Filler Sultani


Download 60.22 Kb.
Pdf ko'rish
bet5/13
Sana29.11.2017
Hajmi60.22 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
tasına  inip  oradaki  elmas  roadenini  bulsunlar,  en  bü­
yük  mavi  elmastan  suita
nımı
za  bir  taht  yontsunlar 
ki, 
sultanımızın  tahtı  bu  dünyada  güneş  gibi  çaksın.  Her 
çakışında  da  dünyaya  mavi  ışıklar  yağsın.  Dünya  mavi 
mavi  balkısın.ıı 
«Hemen  sana  buyruğunu  kanncalara,ıı  diye  sabır­
sıziandı  sultan.  «Hemen  hemen,  hemen  şimdi.» 
Ulukepez  o 
anda 
· 
uçup 
karıncalar  ülkesine  vardı. 
Hemen  kanncalann  yönetim  kurulunu  toplayıp  buyru
­
ğunu  verdi.  Kanncalar 
mızır
dandılar,  «biz  nasıl  dün­
yanın  ortasına  iner  de  güneşten  de  beter  çakan  mavi 
elması  bulur 
da 
taht yontanz?»  diye.  Hüdhüdler başı  on­
lann  mızırtılannı  duymadı  bile,  döndü  geldi.  Sol� solu­
ğaydı: 
<«
Sara.ydan

önce  taht  yapılacak� 
Hiç  böyle  bir  dünya  imparatoru  tahtsız  olur  mu?» 
54 

«Olmaz,»  dedi  stiltan.  «Bir  de  heykellmi  yapsınlar 
ka.rıncalar,  heykel  benim  yüz  misllriı  olacak.» 
Ulukepez: 
ccHemen  gideylm 
ml 
kanncalara?»  diye  sordu. 
«Dur,ıı  dedi  sultan,  «hepSi  üstüste olmaz.  Hele  dün-
yanın  ortasim  bulup 
mavi 
çakan  tahtı  bir  yontsunlar. 
Gözlerini  korkutmak  olmaz.» 
«Doğru,»  dedi  hüdhüdler 
başı. 
ccDil  işi,  nasıldı  kanncalar  ülkesinde?» 
ccGördüm,))  dedi  ulukepez.  «Gördüm,  tekmil  ka.rın­
calarla  bizimkilet,  yolda,  belde,  işte,  yatakta,  evde  dur­
madan  filce  öğrenip
'
kendi  dillerini  yani  yabanıl  dilleri­
ni  unutuyorlardı.» 
cc Bu  en  iyisi,))  dedi  sultan. 
«
Sen

yaman  bir  danış­
mansın,  hüdhüd  kardeşim.  Bütün  filleri  de  senin  buyru­
ğuna  veriyorum.  Onlar  ne  yapıyorlar  şimdi,  fil  kulla­
nm?)) 
ccUlu  ormana  çekilmişler,  her  biri  kıçını  bir  ağaca 
vermiş,  kaşınıp  duruyorlar.  Kanncalar  da  durmadan 
onlara  yiyecek  taşıyıp  önlerine  yığıyorlar.  Orilar  da  yal­
nız 
hortumlarını  uzatıyorlar,  o  kadar,  habire  ka;şınıp 
mestoluyor,  kendilerinden  geçiyorlar.  Onlarınki  cennet 
yaşamı.» 
«Bir  ben  çalışıyorum.))  dedi  sultan.  ccCanım  çıkıyor 
şu  kanncalan  böyle  kıyamete  kadar  tutmak  için,  bir  de 
sen . . .   Bari,  öyle  yatıp  duracaklanna,  götlerini  kaşıya­
caklanna,  şu  dünyaya  dağılıp  da  tekmil  yaratığa  filce 
öğretseler.  Bari  bu  işe  yarasalar.  Bir  de  karıncalan  dur­
madan 
oyalayacak,  düşünmeyi  onların  elinden  alacak 
birtakım  oyuncaklar  icat  etseler.  Kanncalan  köleliğe 
koşulla yacak . . .   Filler  alollıdır,  düny
anın 
en  akıllı  yara­
tıklan  fillerdir.  Hiç  bir  kanncaya  göz  açtırmayacak,  bir 
tek  sözcük  düşündürmeyecek  onlara  oyuncaklar  bulma­
lıyız. 
Karıncalar  eğer  düşünecek  olurlarsa  erinde  gecln-
55 

de  bu  özgürlük  düzeninden  kurtulmanın  bir  yolunu 
bulurlar.  Düşünce  için  bu  dünyada  her  şey  sonsuzdur. 
Karınca  da  olsa  düşünce  bir  gün  bir  yolunu  bulup  fili 
yener.  Onun  için  bizler  kanncalann  en  küçük  bir  dü­
şüncesine  izin  vermeyeceğiz.  İzin  vermemek  için  de  ka­
famızı  çatıatıp,  bütün  filler  ve  hüdhüdler,  sanca  ka­
rıncalar,  yani  tekmil  biz  sömürücüler,  yok  yok  özgür­
lükçüler,  onlar  kıyamete  kadar  düşünmesinler  diye  ye­
ni  icatıar  bulacağız.  Bir  de  o  kırmızı  sakallı  topalı  iste­
rim.  Ya  ölüsünü  ya  dirisini.  Kannca  ülkeleri  yıkılırken 
benimle  konuşan  o  değil  miydi?  Öfkeli  sesi,  beni 
aşağı­
laması  daha.  ku!aklanmda . . .   Oydu  değil  mi?» 
«Oydu.» 
ecDemirel  mi  dediydin  onun  için?» 
ccHazret

Davuddan  bu  yana  onun  bütün 
soyu 
de­
mlrci.>l 
«Bu  kötü,  demircilerin  hem  elleri  işler,  hem  kafa­
ları  düşünür.  Şu  dünyada  en  tehlikelileri  böylesi  yara­
tıklardır.  Bir  de  böylesilerin  düşünceleri  bulaşıcı  mik­
rop  gibi  bir  anda  bütün  dünyaya  yayılır.» 
«Kırmızı  sakallı topal  kanncayı  .bulacağız.  Ölmüşse 
ölüsünü  suıtanımıza  getireceğlz.  Sonra  da  ölüsünü  kıv 
nncalar  ülkesinin  orta  yerine  asacağız. Bu  işte  bize  öte­
ki  kanncalann  hor  gördükleri  sanca  kanncalar 
yardım 
edecekler.» 
«Ancak hor görülenler, zayıf olanlar, hırslılar, kann­
calıktan  çıkmış  olanlardır  ki  soylanna  hayınlık  ederler. 
Bu  sancalar  nasıl  yaratıklardır?»  diye  sordu  sultan 
.

c(Bir  görsen  onlan  sultanımız,»  dedi  hüdhüdler 
ba­
şı,  c(bir görsen, bir sarı,  bir  san ki onlar,  saydam gibi  bir 
şey,  kannca 
ama 
kanncaya  hiç  benzemiyorlar.  Bir  de 
tembeller  ki. .  
. ı> 
c(Tembel  olmalan  daha iyi,»  dedi  sultan.  ecDaha  çok 
56 

· 
i§lmize  yararlar.  Bir  parça  bu�daya,  bir  böcek  parça­
sına  bize  kul  köle  olurlar.» 
«Bulsalar  bulsalar,  kırmızı  sakallının  izini  sanca 
kanncalar  bulurlar  bize.» 
cıAI  getir  onlan  buraya.>> 
Sultanlar  unutkan  olurlar.  Ulukepezin  sancalan 
kendisine  getirdi�ini  sultan  çoktan  unutup  gitmişti. 
Gene  uçtu,  a�acın  kabu�ndaki  sancalan  aldı  getirdi. 
Sancalann  ileri  gelenleriyle,  sultanla  ulukepez  üç 
gün  üç  gece  oturup  derin  konuştular,  anlaştılar, 
kıya­
mete  kadar  kanncalan  çalıştırmanın,  tutsak  kılmanın 
yollannı  aradılar,  buldular.  Daha  da  bulacaklardı.  Bu­
nun  için  bir  fll  ordusunu,  bir  hüdhüd,  bir  sanca  kann­
calar  ordusunu  düşünmeye  ça�rdılar.  Her  fil,  her  hüd­
büd,  her sanca kannca yirmi  dört  saa.tin Yirmi  dört saa­
tinde  de kanncalan  düşündürmemek  için  bir  umar bul­
ınayı  düşüneceklerdi. 
«En baştaki sorun  dil,ıı  dedi  sultan.  c1Bunu  unutma­
yın.  İlkönce  dillerini  unutup  kanncalıktan  çıkacaklar, 
Cil 
olmak  için  can  atacaklar.  Durmadan  fillere  öyküne­
ceklerdir.  Her  kanncanın  içinde  bir  fil  padişahı  yata­
cak.  Karıncalann  kellelerini  kesmektense,  dillerini  kes­
rnek  daha  d�dur.  Anladınız 
mı 
dedi�?• 
«Anladık  sultanımız.» 
«Haydi  işe koyulun 
'
o  zaman.  önce  kırmızı  sakallı. . .  
Nerde 
kırmızı 
sakallı  bulursanız  bana  getirin,  öldürme­
yin. 
Sonra 
da  kırmızı  sakallı  topalı  arayın,  olur  mu?» 
uOlur,»  dediler  ulukepezle  sanca  kanncaların  ileri 
gelenleri. 
· 
· 
«Dillerini  unutt
urma
yı  unutmayın.» 
«İlk  bu,»  dediler.  ııDillerini  unutacaklardır  tez  gün­
de.  Unuttular  bile 
ş 
mdiden.» 
ıkolbaşı olacak. Böyle ferman kıldım.  sarıcalar benim ka-
57 

nncalar  içindeki  askerlerimdir.  Hüdhüdler  ba§ı, 
var 
git 
bu  ferma
nımı 
da  kanncalar  ülkesine  tebli�  et.  Bu  fer-

manı
mı 
duymayan  hiç  bir  kannca  kalmayacak.  Her­
hangi 
bir 
sanca  kanncaya  karşı  koymak  bana  karşı  koy­
mak  demektir.  Bunu  da  söyle  kanncalara.» 
«Fermanın  bqüstüne  sult
anımız
.» 
Hüdhüdler  bqı  sanca  kanncalan 
sırt
ına 
bindirdi, 
karinealar  ülkesine  doğru  yola  çıktılar. 

;ı 
58 

Işe  koyulmuş  karıncaların  ftllerl.n 
ağır  yükleri  altında  ezildikleri  ve  fakat 
bu  kötü  durumdan  kurtulacak  hiç  bir 
·
yol  bul(l:m(ldıkl(ırıdır. 
Filler  sultanı  hüdhüdler  başına bağırdı,  onun  sesin­
den  dağlar  ovalar 
salla.ndı, 
sesi  duyan  karıncalar 
da 
zangır  zangır  titrediler: 
aBir  tek  karınca  bırakmayacağım,»  diyordu  sultan. 
«Bu  yıl  içinde  sarayım  bitmezse  karıncaların  soyunu 
kaldıracağım  bu  yeryüzünden . . .  Soyunu,  soyunu  kaldı­
racağım.» 
((Aman  sulta
nımı
z,>>  diye  onun  başının  yöresinde 
uçuyordu  ulukepez.  "Aman  sultanı.mız  sen  ne  yapıyor­
sun?  Karıncalar  çok  çalışıyorlar, 
aman 
sulta
nımız
.>> 
((Çok  çalışıyorlar  da  nerede  saray?  Bakıyorum,  ba­
kıyorum  gö  emiyoruın.n 
«Bak  işte,  sult
anımı
z,  bak  nasıl  parlıyor  dağın  ba­
şı 
. . .  
Bir  insan  boyu  çıktılar  duvan.» 
((Daha  çok,  daha çabuk,»  diye  gürledi  filler  sultanı. 
-
«Karıncalar  kırallçesi  durmadan,  habire  kannca 
doğuruyor.  Her  gün  milyarlarca  karınca  katılıyo

sara­
yın 
yapımına . . .  Yeryüzü,  gökyüzü,  dağlar  taşlar,  de-
59. 

nizler,  sular,  bataklıklar,  o
rman
lar  hep  kannca  kayna­
şıyor.  Kannca ya  kesti  dünya 
.
. .  
» 
ııBu  iyi  ya,  demek  ki  bu  kadar  kannca  da yetmiyor 
sarayın  tez  günde  bitmesine,  öyle 
ml?» 
ııSaray  bitecek,»  diye  öttü  hüdhüdler  başı.  ıiçinde  bitecek.» 
ııPeki,  ya  tahtım?» 
<kepez.  ((Kanncalar  dünyayı  yedi  yerden  delmişler,  ye­
di 
koldan  yer  yuvarlağının  ortasına  d�ru  ilerllyorlar­
mış.  Mavi elmas dağına az kalmışlar.» 
· 
ııElmas  da�ına  az 
mı 
kalmışlar?ıı  diye  hopladı  fil­
ler  sul�anı. 
«Az  kaldılar,»  dedi  ulukepez.  «Az  kalmışlar  mavi 
elmas  dağına,  yeşil,  �or,  pembe,  turuncu  elmas  d�ına. 
Renk renk bir cümbüşte  elnıas  da�lan  var dünyanın  or­
tasında.  Sayılamayacak  kadar  çok,  yüksek,  pırlanta . . . 
Güneş  ışığı  gibi,  donmuş  güneş  ışığı  her  bir  pırlanta  da­
ğı,  sultanım,  donmuş gün ışığı  dünyanın tam orta yerin­
de,  göbe�inde .
. .  
» 
ııSus  bağırma,ıı  diye  korkuyla,  ürküntüyle,  yavaşça 
konuştu  filler  sultanı.  ııSus  kardeşim  hüdhüd,  suuusss! 
Gel  yanıma  ki,  kulağını  daya  hortumuma 
ki, 
sana  bir 
söz  söyleyim,  gizli bir söz.»  Hüdhüdler  başı  kulağını hor­
tumuna  dayadı.  ııBak  ulukepezim  sana  çok  önemli  bir 
söz  söyleyece�im,  dinle  beni,  insanıann  bu  elmas  dağla­
nndan  haberleri  var mı?» 
((Benim  bildiğime  göre  bilmiyorlar,»  dedi  ulukepez. 
«Daha  haberleri  yok.» 
11A
man 
ha 
ı 

dedi  filler  sul tanı.  11Aman  ha  onlar 
bilmesinler,  görmesinler,  duymasınlar i  Bir  duyarl
arsa 
y�dık  ha!  Yandık  yandık.» 
ııYandık,ıı  diye onu onayladı  ulukepez. 
c
60 

ıcPatlatırlar  sultanım.ıı 
«Söyle  kanncalara,  insanlar  duymayacaklar,  bilme­
yecekler  elmas  dağlarının  yerini.ıı 
cıBilmeyecekler  sultanım.ıı 
«Elmaslar  yalnız  benim,  ulukepez  kardeşim,  yalnız 
benim.  Yalnız  ben  filler  sult
anının
.ıı 
cıO  elmaslar  yalnız  sen  sulta
nımı
za yakışır,  hüdhüd-
lerin  ulu  sultanına., 
cıKartaHar  da  duymayacak., 
((Söylerim  sultanım.ıı 

Göğün  üstüne  su  fışkırtan  balinalar  da . . .  
,, 
ccDuymayacaklar  sultanım.» 
ıcAkbabalar  bir  tuhaf  yaratıklardır,  boyunlan  bü-
kük, 
hüzünlü . . .  
ıı 
((Onlar  elmas  istemezler.ıı 
cı 
Atları  da  unutma . . .  ıı 
ccAtlara  yakışır,ıı  dedi  ulukepez.  cıO  güzel  yaratık­
lara . . .  ıı 
«Yakışır  yakışmaz . . .   Onların  da  haberleri  olmaya­
cak  elmas  dağlanndan., 
ccOlınayacak,))  diye  boynun u  büktü
·

ulukepez. 
ccKaplanlar  bu  dünyanın  baş  belası,  yabanıl,  yalım 
g�zlü,  deli,  onl�r  bir  duyarlarsa  elmas  dağlarını  dişle­
riyle  kaza  kaza  varırlar  dünyanın  ortasına 
.
. .  

cıVanrlar  sultanımız,  onlar  hiç  duymayacaklar.ıı 
ccYılanlar,  şahinler,  balıklar,  kertenkeleler,  sivrisi­
nekler,  serçeler,  mamutıar  da bilmeyecekler., 
cıMamutıar yok  sultanımız.  Bizim atal
arımız 
onlar.» 
ıcYazık,  öldüler,ıı  dedi  filler  sultanı.  ccGörkemli  ata­
ı 

rıınız. 

e  yazık.  Ağustos  böceği  de  bilmeyecek . . .  ıı 
«Bilmesin  o sümsük,ıı  dedi ulukepez. 
ccPapağanlarda  hiç  iş  yok,ıı  dedi  sultan.  cıOnlar  çok 
kaba  göt.» 
61 

<öyk_ii:.. 
nucu.» 
«Sevmem  öykünücüleri,ı>  dedi  sultan.  <<Öykünücu:.. 
ler  batsın.>> 
«Bu  elmaslardan  yaptırsak  sarayı,))  dedi  ulukepez. 
«Sulta
nımı
za  da  yakışır.» 
«
Yakışır,
»

diye güldü sultan. 
<ı 
Ama kaç yılda bitirtr­
ler  elmas  sarayı  karıncalar?» 
· 
� 
ııÇok  uzun  sürer,»  dedi  ulukepez. 
«Şimdilik  sırça  olsun,»  dedi  sultan.  «Sırça  da  el­
mas  gibidir.>, 
ııSultan  Süleymanın  sarayı  bakırdandı,»  dedi  hüd­
hüd.  <

Download 60.22 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling