«falsafa» fanidan test savollari


Download 282.21 Kb.
Pdf ko'rish
Sana17.04.2022
Hajmi282.21 Kb.
#641043
Bog'liq
100 ta test falsafa
35-1, 35-1, Yunusxodjaev zoir shokirovich kasbiy psixologiya, Emotsiya va iroda reja Emotsiya haqida tushuncha. Xissiy xolatl-1, 16242594782698307 (1), 16242594782698307 (1), axborotnoma matematika 1996 2003


«FALSAFA» FANIDAN TEST SAVOLLARI 
##1#
Ongva ongsizlik muammosini kо„proq tadqiq qilgan faylasuf: 
##
A)
Freyd 
B) 
Spinoza 
C) 
Berdyayev 
D) 
Russo 
##2#
Qaysi davrda falsafa dinning xizmatkoriga aylandi?
##
A)
о„rta asrlar g„arbida
B)
yangi davr sharqida
С) antik davr g„arbida 
D) о„rta asrlar Sharqida 
##3#
Ongni tafakkur bilan tenglashtirgan faylasuf: 
##
A) Kant 
B) Dekart 
C)Kont 
D) Spinoza 
##4#
О„zlikni anglash ... tarkibiga kiradi. 
##
A) ruh 
B)ongsizlik 
C) iroda
D) ong 
##5#
Jamiyat va davlat muammolari haqida fikr yuritgan o'rta asriar Sharq mutafakkirini aniqiang.
##
A) Beruniy 
B)Farg'oniy 
C) Forobiy 
D) Ibn Sino 
##6#
Islomgacha bo'lgan davrda Markaziy Osiyodagi falsafiy qarashlarni anglab olishda quyidagi asarlardan 
qaysilari muhim rol o'ynaydi?
##
A)«Avesto» 
B)«Shohnoma» 
C)«Qobusnoma» 
D) «Qutadg'u bilik» 
##7#
Qaysi javobda o'rta asrlardagi tabiatga bo'lgan munosabat to'g'ri ifodalangan?
##
A) tabiat bu insonning estetik zavq oladigan, go'zallik va quvonch manbai 
B)tabiat - inson faoliyati natijasidagi o'zgaruvchan ob'ekt 
C)tabiat- Xudo tomonidan yaratilgan mo"jizadir 
D) tabiat - bu harakatdagi, o'zgaruvchan ob'ekt bo'lib, inson ham uning bir qismidir 
##8#
Qaysi javobda uyg'onish davridagi tabiatga bo'lgan munosabat to'g'ri ko'rsatilgan?
##
A) tabiat bu insonning estetik zavq oladigan, go'zallik va quvonch manbai 
B) tabiat - bu harakatdagi, o'zgaruvchan ob'ekt bo'lib, inson ham uning bir qismidir 
C) tabiat - inson faoliyati natijasidagi o'zgaruvchan ob'ekt 
D) tabiat-Xudo tomonidan yaratilgan mo"jiza bo'lib, inson va insoniyatga qarama-qarshi turuvchi jonsiz ob'ekt 
##9#
Qaysi javobda Yangi zamondagi tabiatga bo'lgan munosabat to'g'ri ifodalangan
##
A) tabiat - bu harakatdagi, o'zgaruvchan ob'ekt bo'lib, inson ham uning bir qismidir 
B) tabiat-Xudo tomonidan yaratilgan mo"jiza bo'lib, inson va insoniyatga qarama-qarshi turuvchi jonsiz ob'ekt 
C) tabiat bu insonning estetik zavq oladigan. go'zallik va quvonch manbai 
D) tabiat - inson faoliyati natijasida o'zgaruvchan ob'ekt
##10#
Qaysi javobda jamiyatga to'g'ri ta'rif berilgan?
##
A) kishilar faoliyatida namoyon bo'ladigan barcha ijtimoiy munosabatlar majmui 


B) tarixiy taraqqiyotning muayyan bosqichidagi kishilar yig'indisi 
C) insonlar orasidagi aloqalami boshqarib turuvchi ijtimoiy mexanizm 
D) iqtisodiy, madaniy, hududiy va til umumiyligiga ega bo'lgan kishilar birligi 
##11#
Jamiyat hayotining asosiy sohalari qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?
##
A) diniy, ilmiy, axloqiy
B) siyosiy, mafkuraviy, huquqiy 
C) iqtisodiy,ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy 
D)mafkuraviy, madaniy, tarbiyaviy 
##12#
Qaysi faylasuf jamiyat taraqqiyoti bosqichlarini ijtimoiy-iqtisodiy formatsiyalar shaklida talqin qilgan?
##
A) О. Kent 
B)К. Marks 
C) Gegel 
D)Toffler 
##13#
Ijtimoiy munosabatlarning asosiy yo'nalishlarini ko'rsating.
##
A)iqtisodiy, siyosiy munosabatlar 
B) shaxsiy, oilaviy, milliy munosabatlar 
C) moddiy, ma'naviy munosabatlar 
D)diniy. axloqiy, huquqiy munosabatlar 
##14#
Ijtimoiy taraqqiyot bosqichlarini o'rganishda o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan «Uchinclii to'lqin» 
nazariyasining muallifi kim?
##
A) К. Marks 
B) E. Toffler 
C)М. Veber 
D) Rostou 
##15#
O'zbek modelining boshqa islohot modellaridan farq qiladigan xususiyati qaysi javobda to'g'ri 
ko'rsatilgan?
##
A)o'zbek modeli faqat iqtisodiy rivojlanish emas, balki keng ma'nodagi milliy tiklanish va ijtimoiy taraqqiyot 
modeli bo'lib, jamiyatni inqilobiy tarzda emas, balki evolyutsion - tadrijiy ravishda isloh etishga qaratiigandir 
B) o'zbek modeli - iqtisodiyotning siyosatdan ustunligi asosida bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o'tish va 
a'naviy hayotning barcha sohalarini tadrijiy ravishda isloh etishni nazarda tutadi 
C)o'zbek modeli insonparvar demokratik jamiyat qurishga qaratilganligi bilan boshqa modellardan farq qilacii 
D)ushbu model inson qadr-qimmatini barcha narsadan ustun qo'yuvchi haqiqiy insonparvar huquqiy demokratik 
jamiyat barpo etishga qaratilganligi bilan ajralib turadi 
##16#
Jamiyat taraqqiyotini harakatga keltiruvchi kuchlar qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?
##
A) mehnat 
B)ishlab chiqaruvchi kuchlar, mehnat vositalari 
C)tarixiy shaxslarning faoliyati va yaratgan g'oyalari 
D)odamlarning ehtiyojlari, maqsadlari, manfaatlari 
##17#
Qaysi javobda olamni o'rganish uslublari to'g'ri keltirilgan?
##
A)butun va bo'lak, sistema va element, xususiylik va umumiylik, hodisa va mohiyat, shakl va mazmun 
B)analiz, sintez, taqqoslash, mavhumlashtirish, umumlashtirish 
C)metafizika, dialektika, sinergetika, fenomenologiya, verifikatsiya va boshqalar 
D)sabab va oqibat, tasodif va zaruriyat, imkoniyat va voqelik 
##18#
Borliqdagi tarkibiy bog'lanishlarni ifodalovchi kategoriyalar juftligini aniqiang.
##
A)butun va bo‟lak, sistema va element, xususiylik va umumiylik, hodisa va mohiyat, shakl va mazmun
B) analiz, sintez, taqqoslash, mavhumlashtirish, umumlashtirish 
C)sabab va oqibat, tasodif va zaruriyat, imkoniyat va voqelik 
D)metafizika, dialektika. sinergeiika, fenomenologiya, verifikatsiya va boshqalar 
##19#
Borliqdagi sababiy bog'lanishlarni ifodalovchi kategoriyalar juftligini aniqiang
##
A) analiz, sintez, taqqoslash, mavhumlashtirish, umumlashtirish 
B)sabab va oqibat, tasodif va zaruriyat. imkoniyat va voqelik 


C)butun va bo'lak, sistema va element, xususiylik va umumiyiik, hodisa va mohiyat, shakl va mazmun 
D)metafizika, dialektika, sinergetika, fenomenologiya, verifikatsiya va boshqalar 
##20#
Qaysi javobda taraqqiyot qonunlari to'g'ri keltirilgan?
##
A) dialektik sintez qonuni, miqdorning sifatga o'tishi qonuni, dialektik ziddiyat qonuni 
B)Joul-Lents qonuni, energiyaning saqlanish qonuni, butun olam tortishish qonuni 
C)yaxlitlik printsipi, sistemaviylik printsipi, sababiyat printsipi, tarixiylik printsipi 
D)ayniyat qonuni, ziddiyatsizlik qonuni, uchinchisi istisno qonuni. yetarli asos qonuni. 
##21#
«O'zgarish» tushunchasiga berilgan to'g'ri ta'rifni aniqiang
##
A)murakkab sistemalarning uzoq muddat davomidagi izchil va sifatiy o'zgarishi jarayoni 
B)murakkab sistemalarning uzoq muddat davomidagi barqarorligi jarayoni 
C)narsadagi ma'Ium xossalar o'rniga boshqalarining yuzaga kela borishi jarayoni 
D)murakkab sistemalarning uzoq muddat davomidagi beqarorligi jarayoni 
##22#
«Taraqqiyot» tushunchasiga berilgan to'g'ri ta'rifni aniqiang
##
A)murakkab sistemalarning uzoq muddat davomidagi barqarorligi jarayoni 
B)murakkab sistemalarning uzoq muddat davomidagi izchil va sifatiy o'zgarishi jarayoni 
C)murakkab sistemalarning uzoq muddat davomidagi beqarorligi jarayoni 
D)narsadagi ma'Ium xossalar o'rniga boshqalarining yuzaga kela borishi jarayoni 
##23#
Yaxlitlik printsipining mohiyatini ifodalab bering
##
A)narsalar turli qismlardan tarkib topgani tufayli emas, ushbu qismlar o'rtasida aloqadorlik mavjudligi tufayli 
yaxlitdir 
B)oqibatni keltirib chiqargan barcha holatlaryig'indisigina sababiy asos bo'lishi mumkin 
C)har qanday sistema ma'Ium shart-sharoitlar va sabablar ta'sirida shakllana boradi 
D)har qanday narsa elementlar va ular orasidagi aloqalardan tarkib topadi 
##24#
Sababiyat printsipining mohiyatini ifodalab bering
##
A)oqibatni keltirib chiqargan barcha holatlar yig'indisigina sababiy asos bo'lishi mumkin 
B)narsalar turli qismlardan tarkib topgani tufayli emas. ushbu qismlar o'rtasida aloqadorlik mavjudligi tufayli 
yaxlitdir 
C)har qanday sistema ma'Ium shart-sharoitlar va sabablar ta'sirida shakllana boradi 
D)har qanday narsa elementlar va ular orasidagi aloqalardan tarkib topadi 
##25#
Tarixiylik printsipining mohiyatini ifodalab bering
##
A)har qanday narsa elementlar va ular orasidagi aloqalardan tarkib topadi 
B)narsalar turli qismlardan tarkib topgani tufayli emas. ushbu qismlar o'rtasida aloqadorlik mavjudligi tutayli 
yaxlitdir 
C)oqibatni keltirib chiqargan barcha holatlar yig'indisigina sababiy asos bo'lishi mumkin 
D)har qanday sistema ma'lum shart-sharoitlar va sabablar ta'sirida shakllana boradi
##26#
Sistemaviylik printsipining mohiyatini ifodalab bering
##
A)har qanday narsa elementlar va ular orasidagi aloqalardan tarkib topadi 
B)narsalar turli qismlardan tarkib topgani tufayli emas, ushbu qismlar o'rtasida aloqadorlik mavjudligi tufayli 
yaxlitdir 
C)oqibatni keltirib chiqargan barcha holatlar yig'indisigina sababiy asos bo'lishi mumkin 
D)har qanday sistema ma'lum shart-sharoitlar va sabablar ta'sirida shakllana boradi 
##27#
Antropologiya qanday fan?
##
A)inson mohiyati, uning tabiat va jamiyatdagi o'rnini, o'ziga xos xususiyatlarini o'rganuvchi fan 
B)jamiyat xaqidagi fan 
C)qadriyatlar. ularning jamiyatdagi o'rni xaqidagi fan 
D)axloq va xulq normalari haqidagi fan 
##28#
Insonning mohiyati, uning tabiat va jamiyatdagi o'rnini o'rganishga bag'ishlangan mashhur 
«Antropologiya» asarining muallifini aniqlang.
##
A) L.Feyerbax 
B) F.Nitsshe 
C) I.Kant
C) O.Kont 


##29#
Antroposotsiogenez jarayoni deganda nimani tushunasiz?
##
{A) insonning mehnat qurollari yaratishga kirishish jarayoni 
B) inson va jamiyatning uyg'unlikda shakllanish jarayoni
C) insonning kelib chiqishi jarayoni 
D) insonning ijtimoiy mavjudotga aylanishi jarayoni 
##30#
«Inson, eng avvalo o'zingni angla!» degan hikmatli so'/ qaysi faylasuf tomonidan aytilgan?
##
A) Arastu 
B)Aflotun 
C)Suqrot 
D) Forobiy 
##31#
Gerontologiya qanday fan?
##
A) inson organizmining tuzilishi va umrini uzaytirish masalalari bilan shug'ullanuvchi fan
B)aholi salomatligini tiklash yo'llari haqidagi fan 
C) aholi o'rtasidagi turar joy va ishsizlik muammolarini bartaraf etishga urinuvchi fan 
D) qadriyatlar, ularning turlari, jamiyatdagi o'rni haqidagi fan 
##32#
Ijtimoiylashuv jarayonining muhiin xususiyati nima?
##
A) ijtimoiylashuv jarayoni insonga ko'rsatilgan tarbiyaviy- mafkuraviy ta'sir jarayonini ifodalaydi 
B) ijtimoiylashuv jarayoni - insonning ijtimoiy muhitga moslashuvini xarakterlaydi 
C) ijtimoiylashuv jarayoni insonning ijtimoiy muhitini o'zgartirish faoliyatini ifodalaydi 
D) ijtimoiylashuv inson bilan jamiyat borlig'ining birini ikkinchisi bilan qo'shilib turishini, 
muvofiqlashuviniifodalaydi
##33#
Tasavvuf falsafasi namovondalarining fikricha, inson ma'naviy - ruhiy barkamol bo'lishi uchun necha 
bosqichni bosib o'tishi darker?
##
A) 4ta 
B) ta 
C) 6ta 
D)10ta 
##34#
Ong in'ikosning qanday shakli?
##
A)ong - in'ikosning passiv shakli 
B) ong - in'ikosning informatsion shakli 
C) ong - in'ikosning oliy shakli
D) ong - in'ikosning psixik shakli 
##35#
Borliqda in'ikosning qanday shakllari uchraydi?
##
A) psixik in'ikos 
B) psixik va fizik in'ikos 
C) ximik va biologik in'ikos 
D) oddiy in'ikos. informatsion in'ikos, psixik in'ikos 
##36#
Instinktlar qanday hosil bo'ladi?
##
A) shartsiz reflekslar tufayli 
B) shartli reflekslar tufayli 
C) nerv sistemasiga ega bo'lgan tirik organizmlaming evolyutsiyasi natijasida 
D) reflekslarsiz hosil bo'ladi 
##37#
In'ikos obraz va belgilarsiz ham yuz berishi mumkinmi?
##
A) mumkin emas 
B) obraz va belgilarsiz yuz berishi mumkin 
C)yuz berishi ham, bermasligi ham mumkin 
D) aniq aytish qiyin 
##38#
Ong bilan bog'liq hodisalarga nimalar kiradi?
##
A)obraz va belgi 
B) ijod va talant 
C) javoblarning barchasi to'g'ri 


D)in'ikos va informatsiya 
##39#
Ong tarkibining asosiy komponentlari qaysi qatorda to'g'ri keltirilgan?
##
A) in'ikos, informatsion in'ikos, ruhiy in'ikos 
B) yadro, atom, molekula 
C) makon, zamon, harakat 
D) his-tuyg'ular, tafakkur, kechinmalar, qadriyatlar 
##40#
Quyidagilarning qaysi biri ongsizlikka kiradi?
##
A) tush, gipnotik holatlar, avtomatizmlar 
B)sezgi, idrok, tasavvur 
C)tushuncha, mulohaza, xulosa 
D)hayajonlar, gallyutsinatsiya, intuitsiya 
##41#
Ong qaysi materiya shaklining xususiyati sanaladi?
##
A) inson 
B) narsalar olami 
C) o'simliklar olami 
D) hayvonot olami 
##42#
Informatsion in'ikos qaysi materiya shaklining xususiyati sanaladi?
##
A) o'simlik olami 
B) hayvonot olami 
C) inson 
D) narsalar olami 
##43#
Ruhiy in'ikos qaysi materiya shaklining xususiyati sanaladi?
##
A) o'simliklar olami 
B) hayvonot olami 
C) inson 
D) narsalar olami 
##44#
Ijtimoiy ong shakllari qaysi javobda to'liq ko'rsatilgan?
##
A) axloqiy ong, ekologik ong, siyosiy ong, ilmiy ong, diniy ong, estetik ong, huquqiy ong, iqtisodiy ong} 
B) axloqiy ong, ekologik ong, siyosiy ong, ilmiy ong 
C) diniy ong. estetik ong, siyosiy ong 
D) ekologik ong,"huquqiy ong, diniy ong 
##45#
Qaysi javobda axloqiy ongga to'g'ri ta'rif berilgan?
##
A) axloqiy ong - inson madaniyatini tartibga soluvchi vosita 
B) axloqiy ong - jamiyat a'zolarining yurish-turishlarining in'ikosini ifodalovchi ijtimoiy ong shakli 
C) axloqiy ong -jamiyatdagi turli munosabatlarni tartibga solib turuvchi vosita 
D) axloqiy ong - kishilaniing jamiyatdagi xulq-atvori. yashash nor malari, printsiplari. qoidalari yig'indisining 
in'ikosini ifo dalovchi ijtimoiy ong shakli 
##46#
Huquqiy ong nima?
##
A) huquqiy ong -jamiyat a'zolarining hatti-harakatlarini tartibga solib turuvchi vosita 
B) huquqiy ong - davlat tomonidan tartibga solingan qoidalar majmuini ifodalovchi ijtimoiy ong shakli 
C) huquqiy ong - davlat tomonidan belgilanadigan va ta'minlanadigan majburiy qoidalar in'ikosini ifodalovchi 
ijtimoiy ong shakli 
C) huquqiy ong-jamiyatda mavjud bo'lgan axloqiy normalar va printsiplar yig'indisi 
##47#
Qaysi javobda «ijtimoiy ong» tushunchasiga to'g'ri ta'rif berilgan?
##
A) ijtimoiy ong - tabiiy va ijtimoiy voqelikning in'ikosi. ja miyatning muayyan davrga tegishli bo'lgan his-
tuyg'ulari. kayfiyatlari, qarashlari, goyalari yig'indisi 
B) ijtimoiy ong - individual ongning yig'indisi 
C) ijtimoiy ong - jamiyatdagi turli-tuman qarashlar majmuasi 
D) ijtimoiy ong - bu mafkura 
##48#
Ijtimoiy ong darajalari qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?
##
A) siyosiy ong va mafkura 


B) axloqiy ong va nazariy ong 
C) kundalik ong va nazariy ong 
C) kundalik ong va huquqiy ong 
##49#
Diniy ong ta'rifi qaysi javobda to'liq berilgan?
##
A) diniy ong - voqelikni afsonalar asosida talqin qiluvchi ij-timoiy ong shaklidir 
B) diniy ong - voqelikni aql-idrok pozitsiyasidan aks ettiruvchi ijtimoiy ong shaklidir 
C) diniy ong - voqelikni tabiiy va gayritabiiy dunyoga bo'lib aks ettiruvchi ijtimoiy ong shakli 
C) diniy ong - voqelikni fizik qonunlar asosida talqin qiluvchi ijtimoiy ong shaklidir 
##50#
Estetik ongga ta'rif bcring.
##
A) estetik ong - voqelikni tabiiy va gayritabiiy dunyoga bo'lib aks ettiruvchi ijtimoiy ong shakli 
B) estelik ong - voqelikni fizik qonunlar asosida talqin qiluvchi ijtimoiy ong shaklidir 
C) estetik ong - voqelikni aql-idrok pozitsiyasidan aks ettiruvchi ijtimoiy ong shaklidir 
D) estetik ong - voqelikni badiiy obrazlarda aks ettiruvchi ijtimoiy ong shaklidir 
##51#
Bilishning asosiy bosqichlari qaysi qatorda to'g'ri keltirilgan?
##
A) hissiy va aqliy 
B) moddiy va ma'naviy 
C) moddiy va hissiy 
D) yolg'on 
##52#
Ushbu ta'rif quyidagi tushunchalarning qaysi biriga berilgan? «Insoniyat bosib o'tgan tarixiy taraqqiyot yo'li, 
uning madaniy jihatdan rivojlanganligi darajasi, holatini ifodalovchi tushuncha»
##

A) madaniyat 
B) sivilizatsiya 
C)ong 
D) progress 
##53#
Qaysi faylasuf asarlarida tsivilizatsiya 3 yirik bosqichga (dehqonchilik madaniyatiga asoslangan 
tsivilizatsiya, industrial tsivilizatsiya, postindustrial tsivilizatsiya. bo'lib o‟ganilgan?
##
A)E.Toffler
B) O.S'Hpengler 
C) N.Berdyayev 
D) Morgan 
##54#
«Falsafa atamasining lug'aviy ma'nosi nimani bildiradi?
##
A) bilimdonlik ma'nosini bildiradi 
B) donolik degan ma'noni bildiradi 
C) dunyoqarash degan ma'noni bildiradi 
D) yunoncha so'zdan olingan bo'lib «filio»- sevaman, «sofiya» - donishmandlik degan ma'nolarni 
bildirib.donishmandlikni sevish degan ma'noni anglatadi 
##55#
Qaysi javobda dunyoqarashga to'g'ri ta'rif berilgan?
##
A) dunyoqarash insonning zaruriy ravishda dunyoni anglash, tushunishi, bilishi natijasida yuzaga keiadigan 
qarashlar sistemasidir 
B) insonning dunyoga munosabati dunyoqarash deyiladi 
C) muammolarning yechimini izlash dunyoqarash deyiladi 
D) voqea va hodisalarga baho berish dunyoqarash deyiladi 
##56#
Dunyoqarashning eng muhim 3 ta elementi qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?
##
A) his-tuyg'u, bilim, qadriyat 
B) his-tuyg'u, tushunish, bilish 
C) tushunish, faoliyat, dunyoqarash 
D) dunyoqarash, baholash, his-tuyg'u 
##57#
«Faylasuf» atamasini birinchi bo'lib ishlatgan mutafakkirni toping.
##
A) Geraklit 
B) Pifagor 
C)Platon 


D) Aristotel 
##58#
«Falsafa» atamasini birinchi bo'lib ishlatgan mutafakkirni toping.
##
A) Pifagor 
B) Geraklit 
C) Platon 
D) Aristotel 
##59#
Falsafaning asosiy muammosi qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?
##
A) odam va olam o'rtasidagi aloqadorlik muammosi} 
B) moddiylik va ma'naviylik o'rtasidagi aloqadorlik muammosi 
C) inson muammosi 
D) tabiat va jamiyat o'rtasidagi aloqadorlik 
##60#
Falsafa qanday funktsiyalarni bajaradi?
##
A) metafizik funktsiyalar, dialektik funktsiyalar 
B) moddiy ne'matlaryaratish funktsiyasi, mahsulotlarni taqsimlash funktsiyasi 
C)ijtimoiy funktsiyalar. iqtisodiy funktsiyalar 
D) dunyoqarashga oid funktsiyalar, metodologik funktsiyalar 
##61# 
Dunyoqarashning tarixiy tiplari qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?
##
A) mifologik, diniy, falsafiy 
B)falsafiy, dialektik, metafizik 
C) diniy, metafizik, mifologik 
D) mifologik, dialektik, diniy 
##62#
falsafiy fikrlar qaysi mamlakatda vujudga kelgan?
##
A) AQSH, Kanada, Meksika 
B) Angliya, Frantsiya, Germaniya 
C) Hindiston, Xitoy, Yunoniston 
D) Iroq. Afg'oniston, Pokiston 
##63# 
Dastlabki falsafiy maktablar qaysi davlatda shakllangan?
##
A) Yunon 
B) Hindiston 
C) Eron vaTuron 
D) Xitoy 
##64#
Olamning asosi turli unsurlardan iborat, deb hisoblagan dastlabki falsafiy maktabni aniqiang.
##
A) daosizm 
B) jaynizm
C) Mileet 
D) chorvaka 
##65#
Qadimgi Yunon falsafasi Hind va Xitoy falsafasidan qaysi xususiyatlari bilan farq qiladi?
##
A) kosmotsentrik 
B) diniy 
C) geliotsentrik 
D) gumanistik 
##66#
Qadimgi Sharq mamlakatlaridagi falsafiy fikrlar jamiyatdagi qaysi ehtiyojlar tufayli shakllana boshladi?
##
A) ijtimoiy tabaqalar va sinflar o'rtasidagi ziddiyatlarni bartaraf etish 
B) mifologik va diniy dunyoqarashga munosabat bildirish 
C) o'zgaruvchan olamga va insonga doir qarashlarni yaratish zaruriyati 
D) jamiyat mafkurasini shakllantirish 
##67#
Jamiyat va davlat muammolari haqida fikr yuritgan o'rta asriar Sharq mutafakkirini aniqiang.
##
A) Forobiy 
B) Beruniy 
C) Farg'oniy 


D) Ibn Sino 
##68#
Islomgacha bo'lgan davrda Markaziy Osiyodagi falsafiy qarashlarni anglab olishda quyidagi asarlardan 
qaysilari muhim rol o'ynaydi?
##
A) «Shohnoma» 
B) «Avesto» 
C) «Qobusnoma» 
D) «Qutadg'u bilik» 
##69# 
«Fozil odamlar shahri», «Qonunlar haqida kitob» asarlarining uuiallHl kirn?
##
A) Abu Ali Ibn Sino 
B) Bahouddin Naqshband 
C) Jaloliddin Rumiy 
D) Abu Nasr Forobiy 
##70#
Quyidagi ta'limotlarning qaysi biri borliq muammolarini o'rganadi?
##
A) aksiologiya 
B) gnoseologiya 
C) ontologiya 
D) metodologiya 
##71#
Qaysi javobda borliq kategoriyasiga to'liq ta'rif berilgan?
##
A) borliq - olamning integral xarakteristikasini ifodalovchi kategoriya bo'lib, narsa va jarayonlarning mavjud 
bo'lgani tufayli yaxlit ekanini, ular orasida umumiy aloqadorlik borligini ko'rsatadi 
B) borliq abadiy, 
LI 
hamisha mavjud. uni tashkil etgan narsalar o'tkinchidir 
C) borliq - ob'ektiv va sub'ektiv reallikdir 
D) borliq narsa va jarayonlarni mayjudligini ifodalaydi 
##72#
Qaysi javobda aktual boriiqqa misol keltirilgan?
##
A) men bir xaftadan keyin kutubxonaga boraman 
B) men bir soatdan keyin kutubxonaga boraman 
C) men ertaga kutubxonaga boraman 
D) men hozir kutubxonaga borayaptnan 
##73#
Qaysi javobda borliqning mavjudlik usullari to'g'ri ko'rsatilgan?
##
A) materiya va ruh 
B) materiya va tabiat 
C) ruh va inson 
D) ma'naviyat va ruh 
##74# 
Borliqning asosini ham moddiylik, ham ma'naviylik tashkil qiladi, degan mulohaza qaysi ta'limotga 
asoslangan?
##
A) monizm 
B) dualizm 
C) plyuralizm 
D) idealizm 
##75# 
Quyidagi misollardan qaysi qatordagisi faqat ruh olamiga mansub?
##
A) g'oya. nazariya, gipoteza 
B) makon, zamon. harakat 
C) shahar, qishloq, aholi punkti 
D) o'simliklar olami, hayvonot olami. galaktika 
##76# 
Organik hayotda harakatning qaysi shakli uchraydi?
##
A) ximik shakiida 
B) fizik shaklida 
C) biologik shaklida 
D) ijtimoiy shaklida 
##77# 
Issiqlik, yorug'lik, elektromagnitizm harakatning qaysi shakliga mansub?
##


A) ijtimoiy 
B) mexanik 
C) ximik 
D) fizik 
##78#
Qaysi javobda tabiat tushunehasiga ilmiy-falsafiy ta'rif berilgan?
##
A) tabiat - inson va insoniyatning mavjudligi uchun zarur shart-sharoitlarning yig'indisidir 
B) tabiat Olloh tomonidan yaratilgan bo'lib, buyuk ne'matdir 
C) tabiat inson tomonidan yaratilgan bo'lib, inson ijodiy faoliyatining mahsulidir 
D) tabiat - ijtimoiy faoliyatlar yig'indisidir 
##79# 
Qaysi qatorda «birinehi tabiat» narsalari to'g'ri ko'rsatilgan?
##
A) o'simliklar olami, hayvonot olami. okeanlar 
B) g'oya, nazariya, gipoteza 
C) shahar, qishloq, aholi punkti 
D) makon, zamon, harakat 
##80# 
«Ikkinchi tabiat» elementlari to'g'ri keltirilgan javobni aniqlang.
##
A) o'simliklar olami, okeanlar 
B) shahar, qishloq, aholi punkti 
C) g'oya, nazariya, gipoteza 
D) makon, zamon, harakat 
##81# 
Qaysi javobda qadimgi dunyodagi tabiatga bo'lgan munosabat to'g'ri ifodalangan?
##
A) tabiat - bu harakatdagi, o'zgaruvchan ob'ekt bo'lib, inson ham uning bir qismidir 
B) tabiat - Xudo tomonidan yaratilgan mo'jiza bo'lib, inson va insoniyatga qarama-qarshi turuvchi jonsiz ob'ekt 
C) tabiat bu insonning estetik zavq oladigan. go'zallik va quvonch manbai 
D) tabiat - inson faoliyati natijasidagi o'zgaruvchan ob'ekt 
##82#
javobda o'rta asrlardagi tabiatga bo'lgan munosabat to'g'ri ifodalangan?
##
A) tabiat - inson faoliyati natijasidagi o'zgaruvchan ob'ekt 
B) tabiat- Xudo tomonidan yaratilgan mo"jizadir 
C) tabiat bu insonning estetik zavq oladigan, go'zallik va quvonch manbai 
D) tabiat - bu harakatdagi, o'zgaruvchan ob'ekt bo'lib, inson ham uning bir qismidir 
##83# 
Qaysi javobda uyg'onish davridagi tabiatga bo'lgan munosabat to'g'ri ko'rsatilgan?
##
A) tabiat - inson faoliyati natijasidagi o'zgaruvchan ob'ekt 
B) tabiat - bu harakatdagi, o'zgaruvchan ob'ekt bo'lib, inson ham uning bir qismidir 
C) tabiat bu insonning estetik zavq oladigan, go'zallik va quvonch manbai 
D) tabiat-Xudo tomonidan yaratilgan mo"jiza bo'lib, inson va insoniyatga qarama-qarshi turuvchi jonsiz ob'ekt 
##84# 
Qaysi javobda Yangi zamondagi tabiatga bo'lgan munosabat to'g'ri ifodalangan
##
A) tabiat - bu harakatdagi, o'zgaruvchan ob'ekt bo'lib, inson ham uning bir qismidir 
B) tabiat-Xudo tomonidan yaratilgan mo"jiza bo'lib, inson va insoniyatga qarama-qarshi turuvchi jonsiz ob'ekt 
C) tabiat bu insonning estetik zavq oladigan. go'zallik va quvonch manbai 
D) tabiat - inson faoliyati natijasida o'zgaruvchan ob'ekt 
##85# 
Ekologik muammoning mohiyatini ifodalab bering.
##
A) tabiatdagi muvozanatning buzilishi 
B) fan vatexnika taraqqiyoti 
C) ijtimoiy taraqqiyot jarayonidagi o'zgarishlar 
D) ishlab chiqarish jarayonidagi o'zgarishlar 
##86# 
Qaysi javobda jamiyatga to'g'ri ta'rif berilgan?
##
A) kishilar faoliyatida namoyon bo'ladigan barcha ijtimoiy munosabatlar majmui 
B) tarixiy taraqqiyotning muayyan bosqichidagi kishilar yig'indisi 
C) insonlar orasidagi aloqalami boshqarib turuvchi ijtimoiy mexanizm 
D) iqtisodiy, madaniy, hududiy va til umumiyligiga ega bo'lgan kishilar birligi 
##87# 
O'zbek modelining boshqa islohot modellaridan farq qiladigan xususiyati qaysi javobda to'g'ri 
ko'rsatilgan?
##


A) o'zbek modeli faqat iqtisodiy rivojlanish emas, balki keng ma'nodagi milliy tiklanish va ijtimoiy taraqqiyot 
modeli bo'lib, jamiyatni inqilobiy tarzda emas, balki evolyutsion - tadrijiy ravishda isloh etishga qaratiigandir 
B) o'zbek modeli - iqtisodiyotning siyosatdan ustunligi asosida bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o'tish va 
a'naviy hayotning barcha sohalarini tadrijiy ravishda isloh etishni nazarda tutadi 
C) o'zbek modeli insonparvar demokratik jamiyat qurishga qaratilganligi bilan boshqa modellardan farq qilacii 
D) ushbu model inson qadr-qimmatini barcha narsadan ustun qo'yuvchi haqiqiy insonparvar huquqiy demokratik 
jamiyat barpo etishga qaratilganligi bilan ajralib turadi 
##88# 
Qaysi javobda olamni o'rganish uslublari to'g'ri keltirilgan?
##
A) sabab va oqibat, tasodif va zaruriyat, imkoniyat va voqelik 
B) analiz, sintez, taqqoslash, mavhumlashtirish, umumlashtirish 
C) butun va bo'lak, sistema va element, xususiylik va umumiylik, hodisa va mohiyat, shakl va mazmun 
D) metafizika, dialektika, sinergetika, fenomenologiya, verifikatsiya va boshqalar 
##89# 
Quyidagilardan qaysi biri qadriyatlar haqidagi ta'limot hisoblanadi?
##
A) gnoseologiya 
B) metodologiya 
C) ontologiya 
D) aksiologiya 
##90# 
Milliy qadriyatlar deganda nimani tushunasiz?
##
A) muayyan millatga xos qadriyatlar 
B) butun insoniyatga xos qadriyatlar 
C) mintaqaga xos qadriyatlar 
~D) kichik bir xududdagi xalqlarga xos qadriyatlar 
##91# 
Umuminsoniy qadriyatlar deganda nimani tushunasiz?
##
A) muayyan millatga xos qadriyatlar 
B) butun insoniyatga xos qadriyatlar 
C) mintaqaga xos qadriyatlar 
D) kichik bir hududdagi xalqlarga xos qadriyatlar 
##92# 
Mamlakatimizning kelajagi to'g'risidagi ilmiy-falsafiy bashorat I.Karimovning asosan qaysi asarlarida 
bayon qilingan?
##
A) «Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q», «Olloh qalbimizda, yuragimizda» 
B) «Tinchlik uchun kurashmoq kerak», «Vatan ozodligi - oliy saodat» 
C) «O'zbekiston-kelajagi buyuk davlat», «O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, Barqarorlik 
shartlari va taraqqiyot kafolatlari,«O'zbekiston XXI asrga intilmoqda» 
D) «Yangi uy qurmay turib, eskisini buzmang», «Imperiva davrida bizni ikkinchi darajali odamlar, deb hisobiashar 
edi»} 
##93# 
Hozirgi zamonning asosiy umumbashariy muammolari nimalardan iborat?
##
A) Tinchlikni saqlash, qurollanish poygasini to'xtatish, xalqaro xavfsizlikni ta'minlash ekologiya muammosi 
demografiya muammosi energetika va xom-ashyo muammolari oziq-ovqat muammosi dunyo okeanidan foydalanish 
muammosi 
B) moddiy qadriyatlarga e'tiborning kuchayib borayotganligi, molparastlik psixologiyasining ildiz otayotganligi. 
poraxo'rlik, uyushgan jinoyatchilik 
C) SPID, rak, fohishabozlik, narkomaniya 
D) urbanizatsiya, integratsiya, globallashuv 
##94#
Noosfera to'g'risidagi ta'limot asoschisi kim?
##
A) V.l.Vernadskiy 
B) J.I.Kusto 
C) N.N.Baranskiy 
D) B.Ts.Urlanis 
##95#
Salbiy emotsiyalarga nimalar kiradi? 
##
A) lazzatlanish, quvonch, hayrat, muhabbat
B) nafrat, quvonch, hayiqish 
C) nafrat, qo„rquv, hayiqish, qayg„u


D) lazzatlanish, qo„rquv, qayg„u 
##96#
Ilmiy bilishdagi to„g„ri metodni Bekon nimaga qiyoslagan?
##
A) yo„ldan adashtiruvchiga
B) botqoqqa botirishga 
C) yo„lovchining yo„lini yorituvchi chiroqqa
D) insonga yordam beruvchi kuchga 
##97#
Falsafa metodlari qaysilar? 
##
A) Tarixiy, obyektiv, subyektiv 
B) Dialektika, metafizika, sofistika, elektika
C) Doimiy, vaqtinchalik, mavsumiy
D) Analiz, induksiya, deduksiya 
##98#
Dialektika qanday metod? 
##
A) qarama-qarshilikka asoslangan 
B) urushlarga va to„qnashuvlarga asoslangan 
C) rivojlanish va taraqqiyotga asoslangan
D) yolg„on yashiqlarga asoslangan 
##99#
Dialiktika so„zini fanga kim kiritgan? 
##
A) Arastu
B) Platon 
D) Pifagor 
D) Suqrot 
##100#
“Simvol” so„zining ma‟nosi qaysi javobda to„g„ri ko„rsatilgan? 
##
A) yunoncha, “ramz”, “shartli belgi”
B) yunoncha “o„xshatish”
C) yunoncha “qiyoslash, o„lchash” 
D) yunoncha “o„lchash”

Download 282.21 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling