Farmatsevtika in st it u t I talabalari uchu n 0 ‘quv adabiyoti


FOYDALANILGAN  ADABIYOTLAR


Download 48 Kb.
Pdf ko'rish
bet36/36
Sana28.11.2017
Hajmi48 Kb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

FOYDALANILGAN  ADABIYOTLAR
Ахмет ов H.  C .  О б ш ая  и  н еорган и ческая химия.  —  М .,  В н сш ая 
ш кола,  1981.  —  с.  668.
Бабич Л.  В.  Балезин  С. А.  Гликина  Ф.  Б.,  Зак Э.  Г.,  Радионова  В.  И. 
П рактикум   по неорган и ческой  химии.  —М .,  П росвеш ение,  1991.  — 
с.  274.
Васильева  3.  Б.,  Грановская A.  А .,  Tanepoea A.  А.  Л абор ато рн и е 
р аб о тн   п о  обш ей   и  н еогран и ческой   химии.  — Л ен и нград,  Х им ия, 
1986.  -   с.  286.
Глинка  Н. А.  Задачи   и уп раж н ен и я  по обицей химии.  — Л ен и н - 
град,  Х и м и я,  1985.  —  с.
Зубович И. А.  Н еорганическая химия. —М.,  Вьгсшая ш кола,  1989. 
-   с.  365.
П р а к т и к у м   п о  н е о р г а н и ч е с к о й   х и м и и .  П о д .  р е д .  Н .  А. 
О стап кеви ча.  М .,  В м сш ая  ш кола,  1987.  —  с.  211.
Raximov.  R.  Anoirganik ximiya.  —  T .,  "O 'qituvchi"  1984.  —  412-b.
R axim ovX.  R.,  Toshev N. A.  M am ajonov A.  M . Anorganik ximiyadan 
praktikum .  —T .,  "O 'qituvchi",  1980.  —  287-b.
Parpiyev  N.  A .,  M uftaqov A.  G.,  R ahim ov  H.  R.  A norganik  kim yo. 
—T.:  "O 'zbekiston”,  2003.  —  428-b.
Э. 
T.  Оганесян.  Н еорган и ч еск ая  хим ия.  —  M .,  В м сш ая  ш кола, 
1984.  -   с.  379.
3 6 5

M U N D A R I J A
UMUMIY QISM
Kim yoviy laboratoriyada tajriba olib borish  tartibi  va
xavfsizlik q o id a la ri.......................................................................................5
L aboratoriyada qo'llaniladigan asbob va id is h la r................................8
G azlar bilan  is h la s h .................................................................................24
ASOSIY QISM
A norganik m oddalam ing asosiy s in fla ri............................................. 28
K islotalarning x o ssalari............................................................................ 37
T u zla r............................................................................................................ 40
K im yoning  asosiy  q o n u n la r i................................................................. 46
Kimyoviy  reaksiyalarning e n e ig e tik a si................................................ 58
K im yoviy  reaksiya tezligi,  kim yoviy m u v o z a n a t..............................69
E ritm a la r......................................................................................................81
E ritm a konsentratsiyasini zichlik orqali  ifo d a la sh ........................... 93
Ideal  eritm alar.  Suyultirilgan eritm alarning xossalari 
100
Elektrolitik dissotsiatsiya  nazariyasi 
104
T uzlar gidrolizi 
117
O ksidlanish-qaytarilish  reaksiyalari 
128
O ksidlanish-qaytarilish  reaksiyalari tenglam alarini 
tuzish usuilari 
136
E ritm a  m uhitini  oksidlanish-qaytarilish  reaksiyasining 
boiishiga t a ’siri 
140
M urakkab oksidlanish-qaytarilish  reaksiyalari 
145
O ksidlovchi va qaytaruvchining ekvivalenti.....................................147
O ksidlanish-qaytarilish  potensiallari 
148 
A tom   tuzilishi  va davriy qonun 
156 
Kim yoviy bog'lanish 
168 
K om pleks b irik m a la r............................................................................. 185
So‘z  b o s h i................................................................................................3
366

V odorod va uning b irik m a la ri............................................................. 198
Suv va vodorod p e ro k s id ....................................................................... 198
I  A guruh e le m e n tla r i............................................................................ 206
VI  B guruh e le m e n tla ri......................................................................... 217
VII  B guruh  elem e n tlari........................................................................ 225
VIII  B guruh  e le m e n tla ri......................................................................233
I  B guruh  e le m e n tla r i............................................................................ 244
II  B  guruh  e le m e n tla r i....................................................................... 253
111.  A guruh elem e n tlari........................................................................ 259
IV A guruh  e le m e n tla ri..........................................................................268
Qalay va  q o 'rg ‘oshin  b irik m alari........................................................ 277
V  A  guruh  ele m e n tla ri........................................................................ 286
Fosfor va  uning  birikm alari 
299 
Mishyak,  surm a,  vismut  b irik m a la ri................................................307
VI  A guruh e le m e n tla ri..........................................................................315
VII  A guruh elem e n tlari........................................................................ 331
Ilovalar 
34 4
367

SOBIRJON  N IG M A TO V ICH   AM IN O V  
RAHIM   ARISTANBEKOV 
HAKIM  RAHM ONOV1CH  TO'XTAYEV 
O H ISTA   SO DIQOVNA  G ‘O FUROVA 
K O M IU O N   A M IN JO N O V IC H   C H lO ‘LPO N O V
U M U M IY   VA  ANORGANIK  KIM YODAN  AMALIY 
M ASH G 'ULOTLAR
Kimyo  fanlari doktori,  professor S .  N . 
Aminov 
tahriri ostida
Toshkent  —  2005 
M uharrirlar  B.  Rustamov,  X.  P o ‘la txo ‘jayev 
Badiiy  m uharrir  U.  Solihov 
K om pyuterda  sahifalovchi  K.  Hamidultayeva 
M usahhih  M.  Usmonova
N ashriyot  raqam i  M - l l l .   C hop  etishga  14.09.2005  yilda  ruxsat  berildi. 
Bichimi  6 0 x 8 4 '/16.  "Tayms"  harfida  terilib,  ofset  usulida  chop  etildi.  Bosma 
tabog‘i  23,0.  N ashr tabog'i  18,14.  300  nusxa.  Buyurtm aN °7.  Bahosi shartnom a 
asosida.
O 'zbekiston  Respublikasi  Fanlar Akademiyasi  "Fan"  nashriyoti:  700047, 
Toshkent,  akadem ik  Yahyo  G ‘ulomov  ko‘chasi,  70.
"Y U N A K S-PR IN T"  M C H J  bosmaxonasida  bosildi.  Toshkent  sh. 
Q oratosh  mavzes

Download 48 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling