Farmatsevtika in st it u t I talabalari uchu n 0 ‘quv adabiyoti


Tuzlarning anion bo‘yicha gidrolizlanish konstantasi va darajalari


Download 48 Kb.
Pdf ko'rish
bet35/36
Sana28.11.2017
Hajmi48 Kb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

Tuzlarning anion bo‘yicha gidrolizlanish konstantasi va darajalari
A n i o n
w
0 , 1
  m o l
/ 1  
e r i t m a l a r i d a g i  
g i d r o l i z   d a r a j a s i ,   fo iz
pH
c i o 3-
I E - 1 4
3 . 2 E - 5
7
h s o
3-
8 , 3 E — 13
2 . 9 E - 4
4 , 6
s o ,2-
8 , 3 E — 13
2 , 9 E — 4
7 , 4
Н
2
Р О Г
9 , I E — 13
3 , 0 E —4
4 , 6
F -
I . 4 E - 1 1
1, 2 E — 3
8 , 1
n o
2-
1, 4 E — 11
1 , 2 E — 3
8 , 1
H C O O -
4 , 5 E — 11
2 , 1 E — 3
8 , 3
C H
3
C O O -
5 , 6 E — 10
7 , 5 E — 3
8 , 9
H C O j -
3 , 3 E

8
0 , 0 6
8 , 5
H S -
8 , 3 E
— 8
0 , 1
1 0 , 0
H P O / -
1, 3 E — 7
0 , 1 2
9 , 7
S O , 2-
1,
6
E — 7
0 , 1 3
1 0 , 1
C I O -
1 , 8 E —
7
0 , 1 4
1 0 , 1
CN-
1, 0 E — 5
1 , 0
1
 
1 , 0
c o , 2-
2 , 5 E — 4
5 , 0
1 1 , 7
P O / -
1 , 7 E — 2
33
12 ,5
1 . 0 E - 1
6 0
1 2 , 8
352

12-jadval
Ba’zi  bir  oksidlanish-qaytarilish  tizimlarining  standart  elektrod  potensiallari
Oksid­
langan
shakli
Qaytaril­
gan shakli
Elektrod jarayoni
E°  B
Azot
NO,
NO,  (g)
N 0 J-+e-+HJO = N O J+20H-
-0.85
N 2
n h
, -
h
,
o
N 2+2e  +6H20= 2N H , • 60H
-0.74
n o
2
NH, • H ,0
NO,  +6e-+6H,0=NH, • H,0+ 70H
-0.15
NO,
NO  (g)
NO,  +3e  + 2H j0= N0+ 40H
-0,14
NO,
NO,
NO,  +2e-+H20 = 2 0 H + N 0 2
+0,01
N 2 (g)
2N H 4
N 2+6e-+8H*=2NH/
+0,27
NO,~
N 0 2 (g)
NO,  +e-+2H*=N02+H20
+0,78
NO,-
n h
;
N0,-+3e-+10H+= N H 4++3H20
+0.87
NO,
N O  (g)
NO,-+3e~+4H*=N0+2H,O
+0,96
h n o
2
NO (g)
H N 0 2+e  + H <=N O   (g)+H,0
+ 1,00
Alyuminiy
A l3t
Al  (q)
A l3++ 3 e= A l
-1,6*
Brom
BrO,
Br2  (j)
2 BrO,  +10e~+6H,O=Br,+120 H
+0,50
B r O -
Br
В Ю ,+ 6 е   +3H20= Br  +60H
+0.61
Br2 0)
2Br-
Br2+2e~=2Br_
+ 1.07
HBrO
Br
Н В г 0 + 2 е + Н +=Вг-+Н,0
+ 1,34
BrO,
Br
BrO,  +6e  +6H*=Br  +3H,0
+ 1.44
2 BrO,
>
Br, (j)
2 BrO,  + I0e +12H*=6H20+Br,
+ 1.52
Bariy
Ba! *■
Ba(k)
Ba!++2e~=Ba
-2.90
Vanadiy
v
V( k )
V ++2e-=V
-1,17
v 3-
V*
<
+
n
II
-0.26
v o 2t
V>-
VOJ++e  +2H '-I-V3  +H20
+0.34
353

12-jadvalning davomi
1
2
3
4
v o 2+
\i+
V 0 2++ 3 e “ + 4 H += 2 H 20 + V +
+ 0 , 3 6
v o 2+
V ,+
У 0 , т+ 2 е ~ + 4 Н += \ ° ++ 2 Н 20
+ 0 , 6 6
v o 2+
v o 2+
V 0 2++ e - + 2 H += V 0 2++ H 20
+  1 ,0 0
V i s m u t
B i O -
B i 3"
B i 0 , - + 2 e - + 6 H += B i 3++ 3 H 20
+  1 ,8 0
V o d o r o d
h
2
o
H 2
2 H 20 + 2 e - = H , + 2 0 H -
- 0 , 8 3
2 H +
H , ( g )
2 H ++ 2 e - = H 2
- 0 , 0 0
V o l f r a m
w o 42-
W   (k )
W 0 4J- + 6 e - + 4 H 20 = W + 8 0 H -
- 1 , 1 0
w o . , - 2
W   (k )
W 0 42- + 6 e - + 8 H += W + 4 H 20
+ 0 , 0 5
T e m i r
F e O O H
F e ( O H ) ,
F e 0 0 H + e - + H , 0 = F e ( 0 H ) 2+ 0 H -
- 0 , 5 6
F e 2+
F e   ( k )
F e 2++ 2 e _ = F e
- 0 , 4 4
F e 3+
F e 2+
F e 3++ e _ = F e 2_
+ 0 , 7 7
O l t i n
A u 3+
A u   ( k )
A u 3++ 3 e - = A u
+  1 ,5 0
Y o d
1 0 , -
I -
I 0 7   +   6 e   +  3 H 20   =  I  +   6 0 H _
+ 0 , 2 5
I ,
2 1 -
I , + 2 e - = 2 1 -
+ 0 , 5 4
i o , -
I
I 0 , - + 6 e - + 6 H + = I - + 3 H 20
+  1 ,0 9
2 1 0 ,
12
2 1 0 , - — 2 e - + 1 2 H +- >   I 2  +   6 H 20
+  1 , 1 9
K a d m i y
C d 2+
C d   ( k )
C d 2++ 2 e - = C d
- 0 , 4 0
K a l i y
K +
K ( k )
K ++ e - = K
- 2 , 9 2
3 5 4

Elementlaming  nisbiy  elektomanfiyligi
1 3 -ja d va !
I
II
I I I
I V
V
VI
VII
V I I I
H
2,1
11
Li
Be
B
C
N
0
F
N e
0 , 9 7
1,4 7
2,0 1
2 , 5 0
3 , 0 7
3 , 5
4 , 1 0

ITT
N a
M d
Al
Si
P
S
C l
A r
1,01
1,23
1,4 7
1 ,7 4
2,1
2 ,6
2 , 8 3

K
C a
S c
T i
V
C r
M n
F e
C o
N i
I V
0 , 9 1
1 ,0 4
1,2 0
1,3 2
1,4 5
1,56
1,6 0
1 ,6 4
1 ,7 0
1,75
C u
Z n
G a
G e
A s
Se
B r
K r
1 ,7 5
1 , 6 6
1 ,8 2
2 , 0 2
2 , 2 0
2 , 4 8
2 , 7 4

R b
S r
Y
Z r
N b
M o
T c
R u
R h
P d
v
0 , 8 9
0 , 9 9
1,11
1,22
1 ,2 3
1 ,3 0
1,36
1,4 2
1 ,4 5
1,35
A d
C d
I n
S n
S b
T e
I
X e
1,42
1,46
1,4 9
1,7 2
1,82
2 ,0 1
2,2 1

C s
Ba
L a
H f
T a
W
R e
O s
I r
Pt
0 , 8 6
0 , 9 7
1,0 8
1 ,2 3
1 ,3 3
1 ,4 0
1,46
1,5 2
1,5 5
1 ,4 4
A u
H d
T I
P b
Bi
P o
At
R n
1,42
1,4 4
1 ,4 4
1 ,5 5
1 ,6 7
1,76
1,90

F r
Ra
A c
L a n t a n o i d l a r   1 , 0 8 — 1,1 4
V I  
\
0 , 8 6
0 , 9 7
1,0 0
A k t i n o i d l a r   1,11 — 1,2

1 4 - j a d v a l
Suvli eritmalardagi ba’zi kompleks  ionlarning beqarorlik konstantasi
K o m p l e k s   i o n
K   b e q a r o r l i k
K o m p l e k s   io n
K   b e q a r o r l i k
| A g ( C N ) J
1,1
  •  io - 21
[ C o ( N H j ) J ' +
6 ,1 7 -1 0 -''’
[ A g ( N H 1)J ) t
6,8-  IO-"
[ F e ( C N ) J < -
1,0  •  io -»
[ A g ( N 0 2)2]-
1
©
00
тГ
[ F e ( C N ) ] 1-
1,0-  10  31
| A g ( S C N ) 2|
5,37-  IO-9
[ F e ( S C N ) J '
5,99-  10  -1
[ A g ^ O ^ ] 3-
3,47-  IO-'4
[ H g B r J 2
1,0  •  io --2
[ C u ( N H . ) 4p
9,33-  IO"13
[ H g i j !
1,5  •  10-
[ C
o
( N H 5) J 2+
4,07-  10-'
[ N i ( N H j ) 4]2+
3,4 •  10-s
[ C o ( N H , ) J ^
8,51  •  10“л
[ Z n ( N H , ) J 2+
2.0-  1 0 4
[ C o ( S C N ) J 2t
6,31  10  3
[ Z n ( S C N ) J 2-
2,00-  10 -1
1 5 - j a d v a l
Ba’zi tuzlarning eruvchanligi  (100  g eritmadagi suvsiz  tuz  massasi)
T u z
H a r o r a t ,   "C
0
10
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
N a N O ,>
4 2 , 2
4 4 , 6
4 6 , 8
4 9 . 0
5 1 , 2
5 3 , 3
5 5 . 5
5 9 , 7
6 3 . 5
N a , S
2 6 , 2
2 6 , 3
2 6 , 4
2 6 , 5
2 6 , 8
2 7 , 0
27,1
2 7 , 7
2 8 , 4
N a N O ,
4 1 , 9
4 3 , 8
4 5 , 8
4 7 , 8
4 9 , 6
5 1 , 0
5 2 , 8
5 7 . 0
6 2 . 0
N a , C O ,
6 , 0
1 1,2
17,8
2 9 , 0
3 3 , 2
3 2 , 2
3 2 , 7


K C l
2 2 , 2
2 3 , 8
2 5 , 8
2 7 , 2
2 8 , 7
3 0 , 1
3 1 , 3
3 3 , 8
36
K N O .
1 1 . 6
17 ,7
24,1
3 1 , 5
39 ,1
4 6 , 2
5 2 . 5
6 2 , 8
71 ,1
356

15-jaclvalning davomi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
K ,S04
6,9
8,8
10,0
11,5
13,1
14,2
15,4
17,6
19,4
K , c r A
4,4
7,5
11,1
15,4
20,6
25,9
31,2
41,1
50,5
NH4C1
23,0
25,0
27,1
29,3
31,4
33,5
35,6
39,6
43,6
C
ii
SO.4
12,9
14,8
17,2
20,0
22,8
25,1
28,1
34,9
42,4
FeS 04
15,5
17,0
21,0
24,8
28,6
32,7
35,5
AI2(S 0 4),
23,8
25,1
26,6
28,8
31,4
34,3
37,1
42,2
47,1
Ba(NO,)
4,8
6,5
8,1
10,4
12,4
14,6
15,9
21,3
25,5
BaCl2

25,0
26,4
27,7
29,0
30,0
31,6
34,3
37,0
Pb(NO,),
26,7
30,8
34,3
37,8
41,0
44,0
46,8
51,8
56,0
3 5 7

Logariftnlar
16-jadval
s
o
n
la
r
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P r o p o i ' s i o n a l   q i s m l a r
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 0 0 0
0 0 4 3
0 0 8 6
0 1 2 8
0 1 7 0
0 2 1 2
0 2 5 3
0 2 9 4
0 3 3 4
0 3 7 4
4
8
12
17
21
2 5
29
33
37
11
0 4 1 4
0 4 5 3
0 4 9 2
0 5 3 1
0 5 6 9
0 6 0 7
0 6 4 5
0 6 8 2
0 7 1 9
0 7 5 5
4
8
11
15
19
2 3
2 6
3 0
3 4
12
0 7 9 2
0 8 2 8
0 8 6 4
0 8 9 9
0 9 3 4
0 9 6 9
1 0 0 4
10 3 8
10 7 2
11 0 6
3
7
10
14
17
21
2 4
28
31
13
1 1 3 9
1 1 7 3
1 2 0 6
1 2 3 9
1271
1 3 0 3
13 3 5
1 3 6 7
1 3 9 9
1 4 3 0
3
6
10
13
16
19
23
26
2 9
14
1461
1 4 9 2
15 2 3
15 5 3
15 8 4
1 6 1 4
1 6 4 4
16 7 3
170 3
1732
3
6
9
12
15
18
21
2 4
27
15
1761
1 7 9 0
18 18
18 4 7
18 75
19 03
1931
1 9 5 9
19 87
2 0 1 4
3
6
8
11
14
17
2 0
22
25
16
20 4 1
2 0 6 8
2 0 9 5
2 1 2 2
2 1 4 8
2 1 7 5
2 2 0 1
2 2 2 7
2 2 5 3
2 2 7 9
3
5
8
11
13
16
18
21
2 4
17
2 3 0 4
2 3 3 0
2 3 5 5
2 3 8 0
2 4 0 5
2 4 3 0
2 4 5 5
2 4 8 0
2 5 0 4
2 5 2 9
2
5
7
10
12
15
17
2 0
22
18
2 5 5 3
2 5 7 7
2 6 0 1
2 6 2 5
2 6 4 8
2 6 7 2
2 6 9 5
2 7 1 8
2 7 4 2
2 7 6 5
2
5
7
9
12
14
16
19
21
19
2 7 8 8
2 8 1 0
2 8 3 3
2 8 5 6
2 8 7 8
2 9 0 0
2 9 2 3
2 9 4 5
2 9 6 7
2 9 8 9
2
4
7
9
11
13
16
18
2 0
2 0
3 0 1 0
3 0 3 2
3 0 5 4
3 0 7 5
3 0 9 6
3 1 1 8
3 1 3 9
3 1 6 0
3 1 8 1
32 0 1
2
4
6
8
11
13
15
17
19

16-jadvalning  davomi
21
3222 3243 3263 3284 3304
3324
3345
3365 3385
3404
2
4
6
8
10
13
14
16
18
22
3424 3444 3464 3483 3502
3522
3541
3560 3579
3598
2
4
6
8
10
12
14
15
17
23
3617 3636 3655 3674 3692
3711
3729
3747
3766
3784
2
4
6
7
9
11
13
15
17
24
3802 3820 3838 3856 3874
3892
3909
3927 3945
3962
2
4
5
7
9
11
12
14
16
25
3979 3997 4014 4031
4048 4065
4082
4099 4116
4133
2
3
5
7
9
10
12
14
15
26 4150 4166 4183 4200 4216 4232
4249
4265. 4281
4298
2
3
5
7
8
10
1 1
13
15
27 4314 4330 4346 4362 4378 4393
4409
4425 4440
4466
2
3
5
6 ■
  8
9
11
13
14
28 4472 4487 4502 4518 4533 4548
4564
4579 4594
4609
2
3
5
6
8
9
11
12
14
29 4624 4639 4654 4669 4683
4698
4713
4728 4742
4757
1
3
4
6
7
9
10
12
13
30 4771
4786 4800 4814 4829
4843
4857
4871
4886
4900
1
3
4
6
7
9
10
11
13
31 4914 4928 4942 4955 4969
498?
4997
5011
5024
5088
1
3
4
6
7
8
10
11
12
32 505!
5065 5079 5092 5105
5119
5132 .5145
5159
5172
1
3
4
6
7
8
9
11
12

16-jadvalning  davomi
s
o
n
la
r
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P r o p o i ' s i o n a l   q i s m l a r
1
2 -
3
4
5
6
7
8
9
33
5 1 8 5
5 1 9 8
5 2 1 1
5 2 2 4
5 2 3 7
5 2 5 0
5 2 6 3
5 2 7 6
5 2 8 9
5 3 0 2
I
3
4
5
6
8
9
10
12
3 4
5 3 1 5
5 3 2 8
5 3 4 0
5 3 5 3
5 3 6 6
5 3 7 8
53 9 1
5 4 0 3
5 4 1 6
5 4 2 8
1
3
4
5
6
8
9
10
11
3 5
5 4 4 1
5 4 5 3
5 4 6 5
5 4 7 8
5 4 9 0
5 5 0 2
5 5 1 4
5 5 2 7
5 5 3 9
5 5 5 1
1
2
4
5
6
7
9
10
11
36
5 5 6 3
5 5 7 5
5 5 8 7
5 5 9 9
5 6 1 1
5 6 2 3
5 6 3 5
5 6 4 7
5 6 5 8
5 6 7 0
1
2
4
5
6
7
8
10
11
37
5 6 8 2
5 6 9 4
5 7 0 5
5 7 1 7
5 7 2 9
5 7 4 0
5 7 5 2
5 7 6 3
5 7 7 5
5 7 8 6
1
2
3
5
6
7
8
9
10
38
5 7 9 8
5 8 0 9
5 8 2 1
5 8 3 2
5 8 4 3
5 8 5 5
5 8 6 6
5 8 7 7
5 8 8 8
5 8 9 9
1
2
3
5
6
7
8
9
10
39
59 1 1
5 9 2 2
5 9 3 3
5 9 4 4
5 9 5 5
5 9 6 6
5 9 7 7
5 9 8 8
5 9 9 9
6 0 1 0
1
2
3
4
5
7
8
9
10
4 0
6 0 2 1
6 0 3 1
6 0 4 2
6 0 5 3
6 0 6 4
6 0 7 5
6 0 8 5
6 0 9 6
6 1 0 7
6 1 1 7
1
2
3
4
5
6
8
9
10
41
6 1 2 8
6 1 3 8
6 1 4 9
6 1 0 0
6 1 7 0
6 1 8 0
61 9 1
6 2 0 1
6 2 1 2
6 2 2 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 2
6 2 3 2
6 2 4 3
6 2 5 3
6 2 6 3
6 2 7 4
6 2 8 4
6 2 9 4
6 3 0 4
6 3 1 4
6 3 2 5
1
2 :  3
4
5
6
7 ’
8
9
4 3
6 3 3 5
6 3 4 5
6 3 5 5
6 3 6 5
6 3 7 5
6 3 8 5
6 3 9 5
6 4 0 5
6 4 1 5
6 4 2 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

16-jadvalning  davomi
4 4
6 4 3 5
<>44*4
6 4  5 4
6 4 6 4
6 4 7 4
6 4 * 4
6 4 9 3
6 5 0 2
m
i
:
M v
1
4
5
h
7
8
9
4 5
6 5 3 2
( 0 4
hS.Ss
o b o  1
ГС7 !
0 5 8 0
0 5 9 0
0_'4V
(.■Oil0
M;  1 \
j
5
t
-
S
9
4 6
6 6 2 8
0 6  
J
6 6 4 b
6 6 5 6
6 0 7 5
6 6 7  5
6 6 8 4
6 6 9 3
6 7 0 2
0 7 1 2
i
t
4
S
6
-
i
8
4 ?
6721
6 7 3 0
6 7 3 9
6 / 4 9
0 7 5 8
6 7 6 7
6 7 7 0
6 7 8 5
6 7 9 4
0 8 0 3
1
1
.5
4
Л
5
0
7
8
4 8
6 8 1 2
6 8 2 1
6 8 3 0
6 8 3 9
6 8 4 8
0 8 5 7
6 8 6 6
G
*
'
O
O
l.
6 8 8 4
6 8 9 3
1
2
3
4
4
<;
6
7
8
4 9
6 9 0 2
6 9 1 1
6 9 2 0
6 9 2 8
6 9 3 7
6 9 4 6
6 9 5 5
6 9 6 4
6 9 7 2
6 9 8 1
1
2
3
4
4
5
6
7
8
5 0
6 6 9 0
6 9 9 8
7 0 0 7
7 0 1 6
7 0 2 4
7 0 3 3
7 0 4 2
7 0 5 0
7 0 5 9
7 0 6 7
1
2
3
3
4
5
6
7
8
51
7 0 7 6
7 0 8 4
7 0 9 3
7 1 0 1
7 1 1 0
7 1 1 8
7 1 2 6
7 1 3 5
7 1 4 3
7 1 5 2
1
2
3
3
4
5
6
7
8
52
7 1 6 0
7 1 6 8
7 1 7 7
7 1 8 5
7 1 9 3
7 2 0 2
7 2 1 0
7 2 1 8
7 2 2 7
7 2 3 5
1
2
2
3
4
5
6
7
7
53
7 2 4 3
7 2 5 1
7 2 5 9
7 2 6 7
7 2 7 5
7 2 8 4
7 2 9 2
7 3 0 0
7 3 0 8
7 3 1 6
1
2
2
3
4
5
6
6
7
5 4
7 3 2 4
7 3 3 2
7 3 4 0
7 3 4 8
7 j j t
7 3 7 1
7 3 8 0
7 3 8 8
7 3 9 6
1
2
2
3
4
5
6
6
7
55
7 4 0 4
7 4 1 2
7 4 1 9
7 4 2 7
7 4 3 5
7 4 4 3
74 5 1
7 4 5 9
7 4 6 6
7 4 7 4
1
2
2
3
4
5
5
6
7
56
7 4 8 2
7 4 9 0
7 4 9 7
7 5 0 )
7 5 1 3
7 5 2 0
7 5 2 8
7 5 3 6
7 5 4 3
7551
1
2
2
3
4
5
5
6
7
57
7 5 5 9
7 5 6 6
7 5 7 4
7 5 8 2
7 5 8 9
7 5 9 7
7 6 0 4
7 6 1 2
7 6 1 9
7 6 2 7
1
2
2
3
4
5
5
6
7

16-jadvalning  davomi
s
o
n
la
r
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P r o p o r s i o n a l   q i s m l a r
1
2
3
4
5
6
7
8
9
58
7 6 3 4
7 6 4 2
7 6 4 9
7 6 5 7
"’6 6 4
7 6 7 2
7 6 7 9
7 6 8 6
7 6 3 4
7 7 0 1
1
1
2
3
3
4
5
6
7
59
7 7 0 9
7 7 1 6
7 7 2 3
77 3 1
7 7 3 8
7 7 4 5
7 7 5 2
7 7 6 0
7 7 6 7
7 7 7 4
1
1
2
3
3
4
5
6
7
6 0
7 7 8 2
7 7 8 9
7 7 9 6
7 8 0 3
7 8 1 0
7 8 1 8
7 8 2 5
7 8 3 2
7 8 3 9
7 8 4 6
1
1
2
3
3
4
5
6
6
61
7 8 5 3
7 8 6 0
7 8 6 8
7 9 7 5
7 8 8 2
7 8 8 9
7 8 9 6
7 9 0 3
7 9 1 0
7 9 1 7
1
1
2
3
3
4
5
6
6
6 2
7 9 2 4
7 9 3 1
7 9 3 8
7 9 4 5
7 9 5 2
7 9 5 9
7 9 6 6
7 9 7 3
7 9 8 0
7 9 8 7
1
1
2
3
3
4
5
6
6
6 3
7 9 9 3
8 0 0 0
8 0 0 7
8 0 1 4
80 2 1
8 0 2 8
8 0 3 5
8 0 4 1
8 0 4 8
8 0 5 5
1
1
2
3
3
4
5
5
6
6 4
8 0 6 2
8 0 6 9
8 0 7 5
8 0 8 2
8 0 8 9
8 0 8 9
8 0 9 6
8 1 0 2
8 1 0 9
8 1 2 2
1
1
2
3
3
4
5
5
6
6 5
8 1 2 9
8 1 3 6
8 1 4 2
8 1 4 9
8 1 5 6
8 1 6 2
8 1 6 9
8 1 7 6
8 1 8 2
8 1 8 9
1
1
2
3
3
4
5
5
6
6 6
8 1 9 5
8 2 0 2
8 2 0 9
8 2 1 5
8 2 2 2
8 2 2 8
8 2 3 5
8 2 4 1
8 2 4 8
8 2 5 4
1
1
2
3
3
4
5
5
6
6 7
82 6 1
8 2 6 7
8 2 7 4
8 2 8 0
8 2 8 7
8 2 9 3
8 2 9 9
8 3 0 9
8 3 1 2
8 3 1 9
1
1
2
3
3
4
5
5
6
6 8
8 3 2 5
83 3 1
8 3 3 8
8 3 4 4
83 5 1
8 3 5 7
8 3 6 3
8 3 7 0
8 3 7 6
8 3 8 2
1
1
2
2
3
4
4
5
6
6 9
8 3 8 8
8 3 9 5
8 4 0 1
8 4 0 7
K 414
8 4 2 0
8 4 2 6
8 4 3 2
8 4 3 9
8 4 4 5
1
1
2
2
3
4
4
5
6

16-jadvalning  davomi
UJ
ON
U>
70
8451
8457
8463
8470
8476
8482
8488
8494
8500
8506
1
1 2
2
3
4
4
5
6
71
8513
8519
8525
8531
8537
8543
8549
8555
8561
8567
1
1 2
2
3
4
4
5
5
72
8573
8579
8585
8591
8597
8603
8609
8615
8621
8627
1
1 2
2
3
4
4
5
5
73
8633
8639
8639
8651
8657
8663
8669
8675
8681
8686
1
1 2
2
3
4
4
5
5
74
8692
8698
8704
8610
8716
8722
8727
8633
8739
8745
1
1 2
2
3 4
4
5
5
75
8751
8756
8762
8768
8774
8779
8785
8791
8797
8802
1
1 2
2
3
3 4
5
5
76
8808
8814
8820
8825
8831
8836
8842
8848
8854
8859
1
1 2
2
Л
J
3 4
5
5
77
8865
8871
8876
8882
8777
8893
8899
8904
8910
8915
1
1 2
2
3
3 4
5
5
78
8921
8927
8932
8938
8943
8949
8954
8960
8965
8971
1
1 2
2
3
3 4
4
5
79
8976
8982
8987
8993
8998
9004
9009
9015
9020
9025
1
1 2
2
3
3 4
4
5
80
9031
9036
9042
9047
9053
9058
9063
9069
9074
9074
1
1 2
2
3
3 4
4
5
81
9085
9090
9096
9101
9106
9112
9117
9122 ,  9128
9133
1
1 2
2
3
3 4
4
5
82
9138
9143
9149
9154
9154
9165
9170
9175
9180
9186
1
1 2
2
3
3 4
4
5
83
9191
9196
9201
9206
9212
9217
9222
9227
9232
9238
1
1 2
2
3
3 4
4
5
84
9243
9248
9253
9258
9263
9269
9274
9279
9284
9289
1
1 2
2
3
3 4
4
5
85
9294
9299
9304
9309
9315
9320
9325
9330
9335
9340
1
1 2

3
3
4
4
5
86
9345
9350
9355
9360
9365
9370
9375
9380
9385
9390
1
1 2
2
3
3 4
4
5

16-jadvalning  davomi
so
n
la
r
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Proporsional qismlar
1 2
3 4
5
6
7
8
9
87
9495
9400
9405
9410
9415
9420
9425
9430
9435
9440
0
1
1 2
2
3
3
4
4
88
9445
9450
9455
9460
9465
9469
9474
9479
9484
9489
0
1
1 2
2
3
3
4
4
89
9494
9499
9504
9509
9513
9518
9523
9528
9633
9538
0
1
1 2
2
3
3
4
4
90
9542
9547
9552
9557
9562
9566
9571
9576
9581
9586
0
1
1 2
2
3
3
4
4
91
9590
9545
9600
9605
9609
9614
9619
9624
9628
9633
0
1
1 2
2
3
3
4
4
92
9638
9643
9647
9652
9657
9661
9666
9671
9675
9680
0
1
1 2
2
3
3
4
4
93
9685
9689
9694
9699
9703
9708
9713
9717
9722
9727
0
1
1 2
2
3
3
4
4
94
9731
9736
9741
9745
9750
9754
9759
9763
9768
9773
0
1
1 2
2
3
3
4
4
95
9777
9782
9786
9791
9795
9800
9805
9809
9814
9818
0
1
1 2
2
3
3
4
4
96
9823
9827
9832
9836
9841
9845
9850
9854
9850
9863
0
1
1 2
2
3
3
4
4
97
9868
9872
9877
9881
9886
9890
9894
9899
9903
9908
0
1
1 2
2
3
3
4
4
98
9912
9917
9921
9926
9939
9934
9938
9943
9948
9952
0
1
1 2
2
3
3
4
4
99
9956
9961
9965
9969
9974
9978
9983
9987
9991
9996
0
1
I
2
2
3
3
3
4
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling