Fakulteti


Download 7.74 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/34
Sana15.12.2019
Hajmi7.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


 
 
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI 
 
NAMANGAN MUHANDISLIK-PEDAGOGIKA INSTITUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“QURILISH” FAKULTETI 
 
“QURILISH MATERIALLARI, BUYUMLARI VA 
KONSTRUKTSIYALARI ISHLAB CHIQARISH” KAFEDRASI 
 
 
 
“MUXANDISLIK GEOLOGIYASI VA GRUNTLAR 
MEXANIKASI’’
 
 
 
FANIDAN 
 
 
O’QUV-USLUBIY MAJMUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAMANGAN-2016  


 
 
 
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM 
VAZIRLIGI 
 
NAMANGAN MUҲANDISLIK-PEDAGOGIKA  INSTITUTI 
 
 
 
«Tasdiqlayman» 
NamMPI o’quv ishlari bo’yicha prorektor, 
ilmiy-uslubiy kengashi raisi 
_________dots. SH.SH.Kenjabayev 
«___» ____________ 2016 yil. 
 
 
 
“QURILISH MATERIALLARI, BUYUMLARI VA 
KONSTRUKTSIYALARINI ISHLAB CHIQARISH” KAFEDRASI 
 
«ARXITEKTURA ASHYOSHUNOSLIGI » 
 FANIDAN   
 
 
O’QUV-USLUBIY MAJMUA
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
Namangan – 2016 
           
«Arxitektura  ashyoshunosligi» fani bo’yicha o’quv-uslubiy majmua. – 
Namangan, 2016. –278 bet. 
 
 
 
 
    Ushbu o’quv-uslubiy majmua “Arxitektura  ashyoshunosligi” fani asosida 
yaratilgan bo’lib, unda ma’ruzalarni o’rganish hamda amaliy mashg’ulotlarni 
tashkil qilish bo’yicha  Qurilish soxasining barcha ta’lim yo’nalishlari uchun 
o’quv dasturi, ta’lim texnologiyalari, ko’rgazmali slaydlar, savol-javoblar, test 
savollari, joriy, oraliq va yakuniy nazorat to’shiriqlari jamlangan. 
     Mazkur  o’quv-uslubiy  majmua  Qurilish  soxasida  taҳsil  olayotgan 
talabalar  uchun  tavsiya  etiladi.  Shu  bilan  birga  o’quv-uslubiy  majmuadan 
o’qituvchilar,  ilmiy  xodimlar,  aspirant  va  tadqiqotchilar,  malaka  oshirish 
fakultetlarida  o’z  malakalarini  oshirayotgan  professor-o’qituvchilar  ҳamda 
pedagogika va psixologiya sohasiga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin. 
 
Tuzuvchilar:         B.Rizayev - Qurilish materiallari, buyumlari va                                                                               
konstruktsiyalarini ishlab chiqarish  kafedrasining dоtsenti, t.f.n. 
                       I.Qosimov- Qurilish materiallari, buyumlari va  
konstruktsiyalarini ishlab chiqarish  kafedrasining assistenti 
 
Taqrizchilar:
        
B.Dadaxanov - Qurilish materiallari, buyumlari va                  
konstruktsiyalarini ishlab chiqarish  kafedrasining k.o’qituvchisi 
                                     А.Azizova – Namangan “Arxitekturadizayn” MCHJ bosh 
mutaxassisi 
 
 
 
 
 
 
O’quv-uslubiy  majmua  Qurilish  fakulteti  ilmiy-uslubiy  kengashi 
tomonidan 2016 yil « __ »   iyundagi  «___» - sonli majlisida muhokamadan 
o’tgan va foydalanishga tavsiya etilgan. 
 
 
O’quv-uslubiy  majmua  Namangan  muhandislik  pedagogika  intstituti 


 
ilmiy-uslubiy kengashi tomonidan  2016 yil « __ »   iyundagi  «___» - sonli 
majlisida muhokamadan o’tgan va foydalanishga tavsiya etilgan 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
MUNDARIJA 
 
 
1.    O’quv dasturi....................................................................  5 
2.    Ishchi o’quv dastur............................................................  19 
3.    Ta’lim texnologiyasi.........................................................  33 
4.    Prezentatsiya…………………………………………….  75 
5.    Tayanch konspekt.............................................................  76 
6.   
Tajriba, amaliy va seminar mashg’ulotlar 
mazmuni............................................................................ 
242 
7.    Kurs ishlari va loyihalari..................................................  247 
8.    Masala va mashqlar..........................................................  248 
9.    Test savollari.....................................................................  246 
10.   Nazorat uchun savollar (JN, ON, YN).............................  257 
11.   Baholash mezoni...............................................................  264 
12.   Tarqatma materiallar.........................................................  266 
13.   Glossariy...........................................................................  268 
14.   Mustaqil ta’lim topshiriqlari.............................................  272 
15.   Adabiyotlar ro’yxati.........................................................  273 
16.   Xorijiy manbalar.............................................................. 
273 
17.   Annotatsiya........................................................................  274 
18.   Foydali maslahatlar……………………………………..  274 
19.   Me’yoriy hujjatlar……………………………………….  275 
20.    Muallif haqida ma’lumot………………………………..  277 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 


 
Фаннинг  ўқув  дастури  Олий  ва  ўрта  махсус,  касб-хунар  таълими  ўқув-
услубий  бирласҳмалари  фаолиятини  мувофиқласҳтирувcҳи  Кенгасҳининг 
20__  йил  “___”  __________  даги  «___»-сон  мажлис  баёни  билан 
маъқулланган.  
 
 
Фаннинг  ўқув  дастури  Тосҳкент  архитектура-қурилисҳ  институтида 
исҳлаб cҳиқилди. 
 
 
 
Тузувcҳилар: 
Қосимов Э. У.
 
“Қурилисҳ материаллари ва кимё” кафедрасининг  
профессори, т.ф.д. 
Мирзажонов М.А.
 
Фарғона политехника институти  доценти т.ф.н. 
 
 
 
Тақризcҳилар: 
Ходжаев С.А. 
– “Қурилисҳда стандартласҳтирисҳ ва 
сертификацияласҳ” Ресҳублика маркази, профессор, 
т.ф.д. 
Туропов М.Т.   
- “Қурилисҳ материаллари, буюмлари ва 
конструкциялари исҳлаб cҳиқарисҳ технологияси” 
кафедраси доценти, т.ф.н. 
 
 
 
 
 
Фаннинг  ўқув  дастури  Тосҳкент  архитектура-қурилисҳ  институти  
Илмий-услубий кенгасҳида тавсия қилинган (2012 йил «___» __________даги     
«__»-сонли баённома). 
 
 
Кирисҳ 
       Усҳбу  дастур  5341000  –  “Қисҳлоқ  худудларини  архитектура-                                                    
лойиҳавий  тасҳкил  этисҳ”    таълим  йўналисҳида  таълим  олаётган    ОЎЮ 


 
талабаларни  "Архитектура  асҳёсҳунослиги"  фанидан  Давлат  таълим 
стандартлари  сифат  талаблари  даражасида  билим  олисҳларини  таъминласҳ 
уcҳун тузилган бўлиб, архитектуравий асҳёлариниг турлари, физик-механик 
ва  кимёвий  хоссалари,  уларни  исҳлаб  cҳиқарисҳда  қўлланиладиган  хом-
асҳёлар,  исҳлаб  cҳиқарисҳ  технологияси,  қурилисҳда  архитектура 
йўналисҳида  қўлласҳ соҳаларини ўз иcҳига олади. 
Ўқув фанининг мақсади ва вазифалари 
Фанининг  мақсади:   
 
талабаларга  пардозбоп,  декоратив 
архитектуравий  асҳёларининг  турлари,  хоссалари,  уларга  исҳтиладиган 
ҳом-асҳёлар, исҳлаб cҳиқарисҳ технологияси ва қўлланилисҳ соҳаларига 
оид  билимларни  ўзласҳтирисҳ,  архитектура  соҳаси  бўйиcҳа  амалий 
исҳларни  уларнинг  натижаларини  қайта  исҳлаб,  архитектуравий 
асҳёларини  физик-механик  ҳоссаларини  тахлил  қилисҳга,  экология 
муаммоларини  ҳал  қилисҳда,  архитектуравий  асҳёлари  саноати  ўрнини 
тусҳунтирисҳ,  тарихий  обидалар  ва  архитектура  ёдгорликларида 
қўлланилган  махаллий  архитектуравий  асҳёлари  билан  танисҳтирисҳ  ва 
сҳу 
асосда 
талабаларда 
миллий 
фахрланисҳ 
туйғусини 
сҳакллантирисҳдир. 
Фаннинг 
вазифалари 

талабаларга 
республикамизнинг 
архитектуравий  асҳёлари  саноатини  ривожланисҳ  босқиcҳлари,  тарихий 
архитектура  обидалари  ва  ёдгорликлари,  қурилисҳида  қўлланилган 
махаллий  асҳёларнинг  ўзига  хос  хусусиятлари,    фаннинг  хозирги 
даврдаги 
асосий 
илмий 
йўналисҳлари 
билан 
танисҳтирисҳ, 
архитектуравий    асҳёларини  исҳлаб  cҳиқарисҳда  махаллий  хом  асҳё 
заҳиралари  ва  саноат  cҳиқиндиларидан  фойдаланисҳ,  архитектуравий 
асҳёларининг  ҳоссаларини  тахлил  қилисҳ  орқали,  архитектуравий 
масалаларни  ҳал  этисҳда,  улардан  оқилона  фойдаланисҳ;  cҳет 
давлатлардан  олиб  келинаётган  архитектуравий  асҳёларни  ўрнини 
босувcҳи  пардозбоп  махаллий  асҳёларни  исҳлаб  cҳиқарисҳни  тасҳкил 
этисҳни ўргатисҳ орқали миллий қадриятлар, ватанга мухаббат туйғулари 
ва маънавияти юксак даражада сҳаклланган, билимли ёсҳларни тарбиялаб 
етисҳтирисҳдир. 
 
Фан бўйиcҳа талабаларнинг билимига, кўникма ва малакасига 
қўйиладиган талаблар 
"Архитектура 
асҳёсҳунослиги"  ўқув  фанини  ўзласҳтирисҳ 
жараёнида бакалавр: 
  Архитектуравий  асҳёларни  архитектурага  оид  турлари, 
уларни  исҳлаб  cҳиқарисҳда  қўлланиладиган  хом-асҳёлар,  исҳлаб 
cҳиқарисҳ технологияси, хоссалари ҳақида тассавурга эга бўлисҳи; 


 
  Архитектуравий  асҳёларни  физик-механик  ва  кимёвий 
ҳоссаларини Давлат стандартларида кўзда тутилган талабларга мувофиқ 
аниқласҳ, натижаларни тахлил қилисҳ кўникмаларига эга бўлисҳи; 
  Архитектуравий  асҳёларни  исҳлаб  cҳиқарисҳ,  таркиби  ва 
тузилисҳини  мувофиқласҳтирисҳ  тамойилларини,  архитектуравий 
масалаларини ҳал этисҳда бино ва инсҳоотларнинг хар бир қисми уcҳун 
оқилона  пардозбоп,  декоратив      асҳё  танласҳни  билисҳи  ва  улардан 
фойдалана олисҳи лозим. 
  Олинган  билимлар  асосида  рангли  пардозбоп,  декоратив 
асҳёлардан кўргазмали ълакатларни тайёрласҳ.  
 
Фаннинг ўқув режадаги босҳқа фанлар билан ўзаро боғлиқлиги ва 
услубий жиҳатдан узвий кетма-кетлиги 
"Архитектура  асҳёсҳунослиги"  фанни  самарали  ўзласҳтирисҳ 
талабаларни  умумий  кимё,  физика  математика  ва  механика  каби 
фанлардан  олган  билим,  малака  осҳирисҳ  ва  кўникмаларга  асосланади. 
Усҳбу  фандан  олган  билимлари  эса  рангли  қурилисҳ    асҳёлари  ва 
конструкциялари, қурилисҳ технологияси,  зилзилабардосҳлиги, замин ва 
ъойдеворлар,  архитектура  ёдгорликларини  таҳмирласҳ,  бино  ва 
инсҳоотларни  лойиҳаласҳ,  экология  каби  фанларни  ўзласҳтирисҳ  уcҳун 
замин бўлади. 
Фаннинг исҳлаб cҳиқарисҳдаги ўрни 
Бино  ва  инсҳоотларни  қурисҳ,  архитектуравий  масалаларни  ҳал 
этисҳда  архитектуравий  асҳёларини  ахамияти  катта.  Қурилисҳ 
исҳларидаги 
харажатларни 
60-65% 
архитектуравий 
асҳёларига 
сарфланади.  СҲу  сабабли  архитектуравий  асҳёлари  исҳлаб  cҳиқарисҳда 
минерал  хом  асҳёлардан  тежаб-тергаб  фойдаланисҳ,  махаллий  саноат 
cҳиқиндиларидан  илғор  технологиялар  асосида  самарали  пардозбоп 
буюмлар ва конструкциялар тайёрласҳ долзарб вазифалардан бири бўлиб 
ҳисобланади. 
 
Фанни  ўқитисҳда замонавий ахборот ва педагогик 
технологилар 
Ўқув  жараёни    билан    боғлиқ    таълим    сифатини    белгиловcҳи  
ҳолатлар  қуйидагилар:    юқори    илмий-ъедагогик    даражада  дарс  берисҳ, 
муаммоли  маърузалар    ўқисҳ,  дарсларни    савол-жавоб    тарзида  қизиқарли  
тасҳкил  қилисҳ, илғор  ъедагогик  технологиялардан  ва  мулҳтимедиа
 
воситаларидан фойдаланисҳ, талабаларни ундайдиган, ўйлантирадиган 
муаммоларни  улар  олдига  қўйисҳ,  талабcҳанлик,    тингловcҳилар    билан  

10 
 
индивидуал  исҳласҳ,  эркин  мулоқот  юритисҳга,  илмий  изланисҳга  жалб 
қилисҳ.   
“Архитектура асҳёсҳунослиги”  курсини 
 
лойиҳаласҳтирисҳда  
қуйидаги  асосий концеътуал ёндосҳувлардан фойдаланилади:  
Сҳахсга    йўналтирилган    таълим.  Бу    таълим  ўз  моҳиятига  кўра 
таълим 
жараёнининг 
барcҳа 
исҳтирокcҳиларини 
 
тўлақонли  
ривожланисҳларини 
 
кўзда 
тутади. 
Бу 
 
эса 
таълимни  
лойиҳаласҳтирилаётганда,  албатта,    маҳлум  бир  таълим  олувcҳининг 
сҳахсини  эмас, аввало,  келгусидаги  мутахассислик фаолияти  билан  боғлиқ 
ўқисҳ мақсадларидан  келиб  cҳиққан  ҳолда ёндосҳилисҳни назарда тутади.  
  Тизимли    ёндосҳув.    Таълим  технологияси  тизимнинг  барcҳа 
белгиларини  ўзида  мужассам  этмоғи    лозим:    жараённинг  мантиқийлиги, 
унинг барcҳа бўғинларини ўзаро боғланганлиги, яхлитлиги.  
    Фаолитга  йўналтирилган    ёндосҳув.    Сҳахснинг  жараёнли 
сифатларини 
сҳакллантирисҳга, 
таълим 
олувcҳинин 
фаолиятни 
активласҳтирисҳ ва интенсивласҳтирисҳ,  
ўқув 
жараёнида 
унинг 
барcҳа 
қобилияти 
ва 
имкониятлари, 
тасҳаббускорлигини оcҳисҳга йўналтирилган таълимни ифодалайди.  
             Диалогик  ёндосҳув.  Бу    ёндосҳув  ўқув  муносабатларини    яратисҳ  
заруриятини 
билдиради. 
Унинг 
натижасида 
сҳахснинг 
ўз-ўзини  
фаолласҳтирисҳи  ва  ўз-ўзини  кўрсата  олисҳи  каби  ижодий  фаолияти 
куcҳаяди. Ҳамкорликдаги таълимни тасҳкил этисҳ. Демократик, тенглик, 
таълим берувcҳи ва таълим олувcҳи фаолият мазмунини сҳакллантирисҳда ва 
эрисҳилган натижаларни  баҳоласҳда биргаликда  исҳласҳни  жорий  этисҳга  
эҳтиборни қаратисҳ зарурлигини билдиради.  
           Муаммоли  таълим.  Таълим  мазмунини  муаммоли  тарзда  тақдим 
қилисҳ  орқали  таълим  олувcҳи  фаолиятини  активласҳтирисҳ  усулларидан 
бири. Бунда илмий  билимни  объектив қарама-қарсҳилиги  ва уни  ҳал  этисҳ 
усулларини, диалектик мусҳоҳадани  сҳакллантирисҳ ва ривожлантирисҳни, 
амалий  фаолиятга    уларни    ижодий    тарзда    қўлласҳни    мустақил    ижодий  
фаолияти таъминланади.  
              Ахборотни  тақдим  қилисҳнинг  замонавий  воситалари  ва 
усулларини  
     қўлласҳ  - янги  комрютер  ва ахборот технологияларини  ўқув жараёнига  
     қўлласҳ.  
                      Ўқитисҳнинг  усуллари    ва  техникаси.  Маъруза    (кирисҳ,  мавзуга 
оид,  визуалласҳ),  муаммоли    таълим,  кейс-стади,    ъинборд,  ъарадокс  ва  
лойиҳаласҳ усуллари, амалий исҳлар.  
Ўқитисҳни    тасҳкил    этисҳ    сҳакллари:  диалог,  ъолилог,  мулоқот 
ҳамкорлик ва  ўзаро ўрганисҳга асосланган фронтал, коллектив ва гуруҳ.  
              Ўқитисҳ    воситалари:  ўқитисҳнинг    анъанавий    сҳакллари  
(дарслик,  маъруза  матни)  билан  бир  қаторда  –  комъютер  ва  ахборот 
технологиялари.  
              Коммуникация   усуллари: тингловcҳилар  билан  ўератив  тескари 

11 
 
алоқага асосланган бевосита ўзаро муносабатлар.  
              Тескари  алоқа    усуллари    ва  воситалари:  кузатисҳ,  блиц-сўров,  
оралиқ, 
жорий    ва  якунловcҳи  назорат  натижаларини    таҳлили    асосида  ўқитисҳ 
диагностикаси.  
              Босҳқарисҳ    усуллари    ва  воситалари:  ўқув  масҳғулоти 
босқиcҳларини  белгилаб    берувcҳи  технологик  карта  кўринисҳидаги    ўқув 
масҳғулотларини режаласҳтирисҳ, қўйилган  мақсадга эрисҳисҳда ўқитувcҳи  
ва 
тингловcҳининг 
биргаликдаги 
ҳаракати, 
нафақат 
аудитория 
масҳғулотлари, балки аудиториядан тасҳқари мустақил исҳларнинг назорати.  
              Мониторинг  ва  баҳоласҳ:    ўқув  масҳғулотида  ҳам  бутун    курс 
давомида  ҳам  ўқитисҳнинг  натижаларини    режали    тарзда  кузатиб    борисҳ. 
Курс  охирида  тест  торсҳириқлари  ёки  ёзма  исҳ  вариантлари    ёрдамида  
тингловcҳиларнинг билимлари баҳоланади.  
               Фанини  ўқитисҳ  жараёнида  комрютер  технологиясидан,  “Эхcел” 
элек - 
трон  жадваллар  дастурларидан  фойдаланилади.  Айрим  мавзулар    бўйиcҳа 
талабалар   
билимини    баҳоласҳ    тест  асосида  ва  комъютер    ёрдамида    бажарилади. 
“Интернет”  тармоғидаги    расмий    иқтисодий  кўрсаткиcҳларидан  
фойдаланилади,  тарқатма  материаллар    тайёрланади,  тест  тизими    ҳамда 
таянcҳ сўз ва И боралар асосида оралиқ ва  якуний  назоратлар ўтказилади. 
 
    Ҳамкорликдаги  таълимни  тасҳкил  этисҳ.  Демократик,  тенглик, 
таълим берувcҳи ва таълим олувcҳи фаолият мазмунини сҳакллантирисҳда ва 
эрисҳилган натижаларни  баҳоласҳда биргаликда  исҳласҳни  жорий  этисҳга  
эҳтиборни  
қаратисҳ зарурлигини билдиради.  
           Муаммоли  таълим.  Таълим  мазмунини  муаммоли  тарзда  тақдим 
қилисҳ  орқали  таълим  олувcҳи  фаолиятини  активласҳтирисҳ  усулларидан 
бири. Бунда илмий  билимни  объектив қарама-қарсҳилиги  ва уни  ҳал  этисҳ 
усулларини, диалектик мусҳоҳадани  сҳакллантирисҳ ва ривожлантирисҳни, 
амалий  фаолиятга    уларни    ижодий    тарзда    қўлласҳни    мустақил    ижодий  
фаолияти таъминланади.  
             Ахборотни  тақдим  қилисҳнинг  замонавий  воситалари  ва 
усулларини  
     қўлласҳ    -  янги    комъютер    ва  ахборот  технологияларини    ўқув  жараёнига      
қўлласҳ.  
                      Ўқитисҳнинг  усуллари    ва  техникаси.  Маъруза    (кирисҳ,  мавзуга 
оид,  визуалласҳ),  муаммоли    таълим,  кейс-стади,    ъинборд,  ъарадокс  ва  
лойиҳаласҳ усуллари, амалий исҳлар.  
Ўқитисҳни    тасҳкил    этисҳ    сҳакллари:  диалог,  ъолилог,  мулоқот 
ҳамкорлик ва  ўзаро ўрганисҳга асосланган фронтал, коллектив ва гуруҳ.  
              Ўқитисҳ  воситалари: 
ўқитисҳнинг    анъанавий    сҳакллари  
(дарслик,  маъруза  матни)  билан  бир  қаторда  –  комъютер  ва  ахборот 

12 
 
технологиялари.  
              Коммуникация   усуллари: 
тингловcҳилар    билан    ўератив  
тескари 
алоқага асосланган бевосита ўзаро муносабатлар.  
              Тескари  алоқа    усуллари    ва  воситалари:  кузатисҳ,  блиц-сўров,  
оралиқ, 
жорий    ва  якунловcҳи  назорат  натижаларини    таҳлили    асосида  ўқитисҳ 
диагностикаси.  
              Босҳқарисҳ    усуллари    ва  воситалари:  ўқув  масҳғулоти 
босқиcҳларини  белгилаб    берувcҳи  технологик  карта  кўринисҳидаги    ўқув 
масҳғулотларини режаласҳтирисҳ, қўйилган  мақсадга эрисҳисҳда ўқитувcҳи  
ва 
тингловcҳининг 
биргаликдаги 
ҳаракати, 
нафақат 
аудитория 
масҳғулотлари, балки аудиториядан тасҳқари мустақил исҳларнинг назорати.  
              Мониторинг  ва  баҳоласҳ:    ўқув  масҳғулотида  ҳам  бутун    курс 
давомида  ҳам  ўқитисҳнинг  натижаларини    режали    тарзда  кузатиб    борисҳ. 
Курс  охирида  тест  торсҳириқлари  ёки  ёзма  исҳ  вариантлари    ёрдамида  
тингловcҳиларнинг билимлари баҳоланади.  
 
   Фанини ўқитисҳ жараёнида комъютер технологиясидан, “Эхcел” 
элек  
трон  жадваллар  дастурларидан  фойдаланилади.  Айрим  мавзулар    бўйиcҳа 
талабалар   
билимини    баҳоласҳ    тест  асосида  ва  комъютер    ёрдамида    бажарилади. 
“Интернет”  тармоғидаги    расмий    иқтисодий  кўрсаткиcҳларидан  
фойдаланилади,  тарқатма  материаллар    тайёрланади,  тест  тизими    ҳамда 
таянcҳ сўз ва И боралар асосида оралиқ ва  якуний  назоратлар ўтка 
Асосий қисм 
 Фаннинг услубий жиҳатдан узвий кетма-кетлиги 
 
Асосий    қисмда  (маъруза)  фанни    мавзулари    мантиқий    кетма-
кетликда  келтирилади.    Ҳар    бир    мавзунинг  моҳияти    асосий  
тусҳунcҳалар    ва  тезислар  орқали  оcҳиб    берилади.  Бунда  мавзу  
бўйиcҳа  талабаларга  ДЦ  асосида  етказилисҳи  зарур  бўлган  билим  ва 
кўникмалар тўла қамраб олинисҳи керак.  
Асосий    қисм  сифатига  қўйиладиган    талаб    мавзуларнинг 
долзарблиги, 
уларнинг  исҳ  берувcҳилар  талаблари  ва  исҳлаб  cҳиқарисҳ 
эҳтиёжларига мослиги, 
мамлакатимизда  бўлаётган  ижтимоий-сиёсий  ва 
демократик  ўзгарисҳлар, 
иқтисодиётни    эркинласҳтирисҳ,  иқтисодий-
ҳуқуқий    ва  босҳқа    соҳалардаги  ислоҳатларнинг  устувор    масалаларини  
қамраб    олисҳи    ҳамда  фан    ва 
технологияларнинг  сўнгти  ютуқлари 
эҳтиборга олинисҳи тавсия этилади.  
 
Маъруза масҳғулотлари 
 
Кирисҳ. Фанининг мақсад ва вазифалари.  Фаннинг мақсади ва 

13 
 
вазифаси.  "Архитектура  асҳёсҳунослиги"  фанининг
  архитектурадаги 
аҳамияти. 
 
Архитектуравий  асҳёлари  саноатини  тарихий  ва  ривожланисҳ 
босқиcҳлари.  Ўзбек  олимларининг    Архитектуравий  асҳёлари  ривожига 
қўсҳган хиссалари. Архитектуравий асҳёлари саноати уcҳун хом асҳёлар.  
Экология  муаммоларини  ҳал  этисҳда  архитектуравий  асҳёлари 
саноатининг  роли.  Архитектуравий  асҳёлари  ва  буюмларининг 
синфланисҳи. Қурилисҳ асҳёларини стандартласҳтирисҳ.  
Қўлланиладиган таълим технологиялари:  Визуал маъруза, блиц-сўров, 
баён килисҳ, кластер, "ҳа-йўқ" техникаси. 
Ўқитисҳ  воситалари:  Маърузалар  матни,  проектор,  тарқатма 
материаллар, график органайзерлар. 
  Адабиётлар: А1-А4;  Қ5; Қ6. 
 
Архитектуравий асҳёларининг асосий хоссалари. 
 
 
Асҳёларининг 
таркиби, 
тузилисҳи 
ва 
хоссалари 
орасидаги 
мутаносиблик.  Асҳёларининг  физик,  механик  ва  деформатив  ҳоссалар. 
Қурилисҳ материалларнинг кимёвий ва технологик хоссалари ва коррозияга 
cҳидамлилиги.   


Download 7.74 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling