Fanning m a z m u n I, predm et1 va vazifalari


 . Boshqaruvning kelajakka y o ‘naltirilganligi


Download 127.24 Kb.
Pdf ko'rish
bet8/9
Sana13.05.2022
Hajmi127.24 Kb.
#668241
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Bog'liq
1-bob. Fanning m a z m u n I, predm et1
Tarix, 1-variant, @K0milov T3.docx, 1-kredit bo'yicha nazorat, 1-kredit bo'yicha nazorat, The story of Coca, 15456556, Jamoada shaxsni tarbiyalash, pdf, 1-Amaliy mashgulot Nutqli signallarni generatsiyalash metodlarini o’rganish. Nut, bes 3 [142](1)I7, , 42eb79677f876aff6725ad660bdc0d0c, ekologiya fanining maqsad va vazifalari va rivojlanish tarixi, ekologiya fanining maqsad va vazifalari va rivojlanish tarixi
1.5 . Boshqaruvning kelajakka y o ‘naltirilganligi
T o ‘g ‘ridan to ‘g ‘ri tajriba o ‘tkazish m um kin b o ‘lm aganday, mavjud 
b o ‘lm agan va h ec h q ach o n bo'lm ay d ig an hodisani kuzatish m um kin 
em as. A m m o, ko‘p rahbarlar faqat real va his qiladigan narsani ko‘rishga 
va bu, natijada, u lam ing qand ay d ir k o ‘rib b o ‘ladigan narsaga e ’tib o r 
berishida ifodalanishi shart. M odellashtirish, — bugungi vaqtga kelib 
kelajakning variantlarini k o 'rishning va alternativ qarorlarning potensial 
oqibatlarini obyektiv solishtirishga im kon beradigan aniqlashning yagona 
tizim lashtirilgan usuli. D evid B. Xers t a ’kidlashicha: «R ahbar m avjud 
eng yaxshi alternativani o ‘z resurslarini taqsim lash, o ‘zi va boshqalar 
u c h u n h arak atlar navbatini belgilashga, yangi o d a m la r va m aterial 
resurslam i jalb etish u c h u n tanlab olishi kerak. Buning u ch u n u qisqa 
va uzoq m uddatli kelajakda qarorlarning oqibatlari paydo b o ‘ladigan 
m uhit xususiyatlari va barqarorligi t a ’rifiga ishonishi kerak. U bunday 
bir paytning o ‘zida m uqarrar va oldindan aytib bo'lm aydigan m uhitning 
b u tu n noaniqligini tasavvur qilishi kerak».
B oshqaruv ilm ining m od ellari yuqori d arajad a bu m aqsadlarga 
m oslashgan va kuchli tahliliy vosita sifatida m urakkab vaziyatlarda 
q aro r qabul qilish bilan bog‘liq ko‘p m u am m o lam i hal etishga im kon 
beradi.
1.6. Kursning mazmuni va vazifalari
Boshqaruv kursining m azm unini iqtisodiyotni boshqarishning, b osh­
qarish tizimlari va uni tuzishning tashkiliy shakllari, iqtisodiy m exanizm i 
va b oshqam v uslublari, b oshqam v texnika va texnologiyasining nazariy 
va uslubiy asoslarini o ‘rganish tashkil etad i. B oshqam v, boshqam v
14


faoliyatining um um iy qonuniyatlari va tam oyillari, boshqaruv tizim iga 
t a ’sir usullarini shakllantiradi, boshqaruv apparatining an iq vaziyatlar- 
dagi harakatlari va o ‘zini tu tish hollarini u m um lashtiradi. Iqtisodiyotni 
boshqarishning nazariy va am aliy tom o n larin i o ‘rganadi. Boshqaruv 
nazariyasi boshqaruv faoliyatining qirralarini b u tu n b ir m ajm ua ko‘ri- 
nishida, nazariy tah h l va m antiqiy uslub asosida boshqarishning asosiy 
qonuniyatlari va usullarini ajratib o ‘rganadi.
B oshqaruvning am aliy to m o n la ri quyidagi an iq vazifalam i hal 
etishga: iqtisodiyotning b o zo r m unosabatlariga o ‘tishiga, foyda olishga, 
ishlab ch iq arish sam aradorligini oshirish, aholi ijtim oiy him oyasini 
kuchaytirishga, kishilar m a ’naviy darajalarini o ‘stirish va boshqalarga 
qaratilgandir.
U ning nazariy to m o n la ri ning asosiy vazifalari quyidagilar:
— boshqaruvning nazariy asoslarini o ’rganish;
— b o z o r iqtisodiyoti sh a ro itid a boshq aru v n in g asosiy usullarini 
o ‘rganish va am aliyotga tatbiq qilish;
— boshqaruv faoliyati sohasida kasbiy m ah o ra t bilim larini egallash;
— boshqaruv tam oyillari, funksiyalari haqida tu sh u n ch a berish;
— boshqaruv jaray o n id a kom m unikatsiyalar va ulardan foydalanish 
k o ‘nikm alarini hosil qilish;
— rahbarlik faoliyati b o ‘yicha kasbiy m ah o rat uslub va m adaniyati 
h aq id a bilim berish;
— 0 ‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida boshqaruv tizim ini o ‘rga- 
nish va tahlil qilish;
— xorijiy m am lak atlar tajrib alarin i o ‘rganish, ularn i taqqoslash 
asosida o ‘qitish, o ‘rgatish va b.
B oshqarish nazariyasi fani o ‘zining m aqsad, vazifa, funksiyalaridan 
kelib chiq ib , boshqa u m um iqtisodiy, g u m an itar, tabiiy, m atem atik
fa n la r b ilan uzviy b o g ‘liqlikda rivojlanadi. F an n in g uslubiy asosini 
iqtisodiy nazariya, m enejm ent, b ozor nazariyasi fanlari belgilaydi. B un- 
d an tash q ari, sotsiologiya, psixologiya, personalni boshqarish, ekono- 
m etrika, ta rm o q iqtisodiyoti kabi fan lar bilan aloqad o rd ir. C hunki 
boshqaruv, asosan, kishilarni, jam iyatni boshqarish b o ’lganligi uchun, 
m e h n a tn i tashkil etish, ishchi o ’rinlarini, sh art-sh aro itlarin i yaratish, 
belgilangan vazifalar bajarilishi yuzasidan nazorat qilish, faoliyat natijalarini 
baholashda samaradorlik ko‘rsatkichlarini qo‘llash, qolaversa, boshqaruvda 
rahbar psixologiyasi, m adaniyati o'ziga xos uslubga ega bo'lishligini taqozo 
etish va u la m i o ‘rganish b o sh q arish nazariyasi fa n in in g y u qorida 
ko‘rsatilgan fanlar bilan bog’liqlikda, birgalikda rivojlanishiga asos b o ’ladi.
15


XULOSA
B oshqaruv insonlam i ongli m ehnatga, tadbirkorlikka qiziqtirish, 
ishga m as’uliyatliligini nazo rat qilish, ularning bilim va ko‘nikm alari 
faoliyatga ijobiy t a ’sir k o ‘rsatishini ta ’m inlash, rag‘batlan tirish n i tashkil 
etishdir. Bu fan predm eti h am x o ‘jalik yuritishning barcha b o ‘g ‘inlarida 
boshqarishni tashkil etish shakllari, uslublarini ifodalovchi nazariy va 
am aliy tam oyillari m ajm uyidan ib o rat. B oshqaruv usullarini puxta 
egallagan, qoMlay biladigan rah b ar shu faoliyatni sam arali boshqarishda 
nafaqat ishlab chiqarishga, qolaversa, butun iqtisodiyotning rivojlanishga 
k a tta ta ’sir k o ‘rsatadi. B ugungi k u n n in g eng m u h im vazifasi, deb 
ta ’kidlaydi P rezidentim iz Islom K arim ov, «hayotim izning b archa soha- 
larida, ayniqsa, boshqaruvda, respublika m iqyosida, viloyat, tu m an , 
qishloq va m ahallalarni boshqarishda, tarm o q b o ‘g ‘inlarini idora etishda 
yan g ich a fikrlaydigan, qiyin d a m la rd a m a s’u liyatni o ‘z zim m asiga 
oladigan, hayot bilan h am qadam yurishga qodir, iym oni pok, bilim don
ishbilarm on odam larn i topish, ularga ishonch bildirishdan iborat».

Download 127.24 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling