Fanidan yillik taqvim mavzular rejasi (haftasiga 3 soatdan, jami 102 soat)


Download 108.78 Kb.
bet1/7
Sana03.12.2020
Hajmi108.78 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

11 – sinflaruchun BIOLOGIYA fanidan yillik taqvim mavzular rejasi

(haftasiga 3 soatdan, jami 102 – soat)Umumiy soatlar

Boblar kesimida

Mavzular

Soat

Rejada

Amalda

Uyga vazifa

I-chorak

1-bob. Ekologiya va hayot (jami 3 soat, 2 ta nazariy, 1 ta amaliy mashg‘ulot)

1

1

Kirish

1

1

1

1-§.8-betdagi savollarga javob yozish, jadvallarni to‘ldirish

2

2

Ekologiya fani va uning vazifalari. O‘rganish usullari.

1

1

1

2-§.13-betdagi savollaga javob yozish, jadvalni to‘ldirish

3

3

1-amaliy mashg‘ulot. Tiriklikning tuzilish darajalarini o‘rganish

1

1

1

O‘rganish natijalari asosida savollarga javob yozish. Taqqoslash jadvalini to‘ldirish

2-bob. Hayotningekosistemadarajasidagiumubiologikqonuniyatlari (jami 48 soat: 31tanazariy, 3talaboratoriya, 6taamaliymashg‘ulot, 4tanazoratishi, 2taumumlashtiruvchidars, 2taekskursiya)

4

1

Hayotning biogeosenoz (ekotizim) darajasining o‘ziga xos jiharlari

1

1

1

3-§.17-18betdagi savollaga javob yozish, jadvalni to‘ldirish

5

2

Ekologik tizimlarning tarkibiy qismlari

1

1

1

4-§.22 -betdagi savollaga javob yozish, 2 va 3-jadvalni to‘ldirish

6

3

Tirik organizmlarning yashash muhitlari

1

1

1

5-§.29-betdagi savollaga javob yozish, 1- va 2-jadvalni to‘ldirish

7

4

2-amaliy mashg‘ulot.O‘simlik va hayvonlarning suv muhitiga moslanishlarini o‘rganish

1

1

1

O‘rganish natijalari asosida savollarga javob yozish. Taqqoslash jadvalini to‘ldirish

8

5

Quruqlik-havo yashash muhiti sifatida

1

1

1

6-§.37-betdagi savollaga javob yozish, jadvalni to‘ldirish

9

6

Tuproqyashashmuhitisifatida

1

1

1

6-§. 38-betdagijadvalnito‘ldirish

10

7

3-amaliymashg‘ulot.O‘simlikvahayvonlarningquruqlikhamdatuproqmuhitigamoslanishlarinio‘rganish

1

1

1

O‘rganishnatijalari asosida savollarga javob yozish. Taqqoslash jadvalini to‘ldirish

11

8

Nazorat ishi -1

1

1

1

O‘tilganlarni takrorlash

12

9

Tirik organizmlar yashash muhiti sifatida. O‘simliklarning suv muhitiga moslashishi

1

1

1

6-§. 34,35,36-betlarni o‘qish

13

10

Tirik organizmlar yashash muhiti sifatida. Hayvonlarning suv muhitiga moslashishi

1

1

1

5-§.27,28-betlarni o‘qish

14

11

4-amaliy mashg‘ulot O`simlik va hayvonlarning parazit hayot kechirishga moslanishlarini o‘rganish

1

1

1

O‘rganish natijalari asosida savollarga javob yozish. Taqqoslash jadvalini to‘ldirish

15

12

Muhit omillari

1

1

1

7-§.46 -betdagi savollaga javob yozish, jadvalni to‘ldirish

16

13

Ekologik nisha haqida tushuncha

1

1

1

7-§.43,44,45-betlarni o‘qish

17

14

Abiotik omillar. Yorug‘lik muhitning ekologik omili

1

1

1

8-§.52-betdagi savollaga javob yozish

18

15

Organizmlarning yorug‘likka talabiga ko‘ra klassifikatsiyasi

1

1

1

8-§.52 -betdagi jadvalni to‘ldirish

19

16

Muhit omillari. Harorat (1-qism)

1

1

1

9-§.57 -betdagi savollaga javob yozish

20

17

Muhit omillari. Harorat (2-qism)

1

1

1

9-§.57 -betdagi jadvalni to‘ldirish

21

18

Iqlim omillari. Namlik muhitning ekologik omili

1

1

1

10-§.62 -betdagi savollaga javob yozish, 1- va 2-jadvalni to‘ldirish

22

19

Nazorat ishi – 2

1

1

1

O‘tilganlarni takrorlash

23

20

Tuproq va topografik omillar

1

1

1

11-§.66 -betdagi savollaga javob yozish, jadvalni to‘ldirish.

24

21

1-Ekskursiya. Muhitning abiotik omillarini o‘rganish

1

1

1

Kuzatishnatijalarihaqidaxulosayozish. 66-betdagi 2-, 3-, 4- topshiriqlarnibajarish.

25

22

Muhitning biotik omillari (1-qism)

1

1

1

12-§.75 -betdagisavollagajavobyozish,

26

23

Muhitningbiotikomillari (2-qism)

1

1

1

12-§.75 -betdagijadvalnito‘ldirish

27

24

5-amaliy mashg‘ulot.Biogeosenozda tirik organizmlarning o‘zaro munosabatini o‘rganish

1

1

1

O‘rganishnatijalariasosida savollarga javob yozish. Taqqoslash jadvalini to‘ldirish

II – chorak

28

25

Antropogen omil

1

1

1

13-§.79 -betdagi savollaga javob yozish,

29

26

1-laboratoriya mashg‘uloti. Abiotik omillarning tirik organizmlarga ta’sirini o‘rganish

1

1

1

Jadvallarni to‘ldirish, bajarilgan ish yuzasidan xulosa chiqarib, mazmunini o‘rganish

30

27

Umumlashtiruvchi dars. 1-chorak davomida o‘tilganlarni takrorlash

1

1

1

Takrorlash

31

28

Biogeosenozning ekologik strukturasi (1-qism)

1

1

1

14-§.85 -betdagisavollagajavobyozish, jadvalnito‘ldirish

32

29

Biogeosenozningekologikstrukturasi (2-qism)

1

1

1

15-§.91-betdagisavollagajavobyozish, 92-betdagijadvalnimuvofiqravishdato‘ldirish

33

30

6-amaliymashg‘ulot.Biosenozningekologikstrukturasinio‘rganishningamaliyahamiyati

1

1

1

O‘rganishnatijalariasosida savollarga javob yozish

34

31

Nazorat ishi – 3

1

1

1

O‘tilganlarni takrorlash

35

32

Ekosistemaning trofik strukturasi (1-qism)

1

1

1

16-§.98-betdagisavollargajavobyozish,

36

33

Ekosistemaning trofik strukturasi (2-qism)

1

1

1

16-§.98-betdagi 5-topshiriqasosidaoziqto‘risxemasinito‘ldirish

37

34

7-amaliymashg‘ulot. Oziqzanjirivaoziqto‘rinituzish

1

1

1

O‘rganish natijalari asosida savollarga javob yozish. Mustaqil ravishda oziq to‘ri sxemasini yaratish

38

35

Ekotizimlarning mahsuldorligi

1

1

1

17-§.101-betdagisavollargajavobyozish,

39

36

Ekologik piramida qoidasi. Biomassa va energiya piramidasi

1

1

1

18-§.106-betdagisavollargajavobyozish,

40

37

2-laboratoriya mashg‘uloti. Oziq zanjiri va ekologik piramidaga oid masalalar yechish

1

1

1

Jadvallarnito‘ldirish, bajarilgan ish yuzasidan xulosa chiqarib, mazmunini o‘rganish

41

38

Tabiiy ekotizimlar

1

1

1

19-§.111-betdagisavollagajavobyozish,

42

39

Nazorat ishi – 4

1

1

1

O‘tilganlarni takrorlash

43

40

Markaziy Osiyo va O‘zbekistonning tabiiy ekotizimlari

1

1

1

20-§.116-betdagi savollaga javob yozish, jadval asosidagi topshiriqlarni bajarish

44

41

Sun’iy ekotizimlar

1

1

1

21-§.121-betdagi savollarga javob yozish,122-betdagi jadvallarni to‘ldirish

45

42

2-Ekskursiya. Tabiiyvasun`iyekotizimlarvaularo‘rtasidagibiologikmunosabatlar

1

1

1

Kuzatish natijalari asosida xulosa chiqarish va ma’lumot tayyorlash

46

43

3-laboratoriyamashg‘uloti. Tabiiyvasun’iyekotizimlaro‘rtasidagio‘xshashlikvafarqlar

1

1

1

Jadvallarni to‘ldirish, bajarilgan ish yuzasidan xulosa chiqarib, mazmunini o‘rganish

47

44

Biogeosenozning barqarorligi

1

1

1

22-§.125-betdagisavollagajavobyozish,

48

45

Inson ekologiyasi (1-qism)

1

1

1

23-§.131-betdagisavollargajavobyozish


III - chorak

49

46

Inson ekologiyasi (2-qism)

1

1

1

23-§.131-betdagijadvalni to‘ldirish

50

47

Umumlashtiruvchidars. II-chorakdavomidao‘tilganlarnitakrorlash

1

1

1

Umumiy takrorlash va xulosalar asosida ma’lumot yozish

51

48

Nazoratishi – 5

1

1

1

O‘tilganlarnitakrorlash

3-bob. Hayotning biosfera darajasidagi umumbiologik qonuniyatlari. (jami 20 soat: 16ta nazariy, 1ta amaliy mashg‘ulot, 2ta nazorat ishi, 2ta umumlashtiruvchi dars)

52

1

Hayotning biosfera darajasidagi o‘ziga xos jihatlari

1

1

1

24-§.135-betdagi savollarga javob yozish,jadvalni to‘ldirish

53

2

Biosfera. Biosfera chegaralari

1

1

1

25-§.139-betdagi savollarga javob yozish,jadvalni to‘ldirish

54

3

Biosferaning tarkibi

1

1

1

26-§.142-betdagi savollarga javob yozish

55

4

Biosferadagi tirik moddaning xususiyatlari va funksiyasi

1

1

1

27-§.145-betdagi savollarga javob yozish, 146-betdagi jadvalni to‘ldirish

56

5

Biosfera biomassasi

1

1

1

28-§.149-betdagi savollarga javob yozish

57

6

Biosferada modda va energiyaning davriy aylanishi

1

1

1

29-§.153-betdagi savollaga javob yozish,jadvalni to‘ldirish

58

7

Umumlashtiruvchi dars. Geologik va biologik davriy aylanishni o‘zaro taqqoslash

1

1

1

Umumiy takrorlash va xulosalar asosida ma’lumot yozish, jadvalni to‘ldirish

59

8

Nazorat ishi – 6

1

1

1

O‘tilganlarni takrorlash

60

9

Biogeokimyoviy sikllar (1-qism)

1

1

1

30-§.161-betdagi savollarga javob yozish,jadvalni to‘ldirish

61

10

Biogeokimyoviysikllar (2-qism)

1

1

1

30-§. Taqqoslash jadvalini tuzish

62

11

8-amaliymashg‘ulot.Biosferadasuv, uglevod, azot, kislorod, fosforvaoltingugurtning davriy aylanishini o‘rganish

1

1

1

O‘rganish natijalari asosida savollarga javob yozish. Taqqoslash jadvalini to‘ldirish

63

12

Biosfera evolutsiyasi bosqichlari

1

1

1

31-§.163-betdagi geoxronologik jadvalni o‘rganish

64

13

Biosfera evolutsiyasi bosqichlari.Biogenez bosqichi

1

1

1

31-§.166-betdagi savollaga javob yozish, 165- betdagi rasmni o‘rganish

65

14

Biosfera evolutsiyasi bosqichlari.Noogenez bosqichi

1

1

1

32-§.170-betdagi savollaga javob yozish,jadvalni to‘ldirish

66

15

Nazoratishi – 7

1

1

1

O‘tilganlarnitakrorlash

67

16

Insonbiosferaningtarkibiyqismi

1

1

1

33-§.174-betdagi savollarga javob yozish, 175- betdagi jadvalni to‘ldirish

68

17

Tabiatnimuhofazaqilish. “Qizil kitoblar”

1

1

1

34-§.182 -betdagi jadvalni to‘ldirish

69

18

Tabiatni muhofaza qilish.Maxsus muhofaza etiladigan tabiiy hududlar

1

1

1

34-§.178-182 betlarni o‘qish, 182- betdagi savollarga javob yozish

70

19

Ekskursiya. O‘simlik va hayvonot dunyosi muhofaza qilinadigan maxsus hududlarga ekskursiya

1

1

1

Kuzatishlari asosida xulosa chiqarish, ma’lumotlarni yozish

71

20

Hayotning biosfera darajasidagi umumbiologik qonuniyatlari. Bob bo‘yicha umumlashtiruvchi dars

1

1

1

Umumiy takrorlash va xulosalar asosida ma’lumot yozish

4 – bob. Organikolamfilogenezi. (jami 31 soat: :20 tanazariy, 2talaboratoriyaishi, 9taamaliymashg‘ulot)

72

1

Organik olam filogenezining umumiy ta’rifi

1

1

1

35-§.186-betdagi savollarga javob yozish, 186- betdagi jadvalni to‘ldirish

73

2

O‘simliklar dunyosida evolutsion o‘zgarishlar. O‘simliklarning vegetativ organlari evolutsiyasi

1

1

1

36-§.190-betdagi savollaga javob yozish, 190- betdagi jadvalni to‘ldirish

74

3

9-amaliy mashg‘ulot. Tuban va yuksak o‘simliklarni o‘zaro taqqoslash

1

1

1

O‘rganish natijalari asosida savollarga javob yozish. Taqqoslash jadvalini to‘ldirish

75

4

O‘simliklarning generativ organlari evolutsiyasi

1

1

1

37-§.193-betdagi savollarga javob yozish, 193- betdagi jadvalni to‘ldirish

76

5

Nazorat ishi – 8

1

1

1

O‘tilganlarni takrorlash

77

6

10-amaliy mashg‘ulot. Sporali va urug‘li o‘simliklarning generativ organlarini o‘rganish

1

1

1

O‘rganish natijalari asosida savollarga javob yozish. Taqqoslash jadvalini to‘ldirish

78

7

4-laboratoriya mashg‘uloti. Sporali, ochiq urug‘li, yopiq urug‘li o‘simliklar misolida aromorfoz va idioadaptasiyalarni o‘rganish

1

1

1

Jadvallarni to‘ldirish, bajarilgan ish yuzasidan xulosa chiqarib, mazmunini o‘rganish

IV – chorak

79

8

Hayvonot dunyosidagi evolutsion o‘zgarishlar. Ko‘p hujayrali organizmlarda yuz bergan evolutsion o‘zgarishlar

1

1

1

38-§.201-betdagi savollarga javob yozish, 195-198 betlarni o‘qish

80

9

Hayvonotdunyosidagievolutsiono‘zgarishlar. Xordalilardayuzberganevolutsiono‘zgarishlar

1

1

1

38-§.201- betdagi jadvalni to‘ldirish, 199-201 betlarni o‘qish

81

10

11-amaliymashg‘ulot. Hayvonot dunyosining turli sistematik guruhlari o‘rtasidagi filogenetik munosabatlarni o‘rganish

1

1

1

O‘rganish natijalari asosida savollarrga javob yozish. Taqqoslash jadvalini to‘ldirish

82

11

Tirik organizmlarda o‘z-o‘zini idora etish organlari: gumoral va nerv sistemasi evolutsiyasi (1-qism)

1

1

1

39-§.207-betdagi savollaga javob yozish, 202-205 betlarni o‘qish

83

12

Tirik organizmlarda o‘z-o‘zini idora etish organlari: gumoral va nerv sistemasi evolutsiyasi (2-qism)

1

1

1

39-§. 208 - betdagi jadvalni to‘ldirish, 205-207 betlarni o‘qish

84

13

12-amaliymashg‘ulot. Umurtqasizvaumurtqalihayvonlarningnervsistemasitiplarinio‘zarotaqqoslash

1

1

1

O‘rganish natijalari asosida savollarga javob yozish. Taqqoslash jadvalini to‘ldirish

85

14

Nazorat ishi – 9

1

1

1

O‘tilganlarni takrorlash

86

15

Hayvonlarning tana qoplamlari va harakat organlari evolutsiyasi (1-qism)

1

1

1

40-§.213 -betdagi savollaga javob yozish

87

16

Hayvonlarningtanaqoplamlarivaharakatorganlarievolutsiyasi (2-qism)

1

1

1

40-§.213- betdagi jadvalni to‘ldirish, 208-213 betlarni o‘qish

88

17

13-amaliymashg‘ulot. Umurtqasizvaumurtqalihayvonlarningtanaqoplamivaharakatorganlarinio‘zarotaqqoslash

1

1

1

O‘rganish natijalari asosida savollarga javob yozish. Taqqoslash jadvalini to‘ldirish

89

18

Hayvonlarning nafas olish organlari evolutsiyasi

1

1

1

41-§.217-betdagi savollarga javob yozish, 217- betdagi jadvalni to‘ldirish

90

19

14-amaliymashg‘ulot. Hayvonlarningnafasolishorganlarinio‘zarotaqqoslash Nazorat ishi – 10

1

1

1

O‘rganishnatijalariasosidasavollarga javob yozish. Taqqoslash jadvalini to‘ldirish

91

20

Hayvonlarning qon aylanish organlari evolutsiyasi. Umurtqasiz hayvonlarda.

1

1

1

42-§.222-betdagi savollaga javob yozish, 217-219 betlarni o‘qish

92

21

Hayvonlarning qon aylanish organlari evolutsiyasi. Umurtqali hayvonlarda.

1

1

1

42-§.222 - betdagi jadvalni to‘ldirish, 219-222 betlarni o‘qish

93

22

15-amaliy mashg‘ulot. Umurtqali hayvonlarning qon aylanish doiralarini modellashtirish

1

1

1

O‘rganish natijalari asosida savollarga javob yozish. Taqqoslash jadvalini to‘ldirish

94

23

Hayvonlarning hazm qilish organlari evolutsiyasi

1

1

1

43-§.226-betdagi savollarga javob yozish, 226- betdagi jadvalni to‘ldirish

95

24

16-amaliy mashg‘ulot.Umurtqali hayvonlarda hazm qilish sistemasini o‘zaro taqqoslash

1

1

1

O‘rganish natijalari asosida savollarga javob yozish. Taqqoslash jadvalini to‘ldirish

96

25

Nazorat ishi – 11

1

1

1

O‘tilganlarni takrorlash

97

26

Hayvonlarning ayirish va jinsiy organlari evolutsiyasi (1-qism)

1

1

1

44-§.231-betdagi savollaga javob yozish, 226-229 betlarni o‘qish

98

27

Hayvonlarning ayirish va jinsiy organlari evolutsiyasi (2-qism)

1

1

1

44-§. 231- betdagi jadvalni to‘ldirish, 229-231 betlarni o‘qish

99

28

17-amaliy mashg‘ulot. Umurtqali hayvonlarning ayirish organlarini o‘zaro taqqoslash

1

1

1

O‘rganish natijalari asosida savollarga javob yozish. Taqqoslash jadvalini to‘ldirish

100

29

5-laboratoriya mashg‘uloti. Umurtqali hayvonlar misolida aromorfoz va idioadaptatsiyalarni o‘rganish

1

1

1

Jadvallarni to‘ldirish, bajarilgan ish yuzasidan xulosa chiqarib, mazmunini o‘rganish

101

30

Nazorat ishi – 12

1

1

1

O‘tilganlarni takrorlash

102

31

Umumlashtiruvchi dars. IV-chorak davomida o‘tilganlarni umumlashtirish

1

1

1

Umumiy taqqoslash jadvallari orqali o‘rganganlarni mustahkamlash

Download 108.78 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling