Farmatsevtika o‟quv instituti talabalari uchun adabiyoti


Download 2.64 Mb.
Pdf ko'rish
bet39/50
Sana15.12.2019
Hajmi2.64 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   50

 + 2NaNO
3
 
Boshqa  kationlar  bilan  magniy,  vismut,  temir  va  alyuminiy  ionlari  olinsa,  ulardan 
karbonatlar va gidrokarbonatlar hosil qiladi. 
Al
2
(SO
4
)
3
 + 3Na
2
CO
3
 + 3H
2
O = 2Al(OH)
3
 

+ CO
2
 

+ 3Na
2
SO
4
 
 
Hozirgi kunda soda olishning uch xil usuli bor: Leblan, Solvey va elektrolitik usullar. 
 
1.Leblan  usuli.1781  y.  Fransiyalik  olim  Leblan    yaratgan.  Buning  uchun  osh  tuziga 
konsentrlangan sulfat kislota qo‘shiladi: 
2NaCl + H
2
SO
4
 = Na
2
SO
4
 + 2HCl 
Natriy sulfatni ohak  va ko‘mir bilan aralashtirib pechda kuydiriladi. 
2С + Na
2
SO
4
  = Na
2
S + 2CO

Na
2
S + CaCO
3
 = Na
2
CO
3
 + CaS 
 
Olingan HCl xlorid kislota olishiga ketadi. CaS – oltingugurt olish uchun sarflanadi. 
 
Kamchiliklari:Olinadigan moddalar qimmat. Sodaning sifati yaxshi emas. 
 
Solvey  usuli. Suvda kam eriydigan gidrokarbonatlar hosil bo‘lishiga asoslangan. Bunda 
NaCl hamda 
4
НСО
3
 orasidagi reaksiyadan foydalaniladi. 
 
Jarayon  quyidagicha  amalga  oshiriladi.  Kalsiy  va  magniy  ionlaridan  tozalangan  osh 
tuzini  ammiak  bilan  to‘yintirib  СО
2
  yuboriladi.  Shunda  NaНСО
3
  cho‘kmasi  tushadi.  Buni 
filtrlab 
4
Сl ajratib olinadi: 
 NaCl + NH
4
CO
3
 = NaHCO
3

 + NH
4
Cl 
yoki reaksiya: 
NaCl + NH
3
 + CO
2
 + H
2
O = NaHCO
3

 + NH
4
Cl 
 
Agar gidrokarbonat kuydirilsa
 
2NaHCO
3
 = Na
2
CO
3
 + H
2
O + CO
2
 
CO
2
 kalsiy karbonatdan olinadi. 
CaCO
3
 = CaO + CO
2
 
CaO ammiakni regeneratsiya qilishda ishlatiladi. 
 
CaO + H
2
O = Ca(OH)
2
 
 
Ca(OH)
2
 + 2NH
4
Cl = CaCl
2
 + 2NH
3
 + 2H
2

 
Solvey  usuli  bilan  olingan  soda  98,5%  natriy  karbonat,  0,75%  osh  tuzi,  0,03%  natriy 
sulfat tutadi.Bu usulda hozirgi paytda O‘zbekistonda soda ishlab chiqazilmoqda. 
 
3.Elektrolitik  usul.  Buning  uchun  dastlab  osh  tuzining  suvli  eritmasi  elektroliz  qilinib, 
olingan natriy gidroksid СО
2
 bilan to‘yintiriladi. 
NaOH + CO
2
 = NaHCO
3
 
 
Soda  juda  muhim  mahsulot.  U  shisha  olishda,  sovun  ishlab  chiqarishda,  to‘qimachilik 
sanoatida va suvning qattiqligini yo‘qotishda kerak bo‘ladi. 
Ichimlik  sodasi  NaHCO

100  g  suvda  xona  haroratida  7  g  ichimlik  sodasi  eriydi. 
Tibbiyotda  va oziq-ovqat sanoatida ishlatiladi. 
Muhim o‘g‘itlardan biri karbamid hisoblanadi: 
CO
2
 + 2NH
3
 = (NH
2
)
2
CO + H
2


 
 
200 
Suvda  yaxshi  eriydigan  kristall  modda(suyuql.  harorati  132,7
o
S).O‘g‘it  sifatida, 
polimerlar olishda va farmatsevtik preparatlar(veronal, lyuminal) olishda ishlatiladi. 
Yuqorida ko‘rsatilganlardan tashqari COCl
2,
 CCl
4
, COS, CS
2
 va H
2
CS
3
 ma‘lum. 
Uglerod(II)oksid.  Rangsiz gaz, hidi yo‘q, suyuqlanish harorati - 205

S, qaynash harorati 
– 191,5

S. 
U  zaharli  is  gazi  ham  deyiladi.    СO  da  uchlamchi  bog‘  bor,  valent  bog‘  usuliga    ko‘ra 
ikkita juftlashmagan elektronlar hisobiga 2 ta kovalent bog‘ hosil bo‘ladi. СО     С 

 О. Harorat  
va bosim oistida CO o‘yuvchi natriy bilan ta‘sirlashadi va formiatlar hosil qiladi: 
               NaOH + CO = HCOONa 
CO – ancha kuchli qaytaruvchi, ayniqsa yuqori haroratda oksidlanadi. 
CO ga O
2
, Cl
2
 metall oksidlari,  suv bug‘i va oksidlovchilar ta‘sir etadi: 
           2CO + O
2
 = 2CO
2
 
CO nur ishtirokida zaharli modda fosgenga aylanadi: 
            CO + Cl
2
 = COCl
2
 
CO metallarni oksidlaridan qaytaradi:  
 CO + NiO = CO
2
 + Ni 
CO ga suv bug‘i tasir  etganda vodorod hosil bo‘ladi: 
           CO + H
2
O = CO
2
 + H
2
 
CO metallarni tuzlaridan ham qaytarishi mumkin: 
CO + PdCl
2
 + H
2
O = CO
2
 + Pd + 2HCl 
Kuchsiz oksidlovchilik xossasini namoyon qiladi: 

2
 + СО = СН
4
 + Н
2
О 

2
 + СО = СН
3
ОН   ( 300 - 600

S, р – 500 atm.) 
 Disproportsiyalanish: СО + СО = С + СО
2
 
СО – neytral holatdagi metallarga  nisbatan ligand bo‘lishi mumkin. Bunda metallarning 
karbonillari hosil bo‘ladi: [Fe(CO)
5
], [Ni(CO)
4
]. 
 
40- rasm. Temir va nikel karbonillarining tuzilishi. 
 
СО  –  bo‘yoq  moddalar  bilan  birikadi:  shuning  uchun  qondagi  gemoglobin  tarkibidagi  
kislorodni  eritish xossasini yo‘qotadi, organizm СО bilan nafas olsa zaharlanadi. 
Laboratoriyada  is  gazi  chumoli  kislotasiga  konsentrlangan  Н
2
SO

ta‘sir  ettirib  olinadi:   
HCOOH = CO + H
2

K
4

Fe(CN)
6

 + 6H
2
SO

+ 6H
2
O = 2K
2
SO

+ FeSO

+ 3(NH
4
)
2
SO

+ 6CO  
 
Sanoatda СO generator gazi, suv gazi va aralash gazlardan olinadi: 
1.Generator gazi.  Toshko‘mir chala yonganda hosil bo‘ladi.  
25% СО, 70% N
2
, 4% CO
2
 qolganlari CH
4
, H
2
, O
2
.Q= 3347 – 4602, kJ/m
3
 
         2.Suv gazi. Qizib turgan cho‘g‘ ko‘mir ustidan suv bug‘i o‘tkazib olinadi: 
С + Н
2
О = СО + Н

СО + Н
2
О = СО
2
 + Н
2
       
           3.Aralash gaz.  Bir paytning o‘zida cho‘g‘ holdagi ko‘mirning ustidan havo va suv bug‘i 
o‘tkazib olinadi: 
Tarkibi: 30 % СО, 15 % Н
2
, 5 % СО
2
, 50 % N
2
.  Q=5440 kJ/mol. 

 
 
201 
 
СО asosida chumoli kislotasi, fosgen, metanol, sun‘iy benzin olinadi. 
       Sian va uning birikmalar yoki disian:  C=N-N=C 
Disian. Disian  rangsiz gaz( suyuql.harorati -34,4
o
S), achchiq bodom hidiga o‘xshaydi, 
zaharli.  U odatdagi bosimda -20,5
o
S da suyqlikka o‘tadi. Suvda, efirda, spirtlarda yaxshi eriydi. 
Yuqori haroratda uglerod va azotning o‘zaro ta‘siridan olinadi: 
              2C+N
2
=(CN)
2
 
350-450
o
S da simob sianidni parchalanganda ham hosil bo‘ladi:  
           Hg(CN)
2
=Hg+(CN)
2
 
Disian termik jihatdan ancha barqaror. Disian gidrolizlanganda sianid va sianat kislotalar 
hosil bo‘ladi: 
           (CN)
2
+H
2
O=HCN+HCNO 
Disian gidrolizlanishining oxirgi mahsuloti ammoniy oksalat hisoblanadi: 
           (CN)
2
+4H
2
O=(NH
4
)
2
C
2
O
4
 
Agar disianga ishqorlar ta‘sir ettirilsa sianidlar sianatlar hosil bo‘ladi: 
         (CN)
2
+2NaOH=NaCN+NaCNO 
Kimyoviy jihatdan u qaytaruvchi: 
(CN)
2
 + Cl
2
 = 2CNCl         Cl
2
     yoki  KMnO
4
, Вr
2
 
va oksidlovchi  Н
2
 + (CN)
2
  = 2НCN 
                        2Nа + (CN)
2
 = 2NаСN 
       Sianid kislota. Sianid kislotasi   -    НCN  rangsiz    (suyuql.harorati -13,3 
o
S), oson 
harakatlanuvchan,   achchiq  bodom hidiga ega, rangsiz suyuqlik, kuchli zahar. Molekula 
chiziqsimon tuzilishga ega va unga ikkita tautomer izomer to‘g‘ri keladi: 
                           H-C 

  N   ↔        H- N= C 
Azotning elektromanfiyligi yuqori bo‘lgani uchun, kovalent bog‘ uni tarafiga surilgan. 
       НCN ↔ Н
+
 + CN
-
 kuchsiz elektrolit. K=7,9
*
10
-10
 . 
НCN suv bilan reaksiyaga kirishib, ammoniy formiat hosil qiladi: 
НCN + 2Н
2
О = НСООNН
4
 
НCN  va uning tuzlari qaytaruvchi: 
КCN + Сl
2
 + 2КОН = КCNО + 2КСl + Н
2
О 
КCN + S = KCNS 
Sianidlar ichida natriy sianid ko‘p ishlatiladi. Uni olish uchun kalsiy sianamididga ko‘mir 
va soda  qo‘shib suyqlantiriladi: 
            CaCN
2
+C+Na
2
CO
3
=2NaCN+CaCO
3
 
Laboratoriyada    sianid  kislota  olish  uchun  esa  bariy  oksidiga  ko‘mir  va  azot  qo‘shib 
qizdiriladi:           
                 3C + N
2
 + BaO = CO + Ba(CN)
2
 
          Hosil bo‘lgan bariy sianidga kuchli kislota qo‘shiladi:  
               Ba(CN)
2
 + H
2
SO
4
 = 2HCN+BaSO
4

 
Texnikada sianid kislota  is gaziga ammiak ta‘sir ettirish orqali  olinadi: 
                CO + NH
3
 = HCN + H
2

KCN  va    NaCN  eruvchan  tuzlar  bo‘lib ular, kumush va oltin olishda ishlatiladi. 
CN
-
  ioni kompleks birikmalar olishda ligand hisoblanadi va uning kompleks birikmalari:  
K

Ag(CN)
2

,  K
3

Fe(CN)
6

,  K
4

Fe(CN)
6


          Sianat kislota. Sianat kislota yoki qaldiroq kislota nomi bilan mashur. HCNО  birikmalari 
sianatlar (k=1,2
*
10
-4
) deyiladi. Uning ikkita tautomer izomeri mavjud:                                          
..                     ..      
                                 H-O-C 

  N   ↔        H- N= C=O 
         Sianat kislota tuzlaridan Hg(CNO)
2
 detonator sifatida ishlatiladi. Sianatlar zaharli moddalar 
qishloq xo‘jaligida zararkunandalarga qarshi foydalaniladi. 

 
 
202 
Rodanid kislotasi.Rodanid kislotasi (HCNS)   – H- S-C

N, yog‘simon, suv bilan yaxshi 
aralashadigan, kuchli kislota (K=0,14).  Rangsiz moysimon suyuqlik (suyuql.harorati 5 
o
S) faqat 
eritmada mavjud bo‘ladi.  
Agar  ammiakka  uglerod(IY)  sulfid  ta‘sir  ettirilsa  rodanid  kislotaning  ammoniyli  tuzlari 
hosil bo‘ladi: 
        2NH
3
+CS
2
=NH
4
CNS+H
2

Rodanid  tuzlari:  KCNS,  NaCNS,  NH
4
CNS.  Rodanidlar  olish  uchun  sianidlarga 
oltingugurt qo‘shib suyuqlantiriladi: 
       KCN + S = KCNS 
Analitik  kimyoda  Fe
3+
  ionini  ochish  uchun  ishlatiladi  bunda  to‘q  qizil  cho‘kma  hosil 
bo‘ladi:  
 Fe
+3
 + 3CNS 
-
 = Fe(CNS)
3
 

    
Simob rodanidi -Hg(CNS)
2
.  Simob rodanidi simob nitratiga  rodanidlar qo‘shib olinadi 
va ularni tozalash  uchun efirda yuviladi: 
Hg(NO
3
)
2
 + 2KCNS = Hg(CNS)
2

 + 2KNO
3
      
Hg(CNS)
2
-  fira‘vn  iloni  deyiladi.  Bu  modda  yonganida    gazlar  hosil  bo‘lib  kengayish 
oqibatida ilon hosil b‘lishi kuzatiladi: 
2Hg(CNS)
2
+9O
2
= 2HgO+4CO
2
+2N
2
+4SO
2
 
               2 N
-3
     -6e          

N
2
   }     4    2 
                 2S
-2
    -12e        

2S
+4
             
                O
2  
+   4e      

2O
-2
            18    9 
 
  Sianamid  kislota.Agar  kalsiy  karbidiga  azot  ta‘sir  ettirilsa    kalsiy  sianamid  hosil 
bo‘ladi: 
                СаС
2
 + N
2
 = СаCN
2
 + С 
Bu  birikmaning  kislotasi  sianamid  kislota-  H
2
CN
2
  rangsiz  kristall  modda,  suvda  yaxshi 
eriydi va quyidagi holatlarda uchraydi:                                              
           H-N=C=N-H     

      H
2
N-C


Bu birikma suv bilan ta‘sirlashib : 
 H
2
CN
2
+3H
2
O= 2NH
3
+H
2
CO
3
 
Uglerodnong tibbiyotdagi ahamiyati. Uglerodning juda ko‘p birikmalar hosil qila olish  
qobiliyati  tufayli  turli tuman hayvonot va o‘simlik dunyosi mavjuddir. Uglerodning, vodorod, 
kislorod,  azot,  fosfor  va  oltingugurt  bilan  hosil  qilgan  birikmalari  tirik  biologik  to‘qimalarning 
asosini  tashkil  etadi.  Ular  tirik  tananing  asosiy  massasini  tashkil  qiladi.  Kishi  tanasining  16  kg 
ugleroddan iboratdir  (70 kg). Havo tarkibidagi  uglerodning miqdori 0,03  % dan iborat  bo‘lib u 
10% dan ortsa , inson halok bo‘ladi. 
Kishi zaharlanganda , nafas olish markazi shikastlanganda va behush holatida  bo‘lganida  
karbonat angidridning  kislorod bilan aralashmasi(karbogen) ingalyatsiya sifatida ishlatiladi. 
 Uglerod (II) oksid – is gazi, kuchli zahar bo‘lib, nafas olganda qondagi gemoglobin bilan 
birikadi va karboksogemoglobin hosil qiladi. Buning natijasida gemoglobinning kislorod tashish 
xususiyati yo‘qoladi. Havoda 1% CO bo‘lsa, u o‘limga olib keladi. 
Sianid  kislota  ham  kuchli  zahar  bo‘lib,  uning  O,O5  g  miqdori  insonni  o‘ldiradi.  Uning 
tuzlari  ham  zaharlidir.  U  to‘qimaning  oksidlovchi  fermentlari  bilan  birikadi,  chunki  to‘qima 
fermenti tarkibida uch valentli temir bo‘lib, u sianid ioni bilan katalitik faol bo‘lmagan kompleks 
birikma  hosil  qiladi.  Bu  esa  to‘qimalarning  o‘z  navbatida  ishdan  chiqishiga  va  zaharlanishiga 
olib  keladi.  Sianidlar  oz  miqdorda  ba‘zidanaklarning  mag‘zida  ham  uchraydi,  masalan,  achiq 
bodom, olxo‘ri, olcha va shaftoli danaklarining mag‘izida  bor. 
NaHCO
3
  bekarbon  tabletkasining  tarkibiga  kirib  spazmolitik,  og‘riq  qoldiruvchi  va 
oshqozondagi erkin kislotalarning neytrallash xususiyatiga ega. 
 
                                           
                                          23.2. Kremniy 

 
 
203 
 
Tabiatda  uchrashi.  Yer  po‘slog‘ida  eng  ko‘p  tarqalgan  element.  Kremniy  (IV)oksidi 
yoki silikat angidrid SiO
2
  holatida uchraydi. Bundan tashqari silikatlar ham juda keng tarqalgan. 
NaAlSi
2
O
8 
–  albast,  KAlSi
3
O
8
  –  ortoklaz,  NaAlSiO
4
  –  nefelin,  Al
2
O
3
·2SiO
2
·2H
2
O–  kaolin, 
Mg
3
Si
2
O
7
·2H
2
O – asbest, n SiO
2
-kvars  va boshqalar. 
           Tabiatda kremniyning uchta barqaror izotoplari uchraydi: 
14
28
Si  (92,27%), 
14
29
S I (4,68%) 
va  
14
30
Si (3,5%). 
 
 Fizik xossalari. Kremniy ikkita  allotropik shakl o‘zgarish holatida uchraydi:  kristall va 
amorf.    Kristall  kremniy    to‘q  kulrang    yaltiroq  modda  oktaedrik  kristallar  hosil  qiladi(suyuql. 
harorati    1423

S),  elektr  tokini  o‘tkazadi.  Amorf  kremniy  qo‘ng‘ir  kukun,  kimyoviy  jihatdan 
faolroq. 
          Olinishi. Agar qum magniy bilan suyqlantirilsa qo‘ng‘ir amorf kukun olinadi: 
                                            SiO
2
+2Mg=2MgO+Si 
         Agar SiCl
4
  rux bilan qizdirilganda ham kremniy hosil boladi: 
                                           SiCl
4
+2Zn=2ZnCl
2
+Si 
         Toza  kremniy  olish  uchun  kremniyga  xlor  ta‘sir  ettirilib  avval  SiCl
4
  olinib  va  undan 
vodorod bilan qaytarib kremniyga aylantiriladi: 
                                         SiCl
4
+2H
2
=Si+4HCl  
 
Kimyoviy  xossalari:  kuchli  oksidlovchi,  galogenlar,  O
2
,  S  bilan  kremniy  qaytaruvchi, 
lekin metallar bilan oksidlovchidir. 
         Kremniy  va  kislorod  orasidagi  o‘zaro  ta‘sir  600-700
o
S  haroratda  sodir  bo‘lib  kislorod 
miqdoriga qarab SiO yoki SiO
2
 hosil bo‘ladi: 
                    2Si+O
2
=2SiO                                   Si+O
2
=SiO
2
 
         Amorf kremniy ftor bilan xona sharoitida ta‘sirlashadi va  kremniy(IY) ftoridni hosil qiladi: 
                 
Si + 2F
2
 = SiF
4
 
        Olingan kremniy (IY) ftorid o‘tkir hidli rangsiz gaz hisoblanadi. 
          Kremniy  va  xlor  orasidagi  reaksiya  400 
o
S  haroratda  amalga  oshadi  va  bunda    kremniy 
(IY) xlorid (rangsiz, tiniq suyuqlik ) hosil boladi: 
 
                   Si + 2Cl
2
 = SiCl

        
   Anchagina  yuqori  haroratda  (1000
o
S)  kremniy  azot  bilan  ta‘sirlashganda  kremniy  nitrid 
olinadi: 
   
 
 
        
3Si + 2N
2
 = Si
3
N
4
  
         Kremniyning bor bilan ta‘siri ham yuqori haroratda amalga oshib, turli tarkibli birikmalar :  
SiB
3
   SiB 
6
  olinadi. Kremniy bilan uglerod (2000
o
S) o‘zaro ta‘sirlashib SiC( korborund) hosil 
qiladi.  SiC d=3,17 qattiqligi jihatidan olmosga yaqin, uning suyuql. harorati 1830

S. 
        Kremniy ishqorlarning suyultirilgan eritmalari bilan ta‘sirlashib  silikatlar hosil qiladi ba bu 
reaksiyada vodorod ajraladi: 
 
         Si + 2NaOH + H
2
O = Na
2
SiO
3
 + 2H
2

 
       Kremniy  faqat ftorid kislotasida erib, boshqa kislotalarda erimaydi: 
                   3Si+4HNO
3
+18HF=3H
2
[SiF
6
]+4NO

+8H
2

 Bunda  H
2
[SiF
6
]    vodorod  geksaftorosilikat  kislotasi  hosil  bo‘ladi  u  faqat  eritmada  mavjud 
bo‘ladi. 
           Silitsidlar. Metallarning kremniy  bilan hosil qilgan  birikmalari ular karbidlardan tubdan 
farq qiladi. Silitsidlar bog‘lanish ionli-kovalentdan metallgacha o‘zgaradi. Kremniyning metallar 
bilan ta‘sirida kremniy oksidlovchi bo‘ladi: 
 
 
                  
2Mg + Si = Mg
2
Si 
        Shunga  o‘xshash  silitsidlar  Ca,  Fe,  Cu,  Bi  bilan  olingan.  Silitsidlar  kislotalar  va  yuqori 
haroratga  chidamli,  shuning  uchun  ular  ana  shu  maqsadlarda  ishlatiladi.  Ba‘zi  bir  silitsidlar 
o‘zgaruvchan  tarkibga  ega:  Mo
3
Si,  MoSi,  MoSi
2
  bu  birikmalardan  valentlikni  bilib  bo‘lmaydi. 
Ayniqsa  d-elementlar  karbidlari  qiyin  suyuqlanuvchan  moddalarga  kiradi:  WSi
2
(2165
o
S), 
MoSi
2
(2050
o
S), V
5
Si

(2150
o
S), Ti
5
Si
3
(2120
o
S). 
         Anchagina yuqori haroratda  kremniyga suv ta‘sir etadi: 
                                Si+3H
2
O=H
2
SiO
3
+2H
2

 

 
 
204 
        Kremniyning  vodorodli  birikmalari.  Silanlar  tarkibi  Si
n
H
2n+2 
.  Ular  silanlar  deyiladi  va 
tarkibi  jihatdan  uglevodorodlarga  o‘xshab  ketadi.  Agar  C-C  bog‘ning  bog‘lanish  energiyasi 
347,69  kJ/mol  ni  tashkil  etsa,  Si-Si  bog‘ining  bog‘lanish  energiyasi  174,56  kJ/mol  ni  tashkil 
etadi. Shuning uchun ham silanlar beqarorroq. 
         Agar silitsidlarga suv yoki kislotalar ta‘sir ettirilsa ulardan silan hosil bo‘lishi kuzatiladi: 
                       Ca
2
Si+4HCl=2CaCl
2
+SiH
4

   
 
SiH
4
 badbo‘y hidli gaz modda bo‘lib . issiq ta‘siriga chidamsiz: 
                                      SiH
4
=Si+2H
2
  
         Silanning yonishidan SiO
2
 va suv hosil boladi: 
 

Download 2.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   50
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling