Fanning m a z m u n I, predm et1 va vazifalari


Boshqaruv obyekti va subyekti tarkibi


Download 127.24 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/9
Sana13.05.2022
Hajmi127.24 Kb.
#668241
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Bog'liq
1-bob. Fanning m a z m u n I, predm et1
Tarix, 1-variant, @K0milov T3.docx, 1-kredit bo'yicha nazorat, 1-kredit bo'yicha nazorat, The story of Coca, 15456556, Jamoada shaxsni tarbiyalash, pdf, 1-Amaliy mashgulot Nutqli signallarni generatsiyalash metodlarini o’rganish. Nut, bes 3 [142](1)I7, , 42eb79677f876aff6725ad660bdc0d0c, ekologiya fanining maqsad va vazifalari va rivojlanish tarixi, ekologiya fanining maqsad va vazifalari va rivojlanish tarixi
Boshqaruv obyekti va subyekti tarkibi
Boshqaruv subyekti:
Boshqaruv obyekti:
— qonun chiqaruvchi hokimiyat
— m am lakat
— ijro etuvchi hokimiyat
respublika
— sud hokimiyati
— viloyat
— vazirlar kengashi
— tum an
— oliy sud, viloyat sudlari
— konsem
— tum an xalq deputatlari
— tarm oq
hokimliklar
О
— korxona
— qo‘m italar va ulam ing raislari
— xodim lar
— vazirliklar va vazirlar
ishlab chiqarish
— jam oa kengashi raislari
— sam aradorlik va b.
— korxona rahbarlari
bo‘g‘in boshliqlari
— fuqarolar yig‘ini, raisi (oqsoqollar)
va b.
1. l-chiyna.
ish ch i va x o d im la rg a , u m u m a n , b o s h q a ris h o b y e k tig a q o ‘y ilgan 
m aqsadga erishish jara y o n id a u lam in g faoliyatini m uvofiqlashtirishning 
m axsus izlanish usullari sifatida quyidagilam i keltirish m um kin:
1. T izim usuli boshqaruv m uam m olarini yechishda ishlatiladi va 
tizim ning butunligiga asoslanadi. T araqqiy etgan davlatlarda tizim li- 
m ajm uali, tizim li-tarkib, tizim li-funksional, tizim li-k o m m u n ik atsio n
va boshqa k o ‘rinishlari m avjud.
2. Izlanishning m ajm uali usuli voqealam i va u lam in g b ir-biri bilan 
b o ‘lgan aloqalarini faqat ushbu fan usuli bilan em as, balki boshqa xil 
hodisalarni o ‘rganuvchi fanlar bilan o ‘rganadi.
3. Izlanishning tarkibiy usuli 
m urakkab hodisalarn i boMaklarga 
ajratishdan iborat.
4. Vaziyatli yondashish — boshqaruv faoliyatining m aqbul usullarini 
ichki va tashqi sharoitga qarab belgilash.
5. Integratsion yondashish usuli boshqa usullar ko‘rsatkiclilarini 
liisobga olish asosida boshqarish hisoblanadi.
6. M odellashtirish - boshqariluvchi obyektni boshqarish turli sxema, 
grafik va chizm alar, xom aki m ateriallar tayyorlash yordam ida boshqarish 
usuli.
7. M atem atik yondashuvda o ptim al q aro r qabul qilish m aqsadida 
m atem atik uslublar va k om pyuterlar keng m iqyosda q o ‘llanadi.
8


8. K uzatish usuli, bu boshqaruv obyekti to ‘g ‘risidagi m a ’lum otni 
rejali, ilmiy, uyushtirilgan asosda to ‘plash usuli.
9. Eksperim ent - boshqarish asosida boshqariluvchi obyektga nisba- 
ta n nam unaviy tajribadan o ’tgan usullam i q o ‘llash.
B ulardan tashqari, boshqaruvning eng asosiy bilish uslubi dialektik 
uslub b o ‘lib, u boshqaruvga o ‘rganilayotgan ijtim oiy hodisalarning 
m ohiyatini ochishga yordam beradi. Boshqarish usullarini ta ’sir etishning 
o ‘ziga xos xususiyatlariga ko'ra: m a ’muriy-tashkiliy, iqtisodiy, ijtimoiy- 
psixologik va huquqiy shaklltirga ajratish m um kin. Boshqaruv m ahorati 
uning barcha uslublarini egallash, ulam i to ‘g‘ri baholab qo‘llash, h ar bir 
aniq vaziyatda eng samaralisini topish qobiliyatiga ega bo‘lishdan iboratdir.

Download 127.24 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling