiy  m odellar  turlari
M u v o z a n a tla sh g a n   m o d e lla r  -  iq tiso d iy   k o m p o n e n tla r  o 'r ta s id a ­
gi  o 'z a r o   iq tiso d iy   m u n o sa b a tla rn i  tadqiq  q ilis h d a   fo y d a la n ila d i.  M a- 
|  salan ,  y a lp i  ta la b   v a   y a lp i  ta k lif,  is te ’m ol  v a   in v e stitsiy a la r,  to v a rla r 
m iq d o ri  h a m d a   pu l  m a ssasi  m o d eli  v a  h o k az o .________________________
Iqtisodiyot  n azariyasining tam oyillari:
•  R e su rs  e h e k la n g a n   s h a ro itd a  ta n la sh  z a ru rlig i;
•  Q iy m a tn in g   m u q o b illig i;
•  K e y in g i  o ’z g a rish la m i  in o b a tg a  olish;
•  Q ab u l  q ilin g a n   q a ro rla m in g   o q ib a tla rin i h is o b g a  olish ;
•  S a m a ra n in g   k a m a y ib   borishi.
15

2 -m a v z u .  I S H L A B   C H I Q A R I S H   J A R A Y O N I   V A   T O V A R -P U L  
M U N O S A B A T L A R I
A m e r ik a lik  m a sh h u r   a d v o k a t m ijo z in i  o ‘lim   h u k in id a n   q u tq a r g a c h , 
u  « M en   b u  y a x s h ilig in g iz n i  q a n d a y   q ilib   q a y ta r a   o la m a n   d e y a  
h a y r o n m a n »  -   d e d i. -  « M e n in g  fik r im c h a ,  fin ik iy a lik la r  p u ln i  ix tir o  
q ilg a n la r id a n   b eri  bu  a slo   m u a m m o   em a s» .
Reja:
1.  Ishlab  chiqarish jarayonining m azm uni.  Ishlab  chiqarishnm g  omillari.
2.  N atural  ishlab  chiqarishdan  tovar  ishlab  chiqarishga  o ‘tish  v a   uning 
rivojlanishi.
3.  T o v ar va uning xususiyatlari.
4.  Putning kelib  chiqishi, m ohiyati v a  vazifalari.
Ishlab  chiqarishnm g om illari


Download 7.49 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling