Fanning m a z m u n I, predm et1 va vazifalari


Download 127.24 Kb.
Pdf ko'rish
bet6/9
Sana13.05.2022
Hajmi127.24 Kb.
#668241
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Bog'liq
1-bob. Fanning m a z m u n I, predm et1
Tarix, 1-variant, @K0milov T3.docx, 1-kredit bo'yicha nazorat, 1-kredit bo'yicha nazorat, The story of Coca, 15456556, Jamoada shaxsni tarbiyalash, pdf, 1-Amaliy mashgulot Nutqli signallarni generatsiyalash metodlarini o’rganish. Nut, bes 3 [142](1)I7, , 42eb79677f876aff6725ad660bdc0d0c, ekologiya fanining maqsad va vazifalari va rivojlanish tarixi, ekologiya fanining maqsad va vazifalari va rivojlanish tarixi
3. Verifikatsiya. V erifikatsiyaning yoki gipo tezanin g to ‘g ‘riligini 
tasd iq lan ish in in g u c h in c h i b osqichida ta d q iq o tch i g ipotezani qabul 
qilm gan qarorning natijalarini kuzatib tekshiradi. Bizning m isolni davom
ettirib, rah b ar aslini olganda zaxiralar darajasini idora m utaxassisi taklif 
etgan m iqdorga k o ‘paytirishi m um kin. Agar bunda zaxiralar kam aym asa 
yoki h ad d an ziyod ko‘paym asa, gipotezani to ‘g ‘ri deb tan olish kerak.
11


Agar h a r holda ehtiyojning o ‘sishi bilan m ah su lo tlam in g yetishm asligi 
paydo b o ‘Isa yoki zaxiralar sh u n ch alar o ‘ssaki, ularni saqlash chiqim lari 
h ad d an ziyod b o ‘lib qolsa, u n d a gipotezani n o to ‘g ‘ri deb ta n olish 
kerak. Bu holda, rahbar birinchi bosqichga qaytib, mavjud axborotga 
gipotezani tekshirish bosqichida yig‘ilgan axborotni va boshqa m a ’lu- 
m otlarni q o ‘shgandan keyin, yangi gipotezani ifoda qilishi kerak.
B oshqaruv m uam m olarini hal etayotganda ilmiy usulni q o ‘llab turib 
shuni esda tutish kerakki, tashkilot - bu o ‘zaro bo g ‘langan qism lardan 
iborat ochiq tizim dir. Shuning uchun boshqaruvga ilmiy yondashishning 
ikkinchi xususiyati b o ‘lib tizim li yondashish turadi.
B oshqaruv ilm ining u chinchi xususiyati - m odellarni ishlatishdir. 
M odellashtirish ko‘p hollarda boshqaruv m uam m olarining m urakkabligi 
va ilmiy tajribalarni real hayotda o ‘tkazish qiyinchiligi tufayli zarurdir.
M o d ellash tirish — bizn in g m u h o k a m a d a k o ‘p e ’tib o r b erilgan 
konsepsiyadir. Ilmiy boshqaruv m aktabining eng ko‘rinadigan va ehtim ol 
eng yirik hissasi oddiy sabab-oqibatli baholash u ch u n ju d d a m urakkab 
vaziyatlarda obyektiv qaro r qabul qilishga im koniyat beradigan m uqobil 
m odellarni ishlab chiqishdadir. B unday m odellarning k o ‘pi sh unchalik 
m urakkabki, h ar b ir o ‘rta rah b ar m ustaqil ravishda ularni ishlatishga 
q o d ir em as. Biroq, m odellar h aqida ishonarli tasavvurning yo‘qligi 
rahbarni sinash va xato usullarni q o ‘llashga va tekshirilgan usullarni 
qoMlash o ‘m iga o ‘ylanm agan qarorlarni qabul qilishga olib keladi.

Download 127.24 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling