Fakulteti


Download 7.74 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/34
Sana15.12.2019
Hajmi7.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

 
T.r 
Amaliy mashg`ulotlar nomi 
Soati 
1. 
Qurilish materiallarining asosiy xossalari o’rganish.   


Tabiiy tosh va sopol ashyolarining xossalarini o’rganish  


 Mineral  bog’lovchi  va  ular  asosidagi  ishlanadigan  rangli  beton  va 
qorishmalarga amaliy tushuncha   


Temir ashyolar va dekorativ buyumlar 


Polimer va lok-bo’yoq ashyo va buyumlar namunalarini o’rganish 

 
Jami 
18 
 
Mustaqil amaliy ishni tashkil etishning shakli va mazmuni 
"Arxitekturaviy  ashyoshunosligi"  fanidan  talabalarning  mustaqil  ishi 
ma’ruza va amaliy mashg’ulotlarida o’rganilgan mavzular bo’yicha savollarga 

32 
 
javoblar  tayyorlash,  tavsiya  etilgan  mavzular  bo’yicha  internet  ma’lumotlari 
asosida  ilmiy  maqolalar,  referatlar  yozish,  tarqatma  materiallar  tuzish,  tajriba 
stend  va  plakatlari,  ko’rgazmali  vositalar  tayyorlash  va  boshqa  shakllarda 
tashkil etiladi. 
Talabalarning mustaqil ishi uchun tavsiya etilgan mavzular: 
Arxitekturda tabiiy tog’ jinslari. O’zbekistonda sopol pardozbop va dekorotiv 
buyumlarini  ishlab  chiqarish  sanoati.  Rangli  maxalliy  mineral  bog’lovchi 
moddalar. Arxitekturaviy qurilish ashyolarini arxitektura shakliga ta’siri, bino 
qismlariga rang tanlash.   
 
 
 
Talabalar mustaqil ta’limining mazmuni va hajmi 
 
T.r 
Mustaqil ta’lim mavzulari 
Berilgan topshiriqlar 
Muddati 
Hajmi 

Qurilish 
ashyolariga 
oid 
Davlat standartlari   
Qurilish ashyolariga oid Davlat 
standartlari namuna tayyorlash 
1, 2-haftalar 


Qurilish  ashyolari  xossalari 
ahamiyati  
Qurilish ashyolari xossalariga 
doir ishchi sxema tayyorlash 
3, 4-haftalar 


Arxitekturda 
tabiiy 
tog’ 
jinslari  
Arxitekturda  tabiiy  tog’  jinslari 
namunas tavfsiflash 
5, 6-haftalar 


Arxitektura  va  me’morchi 
likda  sopol  materiallar  va 
buyumlarni  ishlatilishi  
Arxitektura va me’morchi 
likda sopol materiallar va 
buyumlaridan namuna 
tayyorlash 
7, 8-haftalar 


O’zbekistonda  ohak  va  gips 
ishlab chiqarilishi istiqbollari  
Internet ma’lumoti asosida 
yozma refarat tayyorlash 
9, 10-
haftalar 


O’zbekistonda 
portland 
tsement 
ishlab  chiqarilishi 
istiqbollari  
Mustaqil topshiriqlarni 
bajarish. Tsement ishlab 
chiqarish texnologiyasini 
tayyorlash 
11, 12-
haftalar 


Manzarali betonlar  
  Manzarali beton tarkibini 
hisoblash 
13, 14-
haftalar 


Arxitekturada 
qo’llanilayotgan yangi 
qurilish ashyolari 
Arxitekturada qo’llaniladigan 
yangi qurilish ashyolaridan 
maket tayyorlash 
15, 16-
haftalar 

 
Jami  
 
 
36 
 
Dasturning informatsion-uslubiy ta`minoti 
  Mazkur  fanni  o`qitish  jarayonida  ta`limning  zamonaviy  metodlari, 
pedagogik va ahborot-kommunikasiy tehnologiylari qo`llanilishi nazarda tutilgan. 
 
fanni  bo’limlariga  tegishli  ma`ruza  darslarida  zamonaviy  kompyter 
tehnologiylari 
yordamida 
prezentasion 
va 
elektron-didaktik 
tehnologiyalaridan;    
   Arxitekturaviy ashyolarining asosiy xossalari, tabiiy pardozbop tosh ashyolari 

33 
 
sopol  ashyolar  va  buyumlar  arxitekturada,  shisha  va  pardozbop  shisha 
buyumlar,  mineral  bog’lovchi  moddalar,  beton  va  temirbeton  arxitekturada, 
qurilish  qorishmalari,  temir  ashyolar  va  dekorativ  buyumlar,  yog’och 
ashyolari,  silikat  ashyolar  va  buyumlar,  issiklik  izolyatsiyasi  va  akustika 
ashyolari,  organik  bog’lovchi  moddalar,  pardozbop  polimer  ashyolar  va 
buyumlar,  lok-bo’yoq  ashyolari  mavzularida  o`tkaziladigan  mashg`ulotlarda 
aqliy hujum, guruhli fikrlash pedagogik tehnologiyalaridan; 
  amaliy  mashg`ulotlarida  kichik  guruhlar  musobaqalari,  guruhli  fikrlash, 
pedagogik tehnologiylarni qullash nazarda tutiladi.  
 
Arxitekturaviy ashyoshunosligi fanidan talabalar bilimini 
reyting tizimi asosida baholash mezoni 
 
Arxitekturaviy  ashyoshunosligi  fani  buyicha  talabalar  bilimini  nazorat 
qilish  va  baholash  mezonlari  tartibi  OO`MTB  ning  2010  yil  29-avgustdagi 
333-sonli OTM larida talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning reyting 
tizimi  to`g`risidagi  Nizomga  o`zgartirishlar  va  qushimchalar  kiritish  haqidagi 
buyrug`i asosida ishlab chiqildi. 
Arxitekturaviy ashyoshunosligi fani bo’yicha reyting jadvallari, nazorat turi, 
shakli, soni hamda har bir nazoratga ajratilgan maksimal ball, shuningdek joriy va 
oraliq nazoratlarining  saralash  ballari haqidagi  ma’lumotlar  fan  bo’yicha birinchi 
mashg’ulotda talabalarga e’lon qilinadi. 
Talabaning  bilim  saviyasi,  ko’nikma  va  malakalarini  nazorat  qilishning 
reyting  tizimi  asosida  talabaning  fan  bo’yicha  o’zlashtirish  darajasi  ballar  orqali 
ifodalanadi. 
Arxitekturaviy  ashyoshunosligi  fani  bo’yicha  talabalarning  semestr 
davomidagi o’zlashtirish ko’rsatkichi 100 ballik tizimda baholanadi

 
Ushbu 100  ball  baholash  turlari  bo’yicha Ya.N.-30  ball, qolgan  70  ball  esa 
J.N.-40 ball va O.N.-30 ball qilib taqsimlanadi. 
 
 
Yakuniy  nazorat  30  ballik  "Yozma  ish"  ko’rinishida  ko’p  variantli  usulda 
o’tkaziladi.  Har  bir  variant  5  ta  nazariy  savoldan  iborat.  Nazariy  savollar  fan 
bo’yicha  tayanch  so’z  va  iboralar  asosida  tuzilgan  bo’lib,  fanning  barcha 
mavzularini  o’z  ichiga  qamrab  oladi.  Har  bir  nazariy  savolga  yozilgan  javoblar 
bo’yicha o’zlashtirish ko’rsatkichi 0-6 ball oralig’ida baholanadi. Talaba maksimal 
30 ball to’plashi mumkin. 
Yozma  sinov  bo’yicha  umumiy  o’zlashtirish  ko’rsatkichini  aniqlash  uchun 
variantda  berilgan  savollarning  har  biri  uchun  yozilgan  javoblarga  qo’yilgan 
o’zlashtirish  ballari  qo’shiladi  va  yig’indi  talabaning  yakuniy  nazorat  bo’yicha 
o’zlashtirish bali hisoblanadi. 
 
 

34 
 
3.TA’LIM TEXNOLOGIYASI 
MA’RUZA VA AMALIY MASHG’ULOTLARNING 
TEXNOLOGIK MODEL VA XARITALARI 
 
Mavzu № 1 
Kirish. Fanning maqsadi va vazifasi. "Arxitektura 
ashyoshunosligi" fanining
 
arxitekturadagi ahamiyati
 
Talabalar soni 
50-60 ta talaba 
O’quv 
mashg’ulotining 
shakli 
Ma’ruza 2 soat 
Maqsad va 
vazifalar. 
Maqsad:  Talabalarga  arxitektura  ashyoshunosligi  haqida  umumiy 
ma’lumotlarni tushuntirish 
 Vazifalar: 
Talabalarda  mavzuga  nisbatan  qiziqish  uyg’otish,ularda  mavzu  asosida 
bilish va ko’nikmalarni shakillantirish. 
Mavzuga oid tarkatilgan materiallarni talabalar tomonidan yakka va gurux 
xolatida  o’zlashtirib  olishlari  xamda  suxbat  –  munozara  orqali  tarqatma 
materiallardagi  matnlar  kay  darajada  o’zlashtirilganligini  nazorat  qilish, 
ularning bilimini aniqlash. 
O’quv jarayoning 
mazmuni 
Arxitektura ashyoshunosligi fanini dolzarbligi va ahmiyati. 
O’quv jarayonini 
amalga oshirish 
texnologiyasi. 
Uslub: Og’zaki bayon qilish, ”Bumerang” texnalogiyasi. 
SHakl: Suxbat munozara, amaliy mashg’ulot, kichik guruxlar va jamoada 
ishlash. 
Vosita: Tarqatma materiallar,matnlar, videoroliklar. 
Usul:  Tayyor  yozma  materiallar,  ximiyaviy  formulalar  va  chizmalar 
asosida. 
Nazorat: Og’zaki nazorat,savol javoblar,kuzatish o’z-o’zini nazorat qilish. 
Baxolash: Rag’batlantirish, 5 balli tizim asosida. 
Kutiladigan 
natijalar. 
O’qituvchi:  Mavzuni  qisqa  vaqt  ichida  barcha  talabalar  tomonidan 
o’zlashtirilishiga  erishadi.  Talabalar  faoligini  oshiradi.  Talabalar  darsga 
nisbatan qiziqishi uyg’otadi. Bir mashg’ulot jaroyonida barcha talabalarni 
baxolaydi.O’z  oldigi  kuygan  maksadlariga  erishadi.  Talabalar  tomonidan 
yozma  axboratni  mustaqil  urganishi,uni  xotirada  saklash,boshqalarga 
yetkazish savol berish va savollarga javob berishga o’rgatadi. 
Talaba:  Yangi  bilimlar  egallaydi.  Yakka  xolda  va  gurux  bo’lib  ishlashni 
urganadi. Nutqi rivojlanadi va eslab qolish qobilyati kuchayadi.O’z-o’zini 
nazorat qilishni o’rganadi. Qisqa vaqt ichida ko’p maьlumotga ega bo’ladi. 
Kelgusi reja. 
O’qituvchi:  Yangi  pedagogik  texnalogiyalarni  o’zlashtirish  va  darsda 
tadbiq etish,takomillashtirishi. O’z ustida ishlash mavzuni xayotiy vokealar 
bilan bog’lash. Pedagogik maxoratni oshirish. 
Talaba:  Matn bilan mustaqil  ishlashni o’rganadi. O’z fikrini ravon bayon 
qila  oladi.  Shu  mavzu  asosida,qo’shimcha  materiallar  topadi,ularni 
o’rganadi.  O’z  fikri  va  guruh  fikrini  taxlil  qilib,bir  yechimga  kelish 
malakasini hosil qiladi. 
 
 
 

35 
 
 
Ish bosqichlari 
O’qituvchi faoliyatining 
mazmuni 
Tinglovchi faoliyatining 
mazmuni 
1-bosqich 
Ma’ruzaga kirish 
(10 min) 
1.1O’quv mashg’ulotining 
mavzusi,  rejasi  va  o’quv 
faoliyati 
natijalarini 
tushanktiradi. 
1.2    Kurs  bo’yicha 
baholash  mezonlari  bilan 
tanishtiradi. (1 ilova) 
1.3  Venna  usulida  mavzu 
bo’yicha  ma’lum  bo’lgan 
tushunchalarni 
faollashtiradi. (2 ilova) 
1.4  Mavzuni  jonlashtirish 
uchun  savollar  beradi.  (3 
ilova) 
Tinglaydilar 
 
 
 
 
 
 
 
Tinglaydilar 
 
 
Savollarga 
javob 
beradilar. 
 
2-bosqich 
Asosiy bo’lim 
(60 min) 
2.1 Ma’ruza o’qiydi. (4 
ilova) 
2.2 Ma’ruzani 
mustahkamlash uchun 
savollar beradi. (5 ilova) 
Tinglaydilar va yozadilar. 
 
Tinglaydilar 
va 
javob 
beradilar. 
3-bosqich 
Yakunlovchi 
(10 min) 
3.1  Mashg’ulot  bo’yicha 
yakunlovchi 
xulosalar 
kiradi. 
3.2 
Mavzu 
bo’yicha 
bilimlarni 
chuqurlashtirish 
uchun 
adabiyotlar 
beradi. 
(6 
ilova) 
3.3 
Keyingi 
mavzu 
bo’yicha 
tayyorlanib 
kelash 
uchun 
savollar 
beradi. (7 ilova) 
Savollar beradilar. 
 
 
Tinglaydilar va yozadilar. 
 
 
 
Yozadilar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 
 
 
1-ilova 
Kurs bo’yicha tinglovchilarning o’zlashtirishlarini  
baholash mezonlari
 
t/r 
Nazorat turlari 
Ball  
Jami ball 
1. 
JB Laboratoriya mashg’ulotlari 
1.1. Mustaqil ish 


5,0*8 

40 
2. 
OB 
2.1. Oraliq baxolash 
2.1.1. Mustaqil ish  
2.1.2. Yozma ish (2savol, 1masala) 
2.1.3. Test (10 ta test, 1 masala) 
 
 


 

 
5·1=5 
10·2=20+5 
2·10+5=25 
 
 

 
25 
3. 
YaB 
3.1. Yakuniy baholash 
3.1.1 Yozma ish (2savol, 1masala) 
3.1.2. Test (10ta test, 1masala) 
 
 

 
30 
10·3=30 
10·2+10=30 
 
30 
 
Jami 
 
 
100 
 
86%-100% ------“a’lo” 
71%-85%--------“yaxshi” 
56%-70%--------“qoniqarli” 
0-55%-----------“qoniqarsiz” 
 
 
 
Mavzu № 2 
Arxitekturaviy ashyolar ining asosiy xossalari 
 
Talabalar soni 
50-60 ta talaba 
O’quv 
mashg’ulotining 
shakli 
Ma’ruza 2 soat 
Maqsad va 
vazifalar. 
Maqsad:  Talabalarga  arxitektura  ashyoshunosligi  haqida  umumiy 
ma’lumotlarni tushuntirish 
 Vazifalar: 
Talabalarda  mavzuga  nisbatan  qiziqish  uyg’otish,ularda  mavzu  asosida 
bilish va ko’nikmalarni shakillantirish. 
Mavzuga oid tarkatilgan materiallarni talabalar tomonidan yakka va gurux 
xolatida  o’zlashtirib  olishlari  xamda  suxbat  –  munozara  orqali  tarqatma 
materiallardagi  matnlar  kay  darajada  o’zlashtirilganligini  nazorat  qilish, 
ularning bilimini aniqlash. 
O’quv jarayoning 
mazmuni 
Arxitektura ashyoshunosligi fanini dolzarbligi va ahmiyati. 
O’quv jarayonini 
amalga oshirish 
texnologiyasi. 
Uslub: Og’zaki bayon qilish, ”Bumerang” texnalogiyasi. 
SHakl: Suxbat munozara, amaliy mashg’ulot, kichik guruxlar va jamoada 
ishlash. 

37 
 
Vosita: Tarqatma materiallar,matnlar, videoroliklar. 
Usul:  Tayyor  yozma  materiallar,  ximiyaviy  formulalar  va  chizmalar 
asosida. 
Nazorat: Og’zaki nazorat,savol javoblar,kuzatish o’z-o’zini nazorat qilish. 
Baxolash: Rag’batlantirish, 5 balli tizim asosida. 
Kutiladigan 
natijalar. 
O’qituvchi:  Mavzuni  qisqa  vaqt  ichida  barcha  talabalar  tomonidan 
o’zlashtirilishiga  erishadi.  Talabalar  faoligini  oshiradi.  Talabalar  darsga 
nisbatan qiziqishi uyg’otadi. Bir mashg’ulot jaroyonida barcha talabalarni 
baxolaydi.O’z  oldigi  kuygan  maksadlariga  erishadi.  Talabalar  tomonidan 
yozma  axboratni  mustaqil  urganishi,uni  xotirada  saklash,boshqalarga 
yetkazish savol berish va savollarga javob berishga o’rgatadi. 
Talaba:  Yangi  bilimlar  egallaydi.  Yakka  xolda  va  gurux  bo’lib  ishlashni 
urganadi. Nutqi rivojlanadi va eslab qolish qobilyati kuchayadi.O’z-o’zini 
nazorat qilishni o’rganadi. Qisqa vaqt ichida ko’p maьlumotga ega bo’ladi. 
Kelgusi reja. 
O’qituvchi:  Yangi  pedagogik  texnalogiyalarni  o’zlashtirish  va  darsda 
tadbiq etish,takomillashtirishi. O’z ustida ishlash mavzuni xayotiy vokealar 
bilan bog’lash. Pedagogik maxoratni oshirish. 
Talaba:  Matn bilan mustaqil  ishlashni o’rganadi. O’z fikrini ravon bayon 
qila  oladi.  Shu  mavzu  asosida,qo’shimcha  materiallar  topadi,ularni 
o’rganadi.  O’z  fikri  va  guruh  fikrini  taxlil  qilib,bir  yechimga  kelish 
malakasini hosil qiladi. 
 
 
 
 
 
Ish bosqichlari 
O’qituvchi faoliyatining 
mazmuni 
Tinglovchi faoliyatining 
mazmuni 
1-bosqich 
Ma’ruzaga kirish 
(10 min) 
1.1O’quv mashg’ulotining 
mavzusi,  rejasi  va  o’quv 
faoliyati 
natijalarini 
tushanktiradi. 
1.2    Kurs  bo’yicha 
baholash  mezonlari  bilan 
tanishtiradi. (1 ilova) 
1.3  Venna  usulida  mavzu 
bo’yicha  ma’lum  bo’lgan 
tushunchalarni 
faollashtiradi. (2 ilova) 
1.4  Mavzuni  jonlashtirish 
uchun  savollar  beradi.  (3 
ilova) 
Tinglaydilar 
 
 
 
 
 
 
 
Tinglaydilar 
 
 
Savollarga 
javob 
beradilar. 
 
2-bosqich 
Asosiy bo’lim 
(60 min) 
2.1 Ma’ruza o’qiydi. (4 
ilova) 
2.2 Ma’ruzani 
Tinglaydilar va yozadilar. 
 
Tinglaydilar 
va 
javob 

38 
 
mustahkamlash uchun 
savollar beradi. (5 ilova) 
beradilar. 
3-bosqich 
Yakunlovchi 
(10 min) 
3.1  Mashg’ulot  bo’yicha 
yakunlovchi 
xulosalar 
kiradi. 
3.2 
Mavzu 
bo’yicha 
bilimlarni 
chuqurlashtirish 
uchun 
adabiyotlar 
beradi. 
(6 
ilova) 
3.3 
Keyingi 
mavzu 
bo’yicha 
tayyorlanib 
kelash 
uchun 
savollar 
beradi. (7 ilova) 
Savollar beradilar. 
 
 
Tinglaydilar va yozadilar. 
 
 
 
Yozadilar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mavzu № 3 
Tabiiy pardozbop tosh ashyolari
 
Talabalar soni 
50-60 ta talaba 
O’quv 
mashg’ulotining 
shakli 
Ma’ruza 1 soat 
Maqsad va 
vazifalar. 
Maqsad:  Talabalarga  arxitektura  ashyoshunosligi  haqida  umumiy 
ma’lumotlarni tushuntirish 
 Vazifalar: 
Talabalarda  mavzuga  nisbatan  qiziqish  uyg’otish,ularda  mavzu  asosida 
bilish va ko’nikmalarni shakillantirish. 
Mavzuga oid tarkatilgan materiallarni talabalar tomonidan yakka va gurux 
xolatida  o’zlashtirib  olishlari  xamda  suxbat  –  munozara  orqali  tarqatma 
materiallardagi  matnlar  kay  darajada  o’zlashtirilganligini  nazorat  qilish, 
ularning bilimini aniqlash. 
O’quv jarayoning 
mazmuni 
Arxitektura ashyoshunosligi fanini dolzarbligi va ahmiyati. 
O’quv jarayonini 
amalga oshirish 
texnologiyasi. 
Uslub: Og’zaki bayon qilish, ”Bumerang” texnalogiyasi. 
SHakl: Suxbat munozara, amaliy mashg’ulot, kichik guruxlar va jamoada 
ishlash. 
Vosita: Tarqatma materiallar,matnlar, videoroliklar. 
Usul:  Tayyor  yozma  materiallar,  ximiyaviy  formulalar  va  chizmalar 
asosida. 
Nazorat: Og’zaki nazorat,savol javoblar,kuzatish o’z-o’zini nazorat qilish. 
Baxolash: Rag’batlantirish, 5 balli tizim asosida. 
Kutiladigan 
natijalar. 
O’qituvchi:  Mavzuni  qisqa  vaqt  ichida  barcha  talabalar  tomonidan 
o’zlashtirilishiga  erishadi.  Talabalar  faoligini  oshiradi.  Talabalar  darsga 
nisbatan qiziqishi uyg’otadi. Bir mashg’ulot jaroyonida barcha talabalarni 

39 
 
baxolaydi.O’z  oldigi  kuygan  maksadlariga  erishadi.  Talabalar  tomonidan 
yozma  axboratni  mustaqil  urganishi,uni  xotirada  saklash,boshqalarga 
yetkazish savol berish va savollarga javob berishga o’rgatadi. 
Talaba:  Yangi  bilimlar  egallaydi.  Yakka  xolda  va  gurux  bo’lib  ishlashni 
urganadi.  Nutqi  rivojlanadi  va eslab qolish qobilyati kuchayadi.O’z-o’zini 
nazorat qilishni o’rganadi. Qisqa vaqt ichida ko’p maьlumotga ega bo’ladi. 
Kelgusi reja. 
O’qituvchi:  Yangi  pedagogik  texnalogiyalarni  o’zlashtirish  va  darsda 
tadbiq etish,takomillashtirishi. O’z ustida ishlash mavzuni xayotiy vokealar 
bilan bog’lash. Pedagogik maxoratni oshirish. 
Talaba:  Matn bilan mustaqil  ishlashni o’rganadi. O’z fikrini ravon bayon 
qila  oladi.  Shu  mavzu  asosida,qo’shimcha  materiallar  topadi,ularni 
o’rganadi.  O’z  fikri  va  guruh  fikrini  taxlil  qilib,bir  yechimga  kelish 
malakasini hosil qiladi. 
 
 
 
 
Ish bosqichlari 
O’qituvchi faoliyatining 
mazmuni 
Tinglovchi faoliyatining 
mazmuni 
1-bosqich 
Ma’ruzaga kirish 
(10 min) 
1.1O’quv mashg’ulotining 
mavzusi,  rejasi  va  o’quv 
faoliyati 
natijalarini 
tushanktiradi. 
1.2    Kurs  bo’yicha 
baholash  mezonlari  bilan 
tanishtiradi. (1 ilova) 
1.3  Venna  usulida  mavzu 
bo’yicha  ma’lum  bo’lgan 
tushunchalarni 
faollashtiradi. (2 ilova) 
1.4  Mavzuni  jonlashtirish 
uchun  savollar  beradi.  (3 
ilova) 
Tinglaydilar 
 
 
 
 
 
 
 
Tinglaydilar 
 
 
Savollarga 
javob 
beradilar. 
 
2-bosqich 
Asosiy bo’lim 
(60 min) 
2.1 Ma’ruza o’qiydi. (4 
ilova) 
2.2 Ma’ruzani 
mustahkamlash uchun 
savollar beradi. (5 ilova) 
Tinglaydilar va yozadilar. 
 
Tinglaydilar 
va 
javob 
beradilar. 
3-bosqich 
Yakunlovchi 
(10 min) 
3.1  Mashg’ulot  bo’yicha 
yakunlovchi 
xulosalar 
kiradi. 
3.2 
Mavzu 
bo’yicha 
bilimlarni 
chuqurlashtirish 
uchun 
Savollar beradilar. 
 
 
Tinglaydilar va yozadilar. 
 
 

40 
 
adabiyotlar 
beradi. 
(6 
ilova) 
3.3 
Keyingi 
mavzu 
bo’yicha 
tayyorlanib 
kelash 
uchun 
savollar 
beradi. (7 ilova) 
 
Yozadilar. 
 
 
Mavzu № 4 
Sopol ashyolar va buyumlar arxitekturada
 
Talabalar soni 
50-60 ta talaba 
O’quv 
mashg’ulotining 
shakli 
Ma’ruza 1 soat 
Maqsad va 
vazifalar. 
Maqsad:  Talabalarga  arxitektura  ashyoshunosligi  haqida  umumiy 
ma’lumotlarni tushuntirish 
 Vazifalar: 
Talabalarda  mavzuga  nisbatan  qiziqish  uyg’otish,ularda  mavzu  asosida 
bilish va ko’nikmalarni shakillantirish. 
Mavzuga oid tarkatilgan materiallarni talabalar tomonidan yakka va gurux 
xolatida  o’zlashtirib  olishlari  xamda  suxbat  –  munozara  orqali  tarqatma 
materiallardagi  matnlar  kay  darajada  o’zlashtirilganligini  nazorat  qilish, 
ularning bilimini aniqlash. 
O’quv jarayoning 
mazmuni 
Arxitektura ashyoshunosligi fanini dolzarbligi va ahmiyati. 
O’quv jarayonini 
amalga oshirish 
texnologiyasi. 
Uslub: Og’zaki bayon qilish, ”Bumerang” texnalogiyasi. 
SHakl: Suxbat munozara, amaliy mashg’ulot, kichik guruxlar va jamoada 
ishlash. 
Vosita: Tarqatma materiallar,matnlar, videoroliklar. 

Download 7.74 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling