Fanning m a z m u n I, predm et1 va vazifalari


Download 127.24 Kb.
Pdf ko'rish
bet9/9
Sana13.05.2022
Hajmi127.24 Kb.
#668241
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Bog'liq
1-bob. Fanning m a z m u n I, predm et1
Tarix, 1-variant, @K0milov T3.docx, 1-kredit bo'yicha nazorat, 1-kredit bo'yicha nazorat, The story of Coca, 15456556, Jamoada shaxsni tarbiyalash, pdf, 1-Amaliy mashgulot Nutqli signallarni generatsiyalash metodlarini o’rganish. Nut, bes 3 [142](1)I7, , 42eb79677f876aff6725ad660bdc0d0c, ekologiya fanining maqsad va vazifalari va rivojlanish tarixi, ekologiya fanining maqsad va vazifalari va rivojlanish tarixi
T ayan ch iboralar
Boshqarish nazariyasi, boshqaruv muammolari, bozor iqtisodiyoti, vazifa, 
tashkiliy-texnikaviy boshqaruv, ijtimoiy-iqtisodiy boshqaruv, boshqaruv 
mehnati, izlanish usullari, bilish uslubi, boshqaruv uslublari.
Mavzu bo‘yicha atamalar va test savollari
A tam alarni tan lash . A u s tu n d a g i h a r b ir a ta m a g a В u s tu n d a g i m a n tiq iy
m o s t a ’rifn i ta n la n g .
A
В
1. B ozor
a) d ia le k tik , an iq , tarixiy, tizim li joylashishi, tiz im li 
tah lil v a b o sh q alar
2. B ozor m aqsadi
b ) ijtim oiy va tab iiy fanlar
3. M ark etin g
d) boshqaruv q o n u n la ri, asoslari v a m u n o sab atlarin i 
o ‘rganish
4. M en ejm en t
e ) faoliyatning m axsus tu ri, in so n b ilim lari sohasi, 
boshqaruv vazifasi
5. M en ejer
0 m a ’lu m in so n lar q a tla m i, b o sh q aru v ishlarini am alg a 
oshiruvchi ijtim oiy q a tla m
6. Boshqaruv 
predm eti
g) alo h id a b o z o r m u n o sab atlari h a m d a ishlab c h iq a rish va 
iste’m o lc h in i b o g ’lovchi a x b o ro tla r oqim i m ajm uyi
16


7. T o v ar
h ) b o z o r iqtisodiyotini boshqarish u c h u n k e ra k b o 'lg a n
b iro r m aqsadga y o 'n a ltirilg a n h arak atlarn in g asos va 
n azariy alarin i q ay ta ishlash va shakllantirish
8. B oshqaruvning 
asosiy vazifasi
i) iste’m o lch i talab larig a javob b eru v ch i ijtim oiy 
y o 'n a ltirilg a n iqtisodni yaratish
9. F a n n in g usuli
j) to v a r x a rid o rla rin in g m ajm uyi
10. B oshqaruv va 
b o sh q a fanlar
k) z a ru ra t yoki ehtiyojni q o n d ira o lad ig an barch a 
narsalar
Variantlarni tanlash. 
B e rilg a n sa v o lg a ja v o b v a ria n tla rin i ta n la n g , h a m - 
k a sb la rin g iz b ila n m u h o k a m a q ilin g va ta n la g a n ja v o b in g iz n i aso slan g .
1. Boshqaruv mohiyati quyidagilardan iborat:
a ) q o 'y ilg a n m a q s a d g a e ris h is h 
d ) b o s h q a r u v h a q id a g i fan;
b ) v a z ifa , fa o liy a t tu ri; 
e ) in s o n b ilim la ri so h asi.
2. Menejer bilan tadbirkor o ‘rtasida qanday farq bor?
a ) m e n e je r - b u ta d b irk o r;
b ) m e n e je r - b u b o s h q a ru v fa o liy a tin i a m a lg a o s h iru v c h i in s o n ;
d ) m e n e je r — y an g i ish ta s h k ilo tc h is i;
e) m e n e je r — ta v a k k a l q ila o la d ig a n in so n .
3. Boshqaruv predmeti, fa n sifatida:
a) b o s h q a r u v m u n o s a b a tla ri v a u slu b la ri, jih a tla r i va q o n u n la r in i o ‘rg a n a d i;
b ) o d a m la r d a o ‘z in i o ‘z i k a m o lg a y e tk a z ish g a in tilis h in i ta rb iy a la y d i;
d ) o d a m la r n i b o s h q a r is h n i o 'r g a ta d i;
e) b ir o r m a q s a d g a y o ‘n a ltirilg a n n a z a riy a v a ta m o y illa r n i ifo d alay d i.
4. Boshqaruv mazmunini ifodalovchi eng muhim bo'limni aniqlang:
a ) b o s h q a r u v tiz im i v a ta s h k iliy fu n k s iy a la m i o 'r g a n a d i;
b) k o m m u n ik a ts iy a v a a x b o ro t m u a m m o la r in i o ‘rg a n a d i;
d ) b o s h q a r u v ta m o y illa r in i ish la b c h iq a d i;
e) b o s h q a r u v q a ro r in i q a b u l q ilish u s lu b iy a tin i is h la b c h iq a d i.
5. Menejer qanday yangi bilimlarni egallashi kerak?
a) m a te m a tik m o d e lla s h tiris h ;
b) m a r k e tin g , ta v a k k a lc h ilik q o n u n la r i, b o s h q a r u v , x o ‘ja lik h u q u q la r i, 
r u h s h u n o s lik ;
d) iq tis o d iy o t n a z a riy a si, s ta tistik a ; 
e ) m e h n a t so tsio lo g iy a si. 
N a zo ra t sa vollari
1. Boshqarish tushunchasi, uning mohiyati va maqsadi nimalardan iborat?
2. Boshqarish nazariyasi fanining predmeti va vazifalari.
3. Boshqaruv subyekti va obyekti nima?
4. Boshqaruv nazariy tomonlarining asosiy vazifalari nimadan iborat?
5. «Boshqarish nazariyasi» fanining boshaajatisodiv fanlar bilan binzalikda 
rivojlanishini asoslang.
2
-
31-13
17
A
^
0460
A l i s h e r N a v o iy
ii omidagi 
O ’z b e k i s t o n M K

Download 127.24 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling