Fanning m a z m u n I, predm et1 va vazifalari


Boshqaruv ilmining o ‘ziga xo s xususiyatlari


Download 127.24 Kb.
Pdf ko'rish
bet5/9
Sana13.05.2022
Hajmi127.24 Kb.
#668241
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Bog'liq
1-bob. Fanning m a z m u n I, predm et1
Tarix, 1-variant, @K0milov T3.docx, 1-kredit bo'yicha nazorat, 1-kredit bo'yicha nazorat, The story of Coca, 15456556, Jamoada shaxsni tarbiyalash, pdf, 1-Amaliy mashgulot Nutqli signallarni generatsiyalash metodlarini o’rganish. Nut, bes 3 [142](1)I7, , 42eb79677f876aff6725ad660bdc0d0c, ekologiya fanining maqsad va vazifalari va rivojlanish tarixi, ekologiya fanining maqsad va vazifalari va rivojlanish tarixi
1.4. Boshqaruv ilmining o ‘ziga xo s xususiyatlari
Bugungi k u n d a «boshqaruv ilm i», «qabul qilish ilm i», «tizim li 
tahlil», «tizim lar haqida ilm», lekin ko‘proq «operatsiyalar tadqiqoti» 
kabi bir-birini alm ashtiradigan tushunchalarni uchratish m um kin. Bosh­
qam v ilm ining yondashish sifatida o ‘ziga xos xususiyatlari quyidagicha:
— ilmiy usulning qo‘llamlishi;
— tizim li yondashish;
— m odellar ishlatilishi.
Ilm iy usul boshqaruv ilmi m aktabining am aliyotda birinchi bor 
ishlatilgan h ar qanday ilmiy tadqiq o tn in g fundam ental tadbiridir. U 
u ch bosqichdan iborat (1.2-chizm a).
10


Gipoteza
noto‘g‘ri
bo‘lsa
Gipoteza
to‘g‘ri
bo‘lsa
Relevant om illar 
haqida m a’lumot
3. G ipolezani tekshirish — 
gipotezaning to ‘g‘riligini aniqlash
1. Kuzatuv — m a ’lum otni yig‘ish 
va tahlil etish
Q arom ing yoki modelning 
bajarilishi
2. G ipotezani ifoda etish — kuzatuv 
m a’lum otlari bo'yicha tarkibiy qismlar 
o ‘rtasida bog'liqlikni belgilash
1.2-chizma.
1. Kuzatuv. G a p m u am m o va vaziyat h aqida axborotni obyektiv 
tarz d a yig’ish va tahlil qilish ustida ketm oqda. M asalan, m ahsulotlarga 
ehtiyoj va zaxiralar darajasi o ‘rtasidagi bog‘liqlik ko‘rib chiqilayotganda, 
ra h b ar zaxiralar darajasi ehtiyojga qarab o ‘zgarishini baholashi kerak. 
(B ugungi kunda ilm iy tah liln in g bu va deyarli h am m a boshqa jihatlari
od atd a, idora b o ‘linm alari m utaxassislari to m o n id a n o ’tkaziladi).
2. Gipotezaning ifoda qilinishi. G ip o tezan i ifoda etayotib, tad q i- 
qotchi mavjud im koniyatlar (alternativlar), faoliyat (harakat) variantlari 
va vaziyat uchun u lam ing oqibatlarini aniqlaydi, shuningdek, ushbu 
kuzatuvlar asosida b o ‘lgan prognozni qiladi. M aqsad — m uam m oning 
tarkibiy qism lari o 'rta sid a g i o ‘zaro bog‘liqlikni o ‘m atish . M asalan, 
kuzatuv oy davom ida ehtiyoj 10 foizga o 'sg a n d a zaxiralar kam ayishini 
k o ‘rsatsa, ra h b ar gipotezaga asoslanishi m u m k in , qaysiki zaxiralam ing 
m uayyan m iqdorga o ‘sishi u lam in g bunday vaziyatda qisqarishining 
old ini oladi.

Download 127.24 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling