Faza-1 Bİtum qurğusunun tiKİNTİSİ VƏ İSTİsmari üZRƏ Əmtq


Download 16.26 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/13
Sana14.02.2017
Hajmi16.26 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

 
 
 
H.ƏLİYEV ADINA NEFT EMALI ZAVODUNUN 
MODERNİZASİYASI VƏ YENİDƏNQURULMASI 
LAYİHƏSİNİN ƏMTQ SƏNƏDİ 
 
FAZA-1  BİTUM  QURĞUSUNUN  TİKİNTİSİ  VƏ 
İSTİSMARI ÜZRƏ ƏMTQ 
 
 
 
BAKI-2016 
 
 

 
H.Əliyev  adına  Neft  Emalı  Zavodunun  modernləşdirilməsi 
layihəsinin  Faza-1  –  Bitum  qurğusunun  tikintisi  və  istismarı 
üzrə Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi 
 
Mündəricat
 
FƏSİL 1 ....................................................................................................................................................... 11
 
1
 
GİRİŞ .................................................................................................................................................... 11
 
1.1
 
Ümumi məlumat .......................................................................................................................... 11
 
1.2
 
Layihələndirmə üçün ilkin verilənlər ............................................................................................ 11
 
1.3
 
Layihənin məqsədi....................................................................................................................... 12
 
1.4
 
Normativ-hüquqi tələblər ............................................................................................................. 13
 
1.5
 
ƏMTQ üzrə iş həcmi .................................................................................................................... 14
 
1.6
 
Hesabatın strukturu ..................................................................................................................... 15
 
FƏSİL 2 ....................................................................................................................................................... 17
 
2
 
ƏTRAF  MÜHİTƏ  VƏ  SOSİAL-İQTİSADİ  SAHƏLƏRƏ  TƏSİRLƏRİN  QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 
METODOLOGİYASI .................................................................................................................................... 17
 
2.1
 
Giriş ............................................................................................................................................. 17
 
2.2
 
ƏMTQ-nin tələbləri ...................................................................................................................... 18
 
2.3
 
Tələblərin təhlili ............................................................................................................................ 18
 
2.4
 
Bazis tədqiqatları ......................................................................................................................... 18
 
2.5
 
Təsirlərin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi .................................................................. 18
 
2.5.1
 
Planlaşdırılmış hadisələrin əhəmiyyətinin müəyyənləşdirilməsi .............................................. 19
 
2.5.2
 
Yumşaldılma və qalıq təsirlər .................................................................................................. 21
 
2.5.3
 
Planlaşdırılmamış hadisələrin əhəmiyyətinin müəyyənləşdirilməsi ......................................... 21
 
2.5.4
 
Ümumi təsirlərin əhəmiyyətinin müəyyənləşdirilməsi .............................................................. 21
 
2.5.5
 
Transsərhəd təsirlərin müəyyənləşdirilməsi ............................................................................ 21
 
2.6
 
İdarəetmə və monitorinq .............................................................................................................. 22
 
2.6.1
 
Ətraf mühiti idarəetmə planı (ƏMİP) ........................................................................................ 22
 
FƏSİL 3 ....................................................................................................................................................... 23
 
3
 
LAYİHƏNİN TƏSVİRİ ........................................................................................................................... 23
 
3.1
 
Giriş ............................................................................................................................................. 23
 
3.2
 
Bituroks prosesi və işçi parametrlər ............................................................................................ 24
 
3.2.1
 
Texnoloji parametrlər ............................................................................................................... 24
 
3.3
 
Prosesin və qurğunun təsviri ....................................................................................................... 24
 
3.3.1
 
Xammalın saxlanması ............................................................................................................. 24
 
3.4
 
Bituroks
©
 bloku ............................................................................................................................ 25
 
3.4.1
 
Bituroks
©
 prosesi haqqında ümumi məlumat .......................................................................... 25
 
3.4.2
 
Bituroks
©
 reaktoru .................................................................................................................... 26
 
3.4.3
 
Texnoloji havanın dispersiyası ................................................................................................ 26
 
3.4.4
 
Prosesin temperaturu .............................................................................................................. 26
 
3.4.5
 
Prosesin təzyiqi ....................................................................................................................... 26
 
3.4.6
 
Mayenin səviyyəsi ................................................................................................................... 27
 
3.4.7
 
Xammalın qızdırılması və məhsulun soyudulması .................................................................. 27
 
3.4.8
 
Texnoloji hava sistemi ............................................................................................................. 28
 
3.4.9
 
Texnoloji/çiləyici su sistemi ..................................................................................................... 28
 
3.4.10
 
Soyuducu buxar ................................................................................................................... 28
 
3.5
 
Qaz çıxışı bloku ........................................................................................................................... 28
 
 
EKOLOGİYA İDARƏSİ 


 
H.Əliyev  adına  Neft  Emalı  Zavodunun  modernləşdirilməsi 
layihəsinin  Faza-1  –  Bitum  qurğusunun  tikintisi  və  istismarı 
üzrə Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi 
 
3.5.1
 
Çıxan qazların xarakteristikası ................................................................................................ 28
 
3.5.2
 
Separator ................................................................................................................................. 28
 
3.5.3
 
Qaz yanacağı separatoru ........................................................................................................ 29
 
3.5.4
 
İnsenerator .............................................................................................................................. 29
 
3.6
 
Qaynar yağ sistemi ...................................................................................................................... 29
 
3.7
 
Məhsulun saxlanması və doldurulması ....................................................................................... 30
 
FƏSİL 4 ....................................................................................................................................................... 32
 
4
 
HÜQUQİ ÇƏRÇİVƏ, NORMA VƏ STANDARTLAR ............................................................................ 32
 
4.1
 
Tənzimləmə və siyasət ................................................................................................................ 32
 
4.2
 
Ətraf mühit məsələlərini tənzimləyən milli təşkilatlar ................................................................... 35
 
4.3
 
Beynəlxalq qanunlar və konvensiyalar ........................................................................................ 36
 
4.4
 
Ətraf mühit sahəsində standartlar və normativ sənədlər ............................................................. 37
 
FƏSİL 5 ....................................................................................................................................................... 40
 
5
 
ƏTRAF MÜHİTİN İLKİN VƏZİYYƏTİ ................................................................................................... 40
 
5.1
 
Giriş ............................................................................................................................................. 40
 
5.2
 
Geoloji şərait ................................................................................................................................ 41
 
5.2.1
 
Seysmiklik ................................................................................................................................ 42
 
5.3
 
Torpaqlar və qruntun keyfiyyəti ................................................................................................... 43
 
5.4
 
Qrunt suları .................................................................................................................................. 47
 
5.4.1
 
Qrunt sularının analiz nəticələri ............................................................................................... 47
 
5.5
 
İqlim və hidrometeoroloji şərait .................................................................................................... 49
 
5.5.1
 
Atmosfer sirkulyasiyası ............................................................................................................ 49
 
5.5.2
 
Havanın temperaturu ............................................................................................................... 50
 
5.5.3
 
Havanın rütubətliliyi ................................................................................................................. 50
 
5.5.4
 
Yağıntılar ................................................................................................................................. 51
 
5.5.5
 
Külək rejimi .............................................................................................................................. 52
 
5.6
 
Atmosfer havasının keyfiyyəti ...................................................................................................... 53
 
5.7
 
Ərazinin florası ............................................................................................................................ 54
 
5.8
 
Ərazinin faunası .......................................................................................................................... 54
 
5.9
 
Səs-küy ........................................................................................................................................ 55
 
5.10
 
Sosial-iqtisadi vəziyyət ................................................................................................................ 59
 
5.10.1
 
Azərbaycan iqtisadiyyatı haqqında ümumi məlumat ........................................................... 59
 
5.10.2
 
Nizami rayonunun sosial-iqtisadi vəziyyəti .......................................................................... 60
 
5.10.3
 
Sosial-iqtisadi göstəricilər .................................................................................................... 62
 
FƏSİL 6 ....................................................................................................................................................... 63
 
6
 
ALTERNATİVLƏRİN TƏHLİLİ ............................................................................................................. 63
 
6.1
 
Layihənin olduğu hal ................................................................................................................... 63
 
6.2
 
Layihənin olmadığı hal ................................................................................................................ 63
 
FƏSİL 7 ....................................................................................................................................................... 64
 
7
 
ƏTRAF 
MÜHİTƏ 
VƏ 
SOSİAL-İQTİSADİ 
SAHƏLƏRƏ 
POTENSİAL 
TƏSİRLƏRİN 
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ YUMŞALTMA TƏDBİRLƏRİ ........................................................................ 64
 
7.1
 
Giriş ............................................................................................................................................. 64
 
7.2
 
Fəaliyyətlər, aspektlər və qəbuledicilər ....................................................................................... 65
 
7.3
 
Təsirlərin analizi və yumşaltma ................................................................................................... 65
 
 
EKOLOGİYA İDARƏSİ 


 
H.Əliyev  adına  Neft  Emalı  Zavodunun  modernləşdirilməsi 
layihəsinin  Faza-1  –  Bitum  qurğusunun  tikintisi  və  istismarı 
üzrə Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi 
 
7.3.1
 
Əhəmiyyətliliyin nəticələri ........................................................................................................ 66
 
7.3.2
 
Təsirin əhəmiyyətliliyi cədvəli .................................................................................................. 66
 
7.4
 
Geologiya və geomorfologiyaya potensial təsirlər ....................................................................... 69
 
7.5
 
Torpaq və qruntun vəziyyətinə potensial təsirlər ......................................................................... 69
 
7.6
 
Ekoloji mühitə potensial təsirlər ................................................................................................... 69
 
7.7
 
Səth və qrunt sularına potensial təsirlər ...................................................................................... 70
 
7.8
 
Maye tullantılar ............................................................................................................................ 70
 
7.8.1
 
Qara solyar .............................................................................................................................. 70
 
7.8.2
 
Tullantı suyu ............................................................................................................................ 71
 
7.8.3
 
Qoruyucu klapanlardan çıxan maye çirkləndiricilər ................................................................. 71
 
7.8.4
 
Qurğunun yuyulması və boşaldılması zamanı maye çirkləndiricilər ....................................... 72
 
7.9
 
Havanın keyfiyyəti və istixana qazı emissiyaları ......................................................................... 72
 
7.10
 
Qaz halında olan tullantılar .......................................................................................................... 73
 
7.10.1
 
İnseneratorun tüstü qazları .................................................................................................. 73
 
7.10.2
 
Bituroks
®
 prosesindən çıxan qazlar. .................................................................................... 73
 
7.10.3
 
Xammal və məhsul çənlər parkından ventilyasiya qazları .................................................. 74
 
7.10.4
 
Məhsul doldurma stansiyasının ventilyasiya qazları ........................................................... 74
 
7.10.5
 
Tüstü borusundan çıxan qaz tullantılarının həcminin ölçülməsi (23-ST-101) ..................... 74
 
7.11
 
Qaynar yağ qızdırıcısının tüstü qazları........................................................................................ 75
 
7.11.1
 
Tüstü borusundan çıxan qaz tullantılarının həcminin ölçülməsi (23-ST-102) ..................... 75
 
7.12
 
Qoruyucu klapanlardan çıxan qaz tullantılar ............................................................................... 75
 
7.13
 
Qəza atılmaları xəttindən atılan qaz halında olan tullantılar ....................................................... 76
 
7.14
 
Bərk çirkləndiricilər ...................................................................................................................... 76
 
7.15
 
Səs-küy və vibrasiya.................................................................................................................... 76
 
FƏSİL 8 ....................................................................................................................................................... 77
 
8
 
ƏTRAF MÜHİTİN İDARƏ EDİLMƏSİ VƏ MONİTORİNQİ ................................................................... 77
 
8.1
 
Giriş ............................................................................................................................................. 77
 
8.2
 
Ətraf və sosial mühiti idarəetmə planı (ƏMİP) ............................................................................ 77
 
8.2.1
 
ƏMİP-in komponentləri ............................................................................................................ 78
 
8.2.2
 
ƏMİP-in icra müddəti ............................................................................................................... 78
 
8.2.3
 
Bitum qurğusunun tikintisi və istismarı işlər zamanı ətraf mühiti idarəetmə planı ................... 79
 
8.2.4
 
Vəzifələr və məsuliyyətlər ........................................................................................................ 81
 
8.2.5
 
Ekoloji yumşaltma/idarəetmə planı .......................................................................................... 82
 
8.3
 
Ekoloji monitorinq ........................................................................................................................ 82
 
8.3.1
 
Hesabat vermə ........................................................................................................................ 83
 
8.3.2
 
Ekoloji və sosial şikayətlər ....................................................................................................... 83
 
ƏLAVƏ 1.
 
İSTİFADƏ  EDİLƏN  LABORATORİYA  AVADANLIQLARININ  SİYAHISI  VƏ  ƏTRAF 
MÜHİTİN FİZİKİ-KİMYƏVİ, BİOLOJİ XARAKTERİSTİKALARI ÜZRƏ ÇÖL ÖLÇMƏ VƏ LABORATORİYA 
TƏDQİQATLARI .......................................................................................................................................... 93
 
ƏLAVƏ 2.
 
İSTİFADƏ EDİLƏN LABORATORİYA AVADANLIQLARI ................................................... 98
 
ƏLAVƏ 3.
 
NORMA VƏ STANDARTLAR ............................................................................................ 109
 
 
 
 
 
EKOLOGİYA İDARƏSİ 


 
H.Əliyev  adına  Neft  Emalı  Zavodunun  modernləşdirilməsi 
layihəsinin  Faza-1  –  Bitum  qurğusunun  tikintisi  və  istismarı 
üzrə Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi 
 
ŞƏKİLLƏRİN SİYAHISI 
Şəkil 2.1
 
ƏMTQ Prosesi ...................................................................................................................... 17
 
Şəkil 2.2
 
Təsirlərin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi prosesi .............................................. 19
 
Şəkil 2.3
 
Təsirlərin Səviyyəsi və Əhəmiyyəti ...................................................................................... 20
 
Şəkil 3.1
 
Xammalın saxlanması qurğusu ............................................................................................ 24
 
Şəkil 3.2
 
Bituroks
©
 prosesinin ümumi sxematik təsviri ........................................................................ 25
 
Şəkil 3.3
 
Məhsulun Saxlanması və Doldurulması Sxemi .................................................................... 31
 
Şəkil 5.1
 
H.Əliyev adın NEZ-nin ümumi ərazisi, torpaq, qrunt suyu və digər nümunələrinin götürüldüyü 
nöqtələr (ümumi) .................................................................................................................. 40
 
Şəkil 5.2
 
Ərazinin sinklinal oxuna perpendikulyar kəsməsi ................................................................ 42
 
Şəkil 5.3
 
Nümunələrin götürüldüyü nöqtələr ....................................................................................... 46
 
Şəkil 5.4
 
Zavod ərazisində qrunt sularının səviyyəsi və aın istiqaməti ............................................... 47
 
Şəkil 5.6
 
Yağıntının illik miqdarı .......................................................................................................... 50
 
Şəkil 5.7
 
Bakı meteoroloji stansiyası üzrə külək gülü: a) yanvar ayı; b) iyul ayı; c) il ......................... 53
 
Şəkil 5.8
 
Yeni  bitum  qurğusu  tikiləcək  ərazidə  səs-küy  səviyyəsinin  ölçüldüyü  nöqtələrin  Google 
Maps
TM
-də mövqeyi. ............................................................................................................. 57
 
Şəkil 5.9
 
Səs-küy səviyyəsinin ölçüldüyü nöqtələr.............................................................................. 58
 
Şəkil 5.10
 
Abşeron yarımadası ............................................................................................................. 61
 
 
 
 
EKOLOGİYA İDARƏSİ 


Download 16.26 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling