Fan olimpiadasi Kimyo 9 – sinflar uchun test


Download 0.72 Mb.
Pdf ko'rish
Sana14.01.2020
Hajmi0.72 Mb.

 

Fan olimpiadasi  

Kimyo 9 – sinflar uchun test   

 

1. Quyidagi reaksiyadan, 

 

   

 

 ning ekvivalentini aniqlang.         

 

   

     


 

  

    

 

  A) 41      B) 82       C) 27,33      D) 13,67 

 

2.       

 

               reaksiyasiga mos keluvchi metallarni belgilang. 

1) Li    2) Na    3) K      4) Zn     5) Cu 

A) 1,4,5      B) 2,4,5      C) 4,5      D) 1,2,3 

 

3.   ni aniqlang. 

 

Reaksiyaga kirishgan modda Reaksiya maxsuloti 

            

 

  

 

 1) Ca    2) Zn     3) Si       4) Mg      5) Al     6) Fe 

A) 1,4,5      B) 2,3,5      C) 4,5,6      D) 1,2,3 

 

4. 


Quyida berilgan ifodalardan hosil bo’layotgan tuzlarni 

aniqlang. 

1) 

   


 

         

 

     2) 


   

 

          

 

3)    

 

          

     


a) o’rta tuz    b) nordon tuz   c) asosli tuz 

A) 1 – a, 2 – b, 3 – c    

B) 1 – a, 2 – c, 3 – b 

C) 1 – a, 2 – b, 3 – b 

 

D) 1 – b, 2 – a, 3 – c  

5. 


Quyidagilarni qaysi molekulaning atom tuzilishi tasvirlangan ? 

 

A) azot B) vodorod 

C) kislorod 

D) ftor 

6. 


Quyidagi berilgan reaksiyadan 

  ni aniqlang 

 

A) 22      B) 24     C) 26       D) 28  

7. 


     

 

 dona molekula tutgan   

 

 da necha g   mavjud? 

A) 12      B) 24     C) 36       D) 48 

 

8. 


Quyida berilgan tarozini muvozanatga keltirish uchun 2 – 

pallakga necha mol metan gazini solish kerak? 

 

 

 A) 1/2 

B) 1/4 


C) 2/5 

D) 3/2 


 

 

9. Oksidlarni aniqlang. 

 

Metal oksidi 

Reaksiyaga kirishgan moddalar 

 

 

       

    


 

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 A)  

 

    

 

  

 

    

 

B)   

 

  

 

    

 

   

 

  

C) 


 

 

     

 

   

 

  

 

D)   

 

  

 

  

  

    

 

  

 

 10. 

        orasidagi bog’liqlikni aniqlang. 

 

Tuzlar 


Tuz tarkibidagi donor akseptor 

bog’lar soni 

   

 

  

  

  

  

   

   


  

   


 

 

   

 

   

 

A)             

B) 


          

C) 


          

D) 


          

 

11.       tuzining gidrolizi natijasida eritma muhiti qanday 

bo’ladi? 

A) kuchli kislotali   B) neytral    C) ishqoriy     D) kislotali 

 

12.   

 

    

 

  tarkibli birikmada X ning oksidlanish darajasini 

aniqlang. 

A) +2      B) +3       C) +4      D) +6 

 

13.   

 

 tarkibli oksid hosil qilgan X ning elektron kinfugratsiyasi berilgan: 

 

X ni aniqlang A) C       B) S       C) P       D) Si 

 

14. Quyidagi grafikda metallning massasi (m) va mol miqdori (

 ) 


orasidagi bog’liklik berilgan. Bundan metalning n.a.m ni 

aniqlang. 

 

 

A) 32 B) 64 

C) 24 


D) 27 

15. 


Quyida berilgan atom tuzilishi modelini qaysi olim yaratgan ? 

 

 A) Tomson 

B) Rezerford 

C) Borr 

D) Farobiy 

 

 

16. Quyida berilgan grafikdan 

  va    orasidagi bog’liqlikni 

aniqlang. 

 

  

A) izotop 

B) izoton 

C) izobar 

D) izoelektron 

 

17.   ning tartib raqami va davriy jadvalda joylashgan o’rnini 

aniqlang. 

 

Ion 


Elektron soni 

 

  

18 


 

 

Tartib raqami Guruhi 

Davri 


A)  

17 


VIIA 

B)  18 

VIIA 


C) 


18 

VIIB 


D)  


17 

VIIA 


 

  

 

  

 

18. 


Quyidagilarni moslang. 

 

Modda  Reaksiya kirishish qobilyati 

KOH bilan 

   

 

bilan 1. X 2. Y 3. Z  

a) 


    b)    c)  

 

  

   d) 


       e)  

 

   

 

 19. 

Quyida berilgan har bir reaksiya uchun bir moldan moddalar  

olingan bo’lsa, ajralib chiqgan vodorodning umumiy mol 

miqdorini aniqlang. 

 

 

20. X,Y va Z ni aniqlang. 

 

Reaksiya sxemasi Oksidlanish – qaytarilish 

reaksiyasida vodorodning roli 

           

  

    


 

   

 

        

21.             ni aniqlang. 

 

Modda To’liq termik parchalanish 

mahsulotlari 

1 mol 

     


 

 

  

  mol X 


  mol Y 

  mol Z 


 

22. 


Quyidagi reaksiyalarning qay birida aralash tuz olinadi? 

 

  

23. 


Tarkibida 61 ta neytron tutgan 

 

    

 ionida nechta elektron 

mavjud? 

 

24.   

 

 birikmada X ning massa ulushini (%) aniqlang.  

Moddalar 

Misning massa ulushi 

  

   

  

      

 

25.   

 

    

 qanday tuz? 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fan olimpiadasi  

Kimyo 10 – sinflar uchun test   

 

1.  

 

     

  

 →     

X ning nisbiy molekulyar massasini hisoblang. 

A) 

       B)              C)           D)          

2. 


Polietilenning o’rtacha molekulyar massasi 112000 dir. 

Polimerlanish darajasini hisoblang. 

A) 2000      B) 30000       C) 4000       D) 20000 

 

3. Qaysi biri 2,4,6 – trinitrofenol? 

 

Reaksiyaga kirishgan moddalar  

 

  

   


   

 

 1 mol 

1 mol 


2 mol 

3 mol 
 

A) Y      B) Z       C) Y,Z       D) X 

 

4. 


Qaysi kislota qoldiqlariga 

    qo’shimchasi qo’shiladi? 

I. 

  

  

   II. 


  

 

     III. 

  

   

     IV. 

  

 

   

A) II, IV       B) I,IV       C) I, III      D) I, II 

 

5. 


Butadiyen – 1,3 ning siflararo izomerini ko’rsating. 

A) 


           

 

 B) 

           

 

    


 

    


 

 

C)   

 

               

 

D)            

 

     

 

 6. 

Qaysi tuzlarning suvli eritmasida kation va anionlar soni 

 

      


   

     


 kabi holatda bo’ladi? (

  = 100%) 

1. 

  

   

 

    2.     

 

   3.  

 

   

    4. 


     

 

  

 

A) 1,2       B) 1,3      C) 2,4        D) 3,4  

7. 


      ni hisoblang. 

 

Moddalar Nisbiy molekulyar 

massasi 


Gomogik 

joylashgan o’rni 

Alkan 

  To’yingan alifatik 

aldegid 


 

 

  To’yingan alifatik 

keton 


 

 

   

A) 10      B) 12       C) 6       D) 14 

 

8. 


Molekulasida ikkita qo’shbog’ saqlovchi to’yinmagan 

uglevodorodlarning 4 – vakilining molekulyar massasini 

aniqlang. 

A) 82         B) 54        C) 40        D) 68  

 

9. 


Ishqoriy metal oksidi va peroksidining nisbiy molekulyar 

massalar yig’indisi 204 ni tashkil etsa, metalni aniqlang. 

A) Li      B) Na      C) K       D) Rb 

 

10.              

 

  reaksiyasi bo’yicha Z ni aniqlang.  

Modda 


Umumiy formulasi 

   

 

     

     


  

 

       

 A) etilformiat   B) metilatsetat    C) etilatsetat    D) metilformiat 

 

11.  (X – Y) farqini hisoblang.  

Modda 


 

 

 Nitrometan 

Metilamin  

A) 14      B) 28       C) 30    D) 16 12.  44,8 l asetilenning gidratlanishidan 50% unum bilan necha g 

sirka aldegid olinadi? 

A) 44       B) 88     C) 33      D) 22 

 

13.  Qaysi molekula tarkibida   bog’lar soni   bog’lar sonidan ikki 

martta ko’p? 

A) 

  

        B)  

 

     C)  

 

  

      D) 

  

 

  

14.  Teng moldan olingan metan va propan gazlari yonishi 

natijasida 8 mol karbonat angidrid olindi. Necha g suv hosil 

bo’ladi? 

A) 108      B) 126       С) 216      В) 180 

 

15.  5,6 l (n.sh) metan to’liq yonishidan 220 kJ issiqlik energiyasi ajralib chiqsa, reaksiyaning issiqlik effektini (kJ) aniqlang. 

A) 110       B) 220      C) 440       D) 880 

 

16. 


    

 

          

         

I va II uchun mos ifodani aniqlang. 

 II 

A) 


degidrogenlanish 

gidratlanish 

B) 

gidrogenlanish degidrogenlanish 

C) 


gidrogenlanish 

degidratlanish 

D) 

degidratlanish gidratlanish 

 

17.  X,Y,Z qaysi sinf vakillari?  

Modda 


Molekulada 

Uglerod atomlar 

soni 

Gibrid orbitallar soni 

    

  

     


 

  

     


 

 

 

A) 

alkan 


alkin 

alken 


B) 

alkan 


alken 

alkin 


C) 

alkin 


alken 

alkan 


D) 

alken 


alkin 

alkan 


 

18.  Makromolekulaning 

  

 

 gibrid orbitallar sonini aniqlang.  

Modda 


Polimerlanish 

darajasi 

 Polipropilen  

10000 


 

A) 6000     B) 420000     C) 3000      D) 42 

 

19.   X ni aniqlang  

Polimer 


Polimerlanish 

darajasi 

Uglerodning 

  

  gibrid 

orbitallar soni 

Poliizopren  

100 


 

20.  Z moddani halqaro nomenkltura bo’yicha nomlang.  

 

  

 


21.  Bir biriga izomer bo’lgan uglevodorodlar tarkibida uglerod 

atomlari minimal holda bo’lsa, ular o’z gomologlarining 

nechanchi vakillari bo’lishi mumkin? 

 

  

22.  Alkinlar bir biridan 

   

 

 guruhiga farq qilsa, X  alkin tarkibidagi qutbli bog’lar sonini aniqlang. 

 

  

23.  Birikmani xalqaro  nomenklatura bo’yicha nomlang. (

  

 

   

 

  

Modda Molekuladagi 

neytronlar soni 

  

 

  (   

) bilan 


reaksiyaga kirishishi 

 

  

    


 

12 


 

24.  X va Y ni aniqlang.  

 

Uglerod atomlar soni 

Vodorod atomlar 

soni 

To’yingan bir atomli spirt 

10 Monoamino mono 

karbon kislota  25.  X qaysi reaksiyalarda natriy formiat? 

I. 


          

 

        

    


 

     


 

  

II.  

 

   

           

 

        


III. 

          

 

  

         

 

    

  

IV.       

 

          

          

 

   


 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Fan olimpiadasi  

Kimyo 11 – sinflar uchun test   

 

1. 


X,Y va Z ni aniqlang. 

 

Moddalar Vodorodning 

oksidlanish darajasi 

Moddaning 

uchuvchanligi 

- 1 
+ 1 


 

 

    

  

A)   

 

    

 

    

 

 B) 

   


 

 

   


 

 

   

 

C)    

 

    

 

   

 

 D) 

  

  

   


 

 

    

 

 

2. 

Makromolekulaning   

 

 gibrid orbitallar sonini aniqlang.  

Modda 


Polimerlanish 

darajasi Koacho  

1000 


 

A) 6000      B) 12000     C) 3000      D) 6 

 

3. 


 

     


   

      


 uchun moslikni aniqlang

 

1. gibridlanishi   

 

     

     


2. agregat holati 

                 

3. valent burchagi 

      


 

     


 

 

4. Kristal panjara turi                  

A) 1,2      B) 3,4      C) 1,4      D) 1,3

 

 

4. qaysi metal? 

 

       

     


 

 

   


 

              

 

 

                 

A) Al     B) Fe     C) Zn      D) Cu 

 

5. 


  

 

   

        


 

Moddalar 

Molekuladagi atomlar soni  Qaysi reaksiyalar borishi mumkin? 

1. 


     

 

         2.       

 

     3.        

     4.       

 

    


5. 

  

       

6. 


     

 

  A) 1,2,3    B) 1,3,4      C) 4,5,6      D) 2,5,6 

 

6. Propanning hajmiy ulushini aniqlang

 

 Gazlar 

aralashmasi 

Hajmi 

(n.sh) 


To’liq oksidlanish uchun 

sarflangan 

 

 

 hajmi (n.sh)   

 

 va  

 

  

 

20 l 76 l 

 

A) 50     B) 40     C) 60      D) 30  

7. 


X va Y ni aniqlang.

 

 Birikma 

 

  

 

  

  

  

Muvozanat holatdagi 

konsentratsiya (mol/l) 

0,8 


0,2 

0,6 


Dastlabki konsentratsiya 

(mol/l) 
 

A) 0,9:0,3    B) 1,1:1,1    C) 0,6:0,8    D) 1,1:0,9 

 

8. 


Neytrallanish reaksiyasi uchun sarflangan nitrat kislota 

konsentratsiyasini aniqlang

 

 

           

      


 

   


 

  

Eritma Konsentratsiya 

 (%) 


Massa m(g) 

     


16 

100 


   

 

 200 


 

A) 12,6      B) 6,3     C) 20,0     D) 32,0 

 

9. 


X ni aniqlang

 

 Polimer 

Polimerlanish 

darajasi 

Uglerodning 

  

 

 gibrid orbitallar soni 

Lavsan 


100 

 A) 1200     B) 2400     C) 600     D) 1800 

 

10.  Z moddani halqaro nomenkltura bo’yicha nomlang. 

 

A) 2 – metil – 3 – etilpentan  

 

B) 2,3 – dimetilgeksan  C) 2,2,3,3 – tetrametil butan 

 

 D) 2,2,3 – trimetilpentan  

 

11.  Quyidagi reaksiya uchun mos jumlalarni aniqlang 

                

 

   


 

 

I.   

 

 ionlari soni kamayadi     II.   

  

 ionlari soni ortadi III. 

 

  ionlari soni kamayadi 

A) II,III       B) faqat III     C) faqat I     D) I,III 

 

12.  Quyidagi davriy sistemadagi yo’nalishlarda qanday xossa kamayadi?

 

 A) valent elektronlar soni 

B) elektromanfiylik 

C) metallik 

D) atom radius 

 

13.  X,Y va Z ni aniqlang 

 

   

  

  A) 

 

  

  

  

 

   

 

   

 

B)  

 

 

  

 

       

  

  

C) 


 

 

     

 

    

 

 D) 

 

  

  

  

 

   

 

    

14.  Qaysi bosqichda azotning valentligi ham, oksidlanish darajasi 

ham o’zgarayabdi? 

 

A) faqat III     B) faqat II      C) I,II       D) I,III  

15.  X va Y ni aniqlang.

 

 

 Uglerod atomlar 

soni 


Vodorod atomlar 

soni 


To’yingan bir 

atomli spirt Monoamino mono karbon kislota  

A) 3 : 15     B) 3 : 5      C) 3 : 12      D) 5 : 16 

 

16.  X – metalmas, p – element oilasiga mansub. Y – metal, s – element oilasiga mansub bo’lsa, quyidagi qaysi reaksiyalar 

oddiy sharoitda boradi?

 

I. 


  

 

    

        II.  

 

     


 

         III.       

 

    


A) faqat I      B) I,II       C) I,III       D) II,III 

 

17.  X qaysi reaksiyalarda natriy formiat? 

I. 


          

 

        

         

 

  

II.  

 

   

           

 

        


III. 

          

 

  

         

 

    

  

IV.       

 

          

          

 

   


 

  

A) II,III      B) I,III      C) I,II      D) I,II,III 

 

18.  X,Y va Z ni aniqlang 

 

Shisha nomi Element Xrustal 
Oddiy Kimyoviy 

 

19.  Oksidlanish qaytarilish reaksiya turlarini ko’rsating.

 

I. disproporsiya II. ichkimolekulyar  

III. kommutativ  

a. 

 

       

 

     b.      

     


→         c.                

d. 


      

 

  

 

   

20.  Birikmani rasional  nomenklatura bo’yicha nomlang. (

  

 

   

 

  

Modda Molekuladagi 

neytronlar soni 

  

 

  (   

) bilan 


reaksiyaga kirishishi 

 

  

    


 

18 


 

21.  X,Y va Z moddalarni aniqlang  

Ortofosfat 

kislota tuzi 

Reaksiya qobilyati 

NaOH 

 

   

 

 --  -- 
 

22.  Teng moldan olingan quyidagi moddalar ta’sirlashuvidan olingan tuzlarni sinflarga ajrating 

 

 23.  I. 

 

  dona protonning massasi = 1 a.m.b 

II. 


 

 

 dona     

 izotopi = 1 a.m.b 

III. 

 

  dona neytron massasi = 1 a.m.b  

Yuqorida berilgan ifodalarning to’g’risini aniqlang 

 

24.  Bir atomning absolyut massasi       

   


 g bo’lgan X 

elementining 4 grami 

     

 

     

 

Reaksiyasiga ko’ra to’liq yonganda necha mol kislorod sarflanadi? 

 

  

 

  

 

  

25.  I.        X; 80 g 

II.      Y; 128 g 

III.     Z; 2 g 

Jadvalga mos ravishda yuqorida berilgan qaysi ifodalar to’g’ri? 

 

Birikma Birikma 

massasi g 

Vodorod 

massasi g 

Element 

massasi g 

    


81 II 

   


128 III 

 

   

18 


16 


 

 

  

 

  

Download 0.72 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling