F. T. E g a m b e r d iy e V, S. R. T o p IL d iy e V, J. X. H a m r a q u L o V


X a lq a ro   v a lu ta   m u n o sa b a tla r i  v a  v a lu ta   tizinilari


Download 7.49 Mb.
Pdf ko'rish
bet15/15
Sana15.12.2019
Hajmi7.49 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

X a lq a ro   v a lu ta   m u n o sa b a tla r i  v a  v a lu ta   tizinilari
V a lu ta  -  bu  m am lakatlar pul  birligi  (m asalan,  s o ‘m ,  dollar,  funt  sterling  va 
h .k ).  H ar  bir m illiy  bozor xususiy  m illiy  valuta tizim iga  ega  bo'ladi.  B unda  m il­
liy va xalqaro valuta tizim ini farqlash zarnr.
Milliy  valuta  tizimi 
-   valuta  m unosabatlarining  milliy  qonunchilik  bilan j 
belgilanadigan, m azkur m am lakatda tashkil  qilinish shaklini  ifodalaydi. 
j
Xalqaro  valuta  tizimi 
-   xalqaro  valuta  m unosabatlarining  davlatlararo  bi- 
tim larda huquqiy jihatdan m ustahkam langan  shakli
Jahon  valuta  tizimi  o ‘zining  rivojlanishida  uchta  bosuichdan  o‘tdi  va 
ularning  har  biriga  xalqaro  valuta  munosabatlarini  tashkil  qilishning  o‘z 
tiplari mos  keladi.
Xalqaro  valuta  tizimi 
tashqi  bozorlarda  m arkaziy  em issiya  banklari  fao- 
liyatini  tartibga  soluvchi  m uassasalar,  qonunlar,  qoidalar  to'plam m i  o ‘zida  na­
m oyon etadi
214

X a lq a r o   v a lu ta  tiz im la r in in g  ta r k ib iy   u n su rla ri:
It 
asosiy  xalqaro  to ‘lov  vositalari  (m illiy  valutalar.  oltin.  DTT,
I  
EKYu);

valuta  kurslarini  belgilash  va qo'llab-quvvatlash  mexanizmi;
I f  
valutalaming  a\ irboshlanish  (konvertatsiyalanish) shartlari;
W 
xalqaro  bozorlar tartibi;
Ц 
valuta  munosabatlarini  tartibga  soluvchi  davlatlararo  moliyaviy
 
muassasalaming  nufu/.ini  belgilash
X alqaro  valuta tizim lari
Valuta
kurslari
tizimi
Amal  qilish 
davri
Tizimning
turi
Valuta kurslari rejimi
Oltin
standart
tizimi
X IX  asr 
o x m -1 9 3 0  
y.  o ita la ri
Oltm
standaiti
O ltm  pariteti b o ‘vicha  q at’iv 
beleilan ean  valuta kurslari
Bretton-vud
tizimi
1940-yy. 
o ‘rtalari -  
70-y.  boshi
O ltin dollar 
standarti
D ollarga va oltinnm g dollardagi 
rasm iy  narxiga nisbatan valutalam ing 
yuzaga kelgan bozor k urslan  asosida 
qat’iv  belgilanean valuta k urslan
Harakatla-
nuvchi
kurslar
tizimi
(Yamavka
tizimi)
1971-yildan 
doll am i 
oltinga 
konverta- 
tsiyasi bekor 
qilindi
K o ‘p
valutali
standart
M intaqaviy valuta  guruhlan va D TT, 
EK Y u, yevro, A Q Sh dollari  ham da 
boshqa  VKT doirasida o 'za ro  bogTiq, 
harakati boshqariladigan valuta 
kurslari
Birinchi  bosqich 
1879-1934-yillar  davrim   o ‘z   ichiga  olib.  bunda  oltm 
standart  sifatidagi  pul  tizim i  ustunlikka  ega  b o ‘lgan 
Ikkinchi  bosqich 
ikkm chi 
jahon  urushi  oxm   (1944-y.)dan  1971-yilgacha  chegaralangan 
(Breton-Vuds 
tizimi,  deb  nomlanuvchi)  tizim  ustunlikka  ega  bo‘lgan. 
Bu  ikki  tizim   qayd 
qilinadigan  valuta  k u rslanga  asoslangan. 
Uchinchi  bosqich  Hozirgi  davrda 
amal  qiluvchi jahon  valuta  tizimi  1971-yilda  tashkil  topgan  bo‘lib,  bu  tizim 
boshqariladigau suzib  yuruvchi tizimi nomini oldi 
Chunki davlat k o ‘pgina  o ‘z 
valutalarinm g  xalqaro  qivm atini  o ‘zgartinsh  uchim   valuta  bozonning  faoliyat 
qiliahiga  aralashadi.  Ta  kidlab o ‘ti!gan bu pul tizim im  tahlil qilamiz.____________
215

Oltin  standart.
Bretton-Vuds tizimi.
  O ltin  standart barbod b o 'lg an d an  keyin, valuta sohasm i 
tartibga  solishning  o ‘zaro  m aqbul  y o ‘lim   topishga  harakat  qilindi.  Yangi  jahon 
valuta  tizim i  asoslarini  ishlab  chiqish  m aqsadida.  1944-yil  B retton-V udsda 
(AQSh)  ittifoqchi  davlatlam m g  xalqaro  konferensiyasi  chaqirildi.  Bu  konferen- 
siyada  o ‘zaro  b o g iiq   valuta  ku rslan m   tartibga  solish  tizim ini  yaratish  haqidagi 
kelishuvga  erishildi  va bu k o ‘pm cha 
Bretton-Vuds  tizimi,  deb  ataladi.  Mazkur 
tizim  oldingi  oltin  standartdan  keskin  farq  qilmaydi.  Uning  asosida 
oltin  -  
valuta  standart
 
yotadi  va  bu  yerda  rezervlar  sifatida 
oltin  va  dollar  chiqadi. 
Valuta standart -
 bu  qonunchilik  tartibida  o in a tilg a n ,  ikkita  nulliy  valuta  o 'rta - 
sidagi  nisbat  b o 'lib ,  valuta  kursinm g  asosi  hisoblanadi.  K elishuvga  q o i   q o ‘ygan 
m am lakatlar,  o ‘z  valutalarinm g  kursm i  oltin  yoki  dollarda  qayd  qiladi.  D ollar 
oltin  bilan  b o g ia n a d i  (1  unsiya  oltm ga  35  dol.)  va  asosiy  rezerv  ham da  hisob- 
kitob valutasi,  deb tan olindi.
Boshqariladigan  suzib yuruvchi valuta  tizimi.
  D ollam m g  oltm ga  alm ashi- 
nishi  rasm an  to ‘xtagandan  keyin,  valutaning  qayd  qilm gan kursi,  suzib  yuruvchi 
kursiga  o ‘rin  b o ‘shatadi.  X alqaro  valuta  tizim idagi  b u   o ‘zgarish  1976  yil  K in g ­
ston  (Y am ayka)dagi  kelishuvga  binoan  huquqiy  jihatd an   m ustahkam lanadi.  Qo- 
g ‘oz  pul  tizim iga  o ‘tish  bilan,  qo g ‘oz  pullar,  oltm ga  alm ashtirilm aydi.  B eqaror 
kurslar  sharoitida  valuta  kursi  ham   har  qanday  boshqa  bahs  kabi  talab  va  tak- 
lifm ng bozor kuchlari bilan belgilandi.
M illiy   v alu ta la rn in g   x a lq a ro   iq tiso d iy   m u n o sa b a tla rd a   qay  d a ra ja d a   e r ­
k in   ish la tilish in i  ta v sifla sh   u c h u n   « v alu ta n in g   k o n v e rta tsiy a la sh u v i»   tu sh u n - 
ch a si  ish latilad i.  V alu ta n in g   k o n v e rta tsiy a la sh u v   d a ra ja sin i  ik k ita   o m il 
b elg ila b   beradi:
►  v a lu ta n in g   x alq aro   lu so b -k ito b la rd a   ish la tilish i;
►  aso siy   v a lu ta  b o z o rla rid a  e rk in   a lm ash tirilish i.
Valutalar konvertatsiyalashuv darajasiga ko‘ra 3 ta turkumga  ajratiladi:
-  t o i i q  konvertatsiya  qilinuvchi  valutalar.  Bunda  m illiy  valuta  hech  qanday 
to ‘siqlarsiz  erkin  almashtiriladi.  B ular  G ennam ya  m arkasi,  Fransiya  franki, 
Yapon ienasi, A ngliva funt sterlingi,  A Q Sh dollari;
-   qism an  konvertatsiyalanuvchi  valutalar.  B unda  m illiy  valuta  ayirbosh- 
lam shida  m uayyan  cheklashlar m avjud  b o ia d i.  B u  cheklashlar  rezidentlar,  bank 
operatsiyalan b o ‘yicha yoki o ‘zaro qoplovchi b o iis h i m um kin;
-  konvertatsiya  qilinm aydigan valutalar.  B unga boshqa  valutalarga  almash- 
tirib b o im a y d ig a n  barcha  milliy  valutalar kiradi.
216

Xalqaro  hisob-kitoblar uchun  maxsus pul  birligi -  SDR 
(Spesial Drawaing Right -  maxsus o‘rin  bosish  huquqlari)
*  U   xalqaro  iqtisodiy  aloqalarda  jam oa  valuta  birliklaridan  foydalanishni 
k o ‘zda  tutadi.  SD R  m axsus  «valutalar  savatchasi»  orqali  aniqlanadi  Bu  savat- 
chada  dollar  42  %,  G ‘arbiy  Yevropa  pul  birliklari  (funt  sterling,  frank,  m arka)  -  
45  %,  iyena  13  %ru  tashkil  etgan.  Lekin,  u  baribir ja h o n   puliga  aylanm adi.  Real 
hayotda asosan A Q Sh dollai'i k o ‘proq ishlatilib ja h o n  puli  vazifasini bajaradi.
*  Jam oa  valutalar hisob-kitob  birliklari  sifatida  m illiy  valutalar  kursini  taq- 
qoslash  uchun  ishlatiladi.  U lar  m illiy  valutalardan  farq  qilib,  banknot  yoki  m o- 
neta  shaklida  chiqanlm aydi  (hozir  «yevro»  bundan m ustasno).  U lar faqat  schyot- 
lar -  hisob raqam lariga  (book m oney) yoziladi.
Valuta kurslarining o‘zgarishiga bir qator omillar ta ’sir ko‘rsatadi:
1.  Iste’m olchi  dididagi o ‘zgarishlar.
2.  D arom adlai'dagi msbiy  o ‘zganshlar.
3.  B ahodagi msbiy  o ‘zgarishlar.
4.  N isbiy real foiz stavkalar.
5.  Chayqovchilik.
Valuta kurslariga  bevosita ta'sir ko‘rsatuvchi omillar ichidan quyidagilarni 
ajratib ko‘rsatish mumkin:
■  m illiy  darom ad va  ishlab chiqarish xarajatlari darajasi,
■ m illiy  real xarid  qilish layoqati va m am lakatdagi inflyatsiya darajasi;
■  valutalarga talab va taklifga t a ’sir ko'rsatu v ch i to ‘lov balansi holati;
■ m am lakatdagi foiz stavkasi darajasi;
■  valutaga jahon bozoridagi  ishonch v a h.k
Diskont 
-  banklar tom onidan  olinadigan foiz.  B ank hisob  stavkasm i  oshirib 
yoki  tushirib,  chet  el  kapitallan  oqib k in sh  yoki  ehiqib ketishiga ta ’sir k o ‘rsatishi 
mumkin.
Hozirgi zamon valuta muammolari va asosiy davlatlararo valuta moliyaviy
muassasalar faoliyati
X alqaro  valuta  m unosabatlari  hozirgi  bosqichi  uchun  beqarorlik  jarayon- 
larini  yetarli  darajada  yum shatish  va  bu  sohada  davlatlar  iqtisodiy  siyosatini 
uyg  unlashtm sh  xarakterli.  «Suzib  yuruvchi  kurslar»  kiritilgandan  kevin  (1972- 
y.)  valuta  bilan  b o g iiq  birjali  bitim lar  hajm i  keskm  kengaydi.  Jahon  valuta 
tizim ining beqarorligi,  regional  darajada valutali tartibga  solishga kelishib  hara- 
kat qilishga  olib keladi
217

V aluta  sohalarim   u y g 'u n lash tm sh   m illiy  darajada  ham ,  davlatloraro  va- 
luta-m oliya  m uassasalari  orasida  ham   ro ‘y  beradi.  V alutali  tartibga  solish  so- 
hasida  eng  m uhim   rolni  G ‘arbdagi  yetakchi  yetti  m am lakatlam ing  y illik  iqti­
sodiy  kengashi,  X alqaro  valuta  fondi,  iqtisodiy  ham korlik  va  rivojlanish  tash­
kiloti, X alqaro hisob-kitoblar B anki o ‘ynaydi.  U lardan ayrim larining rolm i  qarab 
chiqamiz.
X alqaro  valuta  fondi  o ‘z  m zom iga  binoan  xalqaro  valutali  ham korlikka 
a ’zo  m am lakatlar  valuta  kurslarini  va  to 'lo v   balanslarini  tartibga  solish,  rivoj­
lanayotgan  m am lakatlam ing  k o ‘p  tom onlam a  t o i o v   tizim i  va  tashqi  qarzlarm i 
nazorat  qilish,  a ’zo  m am lakatlarga  ularm ng  valuta-m oliya  m uam m olanni  hal 
qilish uchun kredit berish y o ila r i bilan ta ’sir  k o ‘rsatishga xizm at qiladi.
1970-yildan XVF  qarz  b enshnm g  m axsus huquqi -  xalqaro t o i o v  va  ehti- 
yot  vositalari  /SD R /ш   chiqaradi.  SD R -  xalqaro  hisob-kitob  birligi  b o ‘lib,  naqd 
belgi  /pul/lar k o ‘rinishida  m avjud  b o im a y d i,  faqat  X V F  m ahsus  hisobiga  kre- 
ditli yozuvlar shaklida fondning  a ’zo m am lakatlari m arkaziy  b anklan  o'rtasidagi 
hisob-kitoblarda  foydalaniladi 
SDR qiymati  a’zo  mamlakatlar /AQSH, GFR, 
Fransiya, Angliya, Yaponiya/ valutalari  o‘rtacha qivmatining «valutali  hol- 
ta»,  deb  nomlanuvchi qiymati  asosida  hisoblanadi. 
X alqaro  hisob-kitoblarda 
oldingidek  asosiy  vosita  b o iib   nnlliy  valutalar  chiqmoqda.  Yetakchi  m avqem  
A Q SH  dollari  saqlab  qolm oqda
XVF  bilan  birgalikda  xalqaro  valuta-m oliyaviy  m unosabatlarm   k o ‘p  to ­
m onlam a  tartibga  solishda  m uhim   rolni 
Xalqaro  ta’mirlash  va  rivojlanish 
banki  /XTRB/  o‘yna_vdi.  XTRB  /MBRR/ 
o 'zm m g   ikkita  filiali 
-  Xalqaro 
moliyaviy  korporatsiya  /XMK-MFK/  va  Rivojlanishning  xalqaro  uyush­
masi /RXU-MAR/ 
bilan  birga jahon  bankim ng  tarkibiga  kiradi.  XTRB  qarz- 
lan n in g   asosiy  qism i  -   b u   qarz  oluvchi  m am lakatda  taikibiy  qayta  qurishlarga 
yordam   beruvchi  loyiha  va  dasturlam i  am alga  oshinshga  y o ‘naltu ilg an   uzoq 
m uddatli  kreditlardir.  Bunday  dasturlam i  ishlab  chiqishda  tadqiqotchi  va  ama- 
liyotchi  m utaxassislardan iborat b o ig a n  X TR B ning kuchli apparati qatnashadi.
X TR B ning  filiallari  b o ig a n   -  X M K   va  RX U   xususiyatlan  shundan  ibo- 
ratki,  XM K  avvalo  nvojlanayotgan  m am lakatlardagi  xususiy  sektom i  m oliya- 
lashtiradi  H ukum atlararo  m uassasalar  ichida,  valuta-m oliyaviy  sohada  faol 
ham korlik  qilayotgan m uassasaga barcha  sanoat  jihatdan rivojlangan m am lakat­
lar  kiradigan  Iqtisodiy  ham korlik  va  rivojlanish  tashkiloti  /IX R T -O E S R /ni 
ajratib  k o ‘rsatish  mum kin.  IX R Tga  a ’zo  m am lakatlar  iqtisodiy  rivojlanishidagi 
tam oyillarni va  iqtisodiyot  sohasidagi  ichki  harakatlam m g  boshqa  m am lakatlar 
t o i o v  balansiga  ta ’sirim  aniqlashga xizm at  qiladi.  IXRT  doirasida, ja h o n   x o ‘ja- 
ligi  rivojlanish  tam oyillanm   hiix>bgu  olib,  m illiy  lqtisodiyotnm g  o 'z a ro   mosla- 
shuviga  im kon beruvchi m akroiqtisodiy  siyosatni  o ‘tkazish  b o 'y ic h a   tavsiyalar 
beriladi.
218

X alqaro  valuta -  m oliya sohasida  m uhim  
o‘rinni  Xalqaro  hisob-Uitoblar 
Banki  /XXKB-BMR/ 
egallaydi va u  banklar  faoliyatim  xalqaro tartibga solishda 
yetakchi  rol  o ‘}rnaydi.  X X KB  am alda  barcha  Y evropa  m am lakatlari  banklari, 
К  an ad a,  A vstraliya.  Y aponiya  va  A Q Sh  tijorat  banklari  guruhini  birlashtiradi. 
70  dan  k o ‘p  m arkaziy  banklar  o ‘z  ehtiyot  valu talan   m a b la g ia n n i  X X K B   hisob 
/schyot/landa  saqlaydi.  U ning  qo'm italari  va tarkibiy  qism landa  ishlab  chiqilgan 
davlat tom om dan tartibga solish va bank faoliyati ustidan nazorat qilish  qoidalari 
a ’zo m am lakatlardagi barcha tijorat banklar uchun m ajburiy hisoblanadi.
Jahon  ham jam iyati  tom om dan  valuta  va  m oliya  sohasida  bozor  kuchlarini 
davlatlararo  tartibga  solish  bilan  ziddiyatli  b o g la s h g a   asoslangan  u y g ‘unlash- 
tim vchi  m exanizm lam m g  yaratilishi,  o ‘zlari  am al  qilib  turgan  davrda  vujudga 
keladigan  lxtiloflarni  m urosali  hal  qilishga  va  m oslashga  layoqatliligini  nam o­
yo n   qildi.  A m m o ja h o n   valuta  tizim ini  takom illashtirish  va  uning  asosiy  m exa- 
m zm lanning evolyutsiyasi  m uam m olan  doimiy  lorn tartibda  turadi.___________
219

A d a b i y o t l a r   r o ‘y x a t i
Узбекистон Республикасининг Конституцияси -Т.:  «Узбекистон», 2003.
Каримов  И.  А. 
Узбекистоннинг  сиёсий  -  ижтимоий  ва  иктисодий 
истикболининг асосий тамойиллари.  -Т.:  “Узбекистон”  1991.
Каримов  И.  А.  Узбекистон иктисодий  сиёсатининг  устувор йуналишлари.  -Т.: 
“Узбекистон”  1993.
Каримов  И.  А.  Дехкончилик  тараккиёт,  фаровонлик  манбаидир.  -Т.: 
“Узбекистон”  1994.
Каримов  И.  А.  Узбекистон:  миллий  истиклол,  иктисод,  сиёсат,  мафкура.  1- 
том, Тошкент, «Узбекистон»,  1996.
Каримов И. А.  Узбекистон:  иктисодий ислох,отларни  чукурлаштириш йулида. 
Т.:  «Узбекистон»,  3- том,  1995.
Каримов  И.  А.  Бизнинг  бош  максадимиз  -   жамиятни  демократлаштириш  ва 
янгилаш, мамлакаши модернизация ва ислох, этишдир.  Т.:  «Узбекистон», 2005.
Каримов И.А.  Юксак маънавият -  енгилмас куч.  Т.:  “Маънавият”, 2008.
Каримов  И.А.  “Мамлакатимизни  модернизация  кцлиш  ва  янгилашни  изчил 
давом  этгириш  -   давр  талаби”  мавзусида  Вазирлар  Махкамасининг  13.02.2009 
йилдаги мажлисидаги маърузаси.  «Халк сузи», 2009 йил  13  феврал.
Каримов  И.А.  Жахон  молиявий-иктисодий  инкирози.  Узбекистон  шаротида 
уни бартараф эгиш йуллари ва  чоралари. Т.:  “Узбекистон”, НМИУ, 2009Й.
Каримов  И.  А.  Мамлакатимизни  модернизация  кдтиш  ва  янгилашни  ихчил 
давом этгириш -  давр талаби. // Халк сузи, 2009 йил,  14  феврал.
Каримов  И А.  Жахон  молиявий-иктисодий  инкирози,  Узбекистон  шароитида 
уни бартараф этишнинг йуллари ва чоралари.  -Т.:  «Узбекистон», 2009.
Каримов  И.А.  Асосий  вазифамиз  -   Ватанимиз  тарахдаёти  ва  халкимиз 
фаровонлиги янада юксалтиришдир.  -  Тошкент:  «Узбекистон», 2010.
Каримов 
И .  
А .  
Барча  режа  ва  дастурларимиз  ватанимиз 
т а р а к к и ё т и н и  
юксалтириш,  халкимиз  фаровонлигини  оширишга  хизмат  кдлади.  //  Халк  сузи. 
2011  йил, 22 январь.
Каримов  И.  А.  2012  йил  ватанимиз  тараккиётини янги  боскичга  кутарадиган 
йил  булади. 
2011  йилнинг  асосий  якунлари  ва  2012  шгада  Узбекистонни 
ижггимоий-ик'шсодий  ривожлантиришнинг  устувор  йуналишларига  багишлантан 
Вазирлар Махкамаси мажлисидаги маърузаси. // Халк сузи, 2012 йил, 20 январь.
Каримов  И.  А.  Бош  максадимиз  -  кеш  куламли  ислохотлар  ва  модернизация 
йулини  катьият  билан  давом  эттириш.  2012  йилда  мамлакатимизни  ижтимоий- 
иктисодий  ривожлантириш  як>нлари  хамда  2013  йилга  мулжаллашан  иктисодий 
дастурниш'  энг  мухимислохотларни  чукурлаштиришшшг  энг  мухдм  устувор 
йуналишларига багишлантан Вазирлар Махкамаси мажлисидаги маърузаси.  // Халк 
сузи, 2013 йил,  19 январь.
Каримов  И.  А.  2014  йил  юкори  усиш  еуръатлари  билан  ривожланиш,  барча 
мавжуд  имкониятларни  сафарбар  этиш,  узини  окдаган  ислохотлар  стратегаясишг 
изчил  давом  этгириш  йили  булади.  Мамлакатимизни  2013  йилда  ижтимоий- 
иктисодий  ривожлантириш  якунлари 
ва  2014  йилга  мулжалланган  иктисодий 
дастурниш'  энг  мухим  устувор  йуналишларига  багишлантан  Вазирлар  Махкамаси 
мажлисидаги маърузаси.  // 
Узбекистон овози, 2014 йал,  18 январь.
Шодмонов  Ш.Ш.,  Гафуров  У.В.  Иктисодиет  назарияси.  Дарслик.  Т.:  «Фан ва 
технология»  нашриёти 2005.
220

Раззоков  А.,  Тошматов  Ш ,  Урмонов  Н.  Иктисодий  таълимоглар  тарихи.  -Т.: 
«Молия».  2002.
Экономическая теория.  Под ред.  В.Д.Камаева.  -  10-е изд., перераб.  и доп.  -  М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004.
Шишкин А.Ф  Экономическая теория.  -М.:  1998.
Камаев В Д.  Э кономнее кая теория.  -М.:  2010.
Видяпин  В.И.  Гулямов  С.С.  и  др.  Экономическая  теория.  Учебник  для 
студентов 
высших  учебных 
заведений, 
обучающихся 
по 
экономическим 
специальностям.-Т.:  “Шарк'’,  1999.
Расулов М.Р. Бозор иктисодиёти асослари.  -Т.:  1999.
Шодмонов I II , Алимов Р., Жураев Т. Иктисодиёт назария.  Укув кулланма.  -Т.: 
Молия. 2002.
Кодиров А.  Иктисодиёт назарияси. -Т.:  2002.
Тожибоева Д.  Иктисодиёт назарияси. -Т.:  Молия, 2003.
Жураев  Т.,  Тожибоева  Д.  Иктисодиёт назарияси.  (Кургазма ва таркатма  мате- 
риаллар)укув кулланма 1- кием. -Т.:  «Fan va texnologiya», 2012.
Жураев  Т.,  Тожибоева  Д.  Иктисодиёт назарияси.  (Кургазма ва таркатма мате- 
риаллар) укув кулланма 2- кием.  -Т.:  «Fan va texnologiya», 2013.
Рузиев Р.,  Топилдиев В.Р.  Фукаролик хукуки  .  Укув кулланма -Т.:  2011.
Хошимов  П.З.,  Умаров  К.Ю.  ва  бошкалар.  Иктисодиёт  назарияси.  Укув 
Кулланма (лотин щ р и ф тд а) Т.:  «Университет»,'2006.
Улмасов А., Вахобов А.  Иктисодиёт назарияси.  Дарслик -Т.:  «Шарк»  2006.
Умаров  К.Ю.,Топилдиев  С Р.  Иктисодиёт  назарияси.  Услубий  кулланма.-Т.:
2013.
Топилдиев  С.Р.  Узбекистонда аграр  муносабатлар ривожланишининг тарихий 
жихатлари.  Монография. -Т.:  “MUMTOZ SOZ” 2012.
Пебро  М. 
Международнье  экономические,  валютные  и 
финансовые 
отношения.  Перевод  с  франц.  (общ.  ред.  Бабинцевой  Н.  С.)  -М.:  Прогресс 
“Университет.  1994.
Мэнкью Н. Г. М акроэкономка  . Перев.  с англ.  -М.:  изд.  МГУ.  1994.
Йулдошев 3 ., Косимов М.  Макроиктасодиёт асослари.  -Т.:  “Укитувчи”  1994.
Хакимова М.  Макроиктисодиёт асослари. -Т.:  “Укитувчи”  1995.
Севликянц  С.  Г.  ,  Отто  О.  Э.  ,  Тешаев  Б.  Т.  Экономика  -  основа  жизни 
общества. -Т.:  “Шарк”,  1998.
Борисов  Е.Ф.  Экономическая  теория:  вопросы-ответы-  М.:  Юридическая 
фирма «КОНТРАКТ»:  ИНФРА-М. 2006
Борисов Е.Ф.  Экономическая теория:  -2-е изд., перераб.  и доп.  - М:  ТК Велби, 
Изд-во  Проспект, 2006.
Чепурина  М.Н.,  Киселевой  Е.А.  Курс  экономической  теории:  учебник  /  Под 
общ.  ред.  6-исправленное,  дополненное  и  переработанное  издание.  -   Киров: 
«АСА», 2007, с.28.
Носова  С.С.  Экономическая  теория  Элементарный  курс:  учебное  пособие  /
С.С.Носова.  -  М.: КНОРУС, 2008, с. 16.
Видяпина  В .И , 
Г.П.Журавлевой  Экономическая  теория  (политэкономия): 
Учебник/ Под общ.  ред. -  4-е изд.  - М.:  ИНФРА-М, 2004, с.31.
Камаев  В.Д.  Экономическая  теория:  Краткий  курс:  учебник  /  В.Д.Камаев, 
М.З.Ильчиков, Т.А.Борисовская. - 2-е изд., стер. -  М.:  КНОРУС, 2007, с.21.
МосквинаД.Д.  Основы экономической теории.  Политэкономия:  Учебник /Под
221

ред.  д-ра экон.  Изд.  3-е, исправл.  -  М.:  Едиториал УРСС, 2003, с.24.
Борисов  Е.Ф.  Экономическая  теория:  вопросы  -   ответы:  Учеб.  пособие.  -   2-е 
изд., перераб.  и доп.  М.:  ИНФРА-М, 2008, с .16.
Гукасьян  Г.М.  Экономическая  теория:  ключевые  вопросы.  /   Под  ред.  д.э.н. 
Л.И.Добрынина.  -  3-е изд., доп.  - М.:  ИНФРА-М, 2006.
Куликов  Л.М.  Основы  экономической теории.  - 2-е  изд.,  перераб.  и доп.  -  М.: 
Финансы и статистика, 2006
Макконнелл К. Р., Брю С.  Л.  Экономикс,  13-е издание, М.:  «Инфра-М»,  1999 
Самуэльсон П..  Нордхаус В,  Экономика. Пер.  с англ.  Москва,  1999.
Шодмонов  Ш.Ш.,  Баубекова  Г.Д.  Педагогическое  мастерство  и  инновации  в 
преподавании экономической теории.  - Т.:  Янги аср авлоди.  2004.
Грязновой  А.Г.  и  др.В  поисках  новой  теории  с  проблемными  ситуациями.  - 
М.:  2004.
Куторжевский Г А.  Экономика.  Основы  теории  -  М.:  ЗАО изд-во  Экономика,
2004.
Бренделёва Е.А.  Неоинституциональная теория.  - М.:  ТЕИС, 2003.
Клинов  В.  Г.  Экономическая  конъюнктура 
Факторы  и  механизм  ее 
формирования.  - М.:  МГ И М О . 2003.
Хубиева  К.А.  Современная  экономическая  теория:  проблемы  разработки  и 
преподавания.  - М. Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002.
Шаститко  А.Е.  Новая  институциональная  экономическая  теория.  -  М.: 
Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002.
Узбекистан Республикаси статистика вазирилиги маълумотлар.
Интернет сайтлари.
WWW.stat.uz
WWW.uza.uz
WWW.ceep.uz
www.bearingpoint.uz
www.economy .com
www.intemetindikators.com
www.economyworld.com
www.economyworld.org
www.md-management.ru
www.uzreport.com
www.uzsecurities.com
www.uzexport.com
222

M U N DA RIJA
KIRI S h ........................................................................................................................................ 3
I  b o iim .  IQ TISO D IY  TARAQQIYoTNING U M U M IY A S O S L A R I........................ 5
I -mavzu.  «Iqtisodiyot nazariyasi» fanm ing predm eti va u s lu b i...................................5
2-mavzu.  ISH LA B  CH IQ A R ISH   JA RA Y O NI  VA  TO VA R-PUL
M U N O S A B A T L A R I........................................................................................................... 16
Q o ‘shilgan m iqdor nafliligi  nazariyasi............................................................................. 21
3-mavzu.  M U LK C hlL IK   M U N O SA BA TLA R I  VA  IQ TISO D IY   TIZIM LA R  .... 25
II bo Tim.  B O ZO R IQ T IS O D IY oT I..................................................................................40
4-m avzu.  BO ZO R  IQ T ISO D IY O TIN IN G  M O H IY A TI  VA  O 'Z B E K IST O N N IN G  
BO ZO R  IQ TISO D IY O TIG A   0 ‘TISH  X U S U S IY A T L A R I...................................... 40
5-mavzu.  TALAB  VA  TAKLIF  N A Z A R IY aS I............................................................56
6-mavzu.  TADBIRKORLIK FAO LIYaTI  VA U N IN G   ShAKLLARI.
TA DBIRKORLIK  KAPITATI  VA U N IN G  A Y LA N IShI......................................... 65
M U STA Q ILLIK   Y IL IA R ID A   O 'Z B EK IST O N D A  K IC hIK  B IZN ES  VA 
X U SIJSIY   TA D B IR K O R LIK N I JADAL  R IV O JLA N TIR ISh  BO R A SID A  
E R IShlL G A N  Y U T U Q L A R .............................................................................................. 81
7-mavzu.  R aqobat VA  N A R X LA R N IN G  ShA K L L A N IShI......................................84
8-mavzu.  A grar m unosabatlar v a agrobiznes............................................................... 100
9-mavzu.  M ILLIY  IQTISO D IYoT, UNING M A K R O IQ TISO D IY  
O 'LC hA M LA R I  VA IQTISO D IY  O 'S IS h ...................................................................114
10-mavzu.  YALPI  ISHCHI K U CH I, U N IN G  BANDLIGI  VA  ISH SIZ L IK ......  125
11 -mavzu  M O I.IY a TIZIM I  VA  M O LIY aVIY   SIY oSA T ....................................  144
12-m avzu  PUL M U O M A LA SI, K RED IT  TIZIM I  VA B A N K L A R ................... 159
13-mavzu.  IQTISO D IY oTN I  TA RTIBG A   SOLIShD A  D A V I.A T N IN G  RO LI  174
14-mavzu.  A H O LI  D A R O M A D LA R I  VA  D A V LA TN IN G  IJTIM O IY  
S IY oS A T I 
181
15-mavzu.  JA H O N  X O 'JA L IG I, U N IN G  EV O LY uTsIY aSI  VA 
U M U M B A ShA R IY  IJT IM O IY -IQ TISO D IY  M U A M M O L A R .............................192
16-m avzu.  JA H ON  BO ZO RI,  X A LQ A R O   V A LUTA  VA  KREDIT
M U N O S A B A T L A R I.........................................................................................................210
A dabiyotlar to 'y x a t i........................................................................................................... 220
223
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling