Farxod rajabov


Download 6.24 Mb.
Pdf ko'rish
bet24/29
Sana15.12.2019
Hajmi6.24 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

^ ¡(*)= [ci^ 1(Jc)+c2>'
2
(Jf)] 
=cly[(x)+c2y 2(x);
 
Bular va (3) dan: 
cly ’l (x)+c2y 2  (x)+P(x)[cly ’l (x)+c2y ' 2 (x)j  +q(x)\c]y l (x)+c2y 2 {x)j=
232

= c, v'(x) + P(x)cxy \ (x) + q(x)cxy x (x) + c2y 2 (x) + P(x)c2y'2 (x) + q(x)c2y 2 (x) =
cx |V ( x )  + P{x)y\(x) + q(x)y, (x)] + c2 \_y"2 (x) + P(x)y'2(x) + q(x)y2(x )]; 
ga  ega  bo'lam iz,  (5)  munosabatga  asosan,
[ c{y x (x)+ c:^ 2(.v)]  + P(x) ■
 [ c j t (x)+c,.y2 (x)]  + q(x) [cxy x (x)+c2y 2 (x)] = 0; 
bo'ladi.
Bu  esa  c 1j ,( x )  + c,> ',(x)  ning  (3)  tenglamaning  yechimi  ekanini 
bildiradi.  Demak,  y(x) = c xy x{x) + c^y^(x)  yechim  berilgan:
/  + P{x)y  + q( x) y  = 0, 
tenglamaning  umumiy  yechimi  bo'ladi.  Ikkinchi  tartibli
/  + P(x)y' + q{x)y = f { x ) ,  
(6)
tenglamaning  umumiy  yechimi  haqida  ushbu  teorema  o ‘rinli.
2-teorema.  (6)  tenglamaning  umumiy  yechimi,  shu  tenglama  xu- 
susiy  yechimi  bilan  (3)  tenglamaning  umumiy  yechimi  yig‘indisiga  teng 
bo'ladi.
y  umum 
y
 um birjins 
^   ,
bu  yerda    -   (6)  tenglamaning  xususiy  yechimi  y ’ + Pix)y  +q{x)y=fix)
tenglamani  y x=xu  = y 0 ,  y \ x 0) = 90  shartni  qanoatlantiruvchi  yechimini 
izlash  masalasi  Koshi  masalasi  deyiladi.
2.2.  0 ‘zgarmas  koeffitsientli  ikkinchi 
tartibli  bir  jinsli  chiziqli  tenglamalar.
Ikkinchi  tartibli  bir  jinsli  chiziqli  tenglama
/  + Py' + qy = 0; 
(7)
berilgan  bo'lsin,  bunda 
P  va  q  o ‘zgarmas  haqiqiy  sonlar.
Oldingi  temadagi  isbot  qilingan  teoremaga  asosan,  bu  tenglamaning 
umumiy  integralini  topish  uchun  uning  ikkita  chiziqli  erkli  xususiy 
yechimini  topamiz.
Xususiy  yechimlarini
y  = e tx 
(8)
(bunda  k = const)  ko'rinishida  izlaymiz,  bu  holda  /  keb , /  = k 2e ^ .
Bularni  (7)  tenglam aga  qo'ysak,  tenglam a  e b i k 2  + p k  + q) = 0 
ko'rinishni  oladi.  Ammo 
bo'lgani  uchun
k 2  + p k  + q = 0. 
(9)
Demak,  k  (9)  tenglamani  qanoatlantirsa,  u  holda 
(7)  tengla-
233

maning  yechimi  bo'ladi.  (9)  tenglama  (7)  tenglamaning  xarakteristik 
tenglamasi  deyiladi.
Xarakteristik  tenglama  ikkita  ildizi  bo'lgan  kvadrat  tenglamadir,  bu
ildizlami 
k t  va  k
2
  bilan  belgilaymiz.
Bunda  quyidagi  hollar  bo'lishi  mumkin:
a) 
к ,  va  к ,  -   haqiqiy  bir-biriga  teng  bo'lmagan  sonlar  ( Аг,  Ф k 2);
b) 
к,  va  k
2
  -   kompleks  sonlar;
d) 
k x  va  k
2
  —  haqiqiy  va  bir-biriga  teng  sonlar  ( 
= k2).
Bu  hollami  ayrim-ayrim  qaraymiz.
a)  xarakteristik  tenglamaning  ildizlari  haqiqiy  va  har  xil 
( k t * k 2) 
bo'lgan  hoi:
Bu  holda 
7 1
= е* ‘лг; 
у
2
= е кг*\  funksiyalar xususiy yechimlar bo'ladi.
y 2  ek2x 
( k . - k . ) x  
Bu  yechimlar  —  = “F7 = e 
* const
  bo'lgani  uchun  chiziqli  erkli
У\ 
e
  1
bo'ladi.
Demak,  umumiy  integral
y  = c ¿ k'x +c
2
ek'x 
(
10
)
ko'rinishda  bo'ladi.
Misol. 
y" + 3y' + 2 y = 0  tenglamaning  umumiy  integrali  topilsin. 
Tenglamaning  xarakteristik  tenglamasini  tuzib  ildizlarini  topamiz.
k
2
 + 3k + 2 = 0  k { = - 2 ,   k 2 = - 1.  Ildizlar  haqiqiy  har  xil  demak, 
umumiy  integral
у  = cxe~lx + c
2
e~x
b)  xarakteristik  tenglamaning  ildizlari  kompleks,  qo'shm a
k x= a  + iß;  k
2
= a - i ß .
Bu  yerda
« = - f ;  
;
Xususiy  yechimlami  quyidagi  shaklda  yozish  mumkin:

Bu  ifodaga  ushbu  e"p  = cos 
<3
 + / sin#?.
Eyler  formulasini  tadbiq  qilib,  uni  quyidagicha  yozamiz:
V,  - e°' co s(5x + ie'" sin (3x\  y-,  = e a' cos (5x -  i e sin / 3 x
M a’lumki,  bir jinsli  tenglama  yechimlarining  chiziqli  kombinatsiyasi 
ham  tenglamaning  yechimi  b o iad i.  Shuning  uchun  quyidagi
y t  = 
* '   2  = e ax cos f3x;  y 2  = 
-  y 1  = e a* sin f ix  ;
funksiyalar  ham  tenglamaning  yechimlari  bo ‘ladi.  Ular  chiziqli  erkli, 
chunki
3
L -  ctgflx *  const
y 
2
Demak,  y t, y 2  funksiyalar  (7)  tenglamaning  yechimlarining  funda­
mental  sistemasini  tashkil  etadi.  Shunday  qilib,  bu  funksiyalaming chiziqli 
kombinatsiyasi
y  = e arx(cl -cos/3x + c 2 -sin/3x); 
(11)
berilgan  tenglamaning  umumiy  yechimini  beradi.
Misol.  Ushbu  y" + 4y ’ + 5^ = 0  tenglamani  umumiy  yechimini  toping. 
Yechish.  y" + 4y' + Sy = 0  differensial  tenglama  uchun  xarakteristik 
tenglama  k 2  + 4it + 5 = 0  bo‘ladi.
Uning  ildizlari  k x = - 2 - i \ k 2 = - 2  + r,  a  = - 2;  (3 = 1.
Yechimlarning  fundamental  sistemasi:  y x = e~2jr  cosx;  y 2 =e~~xsinx 
Berilgan  differensial  tenglamaning  umumiy  yechimi: 
y x  = e _
2
T(c l  -cosx + c,  sinx);
(
11
)  yechimning  muhim  xususiy  holi  xarakteristik  tenglama  ildizlar- 
ining  sof  mavhum  sonlardan  iborat  bo'lgan  holidir.
Bu  (7)  tenglama  p= 0  bo'lgan  holda  o'rinli.
y" + qy = 0; 
(12)
xarakteristik  tenglamasini  tuzamiz.
k 2  + q  = 0;  q >  0; 
k K2=±i' ! q =±f t   a  = 0  bo‘lsa  (
11
)  tenglama  quyidagi  ko'rinishni  oladi:
 = c,  
 cos/3x + c 2  sin /? x  
(13)
d)  xarakteristik  tenglamaning  ildizlari  haqiqiy  va  teng  (karrali)
= k 2  = -  y ;  bitta  xususiy  yechim  y t  = e i'x  yuqoridagi  mulohazalar 
asosida  hosil  qilinadi.
235

e k'-x
  funksiya  ikkinchi  xususiy  yechim  sifatida  qaralishi  mumkin 
emas,  chunki  e *-T = e k,x .
Shunday  xususiy  yechim  topish  kerakki,  u  birinchi  yechim  y x = e i,x
bilan  chiziqli  erkli  bo'lsin.  Ikkinchi  yechim  y 2  ~ x e k]X  funksiya  bo'lishi 
mumkinligini  ko'rsataylik.
У i  _ xe  '  _
и  y
,  bilan  chiziqli  erkli,  chunki  ~  _  
~ x
 * const.
Endi  y  = xek'x  funksiya  (7)  tenglamani  qanoatlantirishini  tekshirish 
qoldi.  Uni  ikki  marta  differensiallaymiz:
ÿ 2 = e k'*{\ + k xx);  y \ = e k' \ k ¡ x  + 2k,); 
y „  y'2,  y n
2—lami  berilgan  (7)  tenglamaga  q o ‘yamiz: 
e k'*
 [(Æ,2* + 2kx) + p {\ + &,*) + qxJ = 0. 
Qo'shiluvchilami  qayta  guruhlaymiz  va  e k>* ^ о  qisqartiramiz:
x(kf
 + p k ,  + q) + (2Æ,  + p )  = 0; 
(14)
k t  -
  xarakteristik  tenglamaning  ildizi  boigani  uchun  birinchi  qavs 
aynan  nolga  teng,  ya’ni
kxx
 + p k x + q = 0;

p
k x
  -karrali  ildiz,  ya’ni  k {  = k 2  = - —  yoki  2kx - - p   bo'lgani  uchun
(14)  dagi  ikkinchi  qavs  ham  aynan  nolga  teng,  ya’ni  2kx+ p  = 0.
Demak,  y 2 = x e kl*  funksiya  (1)  tenglamaning  yechimi  bo‘ladi  va 
У]  = e k,x
  bilan  chiziqli  erkli.  Shunday  qilib,  y ¡ = e k'x  va  y 2  = xekl* 
yechimlar  (7)  tenglama  yechimlarining  fundamental  sistemasini  tashkil 
etadi.
Demak,  bu  funksiyalaming  chiziqli  kombinatsiyasini  tashkil  etadi.
y  = c]y l  + c2y 2  = 
е к'*(сх 
+ c 2x);
 
(15)
(1)  tenglamaning  umumiy  yechimini  beradi.
Misol.  Ushbu  y" + 4 ÿ  + Ay = 0  tenglamaning  umumiy  integrali 
topilsin.  Berilgan  tenglamaning  xarakteristik  tenglamasini  tuzamiz. 
Xarakteristik  tenglama  k 2 + 4k + 4 = 0  ko'rinishda  bo'ladi.  Uning  il-
dizlari:  k { = k 2 = - 2 .
236

Fundam ental  yechim lar  sistem asi 
y,  = e
  2v  va 
y 2  = xe  2x
;
DifFerensial  tenglam aning  um um iy  yechim i  quyidagi  ko'rinishda 
b o ia d i:
y = e~2x( c]
 
+
c
; .
y
).
2.3.  Bir  jinslimas  tenglamani  kvazi 
ko‘phad  hoi  uchun  xususiy  yechimi.
Bizga  oldingi  2.1-m avzudagi  2-teorem adan  m a’lumki,
y" +  P(x)y'  + q( x) y = f ( x ) ;
 
(16)
bir  jinslim as  tenglam aning  yechim i  (16)  tenglam aga  m os
/  + 
P( x) y
  + 
q{x)y
 = 0; 
(17)
bir  jinsli  tenglam a  um um iy  yechim i  bilan  bir  jinslim as  tenglam aning 
bitta  xususiy  yechim i  yig'indisidan  iborat.  Bir jinsli  tenglam aning  umumiy 
yechim ini  topishni  ko'rib  o'tdik.  (16)  tenglam aning  xususiy  yechim ini 
topishni  qaraymiz.
Biz  differensial  tenglam ani  texnikada  ko‘p  qo'llaniladigan  ya’ni  o ‘ng 
tom on i  kvazi  ko‘phad  bo'lgan  bir jinslim as  tenglam ani  xususiy  yechim ini 
topishni  k o ‘ramiz.
Aytaylik, 
f ( x )  =  Pn( x ) e rx
  bo'lsin.  Bu  holda  (16)  tenglam aning 
xususiy  yechim ini  quyidagi  uchta  ko'rinishdan  biri  shaklida  izlaymiz:
a)  agar 
y
  xarakteristik  tenglam a  ildizlari 
va 
k
,  lam i  bittasiga 
ham   teng  b o ‘lm asa,xususiy  yechim  
y i(x) = Qm( x) yer *
  k o ‘rinishda  izla- 
nadi;  bu  yerda 
Q,„(x)~
  n o m a ’lum   koeffitsientli 


  tartibli  ko'phad.
b)  agar 
y
  xarakteristik  tenglam a  ildizlari 
k x
  va 
k
,  lardan  biriga 
teng  bo'lsa,  u  holda  yechim ni 
y i(x) = xQm( x) yerx
  ko'rinishda  izlaym iz.
d) 
agar 
y
  xarakteristik  tenglam aning  karrali  ildizi 
k
  ga  teng  b o is a , 
u  holda  yechim ni 
y x(x) = x 2Qm( x) ye rx
  ko'rinishda  izlaym iz;
Bularga  m isollar  keltirib, 
Qm( x
)  ko'phadni  n om a’lum   koeffitsient- 
larini  topishni  ko'rsatamiz.
l-m is o l. 
y ”
 + 
5 y ’ - b y  =
  13  tenglam aning  um um iy  yechim ini  toping.
Y ech ish . 
k 2  + S k - 6  
0 
x a ra k te ristik   te n g la m a n in g   ild iz la r i 
A",  = —
6

=  I  .  Bu  holda  bir  jinsli  tenglam aning  um um iy  yechim i 
y = c le x  +c^e~bx
  bo'ladi.  Berilgan  bir  jinslim as  tenglam ani  o ‘ng  to - 
m onini  nol  ko'rsatkichli  kvazi  ko'phad  deb  qarash  m um kin,  ya’ni 
R
0
( x ) e ox =  
13
e OA: =  l3.
Shu  sababli  xususiy  yechim ni 
y( x)  -  Q0(x) = 
A0 
ko'rinishda  izlaymiz. 
A0 
-n o m a ’lum  koeffitsient.  Bu  yech im n i  berilgan  tenglam aga  qo'yam iz:
- 6
 
A0 =  
13.
237

Bundan  A0=   — .  Shunday  qilib,  berilgan  tenglamani  umumiy
6
13
yechimi  y = y +   y   ya’ni  y = c , e x +c 2e~ 6 x - —  bo'ladi.
2-misoI.  y ” — y ' — 2y=14x2—3x+l  tenglamaning  umumiy  yechimini 
toping.
Yechish.  Dastlab  berilgan  tenglamaga  mos  bir jinsli  y ” -  y' —2y=   0 
tenglamaning umumiy yechimini topamiz.  k2~ k —2=0 xarakteristik teng­
lamaning  ildizlari  k = —\  va  k =  2  bo'lgani  uchun  umumiy  yechim
y = c l e ~x  + c2 e 2x
  bo'ladi.
Berilgan tenglamaning o‘ng tomoni  ikkinchi  darajali  ko'phad bo'lgani 
uchun,  uning  xususiy  yechimini  ikkinchi  darajali  ko'phad  shaklida 
izlaymiz,  ya’ni
y  =   Ax2  +  Bx  +  C.
Bu  ifodani  differensiallab  quyidagilami  topamiz  va  berilgan  teng­
lamaga  qo'yamiz.  y'  =  2Ax  +B;  y"  =  2A;
2A  —  2Ax  —  B  —  2Ax2  -   2Bx  -   2C
  =  14x2  -   3x  +  1. 
yoki  ~2Ax2  - ( 2 A  +  2B)x  +  (2A  -   B  -   2 Q   =  14x2  -   3x  +  1.
Bundan  A,B,C  koeffitsientlarni  topish  uchun  tubandagi  sistemani 
tuzamiz:
- 2 / 4 = 1 4 ;
— (2/4 + 2 5 )  = —3;
2 A - B - 2
C=1  .
-1 7  
1
Bu  sistemani  yechsak:  A=—7;  B= —  \  C = - 3 - .
17 
1
Demak,  y  = - l x 2 -----x - 3 - .
*
 

4
Berilgan  tenglamaning  umumiy  yechimi  quyidagicha  bo‘ladi.
17 
„  1
y  = c , e - x + c 2e 2
x
- 7
x
2-
j x
- 3 - .
3-misol.  y" + y' =3xJ-5  tenglamaning  umumiy  yechimini  toping.
Yechish.  Dastlab berilgan tenglamaga  mos bir jinsli  y" + y' =0  teng­
lamaning  umumiy  yechimini  topamiz.  ¿t2+Ai=0  xarakteristik  tenglama­
ning ildizlari  &,=0 va  k = —1  bo'lgani uchun  umumiy yechim  y=cl+c2e~x 
ko'rinishda  bo'ladi.
Berilgan  tenglamaning  o‘ng  tomoni  ikkinchi  darajali  ko‘phad.  Xa­
rakteristik  tenglamani  bitta  ildizi  nol  bo'lganligi  sababli  bir  jinslimas 
tenglamaning  xususiy  yechimini  y  =x(Ax2+Bx+C)  ko‘rinishda  izlaymiz.
238

Bu  ifodani  difTerensiallab  berilgan  tenglam aga  qo'yam iz: 
y = 3 A x 2 + 2 B x + C ,  
y ' = 6 A x  + 2 B ;
6 Ax + 2  B+
  3 
A x 1+ 2   Bx +
  C =   3  x
2
 — 5  ;
yoki
3Ax2+ ( 6 A + 2 B ) x + ( 2 B  + C) = 3 x 2~5.  
x
  o ‘zgaruvchining  bir  xil  k o ‘rsatkichlari  oldidagi  koeffitsientlarni 
tenglashtirib  quyidagi  sistem aga  ega  bo'lamiz:

3/1 =  3;

6A + 2 B = 0 \
[ 2  B + C = ~ 5 .
Sistem ani  yechib 
A,  B,  C
  lam i  topam iz. 
A =
 1, 
B = —
3,  C= 1;  shun- 
day  qilib  xususiy  yechim  
y  =x{x2—
3jc+1)  ko'rinishda  b o ‘ladi.
Berilgan  tenglam aning  um um iy  yechim i 
y =c x+ci e ~x
 
+ x (x
2
- 3 x + l ) .
4-misol.
  y -
5
y - 6 y = 7 e 3x  tenglamaning  umumiy  yechimini  toping.
Yechish. 
Dastlab 
y" ~5 y  —
 6 y= 0  bir  jinsli  tenglam aning  um um iy 
yechimini  topamiz. 
k2—5k—6=0
  xarakteristik  tenglamaning  ildizlari 
k = ~
 
1
va 
k =
 
6
  boMganligi  sababli  uning  umumiy  yechimi 
y = c t 
e ~x
 + c
2
g
6
x  bo‘ladi.
Berilgan  bir jinslim as  tenglam ani  o ‘ng  tom oni  ko‘rsatkichli  funksiya 
Y =
 
3  ga  teng  b o ‘lib,  xarakteristik  tenglam a  ildizlarini  bittasi  ham   unga

Y
teng  em as.  Shuning  uchun  uni 
y  = Ae
 
ko‘rinishda  izlaym iz.  Bu 
ifodani  differensiallab, 
y,  y ' ,  y'
 
larni  berilgan  tenglam aga  qo'yib  A 
koeffltsientni  hisoblaym iz:
Ae^x ' 15 Ae^x 
Ae^x
 =7 Ae^x >  ~ ^ A = 1 \   A = ~ y ^ -

i x
Bundan  xususiy  yechim  
^   =
 
6
a  ten
8
-  Berilgan  tenglam a­
ning  um um iy  yechim i  esa  tubandagi  ko'rinishida  b o ‘ladi:

3
*
y= c t e ~x + c 2e6x  ~ u e
 

5-misol.
 
y" - y ' -
2y = 9 e 2x  tenglam aning  umumiy  yechim ini  toping. 
Yechish. 
D astlab 
y ’ - y  

 2 y = 0   bir  jinsli  tenglam aning  um um iy
yechim ini  topam iz. 
k2~ k ~
2 = 0
  xarakteristik  tenglam a 
k t = - \
  va 
k = 2  
ildizlarga  ega.  U  holda  um um iy  yechim  
y = c t 
e ~x
  +c,  e
2
x b o ‘ladi.
Berilgan  tenglam ani  o ‘ng  tom oni  ko‘rsatkichli  funksiya.  Bu  holda 
y = 2
  k o ‘rsatkich  xarakteristik  tenglam ani  bitta  ildiziga  teng.  Shu  sababli
_  
^ v
xususiy  yechim ni 
y  = Ae
 
ko'rinishda  izlaym iz.  Bu  ifodani  ikki  marta 
differensiallaym iz:
239

y
  = Ae l x  + 2Ae 2x '>  /  = 2A e 2x + 2 Ae l x  + 4Axe2x > 
y , y   y"
  lami berilgan tenglamaga  qo'yib  A  koeffitsientni aniqlaymiz.
4 A e 2x + 4Axe2 x - A e 2 x - 2 A x e 2 x - 2 A x e 2 x ^ e 2x
  *¿=9;  A=3- 
Xususiy  yechim   = 3xe 
.
  Berilgan  tenglamani  umumiy  yechimi
y = c l e ~x + c i e 2x + 3xe2x
 
8
a  tenß-
6
-misol.  y" -7 y   +10y=4 ß3x  tenglam ani  y(0)=2;  y   (0)= 13; 
boshlang‘ich  shartlami  qanoatlantiruvchi  xususiy  yechimi  topilsin.
Yechish.  y" - 

y'
 +  lOy  =   4 e3x  tenglamani  umumiy  yechimi 
quyidagi  ko'rinishda:
y=ci e 2 x + c
2
e 5 x _
2
g3x. 
(•)
Boshlang'ich  shartlardan  foydalanib  c,  va  c
2
  ixtiyoriy  o'zgarmaslami 
qiymatlarini  topamiz.  Umumiy  yechimni  differensiallaymiz:
y - 2 c i e 2*+ 5cJS5 * _ f c 3jc; 
(**)
(*)
  tenglamaga  x
= 0
  va  y = 2   lami  qo'yamiz:
2= c , e 2 -0 + c
2
e 5-0  _
2
g3 -0 = c
1
+c
2
-2c
1
+c2=4  ga  ega  bo'lamiz.
(**)
  ga  x=Q  va  y’=13  ni  qo'yamiz.  13=2c,e 2-0 
+ 5 c
2
e 5 - 0  
_
6
g3-0 = 
=2c,+5c
2
-6;
2
c
,+5
c
2=19; 
c

va  c
2
  lami  topish  uchun  tubandagi  sistemani  tuzamiz:
{
c  + c  = 4

2
 
sistemani  yechib  s.  va  s,  lami  topamiz:
2c,  + 5c,  =19 

11
c.
  = —;  c,  = — .

3
Demak,  boshlang'ich  shartlami  qanoatlantiruvchi  xususiy  yechim 
quyidagi  ko'rinishda  bo'lar  ekan:
v = —  2x + —  5.x  o„3x

3
  e 
3
  e  
- 2 e
0
‘z-o‘zini  tekshirish  uchun  savollar.
1.  Ikkinchi  tartibli  differensial  tenglama  uchun  Koshi  masalasi  nimadan 
iborat?
2.  Ikkinchi  tartibli  differensial  tenglam a  uchun  boshlang'ich  shartni  ge- 
om etrik  m a’nosi  nimadan  iborat?
3.  Ikkinchi  tartibli  differensial  tenglamaga  ta ’rif  bering.
4.  0 ‘zgarmas  koeffitsientli  ikkinchi  tartibli  bir jinsli  differensial  tenglam a- 
ning  um um iy  yechimini  topish  usulini  tushuntirib  bering.
5.  O'zgarm as  koeffitsientli  ikkinchi  tartibli  bir  jinsli  differensial  tenglama 
um um iy  yechimining  uning  xarakteristik  tenglamasi  ildizlariga  bog‘liq  bo'lgan 
hollari  formulalarini  yozing.
240

EHTIMOLLAR  NAZARIYASI  VA  MATEMATIK 
STATISTIKA  ELEMENTLARI 
l-§.  Tasodifiy  hodisalar.  Hodisaning  ehtimoli
1.1.  Tasodifiy  hodisalar  va  ular  ustida  amallar.
E htim ollar  nazariyasi  tasodifiy  hodisalarning  qonuniyatlarini 
o'rganuvchi  fandir.
M a’lum shartlar to'plami  (majmuasi)  bajarilganda  ro‘y berishi  (kelib 
chiqishi)  yoki  ro‘y bermasligi mumkin bo'lgan har qanday hodisa  (voqea) 
tasodifiy  hodisa  deb  ataladi.  Shartlar  to ‘plamini  har  gal  amalga  oshi- 
rilishi  sinov  (yoki  tajriba)  deyiladi.
Masalan,  agar  tajriba  detal  tayyorlashdan  iborat  bo'lsa,  detaining 
standartga  mos  kelishi  —  hodisadir;  agar  tajriba  tangani  tashlashdan 
iborat  bo'lsa,  uning  gerbli  tomonining  tushishi  —  hodisadir;  agar  tajriba 
o'yin  soqqasini  (yoqlariga 
1
  dan 
6
  gacha  raqamlar  yozilgan  kubik) 
tashlashdan  iborat  bo'lsa,  u  holda  to'rtlik  tushishi  —  hodisadir.
Hodisalar  alfavitning  bosh  harflari  bilan  belgilanadi:  ya’ni  A,B,C,...
A  hodisaning  nisbiy  chastotasi  yoki  chastotasi  deb,  berilgan  hodi­
saning  ro‘y  berish  soni  m  ning  berilgan  hodisa  har  birida  ro'y  berish 
yoki  ro‘y  bermasligi  mumkin  bo'lgan  bir  xil  sharoitda  o'tkazilgan 
tajribalaming  umumiy  n  soniga  nisbatiga  aytiladi  va  P * ( A )   bilan 
belgilanadi.
P * ( A )  = ~ -  
n
Kuzatishlar,  tajribalar  ko'p  marta  takrorlanganda  tasodifiy  hodisa­
ning  P * ( A )   chastotasi  barqaror  ekanini  ko'rsatadi.  Masalan,  tanga 
tashlash  bir  xil  sharoitda  3  seriyada  amalga  oshirilgan.  Birinchi  seriya 
6
(oltita)  tashlashdan  iborat  bo'lib,  unda  tanganing  gerbli  tomoni  tush­
ishi  4  marta  sodir bo'lgan.  Ikkinchi  seriya  250  tashlashdan  iborat  bo‘lib, 
unda  gerbli  tomoni  tushishi  139  ta  marta  sodir bo'lgan.  Uchinchi  seriya

Download 6.24 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling