Fanning m a z m u n I, predm et1 va vazifalari


 .3 . Boshqaruv ilmining kelib chiqishi


Download 127.24 Kb.
Pdf ko'rish
bet4/9
Sana13.05.2022
Hajmi127.24 Kb.
#668241
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Bog'liq
1-bob. Fanning m a z m u n I, predm et1
Tarix, 1-variant, @K0milov T3.docx, 1-kredit bo'yicha nazorat, 1-kredit bo'yicha nazorat, The story of Coca, 15456556, Jamoada shaxsni tarbiyalash, pdf, 1-Amaliy mashgulot Nutqli signallarni generatsiyalash metodlarini o’rganish. Nut, bes 3 [142](1)I7, , 42eb79677f876aff6725ad660bdc0d0c, ekologiya fanining maqsad va vazifalari va rivojlanish tarixi, ekologiya fanining maqsad va vazifalari va rivojlanish tarixi
1 .3 . Boshqaruv ilmining kelib chiqishi
Ilm iy usulning boshqaruv m uam m olariga m untazam ravishda q o ‘lla- 
nilishi ilm iy boshqaruvning asosi b o ‘lgan. A m m o boshqaruv tafakkuri 
m aktabi yaqinda kelib chiqqan.
B oshqaruv ilm i Ikkinchi ja h o n urushi davrida A ngliyada olim lar 
guruhi fuqarolar m udofaasi va o ‘t ochish pozitsiyalari inshootlarini 
o ptim al joylashtirish, kem aga qarshi bom balarni portlatish chuqurligini 
va tran sp o rt karvonlarining konvoyini optim izatsiyalash kabi m urakkab 
harbiy m asalalarni yechish topshirig‘ini olganda paydo b o ‘lgan. 5 0 -
60-yillarda uslubiyot yangilanib, b ir q ato r o ‘ziga xos usullarga aylanib 
san o atd a m u am m o la m i ech ishda va h a r xil vaziyatlarda qaro r qabul 
qilishda kengroq ishlatila boshladi.
Bugungi k u n d a boshqaruv ilm in in g m odel va usullari quyidagi 
m asalalarni hal qilishda ishlatiladi: shaharlard a tran sp o rt oqim larini 
b o sh q arish va ae ro p o rtla rd a h a ra k a t jad v alin i o p tim izatsiy alash d a, 
u niversitetlarda sin f va auditoriyalar ish jadvallarini tuzishda, su p er­
m a rk e t va u n iv e rm a g la rd a g ‘a m la n g a n m o lla rn i b o s h q a r is h d a , 
m ah su lo tlam in g yangi tu rlarin i ishlab chiqarishda, turli xil m ah su - 
lo tla m in g reklam asiga x arajatlam i taqsim lashda, m oddiy ta ’m inlashni 
rejalashtirishda, zavodda turli xil m ah su lo tlam i ishlab chiqarish uchun 
asbob-uskunalar va m ehnat resurslarini taqsim lashda, m avsum ga beysbol 
b o ‘yicha oliy liganing o ‘yin jadvalini tuzishda va h.k.
B oshqaruv ilm ining m arkaziy joyi tashkilot rahbarlarini tashkilotni 
b ir b u tu n holdagi narsa sifatida uning m anfaatlari u ch u n tashkilot 
tarkibiy qism larining o ‘zaro m unosabatlari bilan bo g ‘liq m u am m o lam i 
hal qihshda ilmiy asos bilan ta ’m inlashdan iborat. Bu ham m a tashkilotlar
9


u c h u n m u h im d ir, lekin bu tam o y iln i yirik tash k ilo tla rd a qoMlash 
ixtisoslashtirishning yuqori darajasi tufayli qiyin boMishi m um kin. 
C h erc h m e n , A koff va A rnofflarning tasdiqlashicha: «Tashkilotda h ar 
bir funksional birlik (b o 'lin m a, b o ‘lim yoki sektor) u m um iy ishning 
b ir qism ini bajarishga m ajbur. Shu h a r b ir qism tashkilotning um um iy 
m aqsadlariga erishish u ch u n zarurdir.
Biroq, m eh n atn in g bun d ay taqsim lanishining natijasi h a r b ir funk­
sional boN inm a o ‘ziga tegishli boMgan m aqsadlarini ishlab chiqishidan 
iborat.
M asalan, ishlab chiqarish boNimi, o datda, ishlab chiqarish ch iq im - 
larin i k am ay tirish va ishlab c h iq a rish h ajm in i k o ‘p a y tirish bilan 
shug‘ullanadi. M arketing b o ‘limi sotish hajm ining birligi chiqim larini 
m inim um ga keltirish va u hajm ni m aksim um ga chiqarishga harakat 
qiladi. M oliya b o ‘lim i tash k ilo tn in g sarm oya y o ‘naltirish siyosatini 
optim izatsiya qilishga urinadi. KadrlarboMimi yaxshi ishchilarni m inim al 
chiqim larda yollash va ulam i tashkilotda ushlab qolishga b o r kuchini 
sarflaydi. Bu m aqsadlar h a r doim ham m ohiyati b o ‘yicha bir-biri bilan 
kelishm asdan k o 'p in c h a bir-biriga zid bo'ladi».
Q aro r qabul qilishni m odellash va m unosib usullar b o 'y ich a idora 
x izm atlari m utaxassislari m aq sad la r farq qilishi m u n o sa b a ti bilan 
m um kin boMgan m urosalarni baholashga h arak at qilib q aram a-qarshi 
m aq sad la rn in g balan sin i ta ’m in la b b erad ig an a lte rn a tiv q a ro rla rn i 
aniqlam oqdalar. B oshqam v ilmi nuqtayi nazaridan yondashuvni tushu- 
nish sizga idora m utaxassislari bilan m uom ala qilishga va tashkilot 
m uam m olarining unum li yechim ini aniq ifoda qilib, ular bilan ishlashga 
yordam beradi.

Download 127.24 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling