Faza-1 Bİtum qurğusunun tiKİNTİSİ VƏ İSTİsmari üZRƏ Əmtq


Download 16.26 Kb.
Pdf ko'rish
bet12/13
Sana14.02.2017
Hajmi16.26 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Baş vermə 
tezliyi 
70 
Xammal və məhsul saxlama çənlərindən 
ventilyasiya qazı 
İnseneratorun açılması 
Nadir 
2730 
Məhsul doldurma stansiyasından ventilyasiya 
qazı 
İnseneratorun açılması 
Nadir 
3) 
Yanacaq qazı 
3) 
3) 
3) 
Yanacaq qazı 
3) 
3) 
 
7.14  Bərk çirkləndiricilər 
Normal işə salma, istismar və dayanma zamanı qurğuda bərk çirkləndiricilər meydana gəlmir. 
 
7.15  Səs-küy və vibrasiya 
Bu bölmə təklif olunan Layihənin tikintisi və istismarı zamanı səs-küy və vibrasiyanın yaranmasına görə 
mümkün təsirləri və qəbul ediləcək təsirlərin azaldılması ilə bağlı əlaqədar tədbirləri müəyyən edir. Səs-küy 
və vibrasiya həssas məqamlara və səs-küy və vibrasiya yaratma mənbələrindən məsafəyə əsaslanaraq 
keyfiyyət baxımından qiymətləndirilir. 
Layihəsinin Səs-Küy və Vibrasiyalar Yarada Bilən Aspektləri 
Aşağıdakı planlaşdırılmış Layihə fəaliyyətləri Layihə ərazisində səs-küy və vibrasiyalar yarada bilər: 
Tikinti 

  Maddi-texniki təchizat və tikinti avtomobillərinin giriş-çıxış yollarından istifadəsi 

  Tikinti zamanı avtomobil, mexanizm və avadanlığa texniki xidmət və onlardan istifadə 

  Borunun qaynaq edilməsi 
İşlərin yanından keçən insanlar və heyvanlar kimi çevik reseptorlar səs-küyün mənbəyindən uzaqlaşma 
qabiliyyətinə  malikdir.  Ona  baxmayaraq,  bu,  onlar  üçün  narahatlıq  yarada  bilər  və  müvəqqəti  olaraq 
torpağın otlaq üçün əlçatan olmasını məhdudlaşdıra bilər. 
 
 
3)  İnsenerator  qurğusunun  içərisində;  Detallı  layihələndirmə  mərhələsində  istehsalçının 
müəyyənləşdirməsi əsasında təyin olunur 
 
EKOLOGİYA İDARƏSİ 
76 
                                                      

 
H.Əliyev  adına  Neft  Emalı  Zavodunun  modernləşdirilməsi 
layihəsinin  Faza-1  –  Bitum  qurğusunun  tikintisi  və  istismarı 
üzrə Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi 
 
FƏSİL
 
8
 
8  ƏTRAF MÜHİTİN İDARƏ EDİLMƏSİ VƏ MONİTORİNQİ 
 
8.1  Giriş 
Ətraf mühitin idarə edilməsinin əsas məqsədi Layihənin mobilizasiya və icra mərhələsində mənfi ekoloji və 
sosial  təsirlərin  yumşaldılması,  təhlükəsizlik  qaydalarına  riayət  etməklə  ekoloji  risklərin  minimuma 
endirilməsi  və  sağlamlığın  qorunması  üçün  nəzərdə  tutulmuş  bütün  cari  və  strateji  tədbirlərə  əməl 
olunmasıdır. 
Təsirlərin qiymətləndirilməsi əsasında Layihənin potensial təsirlərini minimuma endirmək və ya yumşaltmaq 
məqsədilə tələb olunan qaydada yumşaltma tədbirləri işlənib hazırlanmışdır (bax Fəsil 7). 
 
8.2  Ətraf və sosial mühiti idarəetmə planı (ƏMİP) 
Bu “Ətraf Mühiti İdarəetmə Planı” (ƏMİP) layihənin hər bir iri komponenti üçün işlənib hazırlanmışdır və 
ətraf mühitlə qarşılıqlı təsirdə olan xüsusi fəaliyyətləri əhatə edir. ƏMİP layihənin ömrü boyunca yumşaltma 
proqramlarının,  monitorinq  proqramlarının  və  ətraf  mühitin  qorunması  üzrə  digər  proseduraların  həyata 
keçirilməsi üçün əsas mexanizmdir. 
“Ətraf və Sosial Mühiti İdarəetmə Planı”nın tərifi 
Plan və ya proqram tələb olunan son vəziyyətə nail olmağa çalışır və ətraf mühitə mənfi təsirləri olan və ya 
ola bilən fəaliyyətlərin necə yumşaldılacağını, nəzarət olunacağını və monitorinqinin aparılacağını təsvir 
edir. 
ƏMİP  layihənin  bütün  mərhələlərində  baş  verəcək  ekoloji  təsirləri  əhatə  edəcəkdir.  Bütün  layihə 
müddətində ətraf mühitin qorunmasına xüsusi diqqət yetirəcəkdir. Buna nail olmaq üçün bir sıra ekoloji 
xüsusiyyətlər/tövsiyələr hazırlanmışdır. Bunlar aşağıdakılara nail olmaq üçün podratçının layihə üzərində 
düzgün nəzarəti əlində saxladığına əmin olmaq məqsədi güdür: 

  H.Əliyev adına NEZ-in modernləşdirilməsi layihəsi, FAZA-1 Bitum qurğunun tikintisi və istismarı 
layihəsinin tikintisi işləri ərzində təsirlərin miqyasını minimuma endirmək, 

  Layihənin təsir etdiyi ərazilərin düzgün şəkildə bərpa olunmasını təmin etmək, 

  Uzun müddətli ekoloji deqradasiyanın qarşısını almaq. 
Podratçı  bu  sənəddə  təsbit  olunmuş  ekoloji  öhdəliklərdən  xəbərdar  olmalı  və  bütün  müvafiq  ekoloji 
qanunvericiliyə  əməl  edəcəyini  bəyan  etməlidir.  Podratçı  eyni  zamanda  xəbərdar  olmalıdır  ki,  Ekoloji 
Meneceri(ləri) (EM) SƏTƏM üzrə Nəzarətçi ilə proseduralara əməl olunmasına nəzarət edəcəklər. 
ƏMİP-in məqsədləri 
Bu  ƏMİP  Layihənin  icrası  dövründə  səmərəli  ekoloji  idarəetməni  həyata  keçirmək  üçün  aidiyyəti  olan 
prinsipləri, vəzifələri və tələbləri əhatə edir. 
 
ƏMİP-in aşağıdakı məqsədləri vardır: 

  Ətraf mühitə zərər verə bilən fəaliyyətlərin müəyyən olunması; 

  Həyata keçirilməli olan yumşaltma tədbirlərinin və onların yerinə yetirilməsi üçün proseduraların 
ətraflı izah olunması; 

  Layihənin icrası ərzində yerinə yetirilməli olan hesabat vermə sisteminin yaradılması. 
ƏMİP eyni zamanda layihənin gedişində monitorinqi aparılacaq xüsusi tələblərə diqqət çəkməyə xidmət 
edir və əgər ətraf mühitə təsirlərin qarşısı lazımi səviyyədə alınmazsa,  yaxud yumşaldılmazsa, müvafiq 
tədbir  görülməli  olacaqdır.  Buna  görə  də  sənədə  fəaliyyətlərin  potensial  ekoloji  təsirlərini  minimuma 
endirməkdə yardımçı olan təlimat kimi baxılmalıdır. 
“Yumşaltma tədbirləri”nin tərifi: 
 
EKOLOGİYA İDARƏSİ 
77 

 
H.Əliyev  adına  Neft  Emalı  Zavodunun  modernləşdirilməsi 
layihəsinin  Faza-1  –  Bitum  qurğusunun  tikintisi  və  istismarı 
üzrə Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi 
 
Yumşaltma mənfi təsirləri azaltmaq, məhdudlaşdırmaq və aradan qaldırmaq, yaxud layihənin faydalarını 
artırmaq və ictimai və fərdi hüquqları qorumaq üçün praktiki tədbirlər həyata keçirməklə işləri görməyin 
daha yaxşı yollarını axtarır. 
ƏMİP həmçinin layihə tərəfdarlarının, ekoloji idarəetmə qrupunun və podratçıların rolları və məsuliyyətləri 
üzrə  tövsiyələri  əks  etdirməklə  yumşaltma  tədbirlərinin  həyata  keçirilməsini  təmin  etmək  üçün  tətbiq 
olunacaq qaydaları müəyyən edir. 
 
8.2.1  ƏMİP-in komponentləri 
ƏMİP  ehtiyatlı  yanaşma,  yaxud  əgər  rəhbərliyin  tövsiyələrdisə,  “ən  yaxşı  təcrübə”  fəlsəfəsini  qəbul 
etməlidir. Buna görə də yumşaltma tədbirləri onların həyata keçirilməsi üçün əhəmiyyətliliyini azaltmadan 
daha ümumi xarakterli ola bilər. 
Layihənin həqiqi ekoloji təsirlərini müəyyən etmək üçün ƏMİP ekoloji monitorinq proqramlarını konturlarını 
cızacaqdır.  Monitorinq  və  yumşaltma  proqramları  üzrə  xərclərin  qiymətləndirilməsi  də  buraya  daxil 
edilmişdir.  
Podratçı(lar)dan  hərtərəfli  Ətraf  Mühiti  İdarəetmə  Planı  (ƏMİP),  o  cümlədən  onun  öz  siyasətlərini 
hazırlaması və təsdiq olunmaq üçün Sifarişçiyə (“H.Əliyev adına NEZ”-nə) göndərməsi tələb olunmalıdır. 
Buraya aşağıdakılar daxil edilməlidir; 
o
  Təhlükəsizlik və Sağlamlıq Siyasəti və Bədbəxt Hadisələrin Qarşısının Alınması Planı, 
o
  Keyfiyyətin Təmin Olunması Siyasəti, 
o
  Fərdi Mühafizə Vasitələri (FMV) Siyasəti, 
o
  Ekoloji Siyasət, 
o
  Narkotik Maddə və Spirtli İçki üzrə Siyasət, 
o
  Bərabər Hüquqlu İşəgötürmə İmkanları Yaradılması və Ayrı-seçkiliyə Qarşı Siyasət, 
o
  Audit Siyasəti 
Bu  siyasətlər  Layihə  obyektlərində  açıq  yerlərdə  asılmalıdır.  Layihənin  bütün  işçi  heyəti,  o  cümlədən 
podratçının  işçiləri  təqdimat  prosesi  yolu  ilə  bu  siyasətlərlə  tanış  ediləcəkdir.  ƏMİP  bu  planda  və  onun 
müvafiq yarımplanlarında öz əksini tapmış proseslər və fəaliyyətlər vasitəsilə bu Siyasətləri dəstəkləyir. 
Ona görə də bu ƏMİP-in məqsədi tətbiq ediləcəyi halda ekoloji deqradasiyanın səmərəli şəkildə qarşısını 
alacaq/minimuma endirəcək ətraflı idarəetmə planı hazırlamaq və onu tətbiq etməkdir. 
 
8.2.2  ƏMİP-in icra müddəti 
ƏMİP  Layihənin  bütün  icra  mərhələsi,  qüsur  cavabdehliyi  dövrü  və  H.Əliyev  adına  NEZ-in 
modernləşdirilməsi  layihəsi  FAZA-1,  Bitum  qurğunun  tikintisi  və  istismarı  mərhələsi  üzərində  diqqəti 
cəmləyəcək və bütün bu dövrlərdə fəaliyyətdə olacaq. 
Təsirlərin Qiymətləndirilməsinin, Yumşaltma Tədbirlərinin və ƏMİP-in Nəzərdən Keçirilməsi 
Bu,  əsas  etibarilə  layihənin  icrası  nəticəsində  ortaya  çıxa  biləcək  ekoloji  problemləri  sənədləşdirmək, 
müqavilə sənədlərinə və layihənin dizaynına daxil ediləcək yumşaltma tədbirlərini təsvir etmək, layihənin 
icrası zamanı həyata keçirilməli olan monitorinq və qiymətləndirmə planlarının hazırlanması və yumşaltma 
tədbirlərini  həyata  keçirmək  üçün  tələb  olunan  xərcləri  təxmini  hesablamaq  üçün  təsirlərin 
qiymətləndirilməsinə əsaslanır. 
Bu ƏMİP ekoloji aspektlər üzrə məqsədləri və hədəfləri təsbit edir. 
Podratçıların yumşaltma tədbirlərini həll etməyə hazırlaşdırılması 
ƏMİP  və  ekoloji  qiymətləndirməni  tender  və  müqavilə  sənədlərinə  salmaqla  podratçı 
məlumatlandırılmalıdır. Podratçı(lar) ondan, ƏMİP-də tələb olunduğu kimi, əvvəlcədən metod bəyannaməsi 
və aşağıdakılar da daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmadan, planlar təqdim etməsinin tələb olunacağı 
barədə məlumatlandırılmalıdır; 
1.  Tullantı İdarəetmə Planı, (TİP) 
2.  Səs-küyə, Titrəməyə və Toza Nəzarət Planı, (STNP) 
 
EKOLOGİYA İDARƏSİ 
78 

 
H.Əliyev  adına  Neft  Emalı  Zavodunun  modernləşdirilməsi 
layihəsinin  Faza-1  –  Bitum  qurğusunun  tikintisi  və  istismarı 
üzrə Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi 
 
3.  Təhlükəsizlik Planı, TP 
4.  Material İdarəetmə Planı, (MİP) 
Bundan  əlavə  podratçı  müqavilə  sənədlərində  ƏMİP  vasitəsilə  məlumatlandırılmalıdır.  Müqavilələrdə 
ƏMİP-in tam icra olunması tələb olunmalı və podratçı layihə davam etdikcə səmərəliliyin auditini keçirmək 
və  yumşaltma  tədbirlərini  nəzərdən  keçirmək  məqsədilə  səriştəli  və  təlim  keçmiş  ekoloji  idarəetmə 
kadrlarını işə cəlb etməyə hazır olmalıdır. 
Podratçıdan həmçinin işçi səviyyədə ekoloji idarəetmə üzrə məsuliyyət daşımaq və layihə davam etdikcə 
yumşaltma tədbirlərinin səmərəliliyini müşahidə və məruzə etmək üçün səriştəli və təlim keçmiş kadrları işə 
cəlb etməsi tələb olunacaqdır. 
 
8.2.3  Bitum qurğusunun tikintisi və istismarı işlər zamanı ətraf mühiti idarəetmə planı 
ƏMİP-in məqsədi ekoloji tələbləri nəzərə almaqdır. 
Ətraflı şəkildə hazırlanmış ƏMİP Podratçının Layihə ilə əlaqədar olan fəaliyyətlərin ekoloji risklərinin onun 
tələb etdiyi qaydada minimuma endirilməsi və idarə edilməsi üzrə Podratçının sistemini əks etdirir. ƏMİP 
Podratçı tərəfindən hazırlanmalı olan ayrıca sənəddir. 
H.Əliyev adına NEZ-in modernləşdirilməsi layihəsi, FAZA-1 Bitum qurğunun tikintisi və istismarı işləri üzrə 
ƏMİP-in əsas məqsədləri: 

  Layihə dəhlizində aparılan fəaliyyətlərin bütün mərhələlərində əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş ekoloji 
nəticələrə nail olunmasına əminliyi təmin etmək. 

  Layihə üzrə aidiyyəti olan qanunvericilik və qeyri-qanunvericilik tələbləri, öhdəlikləri və vəzifələri ilə 
birgə uyğunluq sistemini tətbiq etmək, o cümlədən: 
o
 
Müvafiq qanunvericilik tələbləri; 
o
 
Lisenziyalar və təsdiqlər; 
o
 
ƏMTQ prosesindən öhdəliklər və vəzifələr; 
o
 
Sifarişçinin təsdiq şərtləri; 

  Çirkləndirməni minimuma endirən və resursların istifadəsini optimallaşdıran tədbirləri hazırlamaq, 
həyata keçirmək və monitorinqini aparmaqdır. 
Ətraf Mühiti İdarəetmə Planları 
ƏMİP-in tərkib hissəsi kimi hazırlanmalı və təsdiq olunmalı planlar aşağıda verilmişdir; 

  Tozun İdarə Edilməsi Planı, 

  Bitki və Heyvanat Aləmi İdarəetmə Planı, 

  İrsin İdarəetmə Planı, 

  Səs-küy və Titrəmə İdarəetmə Planı, 

  Yol Hərəkətini İdarəetmə Planı, 

  Tullantıları İdarəetmə Planı, 

  Fövqəladə Hallara hazırlıq Planı, 

  İctimaiyyətlə Əlaqələr Planı, 

  Satınalmalar Planı, 

  Yerli Məşğulluq Planı. 
Layihənin Təşkili və Məsuliyyətlər 
Podratçı öz layihə qrupuna, subpodratçılara, maddi təchizata və İşəgötürənlərin Layihə Meneceri və Sahə 
Mühəndisinə münasibətdə layihənin ekoloji aspektlərinin necə təşkil olunacağını nümayiş etdirməlidir. 
Bu bölməyə aşağıdakılar daxil edilə bilər: 

  Layihənin/sahənin ofis ünvanı və əlaqə vasitələri, 
 
EKOLOGİYA İDARƏSİ 
79 

 
H.Əliyev  adına  Neft  Emalı  Zavodunun  modernləşdirilməsi 
layihəsinin  Faza-1  –  Bitum  qurğusunun  tikintisi  və  istismarı 
üzrə Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi 
 

  Hər bir layihə iştirakçısının ətraf mühit üzrə məsuliyyətləri, 

  Layihə Meneceri və Sahə Mühəndisi, 

  Subagentlər, 

  Sahədə Ətraf Mühit üzrə Menecer, 

  Bölmənin Ətraf Mühit üzrə Nümayəndəsi, 

  Maddi təchizat (subpodratçılar, təchizatçılar, istehsalçılar, mütəxəssislər və s.), 

  Bütün layihə müddətində ƏMİP-in müddəalarının tam yerinə yetirilməsinin təmin edilməsinə görə 
ümumi məsuliyyət daşıyan şəxs, 

  Podratçının  öz  səlahiyyətləri  çərçivəsində  olan  işlərin  ekoloji  idarəetməsi  üzrə  necə  məsuliyyət 
daşıyacağı və maddi təchizat işçilərinin ətraf mühitin qorunmasına münasibətdə öz vəzifələrindən 
xəbərdar olduqlarına əmin olmaq. 
Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Ətraf Mühit üzrə Nümayəndənin Vəzifələri: 
Podratçı özünün Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Ətraf Mühit üzrə Nümayəndəsinin vəzifələrini təsvir etməli və 
aşağıdakıları tələb olunan qaydada dəyişdirməli və əlavə etməlidir; 

  Layihə qrupuna ekspert dəstəyi göstərmək, 

  Layihənin ekoloji aspektlərinin əlaqələndirilməsi, 

  Aspektlərin və təsirlərin nəzərdən keçirilməsi və məqsəd və hədəflərin müəyyən edilməsi, 

  Ekoloji nizamlayıcılarla razılığın tətbiqi, icazələr və digər xüsusi ekoloji məsələlərdə əməkdaşlıq, 

  Rəhbərliyin təlimatlandırılması və işdən qabaq söhbətlərin aparılması da daxil olmaqla ətraf mühit 
üzrə təlim ehtiyaclarının müəyyən edilməsi, 

  ƏMİP-ə  uyğunluğu  təmin  etmək  və  iş  təcrübələrini,  məsələn,  tullantıların  idarə  edilməsini 
qiymətləndirmək üçün ərazidə və işdə yoxlamalar, auditlər və nəzərdən keçirmələr, 

  Düzəldici tədbirlər üzrə müraciətlərin edilməsi, 

  Ekoloji insidentlərin və şikayətlərin araşdırılmasının və onlara cavab verilməsinin əlaqələndirilməsi, 

  ƏMİP və ya iş təcrübələrinə dəyişikliklər edilməsi üzrə tövsiyələrin verilməsi və TƏMİP-ə edilən 
yeniliklərin əlaqələndirilməsi. 
Maddi Təchizat 
Podratçı maddi təchizatın bütün üzvləri haqqında məlumat verməlidir. Onlar öz maddi təchizat zəncirinin 
bütün üzvlərinin onların konkret fəaliyyətlərinin ƏMİP-in müddəalarına uyğun olduğunu təmin etmək üçün 
necə  məsuliyyət  daşıdıqlarını  və  bunların  onların  işində  necə  uğurla  həyata  keçirilməli  və  saxlanılmalı 
olduğunu nümayiş etdirməlidirlər. 
ƏMİP-ə Baxılması və Yenilənməsi 
Podratçı ƏMİP-i layihə prosesində və şəraitin diktə etdiyi hallarda dəyişdirilmək qabiliyyətində olan “canlı” 
sənəd  kimi  necə  saxlamağı  nəzərdə  tutduğunu  nümayiş  etdirməlidir.  O,  eyni  zamanda  plan  həyata 
keçirildikcə  kimin  bu  sənədə  baxacağını,  yeniləcəyini  və  təkmilləşdirəcəyini  göstərməlidir.  Podratçı 
həmçinin sifarişçi və iclaslar üçün müntəzəm irəliləyiş hesabatları reqlamentləşdirməlidir. 
Görüşlər 
Podratçıdan layihənin icrası ərzində hər ay Sahədə İrəliləyiş (Progess Meeting) İclasları keçirməsi tələb 
olunur. Bu irəliləyiş iclaslarının gündəliyinin mövzuları ümumi olaraq ekoloji yumşaltma və icra, ictimaiyyətlə 
əlaqələr  və  şikayətlərin  baxılması  mexanizmləri  ilə  bağlı  məsələləri,  xüsusi  olaraq  isə  ƏMİP-in  icrası 
olacaqdır. Podratçı həmçinin əməliyyatların gedişi zamanı bir şirkət nümayəndəsinin iştirakı ilə yerli icma 
ilə müntəzəm görüşlər keçirilir. 
Subpodratçılar və Maddi Təchizat 
Podratçı  bütün  subpodratçıların  layihənin  ekoloji  idarəetməsindən  xəbərdar  olduqlarını  və  buna  tabe 
olmalarını  necə  təmin  etmək  niyyətində  olduqlarını  nümayiş  etdirməlidir.  Onlar  subpodratçıların  necə 
seçiləcəyini, nəzarətdə saxlanılacağını və işinin nəzərdən keçiriləcəyini nümayiş etdirməlidirlər. Podratçı 
 
EKOLOGİYA İDARƏSİ 
80 

 
H.Əliyev  adına  Neft  Emalı  Zavodunun  modernləşdirilməsi 
layihəsinin  Faza-1  –  Bitum  qurğusunun  tikintisi  və  istismarı 
üzrə Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi 
 
həmçinin  bütün  subpodratçıların  xarici  ünsiyyət  strategiyasını  anladıqlarını  və  səmərəli  ünsiyyət 
metodundan istifadə etdiklərinə əmin olmalıdır.  
Təlim 
Podratçı ətraf mühit məsələləri, o cümlədən işçi heyətin ekoloji məsələlər barədə məlumatlandırılması ilə 
bağlı  keçirilməsini  təklif  etdikləri  hər  hansı  təlim  kursunu  müəyyən  etməlidir  (və  həmçinin  bu  kurslarda 
iştirakın qeydiyyatını aparmalıdır). Bu bölməyə aşağıdakılar daxil ola bilər: 

  Ətraf mühit üzrə təlimlər, o cümlədən sahədə ilkin təlimatlandırma, işqabağı söhbətlər və xüsusi 
texniki təlimlər, yerli icma ilə əlaqədar təlimlər üzrə məsul olan şəxslərin adları. 
Ekoloji Qeydiyyatlar 
Podratçı  bu  ekoloji  idarəetmə  prosesinin  tərkib  hissəsi  kimi  hansı  qeydiyyatların  aparılmalı  olduğunu 
nümayiş  etdirməlidir.  Bu  məlumatlar  həmçinin  sənədlərin  harada  saxlanılmalı  olduğunu  və  onların 
saxlanılmasına görə kimin məsuliyyət daşıdığını müəyyən etməlidir. Bu sənədlərə daxil olmalıdır: 

  təlim, monitorinq, layihənin nəzərdən keçirilməsi; 

  iclasların müddəti; 

  metod bəyannamələri, proseduralar; 

  razılıqlar/lisenziyalar və s. 

  Şikayətlər  barədə  məlumatlar  (tarixi),  şikayətlərin  tipi,  cavabların  verilməsi  (tarixi  ilə),  qərarların 
verilməsi təklifləri, razılaşma (tarix və imza). 
 
8.2.4  Vəzifələr və məsuliyyətlər 
Nəzarət və monitorinq ƏMİP-in uğurla həyata keçirilməsi üçün əsasdır. Buna görə də məsləhətçilərin və 
podratçıların  riayət  etdikləri  bu  ƏMİP-in  yumşaltma  tədbirlərinin  hansı  dərəcədə  yerinə  yetirildiyinin 
monitorinqinin aparılması həyati əhəmiyyət kəsb edir.  
Bu  sənəddə  təsvir  edilən  və  müzakirə  olunan  bütün  məsələlər  monitorinq  tələb  edəcəkdir  və  bu 
monitorinqin bu ƏMİP-in müəyyən etdiyi qaydalara uyğun keçirilməsinə məsuliyyət daşıyacaqdır. 

  ƏMİP-ə uyğunluğun qiymətləndirilməsi məqsədilə monitorinq proqramının hazırlanması və həyata 
keçirilməsi. 

  H.Əliyev adına NEZ-in modernləşdirilməsi layihəsi, FAZA-1 Bitum qurğunun tikintisi mərhələlərində 
(Layihənin Mobilizasiya Dövrü, Dislokasiya Olunma və tikinti işləri mərhələsi)  Ekoloji İdarəetmə 
Qrupunun (EİQ) yaradılması. 

  Qurğunun tikintisi işləri mərhələsində əməliyyatların monitorinqini aparmaq. Vəziyyəti düzəltmək 
üçün müvafiq tədbirlər görə bilmək üçün aşkar edilən və ya qarşıya çıxan hər hansı problem “-nə” 
-nə məruzə edilməlidir. 
H.Əliyev adına NEZ–nin Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühit üzrə Heyyəti 
H.Əliyev  adına  NEZ-in  yerlərdə  ətraf  mühitin  monitorinqini  aparmaq  üçün  lazımı  personalla  təmin 
edəcəkdir. Keçiriləcək təlimlərin əhəmiyyətli hissəsi ƏMİP-in başa düşülməsinə və tətbiq edilməsinə həsr 
ediləcəkdir. Təlimlər personalın tam hazırlanmasına, ƏMİP-in icrasına, podratçı tərəfdən ekoloji tələblərə 
riayət edilməsinə və yumşaltma potensialının yaradılmasına zəmanət verəcəkdir. H.Əliyev adına NEZ-in 
təftiş metodologiyasına uyğun olaraq əlavə personal vasitəsi ilə layihənin necə inkişaf etməsinə nəzarət 
edəcəkdir. 
ƏMİP-də irəli sürülmüş yumşaltma tədbirlərinə və digər tələblərə əməl olunmasını təmin etmək məqsədilə 
Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühit (SƏTƏM) üzrə Nümayəndə təyin olunacaqdır. 
SƏTƏM üzrə Nümayəndənin funksiyalarına aşağıdakı təlimatlar tətbiq olunacaqdır: 

  ƏMİP-in məzmununu başa düşmək və onu podratçıya, ərazidəki işçilərə, Nümayəndələrə və digər 
müvafiq personala izah etmək qabiliyyətində olmalıdır.  

  SƏTƏM üzrə Nümayəndə ƏMİP-i anlamaq, interpretasiya etmək, monitorinqini aparmaq, auditini 
keçirmək və icra etmək qabiliyyətində olmalıdır. Bu, onun ən vacib funksiyasıdır. 

  Sonradan  SƏTƏM üzrə Nümayəndə audit barədə H.Əliyev adına NEZ-nə və  Podratçıya rəylər 
 
EKOLOGİYA İDARƏSİ 
81 

 
H.Əliyev  adına  Neft  Emalı  Zavodunun  modernləşdirilməsi 
layihəsinin  Faza-1  –  Bitum  qurğusunun  tikintisi  və  istismarı 
üzrə Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi 
 
verməlidir. Bu, mütləq yazılı şəkildə olmalıdır.
 

  SƏTƏM  üzrə  Nümayəndə  podratçının  audit  nəticəsində  ortaya  çıxmış  hər  hansı  problemi  həll 
etmək və düzəltmək üçün nə etmək lazım olduğunu başa düşdüyünə əmin olmalıdır.
 
Layihənin icra dövründə H.Əliyev adına NEZ-nin nəzdində SƏTƏM üzrə idarəetmə qrupu yaradılmalıdır. 
 
8.2.5  Ekoloji yumşaltma/idarəetmə planı 
Təklif  olunan  layihəyə  xüsusi  olaraq  Texniki  Xarakteristikalara  əlavə  olunacaq  Yumşaltma  Planı  daxil 
ediləcəkdir. 
Hesabatın  bu  bölməsi  təsirlərin  ‘məqbul/əhəmiyyətsiz’  və  ya  ‘əhəmiyyətlilik  həddindən  aşağı’  və  ya 
‘yumşaltma tədbirləri görülməklə əhəmiyyətlilik həddindən aşağı’ səviyyələrədək (bax Fəsil 7) azaldılması, 
məhdudlaşdırılması, aradan qaldırılması, yaxud əvəzinin ödənilməsi üçün yumşaltma tədbirlərini təsvir edir. 
Yumşaltma  tədbirlərini  görən  zaman  bu  tədbirlərin  yerinə  yetirilməsinin  praktiki  nəticələri  mütləq  göz 
önündə saxlanılmalıdır. Əvvəlcədən planlaşdırmaqla həm xərclər, həm də təsirlər minimuma endirilə bilər. 
1.  Ekologiya ilə əlaqədar səlahiyyətləndirmələr, icazələr və lisenziyalar, 
2.  ƏMİP təlimi, 
3.  Müqavilə əraziləri, 
4.  Həssas ətraf mühit, 
5.  İrs əraziləri, 
6.  Materialların daşınması, istifadəsi və saxlanması, 
7.  Elektrik enerjisi təchizatı, 
8.  Maye tullantılar, 
9.  Nəqliyyat vasitələrinin girişi və hərəkəti 
10. İşçi heyətin və avadanlıqlarının hərəkəti 
11. Heyvanat aləminin qorunması, 
12. Mədəni irs və/və ya arxeologiya əraziləri, 
13. Avadanlıqlara xidmət göstərilməsi və yanacaqla doldurulması, 
14. Bərk tullantıların idarə edilməsi, 
15. Təhlükəli material, 
16. Yanğın, 
17. Atmosfer havası və toz, 
18. Səs-küy, 
19. Vizual, 
20. Ərazinin təmizlənməsi və bərpa edilməsi. 
 
Download 16.26 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling