F. Vyoller qaysi olimga yozgan xatida (1835): Organik kimyo hozir har qanday


Download 86.87 Kb.
bet2/3
Sana15.04.2020
Hajmi86.87 Kb.
1   2   3

9-Sinf

1 To’yingan uglevodorodning umumiy formulasini aniqlang?

A.CnH2n+2 B. CnH2n S. CnH2n-2

2.To’yingan uglevodorodlardan bo’lgan propanning agregat holati.

A.qattiq B. suyuq S.gaz

3.Butanni necha xil izomeri bor?

A 2 B. 3 S. 4

4. Pentanning nechta izomeri bor?

A.1 B. 2 ta S. 3 ta

5.CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 formulali alkan nomini aniqlang.

A.Geksan B.Butan D. Metan.

6.Molekulasida bitta qoshbog’ tutgan uglevodorodlar nima deyiladi?

A. Alkenlar B.Alkadeyenlar S.Alkinlar

7.Alkenlarning umumiy formulasini aniqlang.

A. CnH2n+2 B CnH2n S. CnH2n-2

8. “Suvsizlantirilgan” soda (temir sodasi) formulasini aniqlang.

A .Na2 CO3 B. Na2 CO3 H2 O S. Na2 SO4

9.Ichimlik sodasini formulasini aniqlang.

A. CaCO3 B. Ca2 SO4 S. NaHCO3

10.”Suyuq shisha” formulasini aniqlang.

A. K2 CO3 B. Na2 SiO3 , K2 SiO3 S. Ca CO3

11.Oddiy shesha formulasini aniqlang.

A. Na2O CaO 6H2 O B.Na2SiO3 D. H2 O

12. So’ndirilmagan ohak formulasini aniqlang.

A. Ca CO3 B. Ca (OH)2 S. CaO

13.Tabiatda eng keng tarqalgan metal.

A. Fe B. Al S. Na

14.Odam suyagining asosiy noorganik qismi quyidagi qaysi tuzdan iborat?

A. Ca CO3 B.Ca3 (PO4) 2 S. CaCl2

15.Qaysi javobda piritning formulasi to’g’ri keltirilgan?

A. FeS B.FeS2 S. FeSO4

16. Temir atomida nechta d-elektron mavjud?

A. 7 B. 8 S. 6

17.Cho’yan tarkibida necha foiz uglerod bo’ladi?

A.1 B. 2 S. 2-4,5

18.Polimerlanish natijasida yuqori molecular moddalar ……… hosil bo’ladi?

A. Polimerlar B.Atom S.Etanol

19. Bir xil molekulalarning ketma-ket yanada yirik molekulalar hosil qilib birikish reaksiyasi nima deyiladi?

A.Polimerlanish B. Parchalanish S. birikish

20. Alkenlarni vodorodlarni biriktirishi nima deyiladi?

A.Galogenlanish B. Gidrogenlanish S. parchalanish

21.Asetilenning formulasini aniqlang.

A. C2H2 B. C3H8 S. C2H4

22.CH2=CH-CH=CH2 formulasining nomini ayting.

A.Butadiyen-1,3 B.Butadiyen-1 S.Butan

23.Sikloalkanlar ……

A. Yopiq zanjirli to’yingan uglevodorodlar B.Ochiq zanjirli uglevodorodlar S. To’yinmagan uglevodorodlar

24.Dekanning formulasini aniqlang.

A. C10H22 B C5H1 S.CH4

25.Geksadekanning agregat holati qanday?

A. Suyuq B.Qattiq S.Gaz

26. Qaysi guruh elementlarining elektromanfiyligi kuchli ?

A) Li, Na, K B) Mg, Ca, Ba

C) F, Cl, Br D) B, Cl, Br

27. Kalsiy oksidi sanoatda qaysi usullarda foydalanib olinadi?

A. kalsiyda suv ta’sir ettirib B. kalsiy gidroksidni qizdirib C. ohaktoshni qizdirib D. kalsiyni xlor bilan ta’sirlashtirib

28. 3,42g ishqoriy metall suv bilan reaksiyaga kirishganda 448ml vodorod (n.sh.da) ajralib chiqdi. Reaksiyaga kirishgan metallning nomi?

A. kaliy B. rubidiy C. seziy D. natriy

29. Yuvuvchi vosita “kir sodasi” formulasi qaysi bandda to’g’ri ko’rsatilgan?

A. Na CO *10 H O B. NH HCO C. NaHCO D. Na CO *12 H O

30. Ichimlik sodasi formulasi qaysi bandda to’g’ri ko’rsatilgan?

A. Na CO B. CaO C. NaHCO D. NH HCO

31. Cho’kma hosil bo’lishi bilan boradigan reaksiya tenglamasini ko’rsating?

A.HCL + KOH = KCL + H2O

B. Na2S + 2HCL = 2NaCL + H2St

C. BaCL2 + Na2SO4 = 2NaCL + BaSO4

D. NH4NO3 + N2 O + H2

32. Elektron konfiguratsiyalarining qaysi biri tartib nomeri 24 bo‘lgan elementlarga mos keladi?

A. 3s 3d B. 3d 4s C. 3d 4s D. 3d 4s

33. Davriy jadvalning I gruppasidagi S-elementlar sulfidlari suvda yaxshi eriydi. Ularning eritmalari:

A. kuchsiz kislotali B. kuchli kislotali C. ishqoriy D. neytral

34. 23g natriy metalning 200g suvda eritishi natijasida hosil bo’lgan eritmadagi o’yuvchi natriyning konsentratsiya %ni toping.

A. 10,3% B. 1,03% C. 103% D. 130%

35. 180g suvda 90g modda erishidan hosil bo’lgan eritmaning massa ulushini hisoblang.

A. 0,03 B. 0,33 C. 0,28 D. 0,38

36. 1s22s2 2p6 3s2 3p5 elektron formula qaysi galogenga to’g’ri keladi?

A.F B. Br C.Cl D. J

37. 300ml eritmada 6g NaOH erigan. Shu eritmaning molyar konsentratsiyasi-

ni hisoblang .

A) 0.5 B) 0.2 C) 0.1 D) 0.4

38. 31g fosfordan necha g P O olish mumkin?

A. 17g B. 27g C. 71g D. 77g

39. 50g 2 valentini metall karbonati parchalanganda 11,2l karbonat angidrid ajralib chiqdi. Bu moddaning formulasini toping.

A. K CO B. Mg CO C. Na CO D. CaCO

40. D.I.Mendeleeyevning kimyoviy elementlar davriy jadvalida qaysi element tosh nomiga qo’yilgan?

A. Litiy B. Natriy C. Kaliy D. Kalsiy

41. Qaysi javobda piretning formulasi to’g’ri keltirilgan?

A) FeS B) FeS2 C) FeSO4 D)Fe3O4

42. Quyidagi oksidlanish- qaytarilish reaksiya tenglamasida koeffitsientlar yog’indisi nechaga teng?

Zn + HNO3 (suyul) = Zn(NO3) 2 + NO +H2O

A.21 B. 18 C. 20 D. 16

43. Saxaroza formulasi qaysi bandda to’g’ri ko’rsatilgan ?

A) C6H12O6 B) C12H20O9 C) C6H10O5 D)C12H22O11

44.Korroziyaning turlari: 1-kimyoviy;2- elektrokimyoviy; 3-elektroliz;4-oksidlanish; A). 2,4. B). 1,3; C). 1,2; D). 1,4

45. Metallarni korroziyadan himoyalash usullari:1-himoya qoplami;2-laklash;3-sirtini silliqlash; 4-elektroliz; 5-qotishmalar hosil qilish; 6-kimyoviy barqaror metallarni tayyorlash; A). 1,3,5,6; B). 1,2,5,6; C). 2,3,4,5; D). 1,3,4,6.

46.Protektorli himoya nima? A). Himoya qilingan metallga o`zidan aktiv metall biriktirish; B). Metall sirtiga fosfst kislota bilan ishlov berish; C). Metall yuzsiga qoplamalar qoplash; D). Korroziyani sekinlashtiruvchi moddalardan foydalanish.

47. Faradeyning ikkinchi qonuni ta`rifini ko`rsating. A). Turli moddalarning eritmasidan bir xil miqdorda elektr toki o`tganda elektrodlarda ekvivalentlariga proportsional miqdorda modda ajralib chiqadi. B). Elektrodda ajraladigan moddaning miqdor, eritmadan o`tgan elektr tokiga to`g`ri proportsional. C). Suyuqlanma elektrolizi oson amalga oshadi. D). Kislorodli kislotalar va tuzlar eritmalari elektroliz qilinganda anodda OH- ionlari oksidlanadi.

48.Faradey sonini ko`rsating . A). 1,66*10-23; B). 22,4; C). 8,31; D). 96500.

49.AgNO3 eritmasi elektroliz qilinganda katod va anodda qanday moddalar hosil bo`ladi? A). Ag, NO2; B).Ag; C). Ag, O2; D).Ag, NO2, O2.

50.Faqat elektroliz yo`li bilan olinadigan metallarni ko`rsating. A).Cu, Na,Al,Ca; B). Na,K,Ca,Ba,Al; C).Li,Na,Mg,Sn,Pb; D). Cu,Au,Ag,Zn,Ca .

51. Rux kuporosining formulasini toping. A). ZnSO4*5H2O; B). ZnSO4*7H2O; C). ZnSO4*6H2O ; D).ZnSO4*10H2O.

52. 2A tok bilan 3 soat davomida CuSO4 eritmasi elektroliz qilindi. Katodda ajralgan metall massasini (gr) aniqlang.A). 8.00gr;B).7,164gr;C).9.03gr; D).6,42gr.

53. Birikmalarda ishqoriy metallarning oksidlanish darajasi va valentligi qanday? A). -1, I; B). +1, II; C). -1,II; D). +1, I.

54. Radioktiv ishqoriy metallni aniqlang: A). Rb; B). Cs; C). Fr; D), K.

55.Ishqoriy metallarning yadro zaryadi ortib borishi bilan qanday xossalari ortadi? A). Metallik, radius, elektron qobiqlar soni. B). Ionlanish energiyasi, metallik, qaytaruvchilik. C). Radius, ionlanish energiyasi; D. Tashqi elektronlarning yadroga tortilish kuchi.

56. Quyidagi metallarning qaysi biri konsentrlangan sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishmaydi? A). Ti; B). Mg; D). Zn; E). Fe.

57. 13,5 gr alyuminiyda necha atom bor? A). 7,02*1023; B). 5,01*1023; D). 6,02*1023; E). 3.01*1023;

58. CuSO4 eritmasidan 2,8 gr Fe qancha misni siqib chiqaradi? A). 3,2; B). 6,4 ; D). 3,02 ; E). 0.64;

59. 1S22S22P63S23P1 kimyoviy elektron konfiguratsiya qaysi elementga tegishli? A). Cu; B). Al; D). Fe; E). Mg.

60.Qaysi tuz eritmasi elektroliz qilinganda katodda metall ajralib chiqmaydi? A). CuSO4; B). AgNO3; D). NaCl; E). CuCl2.

61. 21 gr kalsiy karbid suv bilan reaksiyaga kirishib(n.sh) qancha litr vodorod hosil bo`ladi? A). 44,8; B). 11,3; D). 22,4; E). 66,8.

62. Misni tuzlari eritmasidan siqib chiqara oluvchi metall to`plamini ko`rsating. A). Al, Zn, Fe; B). Ag, Pb, Zn; D). Fe; Hg, Si; E). Ca, Sr, Po.

63. Quyidagi qaysi reaksiyani amalga oshirish mumkin emas? A). Cu + HCl= ; B). Mg + H2SO4 = ; D). Fe + Cl2 =; E). CuO + H2= .

64. Faqat metallar keltirilgan qatorni ko`rsating. A). B, Zn, Al; B). Be, B, C; D). Zn, Mg, Si; E). Ca, Sr, Po.

65. Rux bilan reaksiyaga kirishib, sinkat hosil qiluvchi moddani ko`rsating. A). H2SO4; B). H2O; D). NaOH; E). O3.

66. Qaysi moddadan bir vaqtning o’zida ham asosli, ham kislotali oksid olish mumkin?

A. CaCO3 B. Al (OH)3 C. H3PO4 D. KNO3

67. Tarkibida 40% Ca, 12% C va 48% O bo’lgan moddaning formulasini aniqlang

A. CaO B. CO2 C. CaCO3 D. Ca(OH)2

68. 444 g malaxit parchalanganda necha gr mis(II) oksid hosil bo’ladi?

A. 160g B. 320g C. 180 g D. 140g

69. 35,8 g marganets (II) nitratdagi modda miqdori necha mol?

A 0,3 B. 0,2 C. 0,5 D. 3,2

70. Vodorod bromide – HB2 ning havoga va vodorodga nisbatan zichligini aniqlang?

A 2,5 va 42 B . 2,8 va 40,5

C)2,2 va 51 D. 2,4 va 43

71. Kuchsiz asos va kuchli kislatodan hosil bo’lgan tuzlarning suvdagi eritmasining muhiti qanday bo’ladi?

A. Ishqoriy B. neytral C. kislatali D. normal

72. Oltingugurt (IV) – oksidi SO2 tarkibidagi kislorod va oltingugirtning massa ulushuni hisoblang?

A. 50 % S va 50 % D B.. 25 % S va 75 % D

C. 48 % S va 62 % D D. 5 % S va 95 % D

73. Al+3ionining elektron formulasi quyidagi qaysi formulaga muvofiq keladi?

A. 1s22s22p4 B.1s2 2s22p6 C. 1s2s2p D. 1s22s2

74. Qaysi kuchsiz kislota kuchli zahar hisoblanadi?

A. Fosfat B. Sianid C. Xlorid D. Yodid

75.Qaysi qatorda elementlarning nisbiy elektromanfiylik qiymatlari otib borishi tartibida joylashtirilgan?

A. Bi, Sb, As B. F, Cl, Br, C. N, O,Li D. Al, Si, Mg

76.Elektron harakati nechta kvant soni bilan aniqlanadi?

A. 3 B. 4 C. 2 D. 5

77. Kimyoviy bog’lanish turlari nechta?

A. 2 B. 5 C. 3 D. 4

78. Fosforning yuqori oksidlanish darajasi nechaga teng?

A. +6 B. +4 C.+7 D.+5

79. 44,8 l karbonat angidrid hosil qilish uchun n.sh. necha gr kalsiy karbonatni parchalash lozim?

A. 200g B. 50 g C. 100 g D. 25 g

80. Elektromanfiyligi bir- biridan keskin farq qiladigan element atomlaridan hosil bo’lgan moddalar qatorini ko’rsating?

A. NaCL , K2S , Ba CL2 B. Na, HCL , CH4

C. AL , Zn , HB2 D. N2 , O2 , H2

81. Quyidagi oksidlanish- qaytarilish reaksiya tenglamasida koeffitsientlar yog’indisi nechaga teng?

KMnO4 + HCL = KCL + MnCL2 + CL2 + H2O.

A.25 B. 35 C. 20 D. 17

82. Cho’kma hosil bo’lishi bilan boradigan reaksiya tenglamasini ko’rsating?

A.HCL + KOH = KCL + H2O

B. Na2S + 2HCL = 2NaCL + H2St

C. BaCL2 + Na2SO4 = 2NaCL + BaSO4

D. NH4NO3 + N2 O + H2

83. Quyidagi oksidlanish- qaytarilish reaksiya tenglamasida koeffitsientlar yog’indisi nechaga teng?

Zn + HNO3 (suyul) = Zn(NO3) 2 + NO +H2O

A.21 B. 18 C. 20 D. 16

84. Qaysi holatda izotoplar ko’rsatilgan?A. B. C. D.

85. Sulfat kislotaning kimyoviy xossasini to‘g‘ri ifodalagan javobni aniqlang.

A)Zn metali bilan reaksiyaga kirishadi; B)SiO2 bilan reaksiyaga kirishadi; C)Mg(OH)2 bilan reaksiyaga kirishib, vodorod hosil qiladi; D)P2O5 bilan reaksiyaga kirishadi;

86. H∙ + ∙Cl →H : Cl ushbu bog`lanish qaysi turga kiradi? A).Qutbsiz kovalent bog`lanish; B). Qutbli kovalent bog`lanish; C). Ionli bog`lanish. D). Donor-akseptor bog`lanish.

87. Temirning atom massasi 56 va tartib raqami 26 ga teng bo’lsa, uning atomida nechta proton va neytron bo’ladi? A) 30,30 B) 30, 28 C)26, 30 D) 30,26

88.Qaysi kimyoviy bog’lanishda faqat bitta element atomining elektronlari qatnashadi?

A) Qutibli kovalent bog’lanish B) Donor – akseptor bog’lanish

C) Qutbsiz kovalent bog’lanish D) Ionli bog`lanish

89. Qaysi javobda atom kristall panjarali moddalar berilgan?

A). olmos, grafit, bor. B). osh tuzi, natriy gidroksid, sul;fat kislota.

C). kislorod, vodorod, ozon. D). mis, alyuminiy, temir.

90. H2, N2, O2 larning oksidlanish darajasi ko’rsatilgan javobni toping?

A. +2 B. -2 C. 0 D. -191. Fosforning yuqori oksidlanish darajasi nechaga teng?

A)+5; B)+4; C)+6; D)+7.92. izotopi α-zarrachlar bilan bombardimon qilinganda proton ajralib chiqsa, qaysi izotop hosil bo’ladi? A) B) C) D)

93. Qaysi elementlar jufti orasida ionli bog` hosil bo'ladi?

1) temir + oltingugurt 2) oltingugurt + kislorod 3) natriy + brom 4) uglerod + vodorod

5) bariy + kislorod A) 1,3 V) 1,4 S) 2,5 D) 3,5 Е) 2,4

94. AlCl3 birikmasida Al ning oksidlanish darajasi nechaga teng?

A) +2 B) +3 C) -3 D) -1

95. Elekrtmanfiyligi bir- biridan keskin farq qiladigan element atomlaridan hosil bo`lgan moddalar qatorini ko`rsating. A) NaCl, K2S , BaCl2,CaF2,Li2O, MgO

B) HCl, Na, KCl,PCl3, CH4 C)Al,Zn,HBr,H2O, PCl3 D) Fe,Li,Cu,Na,N2,O2,I2

96. Quyidagi moddalarning qaysi biri ion bog`lanishli moddalarga tegishli?

A) xlorid kislota B) vodorod ftorid C) kaliy oksid D) ammiak

97. Yoritish chiroqlarida ishlatiladigan Ar izotopining yadrosida nechta proton va neytron yig`indisi bor? A) 40 B) 14 C) 18 D) 12

98. Molekulalari bir atomli, vodorod va metallar bilan birikmalar hosil qilmaydi , kimyoviy reaksiyalarga deyarli kirishmaydi… qanday moddalarga ta`rif berilyapti?

A). Oddiy moddalar; B). Inert gazlar; C). Amfoter elementlar; D). Metallmaslar.

99 …3d54s1 elektron formulasi bilan tugaydigan elementning o`rnini aniqlang.

A). 5-davr , II-guruh elementi stronsiy B). 4-davr , VI-guruh elementi xrom

C). 4-davr , II-guruh elementi stronsiy D). 4-davr , III-guruh elementi stronsiy

100. Atomning 3-energetik qavatida ko`pi bilan qanchagacha elektron bo`lishi mumkin?

A). 8 ta ; B). 10ta ; C). 18ta; D). 32ta.T/r

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Javob

A

S

A

S

A

A

B

B

S

B

A

S

B

B

B

S

S

A

A

B

A

A

A

A

B

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

C

C

B

A

C

C

D

C

A

B

C

A

C

D

A

B

C

D

C

B

A

A

D

C

B

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

A

D

D

C

A

A

E

A

B

D

D

A

A

E

D

A

C

A

B

B

C

A

B

B

A

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

B

B

D

A

A

B

C

C

C

A

B

C

C

A

C

A

B

A

B

A

C

A

B

B

CDownload 86.87 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling