Fayzulla boynazarov qadimgi dunyo tarixi


Download 9.54 Mb.
Pdf ko'rish
bet29/34
Sana08.12.2019
Hajmi9.54 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

333

sarkardam   b o lg a n d a   edi,  janglarga  qatnashib,  yaralanib  o ‘tirm agan 
bo'lardim .  O 'zlari  qo‘shinni boshqaraverardilar.  Men esa  ko‘proq davlat 
ishlari  bilan  mashg'ul  bo'lardim».  Aleksandr  o'ziga-o'zi  shunday  deb, 
Spitam enning ketidan tushishga  qaror qiladi.
Spitam en  o 'zin in g   lashkarlari  bilan  m ak ed o n lar  q o'riqlayotgan 
M akadan  qo'rg'oniga  bostirib  kiradilar,  ular  qo'qqisdan  hujum  qilib, 
dushmanning bir qismini o'ldiradi, qolganlari  ilojsiz qo'rg'onga chekinadi.
A lek san d r  to m o n id a n   M aro q an d g a  yuborilgan  o try ad   yaqin- 
lashayotganini  Spitamenga  yetkazishganda  u  qo 'rg 'o nn i  qam al  qilishni 
to ‘xtatib,  So'g'diyonaning  shimoliga  qarab  ketadi.  Farnux  va  uning 
lashkarboshisi  Spitamenni  mamlakatdan butunlay quvib chiqarish  uchun 
So'g'diyona  chegarasigacha  boradi.  Endi  ular  ko'chm anchi  skiflarning 
siridan  voqif bo'lgandi.  Spitam en  yana  600  ga  yaqin  skif chavandozni 
olib.  kelayotgan  makedonlarga  qarshi  hujumga  o'tm oqchi  b o iad i.  Skif 
ch o ‘liga yaqin bo'lgan tekislikda turib,  dushman  hujumini  kutishni  ham, 
dushmanga hujum qilishni ham bilmay hayron bo'ladi.  Skif chavandozlari 
faqat  piyodalar atrofida  ot  choptirishar,  ularga  o 'q   uzishardi.  Ular hech 
b irtalafo t  ko'rm ay,  Farnuxning  zich  kelayotgan jangchilaridan  qochib 
ketadi.  C h u n k i  u la rn in g   otlari  ildam   va  c h a rc h a sh n i  bilm asdi. 
A ndrom axning otlari  esa ham m a vaqt y o id a   yurgan,  ch o'ld a chopishga 
moslashmagan, bulling ustiga, yetarli oziq-ovqatga ega bo'lm agan otliqlari 
to b o ra  h o ld a n   toy ib   bo rard i.  Skiflar  ja n g   q ilay o tg an larg a  ham , 
chekinayotganlarga  ham   shiddat  bilan  hujum  qilardi.  K o'plar  o 'qdan 
yaralangandi.  M akedonlarning  to ‘rt  burchakli  piyodalardan  ko‘proq 
talafot  ko‘rishini  sezgan  skiflar  atrofi  qalin  o 'rm o n   bilan  qoplangan 
Politimet daryosi bo'ylariga chekinadi.
G ipparxK aran  va Andromaxga hech  narsa demay,  o ‘zining otliqlari 
bilan daryodan o 'ta  boshlaydi,  piyodalar esa hech qanday buyruq olmay 
otliqlar  ortidan  ketadi.  Jangchilar  pala-partish  tarzda  qo'rqqanidan  tik 
qirg'oqlar  b o Lylab  daryoga  tusha  boshlaydilar.  Spitam en  q o ‘shinlari 
m akedonliklarning  muvaffaqiyatsiz  harakatlarini  sezib,  otliq jangchilari 
bilan daryodan o ‘tish joyidan  ikkiga boMinib, dushmanga ikki tom onlam a 
hujum  boshlaydi.  Spitam en  jangchilari  m akedonlardan  tortib  olingan 
qurollar  bilan  qurollangan  edi.  Spitam en jangchilarini  shiddatli jangga 
boshlaydi.  Politimet  daryosining  sayoz  va  xavfli joylarini  yaxshi  bilgan 
sarkarda,  dushm anga ikki tom onlam a  hujum  usulini qoMlaydi.  Endigina 
daryodan kechib o'tayotgan dushm an qo'shinlariga daraxtlam ing orasiga
334

yashirinib  birdan  hujum   qiladilar.  Spitam enchilarni  hali  ancha  uzoqda 
b o ‘lsa kerak,  deb  o ‘ylab  beparvogina  kelayotgan  Gi pparx  ularning 
qo'qqisdan  boshlagan  hujumidan sarosimaga tushib jangchilariga orqaga 
qaytishni  buyuradi.  Orqa  tom onda  esa  allaqachon jang boshlangan  edi. 
Ikki  o ‘rtada  shunday qattiq jang boshlanadiki,  spitam enchilar  Gi pparx 
qo'shinini  bitta  ham   q o ‘ymay  qirib  tashlaydi.  H atto  daryo 
0‘rtasidagi 
d arax tlar  o ‘sib  tu rgan   yalanglikka  chiqqan  m ak ed o n ch ilar  taslim  
bo'lishlarini  aytishsaham   u  qirib  tashlashga buyruq  beradi.  G i pparx 
jangchilaridan  ikki  kishi  qochayotganini  ko'rgan  Spitam en  ularning 
ketidan  quvib  borib,  birini  yoy  o ‘qi  bilan  yiqitadi,  ikkinchisini  arqon 
tashlab,  epchillik bilan otdan yiqitib, qo‘shini oldiga sudrab keldi.  Butalar 
orasidan  sudralib  kelgan jangchining  qorinlari  yorilib,  ichaklari  chiqib 
ketgandi.Ustidagi  kiyimi  dabdala boMib,  qip-qizil  qonga  belangandi.
Jangchilar Spitamenning jasurligiga qoyil qolishdi.  Bu jangda Spitamen 
shunday m atonat  ko'rsatadiki,  G ipparxning eng  m ohir  jangchisi  Osrup 
bilan  yakkam a-yakka  olishuvda,  zarb  bilan  urib,  raqibining  qo'lidagi 
qilichini tushiradi.  So'ngra  mardlik qilib,  uning bo‘yniga qilich solishdan 
oV.ini  tutib  cgnidan  ushlaydi-da,  xuddi  uloq  chopgan  chavandozdek 
otini  tezlab  ketadi.  Shu  ketishda  bir  ham la  bilan  Osrupga  yordamga 
shoshilgan jangchining kallasini oladi.  So'ngra do ‘stlariga yordamlashish 
uch u n   qirg'oq   to m o n   kelayotganda  O srupni  k attakon  harsangtosh 
ustiga otib yuboradi.  Harsangtoshga boshi zarb bilan  urilgan  Osrupning 
og‘zi-b urn id an   qon  kelib,  jon  beradi.  Bu  voqeani  kuzatib  turgan 
G ip p a rx   bu  bahodirning  Spitam en  ekanligini  bilib,  o ‘n  ch o g ‘liq 
o tliqlari  bilan  u  to m o n   tash lanad i.  S p ita m en n i  him o y a  qilishga 
shoshilgan  safdoshlari  yoy  bilan  h u ju m g ao 'tad i. G ip p a rx   Spitam en 
bilan  uzoq olishadi.  Spitamenning  qahr-g‘azabi shunday  to ‘lib-toshgan 
ediki,  qoni  qaynab  ketganidan  otning  u stid a tik  turib  oladi.  G ip p arx  
S pitam enni  yiqitish  m aqsadida  otining  bo'yniga  qilich  soladi.  Ot  bir 
sakrab,  yiqiladi.Piyodaqolgan  Spitam en  G ipparxbilan  olishaboshlaydi. 
So'ngra  epchillik  bilan  G ip p arx n in g   o ‘ng  oyog‘igaqilich  soladi. 
Q ilich  G ip p a rx  otining  qornini  ham   kesib  ketgandi. O g‘riq  zarbidan 
sakrab  ketgan  otning  ustidan  G ip p a rx a g ‘anab  tushadi.  Biroq  chap 
oyog‘i  uzangidaq  olgandi.  Ot  G ip p arx n i  sudrab  b u ta lar  orasigakirib 
ketadi.  G ip p a rx   sud rala-sudrala c h o ‘po n lar  q o ‘rg‘oniga yetib  olib, 
c h o 'p o n la r  orqali  K rater  bilan  bog‘lanadi.  Sarkardasining  halokatga 
uchraganini  ko‘rgan  niakedoniyaliklar taslim boMishga qaror qilishadi.
335

Taslim   b o'lgan  G ip p a rx   jangchilarni  ichida  to 'rtta   so 'g 'd iy o n alik lar 
ham  bor edi.  Sotqinlik qilib Aleksandr tom oniga o 'tg an  va yerli  xalqqa 
azob berib  yurgan  bu  ham yurtlarini  yalinib-yolvorishiga qaram asdan. 
quloqlarini va  o 'q   otishga  yaramay qolishlari uchun  barm oqlarini  kesib 
olib,  yalang'och  holla  qo'yib  yuboradi.  A nchadan  buyon  qochib, 
yashirinib  yurgan  S p itam en   safdoshlari  g 'a la b a   gashtiga  m iriqib 
q o lg a n d e k   b o 'la d i.  G 'a m - u   g 'u s sa la rin i  u n u tg a n   h o ld a   so tq in  
vatandoshlarining sharm andali  holatiga  rosa  kulishadi.
Bu xabarni  eshitgan A leksandr chuqur xayolga botadi.  Zudlik bilan 
A n d ro m a x n i  h u z u rig a   c h a q irib ,  v o q ean in g   ta fs ilo tin i  so 'ra y d i. 
A ndrom ax sodir b o'lgan   fojianing tafsilotini to 'liq   bayon  qilib beradi. 
Eshitishicha,  G ip parx   va  Karanning ehtiyotsizligi qo'shinini  halokatga 
olib  kelgandi.  A leksandr  o 'zin i  tutolm ay  baqirib  yuboradi.  «M en 
qo'shingaachinm aym an,  G ipparxga achinam an,  u qattiq yaralangan» 
deydi  shoh  A ndrom axga,  G ip p arx   an ch a kun  yotib,  oqsoqlanib 
qoladi.  A leksandr uni  M akedoniyaga qaytarib yuborm oqchi bo'lganida 
«to  o 'lg u n ch a  A leksandr  bilan  birga  bo'lajagini,  S p itam en d an   qasos 
olajagini»  aytadi.  Biroq,  G ip p arx  
o g 'ir  jangga  yaram ay,  avvalgi 
ku ch -g 'ay ratin i  y o 'q o t-g an in i  sezib,  ko'ngli  yarim   bo'lm asligi  uchun 
sadoqatini  hisobga  olib,  uni  P arapom isodlar  yurtida  Ь а ф о   etilgan 
A leksandriyaga  hokim   qilib  tayinlaydi.  A rrianning  t a ’kidlashicha, 
G ip p a rx   A leksandriya shahrining hokim ligini  bajaraolm agani  uchun 
o 'z  vazifasidan tezda olib tash lan ad i1.
A lek san d r  A m in t  q o 'm o n d o n lik   q ilay o tg an   b a q triy a lik la r  va 
so'g'diyonaliklardan iborat qo'shinini  Kenga topshiradi.  Kenga esa mabodo 
Spitamen  paydo bo'lib qolsa,  uni qurshovga olib,  qo'lga tushirish  uchun 
qishni  So'g'diyonada o'tkazish buyuriladi.  Spitam en  va  uning odam lari 
makedoniyaliklarning  ham m a  yoqqa  soqchilar qo'yganini  ko'rib,  hech 
qayerga qocha olmasliklarini sezgach,  Kenga qarshi yurish boshlamoqchi 
bo'lishadi.  Ular bu jangda g'alaba qozonishlariga ishonchlari  komil edi.
So'g'diyona yo'llari  bilan  skif-massagetlarni  ajratib turuvchi  G azaga 
kelib,  3000 ta skif otliqlarini  o'z safiga olib,  So'g'diyonaga bostirib kirishga 
ko'ndirishadi.  Bu skiflar nihoyatda qashshoq yashashardi, shuning uchun 
o'zlarining boyliklarini yo'qotishdan qo'rqadigan joylari yo‘q edi.  Shuning
1 Arrian.  0 ‘sha asar.  153-  bet.
336

uchun  ularni biron  narsaga ko'ndirish  oson edi.  Ken  Spitam en askarlari 
bilan  kelayotganini eshitib,  unga qarshi qo'shin bilan  yuradi.  Q attiq jang 
bo'ladi.  Bu  jangda  makedoniyaliklar  g'alaba  qozonishadi.  Spitam en 
qo'shinidan  800  kishi,  Kenning  esa  25  otliq  askari  va  12  piyoda  askari 
halok  bo'ladi.  Tirik  qolgan  so'g'diyonaliklar  va  baqtriyaliklar  taslim 
bo'lishadi.  Skif -  massagetlar esa mag'lubiyatga uchrab,  birga jang qilgan 
so'g'diyonaliklami va baqtriyaliklarning aravalarini buzib,  Spitamen bilan 
cho'lga  qochishadi.  Lekin  ularning  cho'lga  yurish  qilishini  eshitganda, 
Spitamenning boshini olib, Aleksandrga yuborishadi va shu bilan shohni 
bu  qabilalar  uyiga  bostirib  kelish  niyatidan  qaytarishm oqchi  bo'lishadi.
Spitamenni  xotini  har qanday yo'llar bilan bo'lsa ham  Aleksandrdan 
kechirim so'rash lozimligini, bunday qochib yurishlar joniga tekkanligini 
aytadi.  Ularning  uchta  farzandlari  bo'lib,  hech  bo'lm asa  farzandlariga 
rahmi  kelishini,  aks holda ularning  ham  halok b o ‘lishini ta ’kidlaydi.
Spitam en  xotinim  sotqinlik,  bevafolik  qilyapti  deb,  bir  safar  uni 
o'ldirm oqchi  ham bo'ladi.
Xotini  unga  chin  yurakdan  to ‘g‘ri  maslahat  berganini,  endi  nima 
bo'lsayam  quloq  solishini  o'tinib so'raydi.  Aldangan  Spitam en  kunning 
yarmida mayxo'rlikni boshlaydi va juda mast bo'ladi.
Spitamen  qattiq  uxlab yotganda xotini  uning kallasini  oladi.
Qotil  xotin  A leksandr  qarorgohiga  kelib,  bir  m uhim   xabar  olib 
kelganligini aytadi.
Shunda shoh bu ayolni  ichkariga chaqiradi.  Uning ust-boshi qonligini 
ko'rib,  dastlab kimdir zo‘rlagan bo'lsa kerak,  deb o'ylaydi.  Spitamenning 
boshi  ayol  bilan  kelgan  qulning  qo‘lida  edi.  U  Spitam enning  kallasini 
shohga ko'rsatadi.
Qonsiz,  oppoq  kalla  Spitamenniki  ekanligini  darrov  bilish  qiyin  edi. 
Shunda  qul  bo'lib  o'tgan  voqeani  shohga  aytadi.  Shoh  xayoliga  har xil 
llkrlar  keladi.  Boshiga  ko'p  kulfatlar  solgan  dushm anining  o'ldirilishi 
yaxshi-yu,  lekin  bu  m ash’um  qotillikka  ayol  kishi,  yana  uning  vafodor 
xotini  qanday  botinganini  tushunish  qiyin  edi.
Ayol  kishining bunday vahshiyligi boshqalarga o ‘m ak bo'lm asin tag‘in, 
degan  o'y-xayol  bilan  shoh  uning  qarorgohdan  chiqib  ketishini  talab 
qiladi.
Spitamenning o'lganini eshitgan daklar uning ayg'oqchisi  D atafernni 
ushlab  b e rib ,  o ‘zlari  h am   A lek sand rg a  ta slim   b o ‘lad ilar.  S hoh 
gunohkorlam i qilmishiga yarasha jazolashni buyuradi.
337

Shunday qilib,  shoh  girkanlar va  mordlarni  tapurlar bilan  birgalikda 
Fratoferm   hokimligiga beradi.  Arsak o ‘rniga daranglarni  hukm dor etib, 
Stasanor tayinlanadi. Arsak esa Oksidat o‘miga Midiyaga yuboriladi.  Mazey 
o'lgandan keyin  Bobil  Sitamen q o ‘l ostiga o ‘tadi.
Ko‘rib  o ‘tganim izdek,  Spitamenning  o'lim iga  oid  m a’lum otlar  har 
xil.  Ularning birida skif-massagetlar tom onidan o ‘ldirilgan deyilsa, boshqa 
birida  o 'z   xotini  tom onidan  kallasi  kesilgan  deb  ta ’kidlangan.  Bu  ikki 
tarixiy  faktning  qaysi  biri  to 'g 'ri  ekanligiga  ishonish  o'quvchi  e ’tiboriga 
havola.  M ashhur tarixchilar ham  Spitamenning o'lim i  haqida yuqorida 
bayon  qilingan  ikki  voqea  tafsilotini  yecholm ay  h ali-h am o n   bahs 
y u ritm oqdalar.  Bu  ta d q iq o tch ilarn in g   biri  S p itam en n in g   xotinini 
qarg'asalar, boshqa birlari sotqinlik yo'liga o'tgan skif-massaget to'dalarini 
la’natlaydilar.  Shunisi  m a ’lum ki,  Spitam enni  hech  bir  kuch,  hatto 
Aleksandrdek tengsiz kuch-qudratga ega bo'lgan sarkarda ham yengolmaydi. 
Spitamenga  mardlik  va jasorat jangida  hech  kim teng  kelmaydi.  Uning 
mardligi  va  m atonatiga Aleksandrning o ‘zi  ham   qoyil  qolib,  tan beradi. 
Spitam en  Aleksandrga  yowoyi  deb  bilgan  O 'rta  Osiyo  qabilalarining 
nimalarga qodir ekanligini ko'rsatib qo'yadi.  O 'z xalqininr sodiq va fidoyi 
farzandi  bo'lgan  Spitam en  O 'rta  Osiyodagi  qabilalar ju d a  qashshoq  va 
c h o r-n o c h o r  yashasa-da,  m a ’naviy  jih atd a n   boy,  ru h an   b a q u w a t 
ekanligini  isbotlaydi.  Vatanini, xalqini sevishni,  o 'z qishlog'ini, shahrini, 
yurtini  ardoqlashni  o 'rta   osiyoliklardan  o'rganish  kerakligini  dalillaydi. 
Aleksandr shuncha m am lakatlarni,  yurtlami,  o'lkalam i bosib olsa ham , 
o 'rta osiyoliklar singari jangovar va jasur xalqni  ko'rm agan edi. Aleksandr 
O 'rta Osiyoga qarshi urush e ’lon qilmaydi.  Ulkan Ahmoniylar o'lkasining 
bu  bir  chekka  o'lkasini jang-jadallarsiz,  tinchgina  bosib  olam an,  xuddi 
sayyohlardek  bu  o'lkaning jannatm akon  go'zalliklarini  tom osha  qilib, 
katta  boyliklar  to 'p lab ,  qo'shin n i  o 'rta   osiyolik  o 'g 'lo n la r  hisobiga 
m u stah k am lab   hind   sari  yo'l  o lam an ,  deb  o 'y lag an   edi.  A m m o  
Aleksandrning  So'g'diyonada  bir kuni  ham   tinch  o'tm aydi.
Shunday  qilib,  sharqning jasur,  vatanparvar  o'g 'lo ni  Spitam enning 
nomi avlodlardan avlodlarga o'tib kelmoqda.
338

NAUTAK
N autak qal’asining  nomi  antik zam onlardayoq  uzoq ellarga  m a’lum 
edi.  O lim lar  bu  qal’aning  Qarshi  shahriga  yaqin  boMganligini  t a ’kid- 
lashadi.  Ehtimol, bu qal’a Urgut bilan Qarshi  o ‘rtasidagi baland tog‘larga 
joylashgan  b o ‘lishi  m um kin.  Aleksandr  M aroqand  shahridan  chiqib, 
Nautak qal’asiga borganligi aniq.  Boshqa bir tarixiy manbalarda esa Qarshi 
shahrining  qadimgi  nom i  N autak  b o ‘lgan  deyishadi.  Kursiy  R uf bu 
q al’aning  hokim i  Sisimifr  b o lg a n ,  degan  fikrni  aytsa,  A rrian  q al’aga 
Xerion hokimlik qilardi, deydi.  Kursiy  Rufda bu qal’aning nom i  N autak 
deb tilga olinsa,  Arrian qal’a nomini tilga olmaydi.  Biroq h ar ikkala adib 
ijodida ham qal’aning juda qiyinchilik bilan olinganligi ta ’kidlanadi.  Kursiy 
Rufning  yozishicha,  baqtriyaliklar  700  odam   yo‘qotadi.  U lardan  300 
tasi  asirga tushadi.  Lekin  ular ham   anoyi em asdi  -  m akedoniyaliklarga 
hujum   qilib,  80  tasini  o ‘ldiradi,  350  tasini  esa  yarador  qilib  o ‘ch 
olishadi.
Lekin baribir shoh ularni ikkinchi m arta kechirdi.  Shoh  ularga yordam 
qilish  uchun katta qo'shin bilan  N autak deb atalmish joyga yetib keladi. 
Bularning  hokim i  Sisimifr  b o ‘lib,  u  o ‘zining  onasidan  ikkita  o 'g ‘il 
ko‘rgandi.  Ularda ota-ona o ‘z bolasi bilan er-xotinlik qilishi m um kin edi.
Sisimifr o'zining yurtdoshlarini qurollantirib, viloyatga kiradigan qisqa 
joyni  to ‘sib  turadi.  Bu  joyning  yaqinidan  tezoqar  daryo  o ‘tib,  orqa 
tom onidan qoya to'sib turardi.  Shu yerda yashovchilar qoyadan o ‘tardi, 
qoya  tagidagi  yo‘lning  boshlanishi  yorug‘  b o ‘lib,  ichki  tom oni  esa juda 
qorong‘i edi.  Yerosti yo'li faqat shu yerda yashovchilarga m a’lum b o ‘lib, 
bu yo‘l  qoyaning orqa tom oniga olib chiqardi.  N autakliklar bo r kuchlari 
bilan  darani  har  qancha  him oya  qilmasinlar,  Aleksandr  ularni  shiddat 
bilan  yengib,  qoyani  egallab  oladi.
Daraga olib chiquvchi yo‘lni hayqirib oquvchi sertoshqin daryo to ‘sib 
turardi.  Shoh  daraxtlarni  kesib,  yirik  toshlarni  tashlab  b o ‘lsa  ham , 
daryodan o ‘tishga muvaffaq bo‘ladi.  Buni ko'rgan nautakliklar esankirab 
qoladi.  Shunday qilib, shoh ularni qo‘rqitib taslim qiladi.  So‘ngra ularning 
qabilasiga qavm b olgan,  lekin keyinchalik Aleksandrga tobe bo‘lib qolgan 
O k siartn i  u la rn in g   b o sh lig ‘i  oldiga  elch i  qilib  y u b o rib ,  q o y an i 
topshirishlarini talab qiladi.  Qoya himoyachilari taslim b o ‘lavermagach, 
qo‘rqitish uchun o ‘q-yoy otadigan mashinalarini ishgatushiradi. Ortiqcha 
him oya qilishga qurbi  yetmay qolgan  him oyachilar qoya tepasiga qarab
339

qocha  boshlashadi.  Oksiart  ancha  sarosimaga  tushib  qolgan  Sisimifrni 
makedoniyaliklarga ishonishga ko'ndira boshlaydi.  Ularning  Hindistonga 
qarab  m ardonavor yurishiga xalaqit  bermaslikni,  kimki  ularning yo'liga 
to'sqinlik  qilsa,  o'ziga-o'zi  o'lim ni  sotib  olishini  aytdi.  Sisimifrning o'zi 
taslim bo'lishga tayyor edi,  lekin uning onasi  (ayni vaqtda xotini) birovga 
taslim  bo'lishdan  ko'ra,  o'lim ni  afzal  ko'rishni  aytdi.  Shunday  qilib, 
Sisim ifr  o 'z   fikridan  qaytib,  o 'z   taq dirin i  o 'y la m a sd a n ,  k o 'p ro q  
shuhratini  o'ylab,  qoyani  topsnirishga  rozi  bo'lm aydi.  Elchilarga ziyon- 
/.ahmat  vetkazmasdan  qo'yib  yuborib,  Sisimifr  qal’ani  himoya  qilishni 
davom ettiradi.  Biroq keyinroq dushman kuchi bilan o 'z kuchini solishtirib 
ko'rgandan  keyin,  ayol  kishining  bergan  maslahati  n o to 'g'ri  ekanligini 
tushunib,  elchilarning  talabini  inkor  etganiga  afsuslanadi.
Ilgariroq jo 'n a b   ketgan  Oksiartning orqasidan  Sisimifr onasi, bolalari 
va  qarindoshlari  bilan  birga  yo'lga  tushadi.  Shoh  unga  chopar  yuborib 
biroz  kutib  turishini  buyuradi  va tezda  bu  yerga  yetib  keladi.  Hokimlik 
qilib  turgan  joylarni  unga  qaytarib,  agar  Sisimifr  shohga  sodiq  bo'lib 
qolsa,  qolgan joylarni  ham   qaytirib  berishini  aytadi1.
Aleksandrning  talabiga  ko'ra,  Sisimifr  ikki  o'g'lini  harbiy  xizmatga 
beradi.  Keyin  piyoda  qo'shinni  qoldirib,  otliqlari  bilan  Aleksandr  yana 
yurishda davom etadi.
Kursiy Ruf va Arrian ifoda etgan mana shu ikki tasvirda m a’lum darajada 
o'xshashliklar  bor.  Shu  bilan  birgalikda,  bu  ikki  adib  ijodida  m a’lum 
darajada  farqli  tom onlarni  ham  ko'ram iz.  Bunday  o'xshash  va  farqli 
tom onlarni  o'quvchining o'zi  anglab olishi oson bo'lgani  uchun  -ularni 
birm a-bir sharhlashga  kirishmadik.
A leksandr  S o 'g 'd iy o n ad ag i  ishlarini  tug atib,  to g 'n i  zabt  etib, 
paretaklarga qarshi yurish boshlaydi. Aytishlaricha, tog'liklar qo'lga kiritish 
m um kin  bo'lgan  Xorien  deb  nomlangan  qoyani  ushlab turishgan  ekan. 
U  yerga Xorien  va boshqa aslzodalar yashiringandi.  T og'ning balandligi 
20, eni 60 stadiyga teng edi.  Qoya juda tik bo'lib,  unga faqatgina noqulay 
yolg'izoyoq  yo'ldan  chiqilardi.  Qoyaga  faqat  bir  odam gina  hech  narsa 
xalaqit bermasa chiqa oladi.  Qoyaning bir tom onidan chuqurjarlik bo'lib, 
kimki  qo'shin  bilan  qoyaga  chiqm oqchi  bo'lsa,  jarlikni  ko'm ib,  o'ziga 
tekislik hosil qilishi kerak edi.
Aleksandr  bu  ish  qanchalik  qiyin  bo'lm asin,  jarlikni  ko'm ib,  qoya 
cho'qqisini  zabt  etm oqchi  bo'ladi.  Uningcha,  yer  yuzida  qo'lga  kirita 
olm agan  hech  bir joy yo'q  edi.  Aleksandr tog'  yonbag'rida  o'sib yotgan
340

archalami kesib, zina yasab, jarlikka tushirishni buyuradi.  Bu ishni kunduz 
kuni Aleksandrning o'zi boshqarardi. Tunda esa bu  mushkul  ishni shaxsiy 
soqchilari  Perdik,  Leonnat va Laganning o ‘g‘li  Ptolomey davom ettirishardi. 
Q o'shinni  asosan  to 'rt  qismga  bo'lishgandi.  Bir  qism  Aleksandr  bilan 
kunduz kuni, qolgan  uchtasi  navbat bilan tunda  ishlardi.  Jarlikda ishlash 
liida  qiyin  bo'lib,  kunduz  kuni  faqat  20  tirsak joygacha  zina  qurishardi.
I unda esa bundan  kamroq boiardi.
Askarlar  jarlikka  tushib,  tem ir  tayoqlarni  qoyaning  qiya  joyiga 
qoqishardi.  T ayoqlar  orasidagi  m asofa  yukning  og'irligiga  moslab 
o'lchangandi.  T o ‘shaladigan  shohlarni  m ajnuntolning  novdalari  bilan 
bog'lardi.  Bu  to 'sh alm a  ko‘prikni  eslatardi.  S hoxlar  bir-biri  bilan 
biriktirilgandan so‘ng bu yerga tuproq quyilardi-da,  orqadan tekislanardi.
Q al’a  him oyachilari  Aleksandrning  bu  urinishlarini  foydasiz  deb 
o'ylardi.  Chunki  qoya tepasida  ularni  o'q-nayzalardan  him oya  qiluvehi 
osma  boshpanalari  bor  edi.  Biroq  Aleksandr jangchilarining  o'qlari  u 
yerga  b o ra  b o sh laganda,  him o y ach ilar  o 'z la rin in g   kuchsiz  b o ‘lib 
qolishganini  sezishadi.  Xorien  sarosimaga  tushib,  A leksandr  oldiga 
Oksiartni elchi qilib yuborishlarini  iltimos qiladi.  Aleksandr Oksiartning 
esli bo'lib u yerga borishiga ruxsat beradi.  Oksiart Xorienga Aleksandrning 
olijanob,  adolatli  shoh  ekanligini,  odamlarga  ishonishini  aytib,  o 'z ko'zi 
bilan  ko'rib  guvoh bo'lgan voqealardan gapirib beradi.  Nihoyat Xorienni 
taslim bo'lib, qal’ani  topshirishga ko'ndiradi.  Xorien  Oksiartning gapiga 
quloq solib,  qarindoshlari va do'stlari bilan Aleksandrning oldiga keladi. 
Aleksandr  uni  yaxshi  kutib  olib,  Xorien  bilan  do'stlashishga  ahd  qiladi. 
Lekin  uni  q o ‘yib  yubormaydi.  Xorienning  himoyachilari  oldiga  borib, 
uni  topshirishlari  haqida buyruq  berishini  aytadi.  H im oyachilar qoyani 
lopshirishga  rozi  bo'lishadi.  Aleksandr  500  askari  bilan  birinchi  bo'lib 
qoyaga chiqadi. Xorienni esa qal’aga hokim qilib tayinlab, yaqin atrofidagi 
verlarni ham uning ixtiyoriga beradi. Aleksandrning qo'shini qishda qiynala 
boshlaydi.  Q or qalin  yog'ib,  oziq-ovqatning yetishmasligi sezilib turardi. 
Xorien  shohning  qo'shiniga  2  oyga  yetgulik  qal’ada  yig'ilgan  oziq- 
ovqatlar,  non,  vino  va  fil  go'shti  beradi.  Shundan  keyin  u  yanada 
Aleksandrning  hurm atini  qozonadi1.
Aleksandrning Xorien qal’asiga qilgan  hujumi voqeasini  Arrian xuddi 
shunday  tasvirlaydi.  Xorien  qal’asiga  hujum  Kursiy  R uf  asarida  sal
1 Arrian.  O 'sha asar,  152-  bet.
341

boshqacharoq tasvirlangan  bo‘lsa-da,  har ikkala adib  ham  bir xil  tarixiy 
manbalardan  foydalanganiga guvoh bo‘lamiz.
Bu  ikki  asarda  ta ’kidlangan  qoyaning  nomi  N autak  b o ‘lib,  uning 
hokimi  Sisimifr ekaniga ishonch hosil qilamiz. Chunki  Sisimifming nomi 
keyin  ham   tilga  olinadi.  Ya’ni  Aleksandr  H indiston  tom on  yurishni 
boshlab,  Baqtriya tog‘laridan o'tayotganda qattiq b o ‘ron va qor-yom g‘ir 
sovug‘iga duch kelib,  katta talafot  ko'radi.  Ko‘pgina jangchilar, boshpana 
topolm ay  sovuqdan  o ‘ladilar.  Qoramol  va  qo‘ylar  qirilib  ketadi.  Ot  va 
boshqa  ulovlarning  bir  qismi  ham  nobud  b o ‘ladi.  Bu  m udhish  xabarni 
eshitib,  Sisimifr d o lsti Aleksandrga yordam berishga shoshiladi.  O 'shanda 
Sisimifr ko‘plab qo‘y va qoramollar, ot va ulovlar bilan birga 2000 tuyani 
Aleksandr jangchilariga b o lib  bergandi.  So‘ngra Aleksandr saklar yeridan 
katta boylik orttirib,  30000 bosh  molni Sisimifrga sovg‘a qilib beradi1.
M ana  shu  fikrning  o ‘ziyoq  N autak  qal’asida  Sisimifr  boMganligini 
isbotlaydi.  Tarixchilar  Oks  daryosining  yuqori  oqim ida  Xorien  qal’asi 
ham bolganligini ta ’kidlaydilar.
K o ‘rib  o ‘tganimizdek,  yuqoridagi  lavha  tasvir jihatidan  bir  xillikka 
ega. Ya’ni,  qoyani egallash qiyin b o ‘ladi.  Bu o ‘rinda qoyaning joylashishi 
va  unga  chiqish  yo'llarining  murakkabligi  haqida  ham  bir xil  m a’lum ot 
berilgan.  Pastki jarlikni daraxt shoxlari bilan to ‘ldiribgina qoyaga chiqish 
mumkinligi ham har ikkala asarda bayon qilingan.  Lekin qoyaning nomini 
Kursiy  R uf N autak  deb  atasa,  Arrian  Xorien  deb  ko‘rsatadi.  Q al’aning 
birida Sisimifr hokimlik qilsa,  ikkinchisida qal’a hokimi Xoriendir.
Ko‘pgina olim lar N autak qal’asi bilan Xorien qal’asini bir deb tushu- 
nishadi.  Arxeologlar  N autak  q al’asi  Qarshi  shahri  yaqinida  ekanligini 
aniqlashgan.  Xorien qal’asi esa Oks daryosi b o ‘ylarida joylashgan b o ‘lib, 
o'sha davrlarda So‘g‘diyonaga qarar edi.  Kursiy Ruf va Arrian ham Xorien 
q a l’asi  S o‘g‘diyona  yerlarida  joylashganini  aytadi.  H ozirgi  zam on 
tadqiqotchilari Xorien qal’asi  Baqtriya o ‘lkasida joylashgan degan fikrni 
aytadi.  Boshqa bir tadqiqotchilar Xorien degan q al’aning bo‘lmaganini, 
Xorien  nom li  hokim ning  b o ‘lganligini  ta ’kidlashadi.  Agar  haqiqatan 
ham   N au tak   Q arshi  shahrining  qadim iy  nom i  b o is a ,  und a  bu  q al’a 
Kursiy  R uf  aytganidek  Baqtriyada  em as,  balki  So‘g ‘diyonada  b o ‘lib 
chiqadi.
Arrianning  yozishicha,  o ‘sha  yili  qish  ancha  og‘ir  kelib,  Aleksandr 
Nautak shahrida qishlaydi.
Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 63%20Тарих%20фанлари
63%20Тарих%20фанлари -> Namangan davlat universiteti
63%20Тарих%20фанлари -> «0 ‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti
63%20Тарих%20фанлари -> Vatan tarixi. 1-kitob. Shamsuddinov R, Karimov SH.pdf [Abulhasan simjuriy Muhammad ibn Ibrohim]
63%20Тарих%20фанлари -> Talim vazirligi toshkent davlat sharqshunoslik instituti
63%20Тарих%20фанлари -> Vatan tarixi 2-kitob. Shamsuddinov R.pdf [Ahmadbekhoji mehmonxonasi]
63%20Тарих%20фанлари -> «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bo sh tahririyati
63%20Тарих%20фанлари -> Namangan davlat universiteti e. Kenjayev qadimgi dunyo tarixi
63%20Тарих%20фанлари -> O`zbekiston tarixidan universal qo`llanma tmp9232.pdf [Amudaryo xazinasi]
63%20Тарих%20фанлари -> A b d u m a jid m a d r a im o V gavhar fuzailo va

Download 9.54 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling