F. Vyoller qaysi olimga yozgan xatida (1835): Organik kimyo hozir har qanday


Download 86.87 Kb.
bet3/3
Sana15.04.2020
Hajmi86.87 Kb.
1   2   3

11-Sinf

1.Karbonat angidrit bitta molekulasining grammlarda ifodalangan massasini toping?

A)7.31*10-23 B)7.31*10-24 C)7.31*10-27 D)5.73*10-23

2.Oq fosfor bug`larining vodorodga nisbatan zichligini toping

A)1.31 B)2.15,5 C)3.77,5 D)4.46,5

3. Natriy sanoatda quyidagi qaysi usulda olinadi?

A) Domna pechlarda tuzlarni eritish orqali B) Kristall holidagi sodani qizdirish orqali

C) Aluminotermiya usulida D) osh tuzi eritmasini elektroliz qilish orqali

4.50 ml 0.5M li kalsiy xlorid eritmasini 0.2 M Natriy korbonat eritmasi bilan to`liq reaksiyaga kirishishi uchun qancha hajm natriy karbonat kerak?

A)50ml B)100ml C)75ml D)125 ml

5. 2g H2 va 16g O2 aralashmasining hajmi (n.sh.da) nechaga teng?

A) 11.2 l B)44.8 l C)22.4 l D)33.6 l

6.8g mis va 8 g oltingugurt ta`sirlashishidan necha gramm mis (II)-sulfid hosil bo`lgan?

A)9 g B) 16 g C) 12 g D) Bu reaksiya ketmaydi

7.HClO4 Kislota oksidi qaysi bandda to`g`ri ko`rsatilgan?

A) ClO2 B) Cl2O C)ClO3 D) Cl2O7

8.Kislotali oksidni ko`rsating?

A)Sc2O3 B) Ga2O3 C)Cr2O3 D)As2O3

9. Asosli oksidni ko`rsating ?

A)Cl2O B)S2O C)Cs2O D)N2O

10.Suv bilan ta`sirlashmaydigan oksid?

A)SO2 B)SiO2 C) NO2 D)CO2

11.Metallmaslar qatorini ko`rsating?

A)Tc, Am, S,Cm B) Tl, At, Sr,Co C)Ti,Ar,Se,Cl D)Te,As,Si,C

12.Natriy sulfat tuzining 7.1% li 200 gramm eritmasiga mo`l miqdor bariy xlorid Eritmasi quyilganda Hosil bo`lgan cho`kmaning massasini toping?

A)23.3 g B) 31.5 g C) 12.6 g D) 18.1 g

13. Aluminiy bromide eritmasiga quyidagilarning qaysi biri mo`l miqdorda qo`shilganda cho`kma tushadi?

A)NaOH B) NaCl C)Na2SO4 D)NH3*H2O

14.Malaxit vodorodatmosferasidaqizdirilganda quyidagi qanday moddalar hosil bo`ladi

A)Сu2O;H2O;CO2 B) СuCO3;H2O;CO2 C) СuO;H2O;CO2 D) Сu;H2O;CO2

15.Quyidagi elementlardan qaysi birida elektronning qulab tushishi mavjud

A)Si B)P C)Mn D)Cr

16.Kimyoviy reaksiya tezligining harorat koeffisienti 2 ga teng. Reaksiya tezligi 100 0 C dan 140 0 Cga oshirilganda reaksiya tezligi necha marta oshadi?

A)4 B)8 C)16 D)20

17. 25 g mis kuporosi СuSO4 H2O 175 g suvda eritildi. Olingan eritmada suvsiz tuzning konsentratsiyasini aniqlang.

A)25% B)20% C)16% D)8%

18. 14,3 g soda qattiq qizdirib 5,3 g suvsiz Na2CO3 olindi. Kristalgidratning formulasini aniqlang.

A) Na2CO3x10H2O B) Ba2CO3 x H2O C) Na2O x Al2O3 x 6H2O

D) KCl x MgCl x 6H2O

19. Berilgan metalardan qaysi biri H2SO4(kons) bilan reaksiyaga kirishmaydi?

A) Ag B) Cu C) Hg D) Fe

20. Quyidagi reaksiya natijasida hosil bo’ladigan moddalarni aniqlang. KOH(suyuq)+Cl2 –

A) KCl, H2O B) KClO, H2O C)KCl, KClO, H2O D) KClO3, H2O

21 Quyidagi kislotalarning qaysi biri kuchli kislotalik xossasiga ega?

A) H4SiO4; B) H3PO4; C) HClO4 D) HClO2

22. Ishqoriy metallar havoda qizdirilganda qanday birikmalar hosil qiladi?

A) ishqoriy metallarning oksidlari B) ishqoriy metallarning gidroksidlari

C) ishqoriy metallarning peroksidlari D) litiy metall oksid, qolganlari esa peroksidlar hosil qiladi.

23. Ammiak labaratoriya sharoitida qanday olinadi?

A) ammoniy tuzlariga ishqor ta’sir ettirilib B) odatdagi sharoitga suv ta’sit ettirib C) past

temperaturali isiqlik ta’sir ettirib D) ammoniy tuzlariga kislota ta’sir ettirib

24. Oltingugurt nechta allotropik shaklga ega?

A) 4 B) 2 C) 3 D) 5

25. Xlorid ionini eritmada mavjudligini aniqlovchi modda;

A) MgSO4 B) CuSO4 C) ZnSO4 D) AgCl

26. Uglerod qizdirilganda kislorod,oltingugurt, azot, metallar, metal oksidlariqatori yana qaysi galogen bilan ta’sirlashadi?

A)iod B) xlor C) ftor D) brom

27. Formulalari quyidagicha bo’lgan oksidlarning qaysi birlarida kislorodning massa ulushi 50% ga teng?

A) SO3 B) CO C) CO2 D) SO2

28. Quyidagi o’zgarishlarni amalga oshirishda 1, 2, 3 moddalarni aniqlang. ZnO+ 1 – ZnCl2 + 2 – Zn(OH)2 + 3 – Na2ZnO2

A) Cl2, H2O, Na2O; B) HCl, NaOH, NaOH(mo’l); C) HCl, H2O, NaOH; D) Cl2, NaOH, Na2O

29. Normal sharoitda suv bilan ta’sirlashmaydigan moddani aniqlang.

A) magniy; B) beriliy; C) bariy; D) stonsiy

30.Qaysi tuz eritmasi elektroliz qilinganda katodda metall ajralib chiqmaydi ?

A) CuSO4 B)AgNO3 C)NaCl D)Au(NO3)3

31. 2CO + O2 = 2CO2 +Q bu kimyoviy reaksiyada reaksiya tezligini oshirish uchun quyidagilardan qaysi biri zarur?

A) uglerod(II)-oksidning konsetratsiyasini oshirish; B) O2 kislorodni miqdorini kamaytirish;

C) bosmni kamaytirish; D) temperaturani kamaytirish.

32. Temirning massa ulushi quyidagi moddalarning qaysi birida ko’p?

A) FeO B) Fe2O3 C) FeSO4 D) FeCl3

33. Natriy korbonatning tarkibi quyidagicha: Na=43.4%, C=11.3% , O=45.6%. Uning formulsini aniqlang.

A)Na2CO3 B) Na2SO4 C) NaHCO3 D) NaHSO3.

34. Metanning vodorodga nisbatan zichligini hisoblang.

A) 2 B) 8 C) 5 D) 9

35.Tartib raqami 25 ga teng bo’lgan elementda nechta toq electron bo’ladi?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

36. Orbital kvant son 2 ga teng bo’lgan pog’onachaga eng ko’pi bilan nechta electron sig’adi?

A) 8 B)10 C) 14 D) 12

37. Skandiy elementi qachon va kim tomonidan kashf etilgan?

A) 1879 yil NIlson B) 1875 yilVinkler

C) 1856 yil Berselius D) 1868 yil Dalton

38. Yuqori oksidining umumiy formulasi E2O5 bolgan elementning vodorodli birikmasida 8,82 % vodorodbo’lsa , bu formulani toping .  1. H2S B) NH3 C) PH3 D)HCI

39. 2.Massasi 245 gr bo’lgan Bertole tuzi parchalanishidan hosil bo’lgan kislorod molekulalarining sonini hisoblang.

A) 6,02 x1023 B) 12,04 x 1023 C) 18,06 x 1023 D ) 24,08 x 1023

40. Dixromat kislotaning struktura formulasida nechta sigma va pi bog’ bor?
A) 10 ta δva 4 ta π B)11 ta δva 5 ta π C)12 ta δva 3 ta π D)9 ta δva 6 ta π

41. Bir xil miqdordagi metall 0,2 gr kislorodni yoki 3,17 gr galogenni biriktirib oladi. Galogenni ekvivalentini hisoblang.

A. 19 B. 35,5 C . 80 D. 127

42. 0,64 gr metallningsuvbilano’zarota’siridan 183,7 ml vodorod ajralib chiqsa , metallning ekvivalentini aniqlang.

A. 9 B. 39 C. 31,25 D. 22,9

43. Elektronningkvantsonlari : n=3 ,l=2, ml=0 ,ms=-1/2 bilanifodalanuvchielementning electron konfiguratsiyasiasosidauni toping.

A) Fe B) Co C) Ni D)Cu

44. xrom elementining electron konfiguratsiyasi asosida kvant sonlari qiymatlari berilgan qatorni toping.

A) n=3 ,l=2, ml=0 ,ms=-1/2 B) n=3 ,l=2, ml=+1 ,ms=+1/2

C)n=3 ,l=2, ml=+2 ,ms=+1/2 D) n=3 ,l=2, ml=-3 ,ms=+1/2

45. Izotop yadrosida 81 ta neytron bo’lib u yadroning 59,13 % ini tashkil etadi . Izotopning nisbiy atom massasini toping.

A)137 B)127 C)131 D)119

46.Tarkibida 2,408 x 10 23ta kislorod atomi bo’lgan kaliygidroksidning miqdorini (mol) aniqlang.

A)0,1mol B)0,2mol C)0,3mol D)0,4mol.

47. Elektron konfiguratsiyasi 1s22s22p63s23p63d14s2 bo`lgan elementning yuqori oksidini ko`rsating.

a) EO2 b) E2O3 c) EO d) E2O5

48. 4d105s1 va 6s26p2 egabo`lganelementlarqaysijihatdano`xshash?

a) uchuvchan birikmalar hosil qiladi; b)diagonal o`xshashlik mavjud;

c) elektro manfiyligi bir xil; d) tashqaridan oldingi qavatidagi elektronlar soni bir xil.

a) a,b,c b) b,c c) c,d d) b,c,d


49 .metanga nisbatan zichligi 4 bo’lgan gazning havoga nisbatan zichligini toping.

  1. 2,2 B) 2,5 C) 3,2 D 3,4

50 .10,6 gr natriy karbonatning modda miqdorini toping.

  1. 0,1 mol B)0,5 mol C) 0,25 mol D) 0,75 mol

51. Tarkibida 12,04 x 1023 ta kislorod bo’lgan Na2SO4ning massasini toping.

A) 71 gr B) 142 C)144 D)74

52. 8 grNaOH 7,1 gr kislotabilanqoldiqsizreaksiyagakirishima’lumbo’lsa ,noma’lumkislotaningekvivalentmiqdorinianiqlang.

A) 49 B) 35,5 C) 63 D) 33

53.Elektron konfiguratsiyasi 1s22s22p63s23p63d64s2 bo`lgan elementning yuqori oksidi tarkibida 27,58 % kislorod bo’lsa, uni ko`rsating.

a) EO2 b) E2O3 c) E3O4 d) E2O5

54.Tarkibida 6,02 x 1024 ta kislorod bo’lgan suvning massasini toping.

A) 18 gr B) 180 gr C) 360 gr D) 36 gr

55. Zichligi 0,0893 g/l (n.sh) bo’lgan gaz tarkibiga kiruvchi bitta atomning massasi qanday bo’ladi?

A) 1,33 x 10-24 B)1,66 x10-24 C) 3,66 x 10 -24 D) 1,55 x10 -23

56. Uglerod (IV) oksid 22 0 C da va 500 kpa bosimda hajmi 20 litr bo’lgan idishda saqlanadi. Uning massasini hisoblang.

A) 179,5 B) 184,6 C) 158,9 D) 201,6

57.Havoga nisbatan zichligi 1,103 ga teng bo’lgan gazning geliyga nisbatan zichligini aniqlang.

A) 8 B) 16 C) 22 D) 14

58. 8 gr vodorod yonganda hosil bo’lgan suv molekulalari sonini toping.


  1. 2,4 x 1024 B) 6,02 x 1024 C) 1,2 x 1024 D) 1,8 x 1023

59. Tarkibida 6,02 x 10 23 ta uglerod atomi bo’lgan buten necha litr hajmni egallaydi.

A) 2,8 B) 5,6 C) 22,4 D 13,44

60.. Uglerod (IV) oksid 22 0 C da va 500 kpa bosimda hajmi 20 litr bo’lgan idishda saqlanadi. Uning massasini hisoblang.

A) 179,5 B) 184,6 C) 158,9 D) 201,6

61. Havoga nisbatan zichligi 1,103 ga teng bo’lgan gazning geliyga nisbatan zichligini aniqlang.

A) 8 B) 16 C) 22 D) 14

62 . 8 gr vodorod yonganda hosil bo’lgan suv molekulalari sonini toping.


  1. 2,4 x 1024 B) 6,02 x 1024 C) 1,2 x 1024 D) 1,8 x 1023

63. Tarkibida 6,02 x 10 23 ta uglerod atomi bo’lgan buten necha litr hajmni egallaydi.

A) 2,8 B) 5,6 C) 22,4 D 13,44

64.Xrom elementining electron konfiguratsiyasi asosida kvant sonlari qiymatlari berilgan qatorni toping.

A) n=3 ,l=2, ml=0 ,ms=-1/2 B) n=3 ,l=2, ml=+1 ,ms=+1/2

C) n=3 ,l=2, ml=+2 ,ms=+1/2 D) n=3 ,l=2, ml=-3 ,ms=+1/2

65. Izotopyadrosida 81 ta neytronbo’lib u yadroning 59,13 % initashkiletadi . Izotopningnisbiy atommassasini toping.

A)137 B)127 C)131 D)119

66.Tarkibida 2,408 x 10 23ta kislorodatomibo’lgankaliygidroksidningmiqdorini (mol) aniqlang.

A)0,1mol B)0,2mol C)0,3mol D)0,4mol.

67 .Elektronkonfiguratsiyasi 1s22s22p63s23p63d14s2 bo`lgan elementning yuqori oksidini ko`rsating.

a) EO2 b) E2O3 c) EO d) E2O5

68. 4d105s1 va 6s26p2 egabo`lganelementlarqaysijihatdano`xshash?

a) uchuvchan birikmalar hosil qiladi; b)diagonal o`xshashlik mavjud;

c) elektro manfiyligi bir xil; d) tashqaridanoldingiqavatidagielektronlarsonibirxil.

a) a,b,c b) b,c c) c,d d) b,c,d

69 .Metanga nisbatan zichligi 4 bo’lgan gazning havoga nisbatan zichligini toping.  1. 2,2 B) 2,5 C) 3,2 D 3,4

70 .10,6 gr natriy karbonatning modda miqdorini toping.

  1. 0,1 mol B)0,5 mol C) 0,25 mol D) 0,75 mol

71. Tarkibida 12,04 x 1023 ta kislorodbo’lgan Na2SO4ningmassasini toping.

A) 71 gr B) 142 C)144 D)74

72. 8 grNaOH 7,1 gr kislotabilanqoldiqsizreaksiyagakirishima’lumbo’lsa , noma’lumkislotaningekvivalentmiqdorinianiqlang.

A) 49 B) 35,5 C) 63 D) 33

73. Elektron konfiguratsiyasi 1s22s22p63s23p63d64s2 bo`lgan elementning yuqori oksidi tarkibida 27,58 % kislorod bo’lsa, uni ko`rsating.

a) EO2 b) E2O3 c) E3O4 d) E2O5

74.Tarkibida 6,02 x 1024 ta kislorod bo’lgan suvning massasini toping

A) 18 gr B) 180 gr C) 360 gr D) 36 gr

75. Zichligi 0,0893 g/l (n.sh) bo’lgan gaz tarkibiga kiruvchi bitta atomning massasi qanday bo’ladi?

A) 1,33 x 10-24 B)1,66 x10-24 C) 3,66 x 10 -24 D) 1,55 x10 -23

76.Tartib raqami25 gatengbo’lganelementdanechtatoq electron bo’ladi?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

77. Orbital kvant son 2 gatengbo’lganpog’onachagaengko’pibilannechta electron sig’adi?

A) 8 B)10 C) 14 D) 12

78. Skandiyelementiqachonvakimtomonidankashfetilgan?

A) 1879 yilNIlson B) 1875 yilVinkler

C) 1856 yilBerselius D) 1868 yil Dalton

79. Yuqorioksidiningumumiyformulasi E2O5bolganelementningvodorodlibirikmasida 8,82 % vodorodbo’lsa , buelementni toping .  1. H2S B) NH3 C) PH3 D)HCI

80. 2.Massasi 245 gr bo’lgan Bertole tuzi parchalanishidan hosil bo’lgan kislorod molekulalarining sonini hisoblang.

A) 6,02 x1023 B) 12,04 x 1023 C) 18,06 x 1023 D ) 24,08 x 1023

81. Dixromatkislotaningstrukturaformulasidanechta sigma va pi bog’ bor?
A) 10 ta δva 4 ta π B)11 ta δva 5 ta π C)12 ta δva 3 ta π D)9 ta δva 6 ta π

82. Birxilmiqdordagimetall 0,2 gr kislorodniyoki 3,17 gr galogennibiriktiriboladi. Galogenniekvivalentinihisoblang.

A. 19 B. 35,5 C . 80 D. 127

83. 0,64 gr metallningsuvbilano’zarota’siridan 183,7 ml vodorodajralibchiqsa , metallningekvivalentinianiqlang.

A. 9 B. 39 C. 31,25 D. 22,9

84. Elektronningkvantsonlari : n=3 ,l=2, ml=0 ,ms=-1/2 bilanifodalanuvchielementning electron konfiguratsiyasiasosidauni toping.

A) Fe B) Co C) Ni D)Cu

85. 14,3 g soda qattiq qizdirib 5,3 g suvsiz Na2CO3 olindi. Kristalgidratning formulasini aniqlang.

A) Na2CO3x10H2O B) Ba2CO3 x H2O C) Na2O x Al2O3 x 6H2O D) KCl x MgCl x 6H2O

86. Berilgan metalardan qaysi biri H2SO4(kons) bilan reaksiyaga kirishmaydi?

A) Ag B) Cu C) Hg D) Fe

87. Quyidagi reaksiya natijasida hosil bo’ladigan moddalarni aniqlang. KOH(suyuq)+Cl2 –

A) KCl, H2O B) KClO, H2O C)KCl, KClO, H2O D) KClO3, H2O

88. Quyidagi kislotalarning qaysi biri kuchli kislotalik xossasiga ega?

A) H4SiO4; B) H3PO4; C) HClO4 D) HClO2

89. Ishqoriy metallar havoda qizdirilganda qanday birikmalar hosil qiladi?

A) ishqoriy metallarning oksidlari B) ishqoriy metallarning gidroksidlari

C) ishqoriy metallarning peroksidlari D) litiy metall oksid, qolganlari esa peroksidlar hosil qiladi.

90. Ammiak labaratoriya sharoitida qanday olinadi?

A) ammoniy tuzlariga ishqor ta’sir ettirilib B) odatdagi sharoitga suv ta’sit ettirib C) past

temperaturali isiqlik ta’sir ettirib D) ammoniy tuzlariga kislota ta’sir ettirib

91. Oltingugurt nechta allotropik shaklga ega?

A) 4 B) 2 C) 3 D) 5

92. Xlorid ionini eritmada mavjudligini aniqlovchi modda;

A) MgSO4 B) CuSO4 C) ZnSO4 D) AgCl

93. Uglerod qizdirilganda kislorod,oltingugurt, azot, metallar, metal oksidlariqatori yana qaysi galogen bilan ta’sirlashadi?

A)iod B) xlor C) ftor D) brom

94. Formulalari quyidagicha bo’lgan oksidlarning qaysi birlarida kislorodning massa ulushi 50% ga teng?

A) SO3 B) CO C) CO2 D) SO2

95. Quyidagi o’zgarishlarni amalga oshirishda 1, 2, 3 moddalarni aniqlang. ZnO+ 1 – ZnCl2 + 2 – Zn(OH)2 + 3 – Na2ZnO2

A) Cl2, H2O, Na2O; B) HCl, NaOH, NaOH(mo’l); C) HCl, H2O, NaOH; D) Cl2, NaOH, Na2O

96. Normal sharoitda suv bilan ta’sirlashmaydigan moddani aniqlang.

A) magniy; B) beriliy; C) bariy; D) stonsiy

97.Qaysi tuz eritmasi elektroliz qilinganda katodda metall ajralib chiqmaydi ?

A) CuSO4 B)AgNO3 C)NaCl D)Au(NO3)3

98. 2CO + O2 = 2CO2 +Q bu kimyoviy reaksiyada reaksiya tezligini oshirish uchun quyidagilardan qaysi biri zarur?

A) uglerod(II)-oksidning konsetratsiyasini oshirish; B) O2 kislorodni miqdorini kamaytirish;

C) bosmni kamaytirish; D) temperaturani kamaytirish.

99. Temirning massa ulushi quyidagi moddalarning qaysi birida ko’p?

A) FeO B) Fe2O3 C) FeSO4 D) FeCl3

100. Natriy korbonatning tarkibi quyidagicha: Na=43.4%, C=11.3% , O=45.6%. Uning formulsini aniqlang.

A)Na2CO3 B) Na2SO4 C) NaHCO3 D) NaHSO3T/r

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Javob

A

D

C

C

C

A

C

D

C

D

B

B

C

D

A

A

B

A

D

C

C

C

A

C

D

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

C

D

B

B

C

D

A

A

B

b

a

c

c

a

d

b

c

b

a

b

b

b

a

a

b

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

c

b

a

c

c

a

d

b

c

b

a

b

b

b

a

a

a

b

c

b

b

a

a

a

a

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

A

D

C

C

C

A

C

D

C

A

D

C

C

C

A

C

D

C

D

B

B

C

D

A

A

ENG SO’NGI YANGI HUJJATLAR BIRINCHI BIZNI KANALDAN YUKLAB OLING

BARCHASI

XALQ TA’LIMI XODIMLARIGA

KANALIDA@ustozlar_uchun Xalq ta’limi xodimlariga

Download 86.87 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling