Farxod rajabov


I  bob.  TO TLA M LA R   VA  M ANTIQIY  MULOHAZALAR


Download 6.24 Mb.
Pdf ko'rish
bet29/29
Sana15.12.2019
Hajmi6.24 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

I  bob.  TO TLA M LA R   VA  M ANTIQIY  MULOHAZALAR
1-§.  To'plamlar,  sonli  to'plamlar,  universal  va  tartiblangan  to ‘plam lar..4
2-§.  To'plamlar  ustida  amallar  va  ularning  xossalari....................................
6
3-§.  Mulohazalar  va  ular  ustida  mantiqiy  am allar.......................................10
4-§.  Kvantorlar  va  predikatlar,  ular  ustida  am allar..................................... 14
5-§.  Munosabatlar  va  m o s lik ............................................................................... 18
6
-§.  Kom binatorika..................................................................................................26
7 ^ .  Kompleks  sonlar  to'plami.  Kompleks  s o n .............................................. 31
Sjjj.
  Kompleks  sonlar  ustida  am allar................................................................. 34
II  bob.  MATRITSALAR  ALGEBRASI
1-§.  Matritsalarni  ko'paytirish..............................................................................38
2-§.  Teskari  m atritsa................................................................................................39
3-§.  Chiziqli  tenglamalar  sistemasini  matritsalar  ko'rinishida  ifodalash  42
III  bob.  CHIZIQ LI  TENGLAMALAR  SISTEM A SI
1-§.  Chiziqli  tenglamalar  sistemasining  umumiy  ko'rinishi.  Ikki  va
uch  nom a’lumli  chiziqli  tenglamalar  sistem asi..................................... 45
2-§.  Ikkinchi  va  uchinchi  tartibli  determ inantlar.........................................47
3-§.  Determinantning  xossalari........................................................................... 50
4-§.  Determinantlami  ikki  va  uch  noma’lumli  chiziqli  tenglamalar 
sistemasini  tekshirishga  tatbiqi.  Kramer  form ulasi...............................52
5-§.  Chiziqli  tenglamalar  sistemasini  Gauss  usulida  yechish.................... 58
IV  bob.  VEKTORLAR  VA  CHIZIQLI  ALGEBRA  ELEMENTLARI
1-§.  Vektor.  N ol  vector.  Vector  uzunligi,  qiymati  va  y o'n alish i............63
2-§.  Vektorlar  ustida  am allar............................................................................... 64
3-§.  T o‘g ‘ri  burchakli  koordinatalar  sistemasi.  Nuqtaning  va 
vektoming  koordinatalari.............................................................................69
4-§.  Kesmani  berilgan  nisbatda  b o 'lish ............................................................ 73
5-§.  Vektorlaming  skalyar  ko'paytm asi............................................................ 74
6
-§.  Ikki  vektorning  vector  ko'paytmasi  va  uning  xossalari..................... 78
M UNDARIJA
So'zboshi.........................................................................................................3
278

1-§.  Tekislikda  chiziq  tenglamasi........................................................................82
2-§.  Tekislikda  to‘g‘ri  chiziqning  turli  tenglamalari  ....................................87
3-§.  Tekislikda  ikki  to ‘g‘ri  chiziqning  o'zaro  joylashuvi............................ 93
4-§.  Ikki  to‘g‘ri  chiziq  orasidagi  burchak........................................................93
5-§.  Nuqtadan  to‘g‘ri  chiziqqacha  m a so fa ..................................................... 95
6
-§.  T o‘g‘ri  chiziqlar  d astasi................................................................................96
7-§.  Tekislikda  ikkinchi  tartibli  egri  chiziqlar................................................97
VI  bob.  FAZODA  TEKISLIK,  TO ‘G‘RI  CHIZIQ  VA  IKKINCHI 
TARTIBLI  SIRTLAR
1-§.  Tekislik.  Tekislikning  berilish  usullari................................................... 110
2-§.  Fazoda  ikkita  va  uchta  tekislikning  o ‘zaro  joylashuvi  ....................114
3-§.  Ikki  tekislik  orasidagi  burchak.................................................................117
4-§.  Nuqtadan  tekislikkacha  bo'lgan  m asofa................................................118
5-§.  Fazoda  to‘g‘ri  chiziq.  To‘g‘ri  chiziqning  berilish  usullari  .............  120
6
-§.  T o‘g‘ri  chiziq  va  tekislik  orasidagi  burchak....................................... 121
7-§.  Fazoda  ikki  to‘g‘ri  chiziq  orasidagi  burchak...................................... 124
8
-§.  Ikkinchi  tartibli  sirtlar................................................................................125
VII  bob.  DIFFERENSIAL  VA  INTEGRAL  H ISO BI
1-J,  Funksiya  tushunchasi.  Sonli  funksiya.  Funksiyaning  berilish  usullari  136
2-§.  Funksiyaning  limiti,  uzluksizligi,  elementar  funksiyalarning 
uzluksizligi,  ajoyib  lim itlar......................................................................   146
3-§.  H o sila ............................................................................................................... 166
4-§.  Hosilani  funksiyalarni  tekshirishga  tatbiqi  ...........................................178
5-§.  Aniqmas  integral  va  uning  xossalari  ..................................................... 188
6
-§.  Aniq  integral.................................................................................................. 193
7-§.  Aniq  integralni  geometriyaga  va  mexanikaga  tatbiqi....................... 203
VIII  bob.  DIFFERENSIAL  TENGLAMALAR
1-§.  Differensial  tenglama  tushunchasi  va  uning  xossallari.  Ba’zi  bir 
birinchi  tartibli  differensial  tenglamalarni  yechish  m etodlari.......
220
2-§.  Ikkinchi  tartibli  chiziqli  differensial  tenglam alar.............................. 231
IX  bob.  EHTIMOLLAR  NAZARIYASI  VA  MATEMATIK 
STATISTIKA  ELEMENTLARI
1-§.  Tasodifiy  hodisalar.  Hodisaning  ehtimoli  ............................................ 241
2-§.  Ehtimollar  nazariyasining  asosiy  teorem asi..........................................246
3-§.  Erkli  tajribalar  seriyasi.  Ya.Bernulli  formulasi....................................254
4-§.  Tasodifiy  miqdorlar.......................................................................................257
5-§.  Tanlanma  m e to d .......................................................................................... 269
6
-§.  Tanlanmaning  statistik  taqsimoti  ............................................................ 272
7-§.  Taqsimotning  empirik  funksiyasi  ............................................................ 272
8
-§.  Poligon  va  gistogram m a............................................................................ 274
Adabiyotlar............................................................................................................... 277
V  bob.  ANALITIK  GEOMETRIYA  ELEMENTLARI
279
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling