Fanning m a z m u n I, predm et1 va vazifalari


Boshqaruv predmeti va izlanish


Download 127.24 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/9
Sana13.05.2022
Hajmi127.24 Kb.
#668241
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Bog'liq
1-bob. Fanning m a z m u n I, predm et1
Tarix, 1-variant, @K0milov T3.docx, 1-kredit bo'yicha nazorat, 1-kredit bo'yicha nazorat, The story of Coca, 15456556, Jamoada shaxsni tarbiyalash, pdf, 1-Amaliy mashgulot Nutqli signallarni generatsiyalash metodlarini o’rganish. Nut, bes 3 [142](1)I7, , 42eb79677f876aff6725ad660bdc0d0c, ekologiya fanining maqsad va vazifalari va rivojlanish tarixi, ekologiya fanining maqsad va vazifalari va rivojlanish tarixi
1.2. Boshqaruv predmeti va izlanish 
uslublari
H a r q an d a y fan o ‘z p re d m e ti, nazariyasi va uslublariga egadir. 
P redm et fanning qaysi sohaga tegishli ekanligini belgilaydi. N azariya 
b u s o h a d a r o ‘y b e ra d ig a n ja ra y o n va h o d is a la rn in g ro ‘y b erish
qonuniyatlarini aniqlaydi.
Izlanish usullari nazariyadan kelib chiq q an holda kishilar ilmiy va 
am aliy faoliyati q anday am alga oshishini k o ‘rsatib berishi, fanning 
shu sohasida hodisalarni um um lashtirish va o ‘rganishning turli vositalari 
va usullari tizim ini ishlab chiqishi lozim.
B o sh q aru v p re d m e ti x o ‘ja lik y u ritish n in g b a rc h a d a ra ja la rid a
boshqarishning qon u n lari (qonuniyatlari), tam oyillari va m unosabat- 
larini o ‘rganishdan iboratdir.
Boshqaruv m unosabatlari ijtim oiy-iqtisodiy m unosabatlam ing ajral- 
m as qism i b o ‘lib, turli iqtisodiy, tashkiliy, ijtim oiy, m eh n at, psixologik 
va boshqa ko‘rinishlarda boMadi. B oshqaruv m unosabatlari boshqaruv 
q o ‘l ostidagi xodim lar o ‘rtasidagi aloqa va o ‘zaro ta ’sim ing m urakkab 
m ajm uyini ifodalaydi, dem ak, boshqaruv bu, eng a w a lo , kishilarni 
boshqarishdir.
Iqtisodiyotni boshqarishda bevosita boshqaruv obyekti (1.1 -chizm a) 
m eh n at jam oalari va alohida xodim lardan iboratdir. F aq at ularning 
m eh n at faoliyati vositasida ishlab chiqarishning m oddiy unsurlari, ya’ni 
m e h n a t vositalari va pred m etlarig a t a ’sir etiladi. B oshqarish ishini 
b ajaru v ch i id o ra la r va u la rn in g ra h b a rla ri b o sh q a ru v subyek tlari 
hisoblanadi.
B oshqarish usullari kishilarni, jam iyatni obyektiv ijtim oiy-iqtisodiy 
rivojlanish qon u n lari talablarini bajarishga undaydi. U lar aniq bir usul, 
uslub, maqsadga erishish yo'lini ifodalaydi. D em ak, boshqaruv uslubi —
7Download 127.24 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling