Fayzulla boynazarov qadimgi dunyo tarixi


Download 9.54 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/34
Sana08.12.2019
Hajmi9.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
74116

s - % f
0 ‘Z B E K IS I'0N  RESPUBLIKASI  OLIY VA 0 ‘RTA M A X SUS 
TA’LIM  VAZIRLIGI
FAYZULLA  BOYNAZAROV
QADIMGI  DUNYO  TARIXI
Oliy va  о ‘rta  maxsus  ta ’lim  vazirligi  tomonidan 
Oliy о ‘quv yurtlari uchun  darslik sifatida  tavsiya  etilgan
rot-
$ /Т 0 Ц  з 
"sfeN M l
1 < u b x 
о  
r \
 
■  \i
Toshkent
«IQTISOD-MOLIYA»
2006

63.3(0)3 
В 81
M a z k u r d arslik  O liy o ‘q u v  y u rtla rin in g  k u rs ta la b a la rig a  m o 'lja lla n g a n  b o 'lib  
d a r s lik d a   a n tik   d a v r   ta rix c h ila ri  a s a r la r id a   k e ltirilg a n   V a ta n im iz n in g   q a d im iy  
ta rix ig a  o id  m a ‘lu m o tla r c h u q u r o 'rg a n ilg a n  va qiyosiy ta h lil q ilin g a n . B in o b a rin , 
d arslik  b ila n  b a ta fsil ta n ish ib  c h iq q a n  ta la b a la r x alq im iz h a m  ja h o n  ta rix id a  azal- 
a z a l d a n   o 'z i g a   x o s   o 'r i n g a   e g a   e k a n lig i g a   y a n a   b i r   b o r   a m in   b o 'l i s h i g a  
is h o n c h im iz   k o m il.  C h u n k i  k i t o b d a   k e ltir ilg a n   ta r ix iy   d a l illa r ,  a n t ik   d a v r  
m u a llifla n n in g   f ik rla ri, k u z a tis h  v a x u lo sa la ri u la rn in g  b ilim la rin i  b o y itish  b ila n  
b irg a   ta rix iy   ta f a k k u la r i  s h a k lla n is h ig a   x iz m at  q ila d i.
T a k r iz c h ila r : 
t.f.d , p ro f. A  A x m e d s h in a  
t.f.d , p ro f.  M .  I s ’h o q o v , 
k a tta  o 'q itu v c h i  A . X u d o y k u lo v
Fayzulla Boynazarov
Q adim gi dunyo tarixi:  darslik/Fayzulla  Boynazarov;  O 'zR   O liy va o'rta m axsus ta ’lim  
vazirligi.  -  Т .:  « IQ T I S O D -M O L I Y A » ,  2 0 0 6   y.  3 8 4   b e t.
BBK 63.3(0)3 ya7
ISB N   978-9943-13-008-1
©   « I Q T I S O D - M O L I Y A » ,  2006

KIRISH
lusoniyat  o'zining ilk go'daklik davriga  ham m a vaqt  hayrat ila qarab 
krlgnu  Bu  davrni  biz  antik  dunyo  deb  ataym iz.  C h u n o n ch i,  antik 
tlimyoda  yashagan  bobokalonlarim iz  hayotiga  qiziqishim iz  kuchli.
I nhiiyki,  ular o 'z  tili,  adabiyoti,  san’ati va m adaniyatiga ega bo'lishgan.
Aloqli  olim lardan  X .K or —  O 'g 'li1,  N .M allayev2,  A .A lim uham e- 
ilovmng1  la ’kidlashicha,  m adaniyatning asl beshigi  sharq  m amlakatlari 
h i s o b l a n g a n  
dastlabki  adabiy yodgorliklar,  a w a lo ,  M isr,  E ron,  Xitoy, 
llm d islo n ,  Bobil  kabi  m am lakatlarda yaratilgan.
Aul ik davrlarni o'rganishim izda yolg'iz arxeologik qazilm alar kifoya 
qilm aydi,  faqat  ularning  o 'zi  bilangina  q an oatlanm aym iz.  Bu  qadim  
lopilm alar  g 'oy at  go'zal  va  qanchalik  noyob  b o 'lm asin ,  biz  ularning 
liiqut  tashqi  shakliga  qarab  fikrlaymiz,  taxm in  yuritam iz.
Bi/. antik davrlarda yashagan bobokalonlarim izning timsoliy shaklini 
em as,  jonli  h ayotini  ko 'rg im iz,  u lar  b ilan   d ard lash g im iz  keladi. 
B obokalonlarim iz  qanday  kishilar  bo 'lg an ,  ular  h am   o 'z   vatanini 
hcvganm i,  bo sq inchi  dush m an larg a  qarshi  k u rash g an m i  -  m an a 
shnlam i  bilgimiz  keladi.  Hozirgi  daryolar,  shaharlar,  to g 'la r  antik 
ilnvrda  ham xuddi shunday bo'lganm i,  ularni o 'z  ko'zim iz bilan ko'rsak 
ilcymi/.  Buning imkoni bormi? Axir, bu haqda hech bir yozm a manbaga 
cgn cm asm iz-ku? T o 'g 'ri,  antik  S o'g'diyonadan bizga yozm a  «guvoh» 
yclib  kelmagan.  Q adim  ajdodlarimiz haqida «so'zlovchi» shaharlarning 
qoldiqlari,  g o 'zal  s a n ’at  obidalari,  b eb ah o   arxeologik  to p ilm a lar 
qolgan,  xolos.
Biz  avlodlar qalbini  bir bebaho  boylik  o'ziga  asir  etadi.  Bu  qadim  
So'g'diyona haqida hikoya qiluvchi grek va Rim adabiyoti namunalaridir. 
I  llarni  varaqlasak,  M arkaziy Osiyo xalqlarining og'zaki  ijodiyoti ju d a 
qadim   zam onlardayoq  o'ziga  xos  ravishda  rivojlanganligining guvohi 
bo'lam iz.  Bunday og'zaki  ijod  nam unalari bo'lm ish   «To'm aris»  afso-
1 X.  Kor —  Og'li.  Uz.bekskaya  literatura.  М .,  «Visshaya shkola»,  1976, str.  5—7.
1 N  Mallayev.  O 'zbek adabiyoti tarixi. Toshkent,  «O'qituvchi»,  1976.  27—30 betlar.
1 A  A lim uham edov.  A ntik adabiyot  tarixi.  T oshkent,  «O 'qituvchi»,  1976,  5-  bet.
3

nasi  G erod o tn in g 1  «Tarix»  asaridan,  «Shiroq»  afsonasi  esa  Polienning 
«H arbiy  hiylalar»  k ito b id an   salm oqli  o ‘rin  egallagan.  « G re k la r 
o ‘zlarining go'daklik davrlari  bilan,  kishilikning m ukam m al  va  m um toz 
nam oyandalari  sifatida,  butun  kishilik jam iyatining  g o ‘zallik  davrini 
ifoda qiladilar.  H om er dostonlarini  o 'qirkan,  kishilik dunyosi  o'zining 
porloq  g o ‘daklik  (faqat  greklarnikini  em as)  davrini  xotirlaydi»2,  deb 
yozgan edi ulug1 rus tanqidchisi V.G.  Belinskiy.  H aqiqatning asl ifodasiga 
ega b o ‘lgan bu so‘zlar insoniyatning go‘daklik davrini kuylovchi  H om er 
asarlari  n aqad ar  bebaho  ekanligini  tasdiqlaydi.  H am m a  xalqlarning 
go‘daklik davri bir-biriga o'xshash  va m um toz holda kechgan.  Shuning 
uchun  ham ,  faqat  o ‘zimizning emas,  o ‘zga xalqlarning antik davrlariga 
ham  qiziqish bilan qaraymiz.  H om er dostonlarida tasvirlangan voqealar 
bizga  yaqindan  tanishdek,  ular  g o ‘yo  ona  tarixim iz  haqida  hikoya 
qilayotgandek  tuyuladi.  Jah o n d a   grek  adabiyotidan  m a ’naviy  oziq 
olm agan bironta adabiyot topilm asa kerak.
A ntik  dunyoning  badiiy  g o ‘zalligiga  asos  solgan  H om er  ijodigina 
em as,  shu  bilan  birga,  Esxil,  Sofokl,  Y evripid  va A ristofan  kabi  so‘z 
san ’atkorlarining  no dir  adabiyot  durdonalari  ham   b itm as-tug an m as 
badiiy estetik zavq  m anbayidir.  G esiod,  G ero do t,  Fukidid,  K senofont 
kabi  tarixiy  nasrni g o ‘zal  sahifalar bilan  boyitgan  ulug‘  iste’dodlarning 
m o 'ta b a r  nom lari  ham   biz  uchun g'oyat  qim m atlidir.  Bu  adiblarning 
asarlarida antik o ‘tm ishning o ‘ziga xos qirralarini  kuzatam iz.
A ntik  dunyoning  yana  bir  go‘zal  badiiy  sahifasi  b o ‘lm ish  Rim 
adabiyoti  ham  yunon adabiyotidan oziq olib,  uning t a ’sirida rivojlandi, 
taraqqiy etdi. Antik davrning so‘nggi bosqichi hisoblangan Rim  adabiyoti 
ham   insoniyatga olam -o lam   m a’naviy boyliklar in ’om   etdi.
D arhaqiqat, grek va  Rim adabiyoti  misolida biz o ‘z o ‘tm ishim izning 
g o ‘daklik  davrini  k o'ram iz.  Boy va  betakror tarixim izning an tik  davri 
ta s v irla n g a n   g o ‘zal  sa h ifa la rg a   d u c h   k e la m iz .  H a tto ,  H o m e r
1  G e ro d o tn in g   eram izdan  aw algi  V  asrda,  P olienning  era m izd a n   a w a l  II  asrda 
y a s h a g a n lig in i  e s la s a n g iz ,  0 ‘rta   O siy o d a   o g 'z a k i  ijod  q a d im   d a v rla rd a y o q  
riv o jla n g a n lig in in g   g u v o h i  b o ia s iz .  « T o ‘m aris»  afso n a sid a g i  E ro n   s h o h i  K ir 
(eram izdan  aw alg i  559-529-  yil),  «Shiroq»  afsonasidagi  D oro  I  (eram izd an   aw alg i 
521 -489-  yil)ning yashab o ‘tgan davrini  nazarda tutib,  bu  afsonalar shu yillar atrofida 
yaratilganligini aniqlash  m um kin.  —  Muallif.
2  V .G .  B elinskiy,  T a n la n g a n   a sarlar,  0 ‘zbek isto n   S S R   D avlat  n a sh riy o ti, 
T oshkent,  1955,  1 7 3 - bet.
4

tliivrliimlayoq, skiflarning nomi uzoq Afinaga yetib borgandi.  Bu o ‘rinda 
H om e m ing  skiflar  haqidagi  fikri  beixtiyor  e ’tiborim izni  o ‘ziga  jalb 
olmil  «H om er o ‘zining  poem asida  skiflar haqida  kuylagan  edi,  -  deb 
y o /iu ll  I 
laviy  A rrian  «A leksandrning  yurishi»  asarid a  -  Skiflar 
hti(|U |iilgo‘y  o d a m la r   b o 'lg a n .  U la r  O siy o d a   y a s h a y d i,  b iro z  
kiiinbiig'alrog'-u,  am m o juda  haqiqatg o'y »1.
lin  satrlarn i  m u to laa  qilib  tu rib ,  c h u q u r  o ‘yga  to la sa n ,  kishi.
I  rn m i/d a n   a w a lg i  V I 11-V II  a s rla rd a   y a sh a g a n   y u n o n   sh o iri 
llo m m iin g   skiflarga  b u n d ay   ta ’rif b erish i  ta so d ifiy   hoi  b o ‘lm asa 
kcmk  B undan  ayon  k o ‘rinadiki,  o 's h a   davrlard ay o q   G retsiy a  bilan 
Mm kaziy  Osiyo  o 'rta sid a  siyosiy-m adaniy alo q alar m avjud bo 'lgan. 
(Jiulim dan  ja h o n   kezishni  eng  yaxshi  o d at  deb  bilgan  grek  va  Rim 
Miyyohlari  M arkaziy Osiyoga bir necha  m arotaba ta sh rif buyurishgan. 
(iio ls iy a ,  O 'r ta   O siyo,  X itoy,  H in d isto n   m a m la k a tla ri  o rasid a 
kmvoii  linim siz q atnab  turgan.  Eram izdan  an ch a  ilgariyoq  M arkaziy 
O siyoliklarga  F ilo tu n   -  A flotun  (P la to n ),  S u qro t  (S o k ra t),  A rastu 
yii(|iiulan  ta n ish   edi.  Bu  ulug'  o lim larn i  o 'r ta   o siy o lik lar  xuddi 
o ' /,lim ning  d o n ish m a n d la rid e k   h u rm a t  b ilan  tilga  o lg an lar.  U lar 
hnqida  xalqim iz  o rasid a  d o n o lik   va  aq l-fa ro sa td a n   h ik o y a  qiluvchi 
Hllmii  xil  afso n ala r  yaratilgan.
I  )/oq  yunon  o'lkasi bilan  M arkaziy Osiyo xalqlari  o 'rtasid a qadim - 
(|iulim  zam onlardayoq  m adaniy aloqa bo'lganligini aniq  misollar orqali 
Iiiiiii 
isbot  etish  m um kin.  Ju m la d an ,  fessaliyaliklarning  qad im iy  
yodnomasi  bo'lgan  «Ellada qahramonlari» asarida A m azonkalar haqida 
hikoya  q ilin ad i2.  M uarrih  adib  Y ustinning  fikricha,  A m azonkalar 
skif avlodlaridan  bo'lgan  ek an 1.
I  ling'  yunon  fojianavisi  Esxilning  (eram izdan  aw algi  VI  asrda 
yashab  o 'tg an )  fikricha,  inson  zotiga  olov  hadya  etm o qch i  bo'lgan 
P rom etey  h u k m d o r  Z evsning  qahriga  u chrab ,  skiflar  o'lkasidagi 
qoyaga  zanjirband  qilinadi*.
1 Arrian  Flaviy.  Poxod  A leksandra,  izd-vo AN  SSR,  M -L .,  1962,  str.  33.
1  I'llada  q ah ram o n lari,  T oshkent  «Yosh  gvardiya»,  1976,  134-136-  betlar.
1 Yustin.  E pitom a  Pom peya Troga.  Vestnik drevniy  istorii.  1954,  №   2, str.  211.
1  Esxil.  Zanjirband  Prom etey.  G '.G 'u lo m   nom idagi Adabiyot va sa n ’at  nashriyoti,
I oshkcnl,  1978,  11-  bet.
5

E ram izdan  aw alg i  V I-V   asrlardayoq  b o 'lib   o 'tg a n   ero n -y u n o n  
urushi  c h o g 'id a   uzoq  yu n o n  o 'lk asid a n   B arkalik  b u tu n   b ir  elat 
B a q triy a g a ,  M ile t  o 'lk a s id a g i  B ran x id   va  E v e rg e t  q a b ila la r i 
S o 'g 'd iy o nag a  Eron  shohi  Kir to m o n id an  b ad arg 'a qilingan  e d i1.  Bu 
haq d a  Kursiy  R u f o 'z in in g   «A leksandr  M akedonskiy  tarixi»  asarida 
s h u n d a y   b ir   q iz iq a r li  la v h a   k e ltir a d i.  A le k s a n d r   b r a n x id la r  
yashayotgan  shah arga  yetib  boradi.  B ranxidlar  sh o h n i  yaxshi  kutib 
o lib ,  d a rro v   u n in g   a m rig a   b o 'y s u n a d i.  M ile tlik la r   ilg a rid a n  
branxidlarni  sotqinligi  uch un  yom on  k o 'rish a r  edi.  S huning  u ch u n  
shoh  b ran x id lar  taq d irin i  hal  qilishni  ularga  to p sh ird i.
M iletliklar  bu  m u am m oni  hal  qila  olm agach,  shoh  uni  o 'zi  hal 
qilish  u ch u n   kirishib,  sh ah arn i  o 'ra b   o la d i-d a,  b itta  h am   o d am  
qoldirm ay  qirib  tashlaydi.  H atto  sh ahar  devori  ham   yer  bilan  tep - 
tekis  qilinib,  daraxtlar  ham   ildizi  bilan  q o 'p o rib   tashlanadi,  toki  bu 
yerda  biron  bir  daraxt  ko'karm asligi  va  qayta  hayot  bino  bo'lm asligi 
uchun  shunday  qilinadi.  Bu  shoh  tom o n id an   ijro  etilgan  vahshiylik 
bo'lm ay ,  balki  sotqinlardan  odilona  o 'c h   olish  uchun  qo'llanilgan 
usul edi2.
M ana shu  misollarning o'ziyoq,  ayrim grek qabilalarining qadim dan 
bu  yerda  yashaganligi,  yu n o n lar  bilan  o 'r ta   osiyoliklar  o 'rta s id a  
m a d a n iy   va  iq tis o d iy -s iy o s iy   a lo q a la rn in g   q a d im d a n   m a v ju d  
bo'lganligidan,  bir-birining urf-odati,  m adaniyati, tarixi va adabiyotini 
o'rganishga qiziqish  paydo bo'lganligidan  dalolat beradi.
Q adim gi  Y unon  viloyati  bilan  M arkaziy  O siyo  (M a rg 'iy o n a , 
G irkaniya,  S o 'g 'd iy o n a,  Baqtriya)  va  h atto   Kaspiy  b o'y lari,  Kavkaz, 
Parfiya,  H indiston  o'rtasidagi  turli  xil  aloqalarning  mavjudligini  y o 'l- 
y o 'lakay  bayon  etib  borishga  h arak a t  qilam iz.  Q ad im d an   E ro n , 
G r e ts iy a ,  M a k e d o n iy a ,  M isr,  P a rfiy a ,  M id iy a ,  G ir k a n iy a , 
S o 'g 'd iy o n a ,  B aq triy a,  h a tto   h in d   va  rim lik la r  o 'r ta s id a   h am  
m ustahkam   do 'stlik   aloqalari  mavjud  bo'lgan.  U rush  tufayli,  savdo- 
sotiq,  m adaniy  va  adabiy  aloqalar  orqali  b o 'lsa-d a,  bu  o 'lk alard a 
yashovchi  qabilalar,  ellar  va  elatlar  vakillari  bir  d asturxondan  tuz- 
nasiba  yeyishgan,  q u d a -q u d a g 'a y   bo 'lishgan.  Bir  sigirning  sutini 
ichishgan,  bir  q o'y ning   g o'sh tin i  yeyishgan,  h atto   b ir  xonado n da 
yotishgan.  B ir-birining tilini  o'rganishgan,  bir-birining diniga e ’tiqod
1 A rrian.  Poxod  A leksandra,  izd-vo  AN  SSR,  M -L .,  1962,  str.  128.
2  Kursiya.  R.  Istoriya Aleksandra  M akedonskogo, str.  269.
6

qn'yishgan,  bir-birining  urf-odatlarini  qabul  qilishgan.  Y oinki  bir 
к н у т   linglab,  bir  q o'shiqni  jon-dili  bilan  ijro  etishgan.  B ir-biridan 
nnsl  iiasiib  orttirib,  et  bilan  tirnoq  kabi  birikib  ketishgan.  M usofirlik 
ti/ohim   birga  totishgan.  T aqdir taqozosiga  k o ‘ra  ularning jasadi  ham  
Mr  |ovg;i  qo'yilgan.  K o'pgina  tarixchilar,  m abodo  E ron,  G retsiya, 
Misr.  M nkedoniya,  Rim,  M arg'iyona,  G irkaniya,  Turkiya,  Kavkaz, 
So’g’diyona,  Baqtriya,  H ind  o'lkasining  antik  dunyosi  haqida  so'z 
y un lish g anda  faqat  q irg 'in b aro t  u rushni,  ja h o la tn i,  vahshiylikni, 
voviizlikni  eslashadi.  T o 'g 'ri,  bularning  ham m asiga  urush  sababchi, 
iiim iio  m u sta h k a m   d o 's tlik ,  q u d a -a n d a c h ilik ,  q o 's h n ic h ilik   va 
luumlardchilik,  m adaniy va adabiy aloqalar ham  bo'lgan-ku?  Qadimgi 
tliuiyo  xalqlarining  turli  xil  aloqalari  haqida  yoki  urushlar  tarixiga 
to ’xtalganda  masalaning m ana shu tom oniga ham  e ’tibor berishimizga 
lo ’g'ri  keladi.  Biz ajdodlarim iz xotirasiga sodiq qolib,  xalqlar o'rtasidagi 
ilo’stlikni  m ustahkam lash  tarafdori  b o 'lish im iz  kerak.  Q ad im d an  
4«lqimiz  m usofirga  joy  bergan,  suv,  tu z -n a m a k   ulashgan.  Bu  bejiz 
emus.  E’tibor bergan bo'lsangiz,  ayniqsa,  ayrim   m akedonlar,  greklar, 
lliilyanlar,  forslar,  arablar,  tu rkm an lar,  o'zb eklar,  tojiklar,  qirg'izlar, 
q o /o q lar,  afg'onlar,  hindlar,  m o 'g 'u llarn in g   tashqi  k o'rin ish larid a 
1ш т,  h atto   xarakterida  ham   k o 'p   jih atd a n   o'xshashliklari  bor.  Bu 
m m nlakatlar  vakillarining  ko'pchiligini  bir joyga  yig'ib,  bir  xil  kiyim 
kiymlirsangiz,  ularning  yuz  ko'rinishiga  qarab  qaysi  m illatga  daxldor 
ck im lig in i  a jra tis h   q iy in .  C h u n k i  tu r l i  xil  s a b a b la r g a   k o 'r a  
Uliloillaritnizning  bir-birlari  bilan  qonlari  q o'shilib  ketgan.  M asalan, 
Kiiisiy  Rufning  t a ’kidlashicha,  A leksandr  o 'zin in g   urf-odatiga  sodiq 
qolgan  ja n g ch ila rn i  m ahalliy  xalq  bilan   a r a la s h tira rd i1.  B undan 
Inshqari,  A leksandr  M akedonskiy  davrida  ko'pg ina  o 'r ta   osiyoliklar 
(imgchi  yoki  asir sifatida olis  M akedoniya yoki  G retsiyaga borib,  o'sha 
yurtlarda  uylanib,  b ola-chaqali  b o 'lib   qolib  ketishgan.  Kir,  D oro 
ilnvrliirida  ham bobokalonlarimiz  Eron va  Misr o'lkalariga borib qolgan. 
I  htiinol,  ularning  nasllari  hozir  ham   yashab  kelayotgandir.  Yoki 
qudim dan  M arkaziy  Osiyoga  kelib  qolgan  greklar,  eronliklar,  arablar 
lio /ir ham  biz bilan  d o'st  bo'lib,  quda-qudag'ay bo'lib yashashm oqda. 
Sim  jihatdan  olib  qaraganim izda,  uzoq  tarixga  borib taqalgan  xalqlar 
o 'rtn sid agi  d o 'stlik n i  m u stahk am lash   bugungi  av lo d larn in g   h am  
binchidir.
1  K ursiy  Ruf.  O 's h a   a sa r,  197-  bet.
7

D arhaqiqat,  «Iliada»  va  «Odisseya» dostonlarida eram izdan  aw algi 
XI11-X11  asrlar  vo qealari  tasv irlan adi.  Bu  d av rd a  g re k la r  bilan  
troyaliklar o 'rtasid a b o ‘lib o ‘tgan qirg'inbarot urush  o ‘n  yildan  ko‘proq 
vaqt  davom   etadi.  H om erning  «Iliada»  dostonida  tasvirlanishicha: 
yunonlar  Troya  yerlarini  zabt  etganlarida  Q ora  dengiz  sohillariga  - 
Paflagoniya,  Sangariy  viloyatlarigakelganligi,  H ip p o m o lg la r1  bilan 
uchrashganligi  qayd  qilinadi.  Biroq,  shu  o ‘rinda  H o m er  qaysi  asrni 
nazarda tutyapti?  O 'zi  yashagan zam oninim i  yoki Y unon-Troya  urushi 
(eram izgacha  X111-XII  asr)  davrinim i?  M asalaning bu jih ati  hozircha 
tarixchilarga  m a ’lum  em as.  Osiyoning  g ‘arbida joylashgan,  qulay  va 
go‘zal geografik sharoitga ega bo'lgan,  hozirgi Turkiya davlati  hududida 
barpo  etilgan  m uhtasham   va  ulkan  Troya  shahrini  greklar  o ‘n  yil 
davomida qamal qilib turadi.  Greklarning ayrim to'dalari o ‘shanda skiflar 
yurtiga  kelgan.  G reklarning  Olviya  o'lkasiga  qach on   va  q anday  kelib 
qolganligi  xu susida  o lim la r  o 'rta s id a   h a m o n   kuch li  m u n o z a ra , 
tortishuv ketm oqda.  Ba’zi bir tadq iqo tch ilar greklar  P anta viloyatiga, 
Olviya  o ‘lkasiga  eram izgacha  X III  asrda  b o 'lib  o 'tg an   Y unon-T roya 
urushi  paytida  kelib  qolgan  desalar  boshqa  bir  guruh  tad q iq o tch ilar 
ular eram izdan  aw algi  X III  asrda  ulkan  G retsiya devori  bilan  bog'liq 
davrda  kelgan,  degan  fikrni  olg'a  suradilar.2  M a’lum ki,  eram izdan 
aw algi  VIII  asrga  kelib  Y unon  davlati  shu  q adar  kuchayib  ketadiki, 
u  Kichik  Osiyo  va  Osiyo  m am lakatlarining  bir qism i  bo 'y lab  to   Q ora 
d en g iz  a tro fla rig a c h a   « G rek   d evori»  d eb   a ta lm is h   c h e g a ra d a  
m ustahkam lanadi.
Bu  ulkan  davlat  chegarasining eng chekka o'lkalariga grek qabilalari 
k o 'ch ib   kelib,  keyinchalik bu  yerlarda  o 'rto q   b o'lib  yashab  qolishadi. 
Olviyadagi grek qabilalari bilan  G retsiya o'rtasida  m ustahkam   m adaniy 
aloqa  m avjud  edi.  H o m ern in g   e ram izg ac h a  b o 'lg a n   V III  asrda 
yashaganligini  hisobga  olsak,  olviyalik  greklar  h aq id a  sh o ir  ch u q u r 
m a’lum otga  ega  bo'lganligini  payqaym iz.  Olviyalik greklar esa skiflar 
bilan  y on m a-y o n   yashashardi.  G rek  qabilalari  bilan  skiflar  o 'rtasid a 
yaqin  q o 'sh n ich ilik   aloqalari,  o 'z a ro   iqtisodiy  b o g 'lan ish lar  b o 'lib  
turgan.  H o m er  o 'sh an d a   olviyalik  greklardan  skiflar  h aqida  turli  xil
1  H ip p o m o lg lar  —  «Biyasog‘uvchilar».Q im iz  ichib  kun  kechiruvchi  xalq. Ayrim 
m anbalarda  u lar skif qabilalari  bo 'lsa  kerak,  deya  taxm in  qilinm oqda.
2  Latishev  V.  V,  Izvestiya  drevnix  pisateley  о  Skifi  i  Kavkaze.  Vestnik  drevney 
istorii.  1948,  №   2  Ribakov  B.  A.  G erodotova.  Skifiya.  М .,  izd-vo  «N auka»,  1979.

iil'sonalar,  rivoyatlar eshitganligi,  haqiqatdan darak beruvchi hikoyalar 
I mglaganligi  shubhasizdir.
Shu  o 'rin d a   skiflarning  o ‘zi  kim lar,  degan  savolning  tu g ‘ilishi 
liihny.  Skiflar  h aq id a  izchil  ilmiy  ta d q iq o t  ishlari  olib  bo rg an   rus 
nlinii  V.  N.  D yako v n ing   fik rich a,  «skiflar  M ark aziy   O siy o d an  
tnrqalgun  ularning  tili  shim oliy  eron  guruhiga  yaqin  edi.  U larning 
ona  lillari  O 'rta   O siyoda  yashovchi  sak va  m assaget  qabilalarinikiga 
o'xshash  bo'lgan.  Ilgari  kim m eriylar yashagan  yerlarni  skif qabilalari 
rHiillab olgandi».1
Skiflar  haqida yirik tadqiqotlar yaratgan yana bir olim  L.  V.  D itm ar- 
iiing  fikricha,  «skiflar,  asosan  d e h q o n c h ilik   bilan  sh u g 'u llan g a n  
ko’elu nan chi  qabilalardan  bo'lib,  asosan  c h o 'l  jo y lard a  yashashardi 
( Kossiyaning janubiy  qism ida joylashgan).2
Skillar o'zlarini eng qadimgi qabilalardan deb hisoblashardi.  Rim adibi 
Yust
i n n i n g  
fikricha,  «skiflar  Osiyodan  tarqalgan  bo'lib,  eng  qadimgi 
qabilalardan biri edi. Qadimiylikka daxldorlik haqida skiflar bilan misrliklar 
o ’nasida qattiq bahs bo'lardi».3
Yuqoridagi  fikr  va  m ulo h azalar  M arkaziy  O siyodan  tarqalgan 
skillarning  dovrug'i  qadim -qadim   zam onlardayoq  uzoq  G retsiya  va 
Rimgacha yetib borganidan darak berardi. Xo'sh, Yevropa yerlariga skiflar 
qanday qilib  kelib  qoldi?  Volga,  Don,  D nepr va  hatto   D unay daryolari 
bo'ylariga  nim a  uchun  skiflar  ko'chib  kelib,  bu  yerlarda  m ustahkam  
loylashib olishdi?  Bu savollarga nisbatan to'g'ri javobni grek adibi G erodot 
ilodidan qidirishga harakat qilamiz.
Cierodot  asarlarining  to 'rtin ch i  kitobi,  o 'n   birinchi  bobida  berilgan 
liikoyada  skiflarning  kim meriylar  yurtiga  qanday  qilib  kelib  qolganligi 
voqcasi bayon qilinadi.  U nda aytilishicha,  skiflar k o'chm anchi qabilalar 
bo'lib,  aslida  Osiyoda  yashagan,  so'ngra  ular  Araks4  daryosi  bo'yida 
massagetlar  bilan  bo'lgan jangda  mag'lubiyatga  uchraganlaridan  so'ng 
kimmeriylar  yeriga  kelib  qoladi.  Skiflar  bu  yerlarga ju d a  katta  qo'shin 
bilan  bostirib  kelishadi.  Shunda  kim meriylar o'zaro  kengashib oladilar. 
Shoh  mamlakatni  skiflar  hujum idan  him oya  qilish  kerak  desa,  xalq
1 V  N.  Dyakov.  D revnyayaT ovrika do  rim skoy okkupasii,  uch.  Z ap.  M G P N   im. 
I  i-nma,  tom   XXVIII  v ip .l,  str.4.
1  L.  V.  D itm ar.  Ot sk ifad o   Elevantini,  М .,  1961,  str.  22.
1 Yustin.  «Epitom a  Pom peya Troga».  Vestnik dreyney istorii.  1954,  №   2,  str.  211.
1  A raks-Oks—A m udaryo.
9

behuda qon to'kishning befoydaligini aytib,  uzoq yurtlarga ketishni taklif 
etadi.  Bir qarorga kela olmagan kimmeriylar o'rtasida o'zaro nizolar kelib 
chiqadi.  Shunday  qilib,  kimmeriylar  ikkiga  bo'linadilar.  Bir  qismi  o 'z 
yerlarini  tashlab  ketm oqchi  bo'lsa,  boshqa  bir  qismi  skiflarga  qarshi 
kurashga otlanm oqchi  ekanliklarini  (shoh tarafdorlari)  m a’lum qiladilar. 
Ikki  o 'rtad a  qattiq  jang  boshlanadi.  Xalq  shoh  tarafdorlarini  o'ldirib, 
ularni  Tir  daryosi  bo'yiga  dafn  etadi,  so'ng  yerlarini  tashlab,  uzoq 
ellarga  ketadilar.  Kimsasiz  qolgan  kimmeriylar  yerlarini  skiflar  egallab 
oladi.1  Shu tariqa,  greklar (Olviya) bilan  skiflar o'rtasida yaqin  aloqa va 
o'zaro qo'shnichilik munosabatlari boshlanadi.
Shunday  qilib,  skiflar  Don,  Dunay,  Volga,  hatto  D nepr  daryolari 
bo'ylariga  ko'chib  boradilar.  Skiflarning  bu  yerlarga  kelib  qolish  tarixi 
haqida  G erodot  yana bir qancha qiziq-qiziq  hikoyalar yozib  qoldirgan. 
G erodot ijodi to'q qizta kitobdan  iborat.  Uchinchi  kitobning bir qismi va 
to'rtinchi  kitob to'liq holda skiflar hayotiga bag'ishlangan.
G erodotni  biz  tarixchi  sifatida  yaxshi  bilamiz.  A m m o  uning  ijodiga 
yaqindan yondashsak, eng aw alo, grek adabiyotining ulug'  nam oyandasi 
bo'lganligining  ham   guvohi  bo'lam iz.  T o'qqiz  kitobning  h ar  biri  yuz 
ellik va undan  ortiq  hikoya,  rivoyat va o'ziga xos tarixiy novellalami o 'z  
ichiga oladi.
Gerodot kitoblari orqali biz o'sha davrda  Markaziy Osiyoda xalq og'zaki 
ijodi ancha rivojlanganligini bilamiz.
Darhaqiqat,  ilk xalq og'zaki  ijodi namunalari hisoblangan «To'maris», 
«Shiroq» afsonalarini  ham  G erodot,  Polien ijodida uchratamiz.  H atto bu 
afsonalarning  h am   m a’lum   darajada  tarixiy  asosga  ega  ekanligini  grek 
adabiyotining  ulug'  nam oyandasi  Ksenofontning  epopeyasi  orqali  bilib 
olamiz.  K senofontning  «Anabasis»,  «10000  yurishi»  asarlarida  qariyb 
yarim  asrdan  k o'proq davom  etgan  (eram izdan  aw algi  500-449-  yillar) 
Eron-Y unon  urushi  tasvirlanadi.  Bu  urushda Ahmoniylar davlatning  bir 
qismida yashagan o 'rta osiyoliklar ham ishtirok etgan.  Eron-Yunon urushi 
chog'ida asirtushgan ko'pgina greklar, hatto O'rta Osiyogabadaig'a qilingan. 
K o'plab o 'rta  osiyoliklar esa urush tufayli grek yerlarida qolib ketganlar. 
M a’lumki,  Markaziy  Osiyo  o'sha  davrlarda  (eram izdan  aw algi  VI-V 
asr)  ulkan  A hm oniylar  davlati  qo'l  ostida  edi.  Shuning  uchun  ham , 
Doro  So'g'diyona va baqtriyaliklardan juda katta kuch to 'plab ,  ulardan
1 G e ro d o t.  Istoriya v devyati  knigax.  K niga  IV, str.  302—303.
10

Eron-Y unon  um shida  foydalanadi.  Eronliklar  bilan  grek-m akedonlar 
o'rtasidagi  keyingi  urushda  (eram izdan  aw algi  IV)  ham   ju d a   k o 'p  
so 'g 'd iy o n a lik la r  q atn ash a d i.  Bu  u ru sh d a  g rek -m a k ed o n iy alik la r 
Ahmoniylar1  davlatining bir qismi bo'lgan  S o'g'diyonaga  ham  bostirib 
keladi.  Bu davrda  (eram izdan aw algi  329-327-  yillar) grek-m akedonlar 
Aleksandrning buyrug'iga ko'ra,  so'g'diyonaliklam ing urf-odatini  qabul 
qiladi.  Hatto Aleksandrning o'zi ham safarda so'g'diyonaliklaming kiyimini 
kiyib  yuradi.  Buning  sababi,  so'g'diyonaliklam ing  kiyimi ju d a  ko'rkam  
va  ixcham  bo'lib,  ayniqsa, jang paytida  kiyib yurish  qulay edi.  Sharqona 
kiyim Aleksandrga ham  juda yarashardi. Aleksandr grek-m akedonlam ing 
kiyimini  kiysa yosh bolaga o'xshab, o 'z salobatini yo'qotib qo'yardi. Agar 
sharqliklarning  kiyimini  kiysa  savlatli  va  ko'rkam   qilib,  yaqinlarining 
nazarida Osiyo shohlaridek ulug'vor qiyofada ko'rinardi.
So'g'diyonaliklar o 'z vatanini bosqinchi yovlardan  m ardonavor turib 
himoya  qilishgan.  U lar Aleksandr qo'shinlariga  h ar tom onlam a  hujum 
qilib, sira tinchlik bermaydi.  H atto Aleksandrning o'zi So'g'diyonada ikki 
marta og'ir yaralanadi.  Natijada,  u so'g'diyonaliklar bilan bitim tuzishga 
majbur bo'ladi.  So'g'diyonaliklarga o'zini  yaqin  olib,  go'zal  Roksanaga 
uylanadi.
S o 'g 'd iy o n a lik   S p ita m en   b o sq in ch i  yovlarga  q arsh i  k u rash ib , 
vatanparvarlikning yorqin timsoliga aylanadi.  So'g'diyonada bo'lib o'tgan 
antik  davrlardagi  bunday  tarixiy  voqealar  grek  va  Rim  adabiyotida 
yaratilgan  o'nlab  asarlar  sahifalarida  o'zining  yorqin  ifodasini  topgan. 
Kvint  Kursiy  Rufning «Aleksandr  M akedonskiyning tarixi»,  Arrianning 
«Aleksandrning  yurishi»,  Plutarxning  «Aleksandr»,  Polienning  «Harbiy 
hiylalar»,  D iodom ing  «Tarixiy  kutubxona»,  Y ustinning  «Pom pey  Trog 
epitomi» (Pom pey Trogning «Filipp  tarixi»),  Strabonning «Geografiya» 
asarlarida  So'g'diyonaning antik davrlari tasvirlangan.
Bu  asarlar  shunchaki  tarixiy  solnom a  sifatidagina  em as,  balki  ular 
go'zal  badiiy  tasvir  asosiga  qurilganligi  bilan  ham   o'quvchi  diqqatini 
o'ziga jalb etadi.  Ular vositasida antik davrlarda yashagan bobokalonlarimiz 
hayoti bilan yaqindan tanishamiz.  Ularda ajdodlarim izning vatanparvar 
va jangovar ruhda bo'lganligi haqida hikoya qilinadi.
M azkur asarlarda ona Vatanni  m ardonavor him oya qilgan  Spitam en 
kabi  xalqimizning  milliy qahram onlari  obrazi  yaratilgan.  Shuningdek,
1 K o'pgina  m anbalarda  «Ahom aniylar» deyilgan.

xalqimiz qadimdan o ‘z donishmandlariga ham ega bo'lgan.  So‘g‘diyonada 
madaniyat gullab yashnagan. Antik ajdodlarimizning ham  asl farzandlari 
bo'lgan.  Bunday haqiqatga yaqin voqealardan hikoya qiluvchi sahifalami 
o'qib, biz avlodlaming qalbi faxr hissi bilan to'ladi.  Bu asarlarda Amudaryo, 
Sirdaryo va Zarafshon bo'ylarida bo'lib o'tgan tarixiy hodisalar, janglar 
o'zining  haqiqiy  badiiy  ifodasini  topgan.  M uhtasham   binolar  vayron 
etilib,  yonib kul bo'lgan qadim  Samarqandning moziydagi tarixiy qiyofasi 
ko'z oldimizda aniq gavdalanadi.
Aytish  kerakki,  G rek va  Rim adabiyotining yorqin  namunalari bo'lgan 
bu  asarlarda  qadim   So'g'diyonaning go'zal  badiiy tasviri  m ahorat  bilan 
ifoda  etilgan.  Bu  asarlar  nimasi  bilandir bizning  qalbimizni  o'ziga  rom 
etadi.  Balki,  ular yurtimizning qadim o'tm ishidan hikoya qiluvchi yagona 
jonli  guvoh  bo'lgani  uchundir.  Biz  ularni  qo'ldan  tushirm ay,  berilib, 
qayta-qayta  o'qigim iz  keladi.  Undagi  tanish  nom lar,  qadrdon joylarga 
duch kelganimizda yuragimiz «jiz» etadi.
Antik  davrlarda  O 'rta   O siyoda  sak,  skif,  m assaget,  so 'g 'd ,  dax 
qabilalari  yashagan.  Biroq  bu  qabilalar  hozirgi  shakllangan  o 'zb ek , 
tojik,  q irg'iz,  qozoq  yoki  tu rk m an   m illatlarining  qaysi  biriga  tegishli 
ekanliklarini  aytish  qiyin.  F anda  turli  xil  tax m in lar  bor,  am m o   bu 
qabilalar antik davrlarda bir-biri bilan  nihoyatda inoq,  qo n-qarindosh 
b o 'lib   yashaganliklarini  payqash  m um kin.  C hunki  ularning  qism ati, 
taqdiri bir bo'lgan.  Urf-odati bir-biriga juda yaqin edi.  U lar ona diyoriga 
bostirib  kirgan  b o sq in ch i  yovlarga  qarshi  b ir  ta n ,  b ir  jo n   b o 'lib  
k iira s h g a n la r .  K ir  va  D o r o n in g 1  b o sq in c h ilik   zu lm ig a   q arsh i 
m a rd o n a v o r  k u rash   olib  b o rg a n la r.  U la r  b irg a lik d a   A le k sa n d r 
M akedonskiyga  k o 'p   m artalab  talafot  keltirgan.  E ron  va  Y unon 
o'lkalariga  son-sanoqsiz  o 'r ta   osiyoliklar qul  qilib  olib  ketilgan.  U lar 
turli  qabila  vakillari  b o 'lsa  ham ,  o 'zga yurtlarda  m usofirlik azoblarini 
birga  tortib,  h am d ard  yashaganlar.
Q adim   zam onlardayoq  bosqinchi  yovlarga  qarshi  kurash  yuksak 
insoniy-ijtimoiy tuyg'uga  aylangan.  Bu  m uqaddas tuyg'ularning yorqin 
timsoli  Spitam en  va  uning  do'stlari  D atafern,  Katen  faoliyatlaridir. 
B ugungi  k u n d a   biz  a v lo d la r  u c h u n   S p ita m e n   siym o si  yuksak 
vatanparvarlik  ramziga  aylangan.  Biroq  so'g'diyonaliklarning  bunday
1  Bu  o 'rin d a   V  asrga  tegishli  Eron  shohi  D oro  bilan  111  asrda  yashagan  D oroni 
nazarda tutm o q d am iz.  Ikki  D oroni bir-biriga chalkashtirm aslik kerak.
12

bosqinchi  yovga  qarshi  m ardonavor  kurashlarini  b a ’zi  tadqiqotchilar 
noto‘g‘ri talqin qiladilar. Jum ladan,  «Ellinizm tarixi» kitobining muallifi, 
utoqli  tarixchi  I.  G.  Drayzen  Spitamen  harakatini  «yowoyilik»  alomati 
deb  noto‘g‘ri  baholaydi.1
Aleksandr  0 ‘rta  Osiyodan  orttirgan  boyliklarini  M akedoniyaning 
Aleksandriya  shahriga  ketm a-ket  jo ‘natib  turgan.  Rus  olim i  М.  M. 
L y u to v n in g   fik ric h a ,  A le k sa n d r  O siy o d a n   sh u   q a d a r  b e h iso b  
boyliklarni  M akedoniyaga  jo ‘natganki,  m asalan  b ir  karvon  boylikni 
yuklash  uchun  10000 juft  qo‘tos  va  3000  tuya  kerak  b o ‘lgan.2
A leksandr  M akedonskiy eram izdan  aw algi  332- yilda Aleksandriya 
shahrini  qurish  u ch u n   k o 'p lab   so ‘g ‘d iyonalik  ajoyib  m e ’m o rlar, 
naqqoshlar,  hunarm andlar,  q o ‘li gul  ustalarni qul  qilib haydab ketgan. 
liu  yuksak sa n ’at  arboblarining  ko‘pchiligi taq d ir taqozosiga ko ‘ra olis 
( irelsiya va  M akedoniyada um rbod qolib ketganlar.
Professor V.  V.  G rigoryevning fikricha,  A leksandr 0 ‘rta  O siyodan 
shu  darajada  behisob boyliklarni  o ‘lja  qilib  oladiki,  uning hisobi  yo‘q 
e d i.1  М.  M.  Lyutov  h am   bu  fikrni  tasdiqlab,  birgina  Suz  ibodat- 
xoiuisidan  qim m atbaho tillalar,  m o ‘ynali buyum lar va boshqa boyliklar 
bilau  birga  50000 talant tilla o ‘lja olinganligini  aytadi.4
Mana shu  misolning o'ziyoq grek-m akedon qo‘shinlari 0 ‘rta Osiyoda 
Inlon-tarojlik qilib, turli-tum an boyliklarimizni talab ketganligidan dalolat 
beradi.  A slida,  A leksandr  q o ‘sh inlari  0 ‘rta   O siyo  m a d an iy atig a 
vahshiylarcha munosabatda bo‘lgan. Yuksak san’at obidalarimizni vayron 
qilgan.
( irek yozuvchisi  Diodor Sitsiliskiyning «Tarixiy kutubxona» asarining 
yettinchi  kitobida  ta ’kidlanishicha,  Aleksandr  harbiy  yurish  davom ida 
120000  so‘g‘diyonalikni  qurbon  qilgan.5
Ko‘rinib  turibdiki,  bunday voqealar Aleksandr  shaxsini  ulug‘lash  va 
ni
11  ijobiy shaxs sifatida o ‘rganishimiz asossiz ekanligini  isbot qiladi.  Biz
1  I.G .D rayzen. Istoriya  ellinizm a.M oskva,  tipo-litograf.V .F .R ixter,  1891,  str. 183. 
1  M .  M . Lyutov. A leksandr  Velikiy  v  T u rk e sta n e.T ash k e n t,  tip o -lito g ra fiy aS . I. 
I.oxtina,  1890,  str.8.
' V.  V.  Grigoryev.  Poxod Aleksandra v Turkestan. Ju m .  M .N .  P., sentabr,  1881,  str.
Ж
1 М.  M.  Lyutov.  0 ‘sha asar, 8- bet.
'  D iodor.  Istoricheskaya  biblioteka.  C hast sedm aya.  V S an k t-P e te rb u rg ,  pri  IM P
A N .,  1774,  str.  109.
13

o'rganayotgan  asarlarning  ayrim  sahifalarida Aleksandr obrazini  ijobiy 
m a’noda tasvirlashga moyillik borligi seziladi.
0 ‘z xalqimiz tarixini  m ukam m al bilmas ekanm iz,  o ‘zga xalqlar tari- 
xini  o'rganishim iz  uchun  ehtiyoj  sezilmaydi.  Z o ‘rm a-zo ‘rakilik  bilan 
o'rganilgan  tarix sun ’iydir.
M a’lumki,  xalqimiz tarixida  urushlar solnomasi  m uhim   o ‘rin tutadi. 
A m m o  m ana  shu  urushlar  solnomasini  o ‘rganish  jarayonida  davr  va 
xalq tarixi bilan bog‘liq  m uhim  jum boqlarni  yechish  mum kin.  Shunday 
ekan,  sanalar  ro'yxatini  sanashdan  uzoqlashib,  voqealar  mohiyatiga 
ko'proq e ’tibom i qaratish maqsadga muvofiqdir.
O 'rta  Osiyo,  jum ladan,  turkiy  xalqlar  tarixiga  yaqindan  yondashar 
e k a n m iz ,  m u h im   bo sq ich   sifatid a  a h m o n iy la r  d av ri,  A lek san d r 
Makedonskiy  yurishi,  arablarning  kirib  kelishi,  Tem uriylar  sulolasi  va 
hokazo, shu kabi yirik tarixiy voqealarni o'rganish va o'quvchiga yetkazish 
a h a m iy a tlid ir.  S h u n d a y   e k a n ,  u sh b u   d a rslik   fa q a t  in s titu t  va 
universitetlaming  fakultetlarida  emas,  respublikamizning  barcha  oliy 
o ‘quv yurtlarida o ‘tilsa m a’qul bo'lardi.
Holbuki,  hozirgacha maktablar va oliy o'quv daigohlarida 0 ‘rta Osiyo 
xalqlari  tarixini  o ‘rganishga  kam  e ’tibor  berib  kelinmoqda.  Ajratilgan 
soatlar  ehtiyojni  m utlaqo  qoniqtirmaydi.  H atto  xalqimiz  tarixidagi  har 
bir  m uhim   davrlarni  alohida  darslik  qilib,  ishlab  chiqish  mavridi  yetib 
keldi.
Ushbu darslikning  «Qadimgi dunyo tarixi»  deb atalishiga sabab,  Oks 
(Amu) va Yaksart (Sir) daryolari o'rtasida bo'lib o'tgan tarixiy voqealarga 
asosiy  e ’tibor  qaratilgan  b o ‘lsa-da,  yana  bir  qancha  masalalar  bevosita 
O 'rta  Osiyo  va  q o ‘shni  viloyatlar  hududi  bilan  bog'liqdir.  Yana  shunisi 
e ’tiborga  loyiqki,  qadim gi  0 ‘rta  O siyoda  hozirgidek  shakllangan, 
chegaralangan  respublikalar bo'lm agan.  Bu yerda yashovchi xalqlaming 
taqdiri  bir  b o ‘lib,  bir  xonlik  va  shohliklarga  birlashgan  davrlar  ko‘p 
bo'lgan.  O 'zbek,  qozoq,  qirg‘iz,  tojik,  turkm an  elatlari  bir  tug'  ostiga 
birlashib,  bir  maslak  y o iid a   erki  va  iqboli  uchun  kurashgan  zam onlar 
bo'lgan.  Bu  narsa,  ayniqsa,  bosqinchilik  urushlariga  qarshi  kurashda, 
salib  yurishlarida,  m uhtojlik  kunlarida  yanada  tob lang an,  zam o n  
sinovlaridan o ‘tgan.  Eng muhimi,  milliy urf-odatlarimizning yaqinligidan 
tashqari,  k o ‘pgina hollarda bir-birining qoni qo‘shilib,  aralashib ketgan. 
Endilikda  qadim dan  qismatlari  o ‘xshash  va  yaqin  bo‘lgan  xalqlarning 
do'stligini bobokalonlarim iz kabi yanada mustahkam lash lozim boMadi.
14

Ilo/.ir  ham  O 'rta  Osiyoning  turli  viloyatlarida  arab,  eron,  grek  kabi 
ko'plnh qabilalar yashamoqda.  U lar bu yerlarga bejiz kelib qolishmagan.
I  l/oq  mo/.iyning achchiq zayli ularni taqdir taqozosiga ko‘ra bu yerlarga 
yelnkliib  kelgan.  H atto  ularning ko‘pchiligi  o ‘z ona tillarini  ham   unutib 
o'rtti osiyoliklar tillarida so‘zlashadi.  N e-ne zam onlar o ‘tdi.  Endilikda ular 
O'itii  Osiyoni  haqiqiy  vatanim  deb  bilishadi.  Q achonlardir  ajdodlari 
qlsmallarini  shu  yerlarga  bog‘lashgan.  Bu  hayratli  va  adoqsiz  tarixning 
Vfi  liilmagan jum boqlari hali juda ko‘p.  Shu tufayli antik o ‘tm ish haqida 
цир  kotganda alohida  millat tarixini  emas,  iloji boricha 0 ‘rta  Osiyodagi 
biiivha  clatlar,  qabilalar  tarixini  bir  mavzu  ruhida  o ‘rganishga  e ’tibor 
hu ish   /.aruriyati  tug‘iladi.
( i'arbiy Yevropa tadqiqotchilari grek va rim tarixiy prozasini o ‘ziga xos 
m i q t n y i  
na/ardan turib baholamoqdalar.  N em isolim i  U.Vilken o ‘zining 
I‘Ml  yilda  nashr  qilgan  Aleksandr  M akedonskiy  haqidagi  kitobida  bu 
iisinlar  yuzasidan  fikr  yuritar  ekan,  A leksandrni  «Xalq  m anfaatini 
к о '/lagan  shoh»,  deydi.  F ransuz  akadem iyasining  a ’zosi,  «Buyuk 
Aleksandr»  nomli  to ‘plam ning  m uharriri  Jyul  R om en  esa  Aleksandr 
shiixsnn  buyuklashtirishga harakat  qiladi.  A merika adibi A S .  Robinson 
o ' z i n i n g  
bir  asarida  «A leksandr  u m um in so n iy   fikrlar  g ‘oyasining 
tiintnnasini  insoniyatga  m eros  qilib  qoldirdi»,  deb  yozadi.  Angliya 
I m l q i q o t c h i s i  
M. Tari ham  Aleksandr shaxsini ulug‘lashga harakat qiladi.
Bundan  tashqari,  Italiya  tarixchisi  A ntonino  Polyero,  amerikalik 
olim lar  V.Uiler,  Katrlz,  Angliya  olim lari  B erna,  Toynbi,  Fransiya 
I m l q i q o t c h i s i  
Jak  M odel, Jan  B enua-M eshenlar ham  A leksandr nom ini 
iiliig'liiydilar.
I ‘hot  ellik tadqiqotchilam ing bunday g‘oyaviy nuqtayi nazarini falsafa 
liinlnri doktori, professor A.S.  Shafmon o ‘zining «Butjua tarixshunosligida 
Aleksandr  Makedonskiy»1  asarida birm uncha tanqid ostiga olib o ‘tgan.

ire к va  Rim adabiyotida yaratilgan Arrianning «Aleksandrning yurishi», 
Kmsiy  Rufning  «Aleksandr  M akedonskiy  tarixi»,  Polienning  «Harbiy 
lilylalar»,  Plutarxning  «Aleksandr va  Sezar», Yustinning «Pom pey Trog 
epitomi»,  Strabonning  «Geografiya»  asarlari  0 ‘rta  Osiyoning  antik 
ilnvilariga oid siyosiy va iqtisodiy masalalami o ‘rganishda,  etnografrk va 
lllimoiy jum boqlam i yechishda, shuningdek, geografiya, tabiatshunoslik 
vn  madaniyat tarixini tadqiq etishda muhim ahamiyatga egadir. Bu asarlami

A  S.  Shafm on.  A leksandr M akedonskiy u  burjuaznoy istografii.  V oprosi istorii 
llliilnv.ii  i  pedagogiki,  v ip .2 ,  K az an ’,  1967.
15

tarixchilar, geograflar,  etnograflar,  faylasuflar va boshqa bir qancha soha 
bilimdonlari o ‘z sohasining talablari asosida o ‘rganib kelmoqdalar.  Ular 
m azk u r  asarlarni  faq at  tarixiy  so ln o m a lard an   ib o rat,  deb  ta lq in  
etishmoqda.  Tarix  yaxlit  holda  ilmiy  kuzatilgan  deb  baho  berilmoqda. 
Holbuki, bu asarlar badiiylikning ham yorqin namunasidir.  U nda tarixiy 
o ‘tm ish  o ‘zining badiiy  ifodasini  topgan.
Taniqli  olim   S.Ya.  Lurye  G erodot  hikoyalarining  yuksak  badiiy 
xususiyatga ega ekanligini alohida ta ’kidlaydi.1
G erodot ijodining badiiy xususiyatlari haqida V. Klinger2,  A .D ovatur3 
kabi  olim lar ham  yirik tadqiqot  ishlarini  yaratganlar.
Arrian o ‘zining «Aleksandrning yurishi» asarining dastlabki sahifalarida 
shunday  yozadi:  «H am   nasrda,  ham   nazm da  A leksandr  haqida  hech 
narsa yozilgani yo‘q. Agar yozilgan bo‘lsa, mayliga, aw al o ‘shalami o ‘qish- 
sin,  so‘ngra  menikini,  keyin  o ‘zlari  taajjublanadi»4.  M ana  shu  fikrning 
o ‘ziyoq Arrian, eng aw alo, badiiy asar yozishga qo‘l uiganligini isbotlaydi.
Diodor haqida yirik tadqiqotlar olib borgan  M.  M andes yozuvchining 
«Tarixiy kutubxona» asarini tahlil qilar ekan,  «D iodor tarixiy solnom alar 
ro ‘yxatchisi  em as,  u  eng  aw alo,  yozuvchidir»5,  deb  ta ’kidlagan  edi.
Plutarx  esa  badiiy asar yozayotganligini  ta ’kidlab,  «M en  tarix  emas, 
hayo tn o m a  yozyapm an,  rassom lar  surat  chizishganda  ko ‘z  va  yuz 
tuzilishiga  ko‘proq  e ’tibor  berganlaridek,  biz  ham   qahram onlarning 
m a’naviy dunyosini  ko‘rsatib berishga  harakat  qildik»,  degan  edi6.
Biz tekshirayotgan  asarlar,  eng aw alo,  tarixiy-badiiy asarlar ekanligi 
haqida yana ko‘plab misollar keltirish  mumkin.
Antik davrga yondashish,  uni o ‘rganish va m unosabat bildirish ancha 
m urakkab  masala.  Birgina  tarixiy  sujet  yoki  antik  ijodkor  m ahoratiga 
baho berganda tarixchilar va faylasuflaming fikriga ham  tayanishga to ‘g‘ri
'  S.  Ya.  Lurye. Xudojestvennaya texnika G erodota.  Gerodot.  Izd-vo AN  SSSR.  M -L , 
1947.

V .K linger.Skazochniye  motivi  i  istorii  G ero d o ta .T ip o g ra fiy a IM P   U niversiteta, 
Kiyev,  1983.
1  A.  D ovatur.  Povestvovatelniy  i  n auchniy  stil  G ero d o ta.  Izd-vo  L eningradskiy 
universitet,  1957.
4  Poxod  A leksandra.  Izd-vo AN  SSSR,  M -L ,  1962,  str.  14.
5  M.  M andes.  O pit  istoriko-kriticheskogo  kom m entariya.  G recheskaya  istoriya 
Diodora.  Odessa.  1901, str.  11.
6  Plutarx.  Sravnitelniye jizneopisaniye.  V trex  tom ax,  to m   I,  izd-vo AN  SSSR. 
М ., J 961, str.  465.

'
 t   •>
•  . A  
.  4,  ,
.  v . * |  

16

kc*ladi.  Birgina  ad abiyo tsh un o slik   ilm in in g   h u km i  ta h lild a   b a ’zi 
i hiilk;ishliklarni  yuzaga  keltirishi  mumkin.  Shuning  uchun  ham ,  tarix, 
цеоцгаПуа,  falsafa,  etnografiya,  arxeologiya  kabi  fanlarga  tayanishim iz 
lo/iin  bo'ladi.  Bu  fanlarning  hamkorligisiz  antik  davrlar  tasvirlangan 
dMirlarni  puxta tahlil  qilish  qiyin.
Badiiy  adabiyot  insoniyat  tarixini  aks  ettiradi.  Shuning  uchun  ham , 
hi/  ko'pincha  G erodot,  Ksenofont,  Arrian,  Kursiy  Ruf,  Pom pey  Trog 
итш liii ini tarixiy asar sifatida qaraymiz. Aslida, bu asarlar tarixiy nasrning 
yorqin  namunasidir.  Ularda go‘zal badiiy ifodani kuzatamiz.  0 ‘z o ‘rnida 
Itti ixchilar ham bu asarlarni o ‘qib, tarix haqida xulosa chiqaradilar.  Ham m a 
iliivilnida  ham tarix fani bilan adabiyot o ‘ziga xos ravishda cham barchas 
bog'lunib kelgan.
Kcyingi  davrlarda sho‘ro adabiyotining yorqin  nam unasi  bo‘lgan bir 
t|iitor  tarixiy  rom anlar  vujudga  keldi.  M asalan:  V .Y anning  «Olovli 
qo'ig’on»,  Mirkarim Osimning «Aleksandr va Spitamen» qissalari, Yavdat 
llyosovning «So‘g‘diyona»,  Maqsud Qoriyevning «Spitamen» romanlarida 
tin tailing  aksini  ko‘ramiz.  Ularning  grek  va  Rim  rom anlari  ta ’sirida 
inn'llgnnligi shubhasizdir.  Mualliflardan antik davrlaming kishilikjamiyati 
ih
 Inin,  bugungi  insonlar  uchun  xizmat  qiladigan  jihatlarini,  m uhim  
t|ii litliii ini qalamga olishga alohida e ’tibor berganlar.
Au'ana  va  yaratuvchanlik faqat bugungi  kundagi  adabiyotim izga xos 
xiwusiyat  emas.  Bu masala adabiyotning ham m a davrlarida,  uning barcha 
liimciqiyot bosqichlarida,  hatto antik adabiyotda ham  o ‘ziga xos ravishda 
liiil  qilinib  kelingan.  M asalan,  grek  adabiyoti  G erodot  va  Fukidid  ijodi 
o
'
n
I
iii
 davrda yaratilgan ko‘plab tarixiy asarlaming yuzaga kelishiga katta 
lii'sir etganligi  m a’lum.  Plutarx o ‘z  ijodi  davom ida  G erodot  va  Fukidid 
ими luridan oziq olganligi  haqida ishonarli  m a’lum otlar bor.
( icrodot asarlari  Plutarx, Yustin ijodlariga ham  katta ta ’sir o ‘tkazgan.
I nniqli tadqiqotchi  M.  Mandesning fikricha, «Yustinning ko‘pgina fikrlari
< inodotdan olinganligi1,  D iodoming ko‘pgina tasvirlari  Fukididga yaqin 
luiKiinligi  qayd  etiladi.2  Arrian  K senofont  ijodini  davom   ettirganligini 
iH'Inq  oydin aytadi.
M  M andes.  O pit  istoriko-kriticheskogo  kom m entariya.  G recheskaya  istoriya 
iHotluni. 
O tnosheniye  D iodora  к  G s ttd o tU   i  F u ki di dn—
«Екоп».   1901.  str.
mi
 
1NAMANGAN DAViAT  ; г 
^
UNIV^RSITETI 
v  
4
Ahborot-^suri4a»^kazl 
n '

Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 63%20Тарих%20фанлари
63%20Тарих%20фанлари -> Namangan davlat universiteti
63%20Тарих%20фанлари -> «0 ‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti
63%20Тарих%20фанлари -> Vatan tarixi. 1-kitob. Shamsuddinov R, Karimov SH.pdf [Abulhasan simjuriy Muhammad ibn Ibrohim]
63%20Тарих%20фанлари -> Talim vazirligi toshkent davlat sharqshunoslik instituti
63%20Тарих%20фанлари -> Vatan tarixi 2-kitob. Shamsuddinov R.pdf [Ahmadbekhoji mehmonxonasi]
63%20Тарих%20фанлари -> «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bo sh tahririyati
63%20Тарих%20фанлари -> Namangan davlat universiteti e. Kenjayev qadimgi dunyo tarixi
63%20Тарих%20фанлари -> O`zbekiston tarixidan universal qo`llanma tmp9232.pdf [Amudaryo xazinasi]
63%20Тарих%20фанлари -> A b d u m a jid m a d r a im o V gavhar fuzailo va

Download 9.54 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling