Filbeskrivelse


Download 184.71 Kb.
Pdf ko'rish
Sana21.03.2020
Hajmi184.71 Kb.

KONTROLL AV NAV-OPPGJØR FOR ORTOPEDISKE VERKSTEDER - ORTOK 

FILBESKRIVELSE 

 

POSTBESKRIVELSE FOR EDB-BASERT OVERFØRING AV OPPGJØRSKRAV FRA ORTOPEDISKE VERKSTEDER TIL KONTROLLPROGRAM (ORTOK) OG FRA 

KONTROLLPROGRAM TIL NAV 

 

Endringslogg (feltnr refererer til feltnr da endringen fant sted, og kan være endret i ettertid):  

Endret 25.10.2001: 

Type 1, felt 8,9 Fra og til regningsnummer: navnet endret fra regningsident til regningsnummer Type 1, felt 10, sum eg.andel betalt: markert at feltet bare benyttes mellom ORTOK og NAV. 

Type 1, felt 11-16, sum per bokføringskode: tatt ut og lagt i en egen posttype. Type 4: ny posttype med sum per bokføringskode for delsum 1. 

Type 5, felt 3, regningsnummer: endret fra regningsident til regningsnr. Unikt innen dato endret til unikt innen året. 

Type 5, felt 21, legens idnr: lengde øket fra 7 til 11 tegn. Type 5, felt 37, egenbetalingsbeløp: nytt felt med sum egenbetaling fra pasienten.  

Endret 04.11.2001: 

Type 1, felt 4 og 5 er nye: avdelingsnr og navn Type 1, felt 7, NAV Helsetjenesteforvaltnings kontornr: endret fra 4N til 4A for å takle ledende 

null. Type 1, felt 9, oppgjørsperiode: kommentartekst justert. Type 1, felt 13, feltnavn justert 

Type 5, felt 4, pasientens fødselsnr: kommentartekst justert. Type 5, felt 8, bostedskommune endret fra 4N til 4A for å få med ledende null. 

Type 5, felt 38, ledig: lagt inn ledig-felt.  

Endret 05.11.2001: 

Type 5, felt 2, rekvisisjonsnr: Feltet er ikke obligatorisk, og benyttes foreløpig ikke. Type 5, felt 4,5 og 6: Kolonnen for Bruk er rettet opp – data skal overføres til NAV. 

Type 5, felt 25, ISO 9999-nummer: Feltet er markert som obligatorisk, og har justert kommentar. Obligatorisk-markering er tatt bort for en del felt som ikke skal overføres fra verkstedets system til 

ORTOK. 

Endret 18.12.2001: 

Type 1, felt 2, system: nytt felt med fast verdi ORTOK. Endret 18.02.2002: 

Type 1, lengde: korrigert til 259 Type 1, felt 2, system: korrigert format og innhold fra APOK til ORTOK. 

Type 5, felt 23, rekvirert av: ny gyldig verdi: 8 – lege ansatt ved sykehus. Endret 23.05.2002: 

Type 5, felt 32 og 34, timepris 1 og 2:  feltlengde utvidet til 11N2. Mva skal være inkludert. Endret 06.06.2002: 

Type 4, felt 2, bokføringskode: verdi AS, alminnelig skotøy, er tatt ut. Type 5, felt 30, fastpris: nytt felt 

Type 5, felt 32 og 34, antall timer 1 og 2:  feltlengde utvidet til 11N2. Endret 21.10.2002: 

Type 5, felt 21, Legens ID: I teksten presiseres det at legens ID skal bestå av 7 siffer. Type 5, felt 23, Rekvirert av: Tekst for verdi 8 endret fra ’ lege ansatt ved sykehus’ til ’Sykehuslege 

med fullmakt’. 

Type 5, felt 37, Egenbetaling: Ny gyldig verdi: S – egenbetaling ved fast stønadsbeløp. Endret 6.02.2003, ingen formatendring – bare endring i innhold og krav: 

Type 5, felt 15, Opprinnelige vedtaksdato. Navnet er endret (tidligere Legens opprinnelige bestillingsdato) og kommentar er justert. 

Type 5, felt 17, Bestillingsdato. Kommentar justert. Type 5, felt 18 Vedtaksdato: Feltet er nå obligatorisk. Kommentartekst endret. 

Type 5, felt 19 Vedtak kontornr: Feltet er nå obligatorisk. Type 5, felt 22 Type søknad: navnet er endret (tidligere Type bestilling). Kommentartekst justert. Endret 7.04.2003, ingen formatendring – bare endring i kommentartekst: 

Type 1, lengdeangivelse korrigert til 280. Type 3, felt 2, Landkode: Sveits (CH) lagt inn 

Type 4, felt 3, Sum: Fjernet kommentarteksten ’for land i del 1’. Type 4, kommentartekst nederst er justert, slik at det ikke SKAL være en linje per bokføringskode, 

men det KAN være maksimalt en linje per bokføringskode. 

Type 5, felt 10, Konvensjonsland: Sveits (CH) lagt inn. Type 5, felt 18,19,21,22,23: Feltene er ikke lenger obligatoriske Endret 07.05.2003. Endringen har bare betydning for NAV internt. 

Type 1, felt 22, kommunikasjonspartner: nytt felt, brukes bare internt i NAV. Type 1, felt 23, Ledig: forkortet. Endret 08.08.2003: 

Type 5, felt 26, Type arbeid. Ny gyldig verdi 4 = rekvista. Endret 21.04.2004. 

Type 1, felt 13, Sum eg.and. betalt 1: Kommentartekst justert – nye landkoder. Type 2, felt 2, Landkode: Kommentartekst justert – nye landkoder. 

Type 3, felt 2, Landkode: Kommentartekst justert – nye landkoder. Type 5, felt 10, Konvensjonsland: Kommentartekst justert – nye landkoder. 

Filformatnr er endret fra 0 til 1. For at ORTOK skal sende med endringene datert 21.4.2004 må filformatnummer i bildet Diverse/Faste data endres til 1. OBS: dette må ikke gjøres før 

kommunikasjonssystemet er forberedt for dette formatet. Endret 1.06.2004: 

Type 5, felt 11, Dokumentasjon EØS/konvensjonsland: Ny gyldig kode EHIC – Europeisk helsetrygdekort. 

Endret 7.07.2004: 

Type 2 og Type 3: Irland og Østerrike er flyttet fra del 2 (type 3) til del 1 (type 2). Type 1, felt 13: kommentar er justert i forbindelse med flytting av Irland og Østerrike fra del 2 til 

del 1. Generelt: ORTOK vil kunne lese både gammelt og nytt format, men ved sending av oppgjør til NAV vil ORTOK fortsatt benytte gammelt format, inntil feltet Filformatnr i menyvalget 

Diverse/Faste data settes til 1. Det kan først gjøres når kommunikasjonssystemet er oppgradert til å 

takle det nye formatet. 

Endret 09.02.2005: 

Type 5, felt 16, Fullmaktens varighet: kommentar justert gyldig verdi er nå 0-20 (tidl. 0, 5 eller 10). Type 5, felt 27, Konv/elektronisk : Kommentar justert og to nye gyldige verdier, L og F. 

Generelt: ORTOK vil kunne lese både gammelt og nytt format, men ved sending av oppgjør til NAV vil ORTOK ikke kunne sende de nye verdiene for konv/elektronisk inntil feltet Filformatnr i 

menyvalget Diverse/Faste data settes til 2. Det kan først gjøres når kommunikasjonssystemet er 

oppgradert til å takle det nye formatet. 

Endret 20.08.2006: 

Tekstlig justering i forbindelse med omlegging fra RTV til NAV. Ingen innholdsmessig endring. Endret 28.11.2006: 

Type 3, felt 2, Type 5, felt 10. Konvensjonspasient: Nye landkoder for Bulgaria (BG) og Romania (RO) er lagt inn, gjeldende fra 1.1.2007. 

Endret 12.12.2008: 

Type 5, felt 27, Konv/elektronisk : Kommentar justert - kodene L og F ikke lenger gyldige. Endret 28.06.2011: 

Omstrukturert meldingen slik at hver regning kan gjelde flere varenumre: Ny post 6 – varelinje. 

Gamle felt i post nr 5, nr 24, 25, 28-38 er flyttet til post 6 (artikkelnr, ISO-9999,Totalt fakturabeløp, materialkostnader, fastpris, underlev.faktura, totalt ant. arb.timer 1 + 2, timepris 1 + 

2, fast stønadsbeløp, egenbetaling, egenbetalingsbeløp). 

Post 5 har fått et nytt felt 26: Totalsum varelinjer Post 6 har også fått et nytt felt: antall Endret 01.01 2014: 

Egenbetalingssatser er oppdatert pr. 1.1.2014 Endret 21.07.2014: 

Type 6, felt 14, Ny gyldig kode for egenbetaling: A – Aktivitetshjelpemiddel for person over 26 år. Type 5, felt 21, LegeID kan nå være 7 og 8 siffer Endret 01.01 2016: 

Egenbetalingssatser er oppdatert r 1.1 2016 Endret 01.01 2017: 

Type 5, felt 8 Bostedskommune: Nye kommunenumre i Vestfold er lagt til Type 6, felt 2 Artikkelnuimmer: I forbindelse med ny armmeavtale er artikkelnumre 590100, 

590130 og 590160 lagt inn. 

Endret 01.01.2018 

Type 5, felt 8 Bostedskommune: Nye kommunenumre for Trøndelag og Vestfold er lagt til i kommunetabellene. 

Endret 01.01.2019 

Egenbetalingssatser er oppdatert pr. 1.1 2019 Type 5, felt 8 Bostedskommune: Nye kommunenumre for Rindal er lagt til i kommunetabellene  

Endret 01.01.2020 

Type 5, felt 8 Bostedskommune: Kommunereformen, nye kommuner er lagt inn kommunetabellene  

 

 

  

 

 Denne beskrivelsen er et supplement til systemspesifikasjonen fra NAV. Det er fokusert på teknisk 

formatbeskrivelse av innholdet i overføringsfilen, og dekker ikke en komplett beskrivelse av datainnholdet. 

For nærmere forklaring av feltinnhold og gyldige verdier, se derfor NAVs spesifikasjon. 

 

Oppgjørskravene leveres på en tekstfil, som omfatter både samleregning og enkeltregninger. Denne inneholder ett oppgjør med vilkårlig antall regninger. Hver linje i filen består av en post, avsluttet med 

linjeskift (CR+LF) (også etter siste linje i filen). Hver post (linje) har en rekke underfelter. 

 

Poster vil være av fem typer: 

   1.     Samleregning – hovedopplysninger (SA) 

   2.     Samleregning – summer per land del 1 (L1) 

3. 


Samleregning – summer per land del 2 (L2) 

4. 


Samleregning – summer per bokføringskode (BK) 

5. 


Enkeltregning (RE) 

6. 


Varelinje (VA) 

 

Postene skal gis i strukturert rekkefølge: 

   A. 

Først en linje med posttype 1    B. 

Null eller flere linjer med posttype 2, en for hvert land i del 1 

C. 

Null eller flere linjer med posttype 3, en for hvert land i del 2 D. 

Null eller flere linjer med posttype 4, en for hver bokføringskode 

E. 

En linje med posttype 5 – enkeltregning F. 

Fra en til syv linjer med posttype 6 – varelinje. 

- Deretter: gjenta punkt E og F for hver enkeltregning i oppgjøret. 

 

 OBS: Denne beskrivelsen gjelder for overføring i følgende varianter, som alle har noe varierende 

krav til innhold: 

1.  Fra det ortopediske verkstedets eget system til kontrollsystemet (ORTOK). 

2.  Fra ORTOK hos det ortopediske verkstedet til NAV. 

3.  Fra NAV sentralt til lokal helsetjenesteforvaltning 

 

Under feltbeskrivelsen nedenfor vil kolonnen Bruk angi hvilke av variantene 1, 2 og 3 feltet skal være med i. Generelt kan unntakene oppsummeres som følger: 

- For overføring fra det ortopediske verkstedets eget system til ORTOK vil alle feltene for summer i 

samleregningen - samt kontrollkode - være tomme. Beløpene beregnes av ORTOK. Oppgjørsnummer 

angis bare med periode (år+måned), nummeret innen perioden legges til av ORTOK. På samme måte 

trengs det her ikke overføres poster av type 2 og 3 – summer per land eller type 4 – sum per 


bokføringskode. Feltet for ISO 9999-nummer utledes av ORTOK, og trenger derfor ikke overføres fra 

verkstedets eget system til ORTOK. 

 

For hver posttype vil antall felt, rekkefølgen og lengden av hvert felt være konstant, dvs. konstant antall tegn per posttype (linje). Feltene separeres med tegnet understreking (_). Siden skilletegnet står på faste plasser 

vil det ikke medføre problemer å inkludere skilletegnet i felttekstene. Det skal ikke være skilletegn etter siste 

felt i posten. 

 

 Forklaring av kolonnene: 

Feltnr  Fast feltnummer innen posten 

Navn 

Kort beskrivelse av feltinnholdet. Forkortelsen Lm benyttes for legemiddel, Smu benyttes for 

 

spesielt medisinsk utstyr. Bruk 

1: fra verkstedets system til ORTOK, 2: fra ORTOK installert hos verkstedet til NAV, 3:  

 

fra NAV sentralt til lokal helsetjenesteforvaltning. Datatype  Angir lengde, datatype (A=alfanumerisk, N=Numerisk) og evt. antall desimaler. Ved felt med 

desimaltegn, eks. 8N2, er feltet 8 tegn langt med opp til 8 hovedsiffer, evt. desimaltegn og opp til 

2 desimaler. Benyttes det desimaltegn og desimaler blir det plass til færre hovedsiffer. Som 

desimaltegn benyttes punktum. Alfanumeriske felt skal inneholde bare STORE bokstaver av type 

ISO 8859-1 (kontrollsystemet kjører under Microsoft Windows). Vær obs på norske tegn og 

spesialtegn. Krav   Hvis det står J(a) er det et krav til at hvert felt skal være forskjellig fra blankt. 

 

J   Absolutt krav til at feltet skal være utfylt. 

 

blank     Hvis ikke angitt kan feltet være blankt uten at regningen nødvendigvis blir avvist. Feltet   

 

må imidlertid fylles ut mest mulig korrekt. Kommentar Kort kommentar, med veiledende beskrivelse av gyldige verdier. For fullstendig beskrivelse, 

 

se NAVs kravspesifikasjon.  

Type 1: Samleregning, lengde 259 (+ CR LF) 

 

 

   Bruk  Data 

Felt  Navn                    Krav  type   

Kommentar 

  1  Posttype 

J  123  2A 

Fast verdi SA 

  2  System 

J  123  5A 

Fast verdi ORTOK 

  3  Org.nr. 

J  123  9N 

Verkstedet organisasjonsnummer på ni siffer fra Enhetsregisteret i 

Brønnøysund. 

  4  Navn 

J  123  30A  Verkstedets navn 

  5  Avdelingsnr 

 

123  5A 


Avdelingsnummer 

  6  Avdelingsnavn 

  

123  30A  Avdelingens navn   7  Bankkonto 

J  123  11N  Verkstedets bankkontonummer 

  8  Kontornummer 

J  123  4A 

NAV Helsetjenesteforvaltnings kontornummer 

  9  Avsenderdato 

J  123  8N 

Dato, ååååmmdd, for når oppgjørsfilen er generert. 

10  Oppgjørsperiode 

J  123  8N 

Oppgjørsnummer ååååmm(nn), der åååå er år, mm er måned, nn 

er nr innen måneden. Fra verkstedets eget system til ORTOK 

benyttes ikke nr (de to siste tegn skal da være mellomromstegn). 

11  Fra-regningsnr 

J  123  10A  Laveste regningsnummer i oppgjøret. 

12  Til-regningsnr 

J  123  10A  Høyeste regningsnummer i oppgjøret. 

13  Sum eg.and. betalt 1   

  23  11N2  Sum egenandeler – betalt av pasientene fra land i del 1, dvs. 

personer bosatt i Norge, arbeidstakere i Norge bosatt i utlandet

eller personer med landkode A, AUS, B, DK, FIN, IRL, IS, L, 

NL, P, GB, S, D, U eller FFU. 

14  Sum total refusjon 

 

  23  11N2  Totalt refusjonsbeløp inkl. mva., dvs. sum av felt 16+17. 15  Sum refusjon Norge 

 

  23  11N2  Sum refusjon for bosatte i Norge og arbeidstakere i Norge. 16  Sum del 1 

 

  23  11N2  Sum refusjonskrav for personer fra land i del 1:  Felt 15 + sum av felt 3 i posttype 3. 

17  Sum del 2 

 

  23  11N2  Sum refusjonskrav for personer fra land i del 2, dvs. sum av felt 3 i posttype 3. 

18  Kontrollkode  

 

  23  12A  Kontrollkode v/overføring av oppgjørsfil fra kontrollsystem på poliklinikken til NAV. 

19 Fakturanummer 

J  123  15A  Fakturanummer. Dette kan evt. genereres automatisk i ORTOK 


hvis ønskelig. 

20 ORTOK versjon nr 1   

  23    5A  ORTOK versjon benyttet under kontroll av oppgjøret. Benyttes 

bare fra ORTOK til NAV.  

21 ORTOK versjon nr 2   

  23    5A  ORTOK versjon benyttet for innsending av oppgjør. Benyttes 

bare fra ORTOK til NAV.  

22  Kommunikasjonspartner      3    16A  Kommunikasjonspartner. Brukes bare internt i NAV. 

23 Ledig 

 

123    18A  Reserve for evt. fremtidig bruk  

Type 2: Samleregning, summer per land i del 1, lengde 18 (+ CR LF) 

 

 

   Bruk  Data 

Felt  Navn                    Krav  type   

Kommentar 

1  Posttype 

  

  23  2A Fast verdi L1 

2  Landkode 

  

  23  3A Landkode for land utenom Norge i del 1 (for tiden A, AUS, S, 

DK, FIN, B, D, GB, IRL, IS, P, L, NL, U, FFU) 

3  Delsum 

 

  23  11N2  Delsum for land angitt med landkoden  

Det skal alltid være en linje (post) per land i del 1, selv om summen er null (gjelder ikke fra verkstedets eget 

system til ORTOK). 

 

Type 3: Samleregning, summer per land i del 2, lengde 18 (+ CR LF)  

 

   Bruk  Data 

Felt  Navn                    Krav  type   

Kommentar 

1  Posttype 

  

  23  2A Fast verdi L2 

2  Landkode 

  

  23  3A Landkode for land i del 2 (for tiden BG, CH, CY, CZ, E, EST, F, 

GR, I, FL, LT, LV, M, PL, RO, SK eller SLO) 

3  Delsum 

 

  23  11N2  Delsum for land angitt med landkoden  

Det skal alltid være en linje (post) per land i del 2, selv om summen er null (gjelder ikke fra verkstedets eget 

system til ORTOK). 

 

Type 4: Samleregning, summer per bokføringskode, lengde 17 (+ CR LF)  

 

   Bruk  Data 

Felt  Navn                    Krav  type   

Kommentar 

1  Posttype 

  

  23  2A Fast verdi BK 

2  Bokføringskode 

  

  23  2A Bokføringskode: OP – ortopediske proteser, OF – ortopedisk 

fottøy, SK – støttebandasje, OS – ortopedisk fotseng, AF – andre 

formål. 

3  Sum 


 

  23  11N2  Sum tilknyttet den angitte bokføringskoden. 

 

Det kan være maksimalt en linje (post) per bokføringskode. Type 4 benyttes ikke fra verkstedets eget system til ORTOK. 

 

Type 5: Enkeltregning, lengde 248 (+ CR LF)  

 

 

Bruk  Data 

Felt  Navn                    Krav  type  Kommentar 

  1  Posttype 

J  123 

2A 


Fast verdi RE 

  2  Rekvisisjon nummer   

123 

8N 


Identifiserer rekvisisjonen utstedt av legen. Foreløpig ikke i 

bruk. 


  3 Regningsnummer 

J  123 


10A  Fortløpende nummerserie per leverte hjelpemiddel, som 

identifiserer regningen. Regningsnummeret må være unikt innen 

kalenderåret. 

  4 Pasientens fødselsnr 

J  123 

11N  Fødselsnummer eller fødselsdato for mottaker av hjelpemiddelet. Minimum 8 siffer (fra verkstedets eget system 

til ORTOK). Hvis bare 6 siffer er gitt i fødselsnr, må århundre 

gis som 7. og 8. siffer (18,19 eller 20), og de tre neste felt må 

være utfylt. 

  5  Pasientens etternavn   

123 


35A  Må angis hvis ikke fullt fødselsnr er gitt. 

  6  Pasientens fornavn 

 

123 


35A  Fornavn inkl. alle mellomnavn. Må angis hvis ikke fullt 

fødselsnr er gitt.   7  Kjønn 

 

123 1A 

K=Kvinne, M=Mann. Må angis hvis ikke fullt fødselsnr er gitt. 

  8  Bostedskommune 

(J)  123 

4A 

Bostedskommunenummer for pasient bosatt i Norge, må være med hvis ikke ett av de neste to felt er utfylt. Ukjent kommune 

angis som 9999. 

  9  Arbeidstaker i Norge   

123 


1N 

Pasient som er arbeidstaker i Norge og bosatt i utlandet - uansett 

nasjonalitet. Gjelder hvis felt 11 er utfylt med A. Gyldige 

verdier: 1=Ja, ellers 0 eller blank. Hvis 1(ja): felt 8 og 10 må 

være blank. 

10  Konvensjonsland 

 

123 


3A 

Angir det konvensjonsland som er grunnlaget for pasientens rett 

til stønad fra NAV. Gyldige verdier: AUS=Australia, B=Belgia, 

BG=Bulgaria, CY=Kypros, CZ=Tsjekkia, DK=Danmark, 

EST=Estland, FIN=Finland, F=Frankrike, GR=Hellas, 

IRL=Irland, IS=Island, I=Italia, FL=Liechtenstein, 

L=Luxembourg, LT=Litauen, LV=Latvia, M=Malta, 

NL=Nederland, P=Portugal, PL=Polen, RO=Romania, 

E=Spania, GB=Storbritannia og Nord-Irland, CH=Sveits, 

S=Sverige, SK=Slovakia, SLO=Slovenia, D=Tyskland, 

A=Østerrike, U=Ungarn, FFU= rettighet bekreftet av NAV 

Utland. 


11  Dokumentasjon EØS/ 

  

konvensjonsland  

123 


4A 

Angir nødvendig dokumentasjon fra EØS/konvensjonsland. 

Gyldige verdier: A, EHIC, E106, E110, E111, E112, E119, 

E123, E128, N112, N123, PASS (omfatter også trygdebevis). 

Se NAVs spesifikasjon for nærmere regler. 

12  Hoveddiagnose 

J  123 

6A 


Hoveddiagnose ut fra tabellkodeverk ICD-10. 

13 Årsak til behov 

J  123 

1A 


Gyldig koder: A = amputasjon, P = parese, Y = Paralyse, D = 

deformitet, F = feilstilling, S = sårprofylakse, X = annet. 

14 Yrkesskade 

J  123 


1N 

1 = Ja, 2 = Nei. Ja kan benyttes hvis NAV Lokalt har opplyst at 

det er en godkjent yrkesskade. 

15 Oppr.vedtaksdato 

 

123 


8N 

NAV Lokalts opprinnelige vedtaksdato (ååååmmdd). Dette og 

de to neste feltene må være utfylt hvis Type Bestilling (felt 22) 

er angitt til B eller P. 

16  Fullmaktens varighet   

123 


2N 

Gyldige verdier: 0-20 (år). Må være større enn 0 hvis kode B er 

benyttet i felt 22, og kode 15 er utfylt. 

17 Bestillingsdato 

 

123 


8N 

Ved søknad om fornyelse fra pasienten selv (søknadsdato). 

Ååååmmdd. 

18 Vedtaksdato 

  

123 


8N 

NAV Lokalts vedtaksdato (ååååmmdd). 

19 Vedtak, kontornr 

 

123 4A 

NAV Lokalts kontornummer som har foretatt vedtaket. Må 

fylles ut hvis felt 18 er utfylt. 

20  Leveringsdato 

J  123 

8N 


Ååååmmdd. 

21 Legens ID-nummer 

 

123 


11N  Legens ID-nummer i Helsepersonellregisteret – 7 siffer. Ukjent 

nummer angis med 9999999. 

22  Type søknad 

 

123 1A 

Gyldige koder: L = førstegangs søknad fra lege, F = søknad om 

fornyelse fra lege, B = søknad om fornyelse fra pasient, A = 

søknad om antall ut over antallsbegrensning fra lege, P = 

søknad om antall ut over antallsbegrensning fra pasient. Hvis 

kode B eller P er angitt skal felt 15, 16 og 17 være utfylt. 

23  Rekvirert av 

 

123 2N 

Identifiserer hvem som opprinnelig har rekvirert hjelpemiddelet. 

Gyldige koder: 1 = spesialist i ortopedisk kirurgi, 2 = spesialist i 

revmatologi, 3 = spesialist i nevrologi, 4 = spesialist i fysikalsk 

medisin og rehabilitering, 5 = spesialist i indremedisin, 6 = 

spesialist i pediatri, 7 = lege godkjent av Helsedirektøren, 8 = 

Sykehuslege med fullmakt, 9 = annet. 

24  Type arbeid 

J  123 

1N 


Gyldige verdier: 1 = leveranse av nytt hjelpemiddel, 2 = 

justering, 3 = reparasjon, 4 = rekvisita. 

25  Konv/elektronisk 

J  123 


1A 

Type hjelpemiddel (Konvensjonelt/elektronisk). Gyldige 

verdier: K = konvensjonelt, E = elektronisk. 

26  Totalsum varelinjer 

 

123 


11N2  Sum av Totalt beløp på hver varelinje 

27  Ledig 

 

123 


35A   

 

Type 6: Varelinje, lengde 177 (+ CR LF) 

 

 

 

Bruk  Data 

Felt  Navn                    Krav  type  Kommentar 

  1  Posttype 

J  123 

2A 


Fast verdi VA 

  2  Artikkelnummer 

J  123 

6N 


Hjelpemiddelets artikkelnummer. 

  3  ISO 9999-nummer 

  

  23 


6N 

Hjelpemiddelets ISO 9999-nummer. Beregnes av ORTOK ut fra 

artikkelnummer. 

  4 Antall 

J  123 

2N 


Antall. Beløpene nedenfor gjelder for det totale antall av 

artikkelen. 

  5  Totalt beløp for 

 

 varelinje J  123 

11N2  Arbeidstid og materialkostnader inkl. mva., fratrukket 

egenbetaling. Eventuelt avtalt enhetspris. 

  6  Materialkostnader 

 

123 


11N2  Omfatter alle materialer som er benyttet, inkl. mva. 

  7  Fastpris 

 

123 


11N2  Angis hvis det er avtalt fastpris på et produkt eller arbeid. 

  8  Underlev.faktura 

 

123 


11N2  Feltet fylles kun ut hvis en underfaktura er prissatt etter en 

enhetspris/anbudspris, feltet skal ikke benyttes hvis en 

underfaktura er kalkulert på grunnlag av anvendte materialer 

pluss medgåtte timer til avtalt timepris. 

  9  Totalt ant. arb.timer 1   

123 


11N2  Totalt antall arbeidstimer - produksjons- og tilpasningstid for 

hjelpemiddelet til timesats 1. 

10  Timepris 1 

 

123 11N2  Gjeldende timepris 1 for arbeidstimer i felt 9, inkl. mva. Må 

være utfylt hvis felt 9 er utfylt. 

11  Totalt ant. arb.timer 2   

123 


11N2  Totalt antall arbeidstimer - produksjons- og tilpasningstid for 

hjelpemiddelet til timesats 2, hvis det benyttes to ulike 

timesatser. Feltet kan bare benyttes hvis felt 9 og 10 er utfylt. 

12  Timepris 2 

 

123 


11N2  Gjeldende timepris 2 for arbeidstimer i felt 11, inkl. mva. Må 

være utfylt hvis felt 11 er utfylt. 

13  Fast stønadsbeløp 

 

123 11N2  Erstatter utfylling av felt 6-12. Medlemmet må dekke kostnader 

ut over det faste stønadsbeløpet.  

14  Egenbetaling 

J  123 


1A 

Egenbetaling betalt av pasienten. Gyldige koder: I = Ingen 

egenbetaling, F = egenbetaling fotseng, P = egenbetaling 

fotseng (Par), V = egenbetaling ortopedisk fottøy voksen, B = 

egenbetaling ortopedisk fottøy barn, S = Egenbetaling ved fast 

stønadsbeløp, D = ingen egenbetaling (leveransen gjelder sko 

utover to par i året etter dispensasjon, eller fotsenger til 

diabetikere ut over 1 par i året etter attestasjon fra spesialist i 

indremedisin, A = Aktivitetshjelpemiddel for person over 26 år. 

15  Egenbetalingsbeløp 

 

123 


11N2  Egenbetaling betalt av pasienten. 

16  Ledig 

 

123 


35A   

 

Unni Henriksen IT Virksomhetsløsning//Integrasjon//NAV IT 

20.01 2020 
Download 184.71 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling