Families and Marriages


Download 12.37 Kb.
Pdf ko'rish
Sana05.12.2017
Hajmi12.37 Kb.

CultureTalk Uzbekistan Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu 

Families and Marriages  

 

 

The interviewer (in Russian): - What are Uzbek family values? And how are the families built? And how are the families built here? Tell about it please? 

 

Uzbek transcript:  

Umuman O’zbekistonda oila eng asosiy qadriyatlardan biri hisoblanadi. Umuman har bir 

shaxs O’zbekistonda oilasini birinchi o’ringa qo’yadi, ya’ni ustun qo’yadi doim. Bu 

ta’limdan ham, hatto mansab, umuman hamma narsadan ham eng yuqori turadi oila. 

Oilalar turli xil. Masalan, men juda katta oiladanman, men oilamda o’ninchi farzandman, 

oxirgi farzandman. Lekin, bu, qanday desam, hozirgi kinda katta oilalarni uchratish 

ozgina qiyinroq, hatto umuman uchratib bo’lmaydi bunchalik katta oilalarni. Odatda 

oilalar ancha kichikroq hozir. Umuman har bitta oila bitta, ikki ta farzandga ega, undan 

ortiq farzabdga ega bo’lgan oilalarni uchratish judayam qiyin. Oilalar qanday quriladi. 

Umuman endi bizda har xil oila qurish yo’llari mavjud. Ba’zan yoshlar bir-

birovlarini…bir-birlari bilan tanishib, yoqtirishib, oila qurishadi. Ba’zan ota-onalar ta’siri 

ham mavjud. Masalan, ota-onalar o’zlarining do’stalari, o’rtoqlari, qarindoshlari bilan 

kelishib, yoshlarni birlashtiradilar. Shuning uchun turli xil oila qurish, turmush qurish 

yo’llari mavjud, lekin baribir ham, umuman ota-ona tashabbusi bilan qurilgan oilalar ham 

odatda baxtli oilalar bo’lib…oilalarni tashkil qiladi. Chunki ota-onalar ham o’zlarining 

hayot tajribalaridan kelib chiqqan holda bu tashabbusni…bu tashabbus bilan chiqishadi. 

Va umuman, bu, ota-onalarning ta’siri yoshlarga unchalik juda ham katta emas. Yoshlar 

doim tanlov huquqiga egalar. Agar yoqtirmaslar, doim rad etish imkoniga egalar.  

 

 

English translation:  

In fact, family is considered one of the main values in Uzbekistan. In fact, each person in 

Uzbekistan puts his family in first place, always gives [it] priority. It, family, stands 

higher than education, even position, absolutely [more] than everything. Families are 

different. For example, I am from a big family; I am the tenth child, the last child in my 

family. But, this, how I can say, nowadays it is a little difficult to find big families, even 

it is impossible to find big families like this. Now usually families are quite smaller. In 

fact each family has one or two kids; it is very difficult to find families who have more 

kids. How families are built. In fact, now we have different ways of building families. 

Sometimes the young couples meet each-other, like each-other, and then marry. 

Sometimes there is some influence of the parents. For example, parents make 

arrangements with their friends, comrades, relatives and unite the young couple. That’s 

why there are different ways of building a family, but anyway, in fact, the families built 

with parents’ initiative become happy families because parents take these initiatives 

coming form their own life experiences. And in general, parents’ influence is not that big. 

Young people always have right to choose. If they don’t like [each other], they always 

have the chance to refuse. 


About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World 

Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture 

with samples of people talking about their lives in the languages they use everyday. The participants in 

CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to 

express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. 

Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College 

Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: 

Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of 

Massachusetts at Amherst.  

 

© 2003-2008 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated  


Download 12.37 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling