Falsafiy dunyoqarash dunyoni nimalarga tayangan holda tushuntiradi?


Download 44.6 Kb.
bet1/3
Sana20.11.2020
Hajmi44.6 Kb.
  1   2   3

Falsafiy dunyoqarash dunyoni nimalarga tayangan holda tushuntiradi?

Aql va bilimlarda

e’tiqodda

sezgilarda

tuyg‘ularda

XX asrning falsafasining asosiy oqimlari qaysilar?

Pragmatizm, Eksiztensializm, Ssientizm.

idealistik, diniy, irratsionallik, metafizik.

idealistik, dialektik, irratsionallik.

muqobilyo‘nalishlar, metafizikaningtiklanishi, dialektika, irratsionalizm, iloxiyot.

Falsafa atamasini birinchi bo‘lib qaysi faylasuf o‘z asarida qo‘llagan?

Pifagor

Aristotel

Suqrot

Platon

Falsafada butun olam nioddiylikdaniboratdebtushunuvchioqim.

Materializm

Metafizika

Agnostitsizm

Dualizm

Insonning tabiat, narsa va xodisalariga munosobatlarini yuzaga keltiruvchi imkoniyatlardan biri.

Mehnat

Tafakkur

SHijoat

CHaqqonlik

Taraqqiyot mezonlaridan biri

Qarama - qarshilik.

Kelishuv

To‘qnashuv

O‘zgaruvchanlik.

Tabiat va jamiyat vokea va xodisalari haqidagi mushoxadalar yigindisi.

Bilim

Xissiyot

Tassavur

Odatlanish

Olamni xudo – iloxiy rux tomonidan yaratilgan deb ta’limot beruvchi oqim?

Idealizm

Atomizm

Sufizm

Nakshbandiya

O‘zbekiston Mustaqilligining e’lon qilinganligi

Zaruriyat

Tasodif

Imkoniyat

Realimkoniyat

Inson borlig‘i o‘z ichiga nimalarni oladi?

Narsalar dunyosida inson borlig‘i va maxsus inson borlig‘i.

Ijtimoiy borliq va narsalar dunyosida inson borligi.

Ijtimoiy borliq va narsalar dunyosida inson borligi.

Jamiyatda aloxida inson borlig‘i.

Falsafiy tafakkur Qadimgi Sharq va G‘arbda ijtimoiy ongning dastlabki shakli sifatida qanday ko‘rinishda vujudga kelgan?

Mifalogiya

Gnoseologiya

Ontologiya

Dialektik

Barcha mavjud narsalarning asosi Dunyo birligining asosi.

Substansiya

Materiya

Atom

Mifalogiya

Dunyoqarashning tarixiy turlarini sanab bering

Afsonaviy, diniy, falsafiy

Ilmiyvanoilmiy

Noilmiy, diniy, falsafiy

Diniy, sinfiy, milliy, mintaqaviy

Tafakkur ta’rifini aniqlang.

Olam hodisalari to‘g‘risidagi, ularning muhim belgilarini qamrab olib tushuncha, hukm, xulosa ko‘rinishida ifodalovchi nazariy bilimlar tizimi

Bilishningikkinchiyuqoribosqichi.

Hissiyotgaasoslanganlekinmavhumbilimlarmajmuasi

Tabiatjamiyatto‘g‘risidaginazariybilimlarmajmuasi.

Dunyoqarash nima?

Bu sezgilar, tuyg‘ular (emotsiyalar) tasavvurlar, obrazlar kayfiyatlar yordami bilan olamni anglashdir

Buinsonningqadriyati, yo‘l-yo‘riqko‘rsatadigantizmidir

Bubilimlar, baholar, prinsiplarmajmuidir

Buumumlashtirilganbilimlardir

Mantiq ilmi aoschisini ya’ni, mantiq qonunlarini ochgan birinchi faylasuf olimni aniqlang.

Aristotel

Forobiy

IbnSino

Diogen

Islom dini Movaraunnaxrga qachon kirib keldi?

VIII asrningbirinchiyarmida

VII-asrningikkinchiyarmida

V- asrningikkinchiyarmida

VI-asrningbirinchiyarmida

Tafakkurni o‘rganuvchi fanlar sistemasi?

Mantiq, falsafa, psixologiya.

Adabiyot, ona tili, chet tili, kimyo

Ximiya, fizika, tarix, siyosatshunoslik

Huquqshunoslik, madaniyatshunoslik, tarix

Estetika so‘zining ma’nosi ?

YUnoncha – sezish, his qilish,

Grekcha – yaxshi ko‘rmoq

Lotincha – aql,

Arabcha – so‘z, degan ma’noni anglatadi.

Estetika atamasini ilm-fan estetikasi sifatida, ilk bor qaysi faylasuf kiritgan?

Aleksandr Baumgarten

Aristotel

Aflotun

Jaloliddin Rumiy

Estetika fanining asosiy kategoriyalariga quyidagilardan qaysi biri kiradi?

go‘zallik, xunuklik, nafosat, fojiaviylik

tafakkur, dialektika, tubanlik, kulgililik

mohiyat, sinergetika

metafizika, eklektika

Materiya ob’ektiv reallik va substansiya sifatidagi asosiy belgisini ko‘rsating.

Ongga bog‘liq bulmagan holda mavjudlik va ongga nisbatan birlamchilik

Bilishmumkinemasligi

Bilishmumkinligi

Sezgilarganisbatanbirlamchilik.

Harakatbu...

Materiyaning yashash usuli.

Progress

Regress

Rivojlanish

Ongnima?

Ob’ektiv olamning inson miyasidagi aksi.

Moddiyborliq

Miyaningxususiyati

To‘g‘rijavobyo‘q.

Insonda tabiiylikni ifodalovchi tushunchalar qatorini ko’rsating

Tugilish, bolalik, karilik.

Ong, axlok, madaniyat.

Ishlabchikarish, nukt, munosobat.

YUkoridagilarnibarchasi

In’ikos nima?

bu xususiyat faqat materiyaga xos.

buxususiyatfaqatinsongaxos

buxususiyatfaqattirikmavjudotlargaxosdir

buxususiyatfaqatinsonvahayvonlargaxos.

Antroposotsiogenez nima?

Jamiyatda insonning shakllanishi.

G‘oyaningshakllanishi.

Jamiyatningshakllanishi.

Madaniyatningshakllanishi

Metodologiya nima?

u bilish metodlari (uslublari) haqidagi ta’limotdir.

metodologiya amaliy faoliyat prinsiplaridir.

u gnoseologiya (bilish nazariyasi) ning o‘zidir.

u ilmiy tekshirish, mantig‘i (logikasi) dir .

Rivojlanish masalasi qaysi qonunlarda ifodalangan.

Falsafiy konunlarda

Hukukiy konularda.

Jamiyat konunlarda.

Tabit konunlarda.

Bir vokealikni keltirib chikaruvchi xodisalar majmui nima deyiladi.

Sabab

Baxona

Stimul

Oqibat

Sababning natijasida kelib chiquvchi xodisa nima deyiladi

Oqibat

Moskeluvchiuzgarishlar

Tasodif

Zaruriyat

Miletfalsafiymaktabiasoschisikim?

Fales

Arastu

Anaksimandr

Pifagor.

Jamiyat nima?

Hamma javoblar to‘g‘ri.

Jamiyat tabiatning bir qismidir.

Jamiyat o‘z qonunlari asosida rivojlanadi va tabiatga bog‘liq emas..

Jamiyat tabiatdan ajralmasdir va unga to‘liq tobedir..

Olamning asosiga apeyronni qo‘ygan G‘arb faylasufi kim.

Anaksimandr

Demokrit

Fales

Platon

Qaysi faylasuf, “Davlatni boy va zodagon kishilar emas, balki ishning ko‘zini biladigan oqil odamlar boshqarishi lozim” deb hisoblaydi.

Suqrot

Geraklit

Ankasagor

Epikur

Falsafaning asosiy vazifalari

Tarbiyaviy, birlashtiruvchilik, biluvchilik

Metodologik, dunyoqarash, gnoseologik.

Tarbiyaviy,dunyoqarash, biluvchilik

Dunyoqarash, oldindanko‘rish, metodologik

Qaysi alloma “SHarq Arastusi”-“Muallim us-soniy” degan yuksak nomga sazovor bo‘lgan?

Farobiy

Ibnsino

Beruniy

AliQushchi

Fikrlash madaniyatini o‘rganuvchi san’at turi qaysi ?

Mantiq san’ati

Ritorika

Dizayn

Simvolika

Qaysi alloma mantiqni "chin fikrni xato fikrdan ajratuvchi " fan deb ta’riflagan?

Aristotel

Platon

Suqrot

Demokrit

Mantiqiy qonunlar tizimini aniqlang

Ayniyat, noziddiyat, istisno, etarli asos qonunlari.

Inkorni inkor, ziddiyat, nikoh xaqida qonunlar.

Mehnat haqida, ayniyat, jinoyat haqida qonunlar

Axloqiy, huquqiy, ilmiy, ob’ektiv qonunlar.

Tilning to‘g‘ri turlarini aniqlang.

Tabiiy, sun’iy

To‘g‘ri, aniq.

Izchil, ravon.

aniq, ravon

Globusni birinchi bo‘lib yaratgan alloma kim ?

Abu Rayhon Beruniy

Abu Ali ibn Sino

Abu Nasr Farobiy

Axmad al Farg‘oniy

SHayx ur –Rais” maqomi qaysi allomaga berilgan.

Abu Ali ibn Sino

AbuNasrFarobiy

AbuRayhonBeruniy

AxmadalFarg‘oniy

Men fikrlayapman demak men mavjudman” iborasining muallifi kim?

Dekart

Sipinoza

Suqrot

I. Kant

Zikri Xufiyanni targ‘ib qilgan tariqat.

Nakshbandiylik

Yassaviy

Qodiriylik

Kubraviylik

Sukrot fikricha axloksiz xarakat sababi.

Bilimsizlik

Ong

Falsafa

Siyosat

Aristotel fikricha xayvonga xos xususiyat.

Sezgi

Oziqlanish

Tafakkur

Xammasito‘g‘ri.

Gegelga ko‘ra tushuncha mutloq g‘oyaga erishguncha bo‘lgan rivojlanish boskichlarida nimaga ega bo‘lamiz.

Mutloq haqiqatga.

Hissiybilishga

Nisbiyhaqiqatga

Haqiqatga.

Farobiyning eng yirik fundamental asari.

Fozil odamalar shaxri xakida risola

Falsafaningmanbalari

Aklxakidarisola

Davlatxakidarisola

Ibn Sino falsafiy asari.

Donishnoma.

Tib konunlari.

Najot kitobi.

Davolash kitobi.

Naqshbandiyning ma’naviy ustozi.

G‘ijduvoniy.

Yassaviy.

G‘azzoliy.

Xamadoniy.

Falsafa metodlari qaysilar?

Dialektika, metafizika, sofistika, eklektika

Tarixiy, ob’ektiv, sub’ektiv

Doimiy, vaqtinchalik, mavsumiy

Analiz, induksiya, deduksiya

O‘zingni bilsang, olamni bilasan” degan ibora qaysi faylasuf qalamiga mansub?

Suqrot

Arastu

Aflotun

Demokrit

Bilish haqidagi ta’limot bu....

Gnoseologiya

Ontologiya

Ideologiya

Logika

Ayniyat qonuni formulasi.

A-A dir.

A ham V ham V emas bo‘la olmaydi.

AV yoki V emasdir.

Agar V mavjud bo‘lsa uning asosi sifatida ham mavjud.

Olamni mushohada qilish shakli, ongli amalga oshirish sharti nima hisoblanadi.

Falsafa

Fan

Mafkura

Mexnat

Mifologik dunyoqarashning o‘ziga xosligi nimadan iborat?

Mif - afsona "hamma narsa"ni tushuntiradi, uning uchun birorta bilib bo‘lmaydigan va noma’lum bo‘lgan hech narsa yo‘q

Mif-afsonkundalikongdareallikningin’ikosetishidir

Udunyoqarashninganchaqadimiy, hozirgionguchunesaiste’moldanchiqibqolganshaklidir

Olamniilmiytushuntirishdir

Qur’on so‘zining ma’nosi nima?

o‘qimoq

Anglamoq

Hisqilmoq

Tushunmoq

G‘ijduvoniy rashhalariga Naqshbandiy qo‘shgan rashha.

Vuqufi qalbiy.

Xush dar dam.

Nazar bar qadam.

Safar dar Vatan.

Nozidlik qonuni formulasi.

A ham V ham V emas bo‘la olmaydi.

AV yoki V emasdir.

Agar V mavjud bo‘lsa uning asosi sifatidaA ham mavjud.

A-A dir.

Tushunchani hosil qilish usullari?

Analiz, sintez, mavxumlashtirish, umumlashtirish, taqqoslash.

Kuzatish, o‘lchash, eksperimentqilish.

O‘lchash, analiz, induksiya, formallashtirish.

Hammasito‘g‘ri.

Suqrot va Aflotun fikricha dialektika bu....?

Bahs, munozara yordamida haqiqatga erishish

Hodisa

Fizikadankeyin

Yolg‘on, soxta.

Eklektika bu ... degan ma’noni bildiradi.

Tanlayman

Fizikadankeyin

Bahs, munozara

Yolg‘on, soxta

Harakat qilish doirasiga qarab qonunlar... ga bo‘linadi.

eng umumiy,umumiy, xususiy.

Nikoh, huquqiy, tabiiy.

Jamiyat, axloqiy, diniy.

tafakkur, siyosiy, ilmiy

Inkorni inkor qonuni asoschisi kim?

Gegel

Aflotu

Aristotel

Kant

Mohiyat deganda bu...?

narsa va hodisaning ichki eng muhim o‘zaro bog‘lanishlarni, bu bog‘lanishlarning qonuniy aloqadorligini ifodalaydi

hodisalarningtashkiletuvchitomonlar, xususiyatlarvabog‘lanishlarningnamoyonbo‘lishshakli.

realmavjudbo‘lgan, yashabfaoliyatkechirayotgannarsavahodisadir.

voqelikningkurtakholatidagiko‘rinishi, haliyuzagakelmaganvoqelik.

Doa so‘zining ma’nosi nima?

Qonun.

Fikrlash

To‘qnashuv

O‘zgaruvchanlik.

Qaysi faylasuf olam asosida “mutloqg‘oya” yotadi degan?

Gegel.

Aflotun

Geraklit

Kant

Yerning quyosh atrofida aylanishini faraz qiligan O‘rta asrlardagi olim.

Beruniy.

Xorazmiy.

Farobiy.

Ibn Sino

Falsafa – hikmatni qadrlash”- degan ta’rif muallifi kim?

Forobiy.

Ibn Sino.

Beruniy.

Gegel.

Download 44.6 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling