Filler Sultani


Download 60.22 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/13
Sana29.11.2017
Hajmi60.22 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
mu?  Fillere  k�rşı  savaşacak  hiç  bir  gücümüz  yok  mu?>> 
Ulu  alandaki  kanncalar  denizi  susuyor,  kaynaşma­
yı,  dalgalanmayı  durduruyor  düşünüyor,  düşünüyor, 
sonra  da  hep  bir  ağızdan  bağınyorlardı: 
«Hiç  bir  umanmız  yok,  hiç  bir  umanmız  yok 
.
.

» 
Filler  sultanı  sevinçle,  kanncaların  bu  umutsuzluk 
çığlığını  da  quyuyordu. 
�ar  kılıklı  kannca  sonunda 
kuşun 
kanadından 
aşağıya  seslendi : 
«Kardeşler,ı>  dedi,  «bu  iş  bizim  başımıza  nasıl  olsa 
gelecekti.  Biz  uzun  yıllar  çalışkanlığımız,  mutıuluğumuz, 
mutlu  ülkelerimizle  ö�ünmekten  başka  bir  şey  yapma­
dık.  Böyle  mutlu  yaşarken,  baş
ımıza 
gelecek  böyle  bir 
bela  için  hiç  bir  önlem  dll§ürunedik.  Oysaki  çok  vaktimiz 
oldu,  yan  gelip  yattığımız  günler  oldu,  başımıza  gelecek 
belalara  karşı  önlemler  dܧünebillrdik,  sellere,  yağmur­
lara,  dolulara,  karlara,  depremiere  karşı  nasıl  önlemler 
düşünmüşsek,  riliere  karşı  da  bir 

umannı  bulabilirdik, 
olmadı,  işte  köle,  tşte  tutsak  olduk.» 
«Tutsak 
olduk,»  diye  iniedi  koskoca  alan. 
29 

•Bundan  böyle dünyanın 
sonuna kadar tu�  ola-
catız  fillerin." 
· 
ıcBundan  böyle  biz  çaiışac$,  fillere  verec�z.» 
ccBundan  böyle  saraylar,  tapmaklar,  gömüt  anıtlar 
yapaca�z  flllere.n 
•Bundan böyle inciler,  elmaslar,  yakutıar,  yeşimler. 
zümrütler  taşıyacağız  fillere . . .  ıı 
•Bundan  böyle  bütün  yeryüzünün,  yeraltının  ha:­
zinelP-rini,  detinelerini  taşıyacatız  fillere.• 
ıcBunda...rı böyle kuş sütü bile eksik olmayacak sofra-
sından  fillerin 
. .

» 
· ·  
ccBiz  ka.zanaca�  onlar  yiyecek.» 
ccBiz çalışıp Y<'ksUl olaca�ız,  onlar yan  gelip yatacak; 
zengin  olacaklar.» 
Uzun, umutsuz bir �t.  buradan 
taaa 
dünyanın öte­
ki ucuna kadar yayılıyordu dalga. �lga . . .  
«Ölmek  bundan  daha  iyi,»  diye  bağırdı  bir  bölük 
karmca. 
· 
«Bunun  bir uman  olmalı,,  diye inatla  diretti  tuhaf 
kılıklı  karınca. 
«Hiç  bir umanmız  yok,»  diye batırdı  kanncalar de­
nizi. 
•Bak 
kendine,  bak  kılığına kıyafetinc.  :i3ak 
�uman 
olm11ş  haline . .

HJ�  gönn�in 
Il'J 
k�ndini  sen,  tepeden 
tırna�a kan  içindesin.n 
«üç  bacağımı,  bıyıkla
nmı

sakalımı  birden 
kopar� 
dı 
filler,» 
dedi 
tuhaf  kllı�lı  kannca. 
utn 
�ğı 
da 
senir.  yaranı 
sarayım,ıı 
dedi 
atlı 
kann­
caların  en  yaşlısı.  «Tuhaf  kannca, 
bana 
öyle  geliyor 
ki, 
sen  bize  gerekli  olacaksın  sonunda.  İn  de 
yaranı 
iyi 
edeyim.» 
Ulukepez  onu  hemen 
aşağı 
indirdi: 
«Alın,ıı  dedi,  «şu  akıllı  kannc
anızı 
da  ne  yaparsa­
nız 
yapın 
ama, 
sultana  gidip  de  hemen  haber  vermez-
30 

sek  şu  o
rmanı 
baştan 
ayağa  yakar  da,  dünyada  bir  tek 
kannca  koymaz,  elinizi  çabuk  tutun.• 
Yaşlı,  atlı  kannca  tuhaf  kılıkiının  kopmuş  ayakla­
nnın  yerini  merhemledikten  sonra  kulağına  e�ildl : 
((Ey 
tuhaf  karınca,  sen  kimsln?ıı  diye  sordu. 
«Ben,))  dedi  tuhaf  kannca,  ürküntüyle  sa�ına  solu· 
na  bakındı,  ııben  kırmızı  sakalın  çıra�ıyım,  en  akıllımız, 
en  yi�idimiz  odur.ıı 
«0 
nerede?))  diye  coşkuyla  sordu  atlı  kannca. 
«0 
kaçtı,))  dedi  tuhaf  kannca.  «Ölmedi.  Kuşun  ka­
nadındaydı,  oradan  aşa�ıya  atladı  da  kaçtı  saklandı,  öl­
medi.ıı 
«İyi,ıı  dedi  atlı  kannca . .

((İyi. 
Kırmızı  sakal  yaşasın 
da . .


bize  gerek  olacak. 

benim  arkada&rmdır. 

yer­
yüzüne 
gelmiş  en  büyük,  en  usta  demircidir. 

öyle  bir 
demireldir  ki,  demirden  karınca  yapar  da, 
sonra 
da  o 
yaptığı  kanncaya  can  verir.  Sonra  o  hem  de  yeryüzüne 
gei.ıniş 
'
en  yürekli,  akıllı,  sevgi  dolu,  dost  bir  kişidir. 

olmasa  biz  bu  sarayı,  anıtlan,  gömütleri,  ambarlan  na­
E!l 
yapar,  yıkılmış
· 
ülkelerimizl  onun  aklı,  bilgisi  olma-
dan  nasıl  onannz? 
İyi 
ki 
ölmedi. ))  
· 
•Öl::nedi,ıı  dedi 
tuhaf 
r.ılıklı 
�nnnca.  ((Ah,ıı 
dedi 
son­
ra  da, 
•Aaah, 
nas
ı
l  düşünmedik  başıi:".ıza  gelecek  bu  til 
belasını,  kırmızı  sakal  nasıl  düşünmedi?  Şimdi  ne  ya­
paa$z?» 
«Ne  y�pacP�z?ı.  dedi  atlı  kannca. 
Tuhaf
-
kılıklı  kannca  yayma  basılmış  gibi  birden 
ayağa  fırladı,  kopmuş  aya�na  P.ldırıru:.dan  sıçradı  hüd­
hüd  kuşunun  kanadına  bindi,  telekle:re  bir  iyice  ya­
pıştı: 
«Aman  çabuk  olalım  hüdhüd  kardeş  neredeyse 
ka­
ranlık  kavuşacak,  amanın  ha,  bir  daha  kızdınrsak 
fil­
ler  sultam ,ı,  yeryüzünde  hiç  bir  kannca  bırakmaz,  kö­
kümüzü  k�er,  soyumuzu  kurutur.  Çabuk  yetişelim  de 
31 

anun  isteklerini  yerine  getireceğimizi  söyleyelim.  Söy­
leyelim  de  şu  fillerini,  şu  somut  yıkimlan  ülkemizden 
hemen  çeksin.ıı 

Onun  bu  sözleri  üstüne  hüdhüdler  havalandılar,  az 
· 
sonra  da  filler  sultanının  yanına  vardılar. 
Tuhaf  kılıklı 
.
karınca  söz  aldı: 
«Sultanımız,»  dedi,  cısana  muştuların  en  güzelini  ge­
tirdim,  kanncalar  sana  dünyanın  şimdiye  kadar  görme­
diği  bir  saray  yapacaklar.  Başka  da  ne  istersen  hepsi  y�­
rine  getirilecek.  Senin  tebalığını  kabul  ettik.  Senin  te­
ban  olmak  kannca  ulusu  için  onurdur.ıı 

Filler  sultanı  göbeğini  tuta  tuta  sevincinden  bir gül­
dü,  bir  güldü,  gülmesinden  dağlar,  ormanlar,  kannca­
lar  ülkesi  uzun  bir  süre  sallandı. 
Csin  ki,  ey  akıllı  elçi,  sen  kimsin  ki?  Sen  öyle  akıllı  bir 
elçisin  ki,  eğer  bu  kadar  küçük  olmasaydin  da  sana  elim 
ul�abilseydi  senin 
· 
omuzlarını  okşar,  seni  kutsardım. 
Sana  armağanlar  vermek,  seni  yüceltmek,  seni  onurlan­
dırmak,  seni  bir  fil  yapmak  isterdim.ıı 
Tuhaf  kılıklı  kannca: 
rıncayım,  hiç  bir  özelliğim  yok.ı� 
·
·
«
Tuhaf,
» 
dedi  filler  sul tanı. 
ccYaaa,  tuhaf,ıı  diye  gülerek  karşılık  verdi  tuhaf 
karınca.  ccHerkes  bana  tuhaf  karınca  diye  söyler  deme� 
miş  miydim  az  önce,  sultanımız?ıı 
Gene: 
<liğin  yok  mu  senin?ıı 
((Yok,»  dedi  tuhaf  kannca.  «Tuhaflıktan  başka.» 
((!şte  buna  çok  sevindim,»  dedi  filler  sultanı.  «De­
mek,  yeni  tebalanm  olan  kanncalann  hiç  özelliği  olma­
yanı  sensin 
. . .  
Ya  özelliği  olanlan  kim?ıı 
· 
32 

ccSağolasın,  varolasın,»  dedi  tuhaf  karmca.  «Benim 
bir tek  özelllğim var,  o  da  tuhaflığım,  sultanımız.» 
Filler sultanı  azıcık  düşündükten  sonra: 
<;Bundan  böyle  kan�calarla  aramda  elçi  sen  ola­
caksın,»  diye  buyurdu  ona. 
«Yapamam,n  dedi  tuhaf  karmca,  «yapamam  sulta­
nımız.  Ben  sakat bir kanncayım,  hem  de çok yaşlı.  Bun­
dan  sonra  artık  yerimden  kalkamam.» 
«Neyin  var,  neren sakat,  ne oldu  sana?>>  diye  sordu 
filler  suıtanı. 

«Filler  ülkemizi  yıkarlarken,  benim  de  ayaklanını 
kopardıla.İ'  kökünden,  sultanıınrz.  Atlı  kannca  yarala­
nını 
az  önce  sardı 
da, 
kan  yitirmem  durdu  da  şimdilik 
ölümden  kurtuldum.>> 
«Vah  vah,  vaaah,  buna  çok  üzüldüm,»  dedi  filler 
sultanı.  «Öyleyse sen  kendi  yerine,  senin
-
gibi  dirayetli, 
akıllı  bir  kannca  bulacaksın.  Neden  ki  dersen,  ben  bir 
yanlışlık  yüzünden  yeryüzündeki  tekmil  kanncalan  öl­
dürmek  istemiyorum.  Kanncalar  bundan  böyle  bizim 
gözbebeğimizdir.  Biz  filler  kannca  sevgisiyle  dolu  bir 
uıusuz.  Karıncalar  artık
· 
bizim  gözümüzün  bebeğidir. 
Allah  bize yardım etti  de biz bu karinealan  bulduk.  Bun­
dan  sonra  bu  dünyada  bizlere  yok  yok.  İşte  bu  yüzden 

sayın  tuhaf  karınca,  bana  akıll�  bir  kannca  bulacaksın 
ki,  elçilik  ödevini  bilerek  yerine  getire.ı> 
«Başüstüne  suıtanım,ıı  dedi  tuhaf kannca,  daha  tu­
haflaşarak.  <Sultan: 
«Güle güle  akıllı kannca kardeşim,»  dedi  ona.  «Çok 
da  tuhafsın 
ama 
.
. .   Güle  güle  git  kanncalar  aslanı.  Ka­
nncalara da söyle ki, yarından tezi yok hemen sarayımın

yapıroma  başlasınlar.  Ben  bundan  böyle  sırça  saraysız 
edemem.  Ben  bundan  böyle  dünyanın  en  iri  yaratıklan 
FS/03 
33 

fillerin  sultanı  oldu�  kadar,  dünyanın  en  kalabahk 
ulusu  kanncalann  da  sultaruyım.ıı 
Hemen  arka  ayaklan  üstüne  dikildi,  ön  ayaklannı, 
nartumunu  saliayarak  konuşmasını  böyle  sürdürdü: 
ıcSoylu  kanncalann,  büyük  kanncalann, 
iri 
kann­
calann  sultanlan  hiç  saraysız  olur  mu?ıı 
Bütün  yaratıklar  oriun  sesine  irkildiler.  O  da  ko-
nuştu  konuştu,  ba�ırdı,  sevindi. 
ııSoylu  kanncalaaaar . .

ıı 
öteki  filler  de· hep  bir  ağızdan  ba�rdılar: 
ııSoylu,  güzel  karıncalaaaaar . .

ıı 
Fillerin  sevinç  naralan  dünyayı  çınlatırken  tuhaf 
kılıklı  kannca  hüdhüd  kuşunun  kanadında  kanncalar 
ülkesine  geldi,  geldi  ki  ne  görsün,  kanncalar  hemen  işe 
koyulmuşlar  ülkeyi  onanp  dururlar. 
Ulukepez  geldi  demirciler  çarşısının  önüne  kondu, 
a�r  a�ır  kuşun  kanadından  aşağı  indi  tufıaf  k.ılıklı  ka­
nnca,  arkasından  da  öteki  kanncalar  yere  ayak  bastı­
lar.  Onlar  topra�a  ayak 
basar 
basmaz  kentteki  karınca.: 
lar  yörelerini  alıp: 
«Ne var ne  yok?  Ne haber,  ey  tuhaf 
Umut­
la,  merakla  sordular. 
Tuhaf  kannca: 
«Ne  olacak,»  diye karşılık verdi.  ••Biz  öldük, 
karınca 
ulusu  bitti  artık.  Tarih  boyunca  t_utsak  olmamış  ulusu­
muz,  f111erin  tutsağı  oldu.  Köle  olduk,  köle.  Aklım,  yü­
re�m  diyor  ki  bana,  ke.'jki  filler  sulta
nının 
koşullanru 
kabul  etmeseydik,  diyor. . .   Etmeseydik  de  filler  hepimizi 
öldürseydi.  Artık  kıyamete  kadar  tutsak, 
köle

y�ya­
ca�z.  Kırmızı  sakallı  karınca  da  yolt  artık.
,
K

un  kana­
dından  atıadı  da  başını  aldı  gitti. Belki de ölmüştür.  Bel­
ki  de  tutsaklığa  dayanarnayıp  kahnndan  kendini  öldür-: 
müştür.» 
34 

«Kırmızı  sakalll 
ölmemiştir,))  diye  b�rdı)ar  nep bir 
a�zdan  kanncalar. 
•O  ölmez.» 
ııtnşallah,ıı  diyen  tuhaf  kannca  daha  da  tuhafiaş­
tı.  cKıyamete  kadar  fillerin  kölesi  olarak  yaşamak . . .  
Böylesi  yaşam  yaşama�a  de�er  mi?ıı 
•De�er,  yaşamak  her  şeye  değer,»  dediler  kannca­
lar.  «Ölüm  umutsuzluktur,  oysaki  en  kötü  yaşamda  bt­
le her  gün  umut  güneş  çiçe�  gibi  açar.» 
«Dünya  tatlı,»  dedi  en  yaşlı  k.annca.  «'I'ulia.!  kann­
ca, 
tuhaf  kannca,n  dedi  sonra  da . .

«Bak, 
üç  ayağın, 
sakalın,  bıyı�, 
bir  gözün,  kula�.  burnun,  he  şeyin 
kopmuş,  dımdızlak  kalmışsın  ortada,  sen  kendini  niçin 
öldürmüyorsun?  Yaşamak  tatlı  değil 
mi, 
tuhaf  oğlu 
tuhaf  kannca?  Umuts�  köpek.  O  umutsuzlu�  sana 
filler  mi  ö�retti?ıı 
«Ben  diyorum  ki,ıı  diye  gürledi  tuhaf  kannca,  «tut­
saklık 
ölümden  zordur,  diyorum.  Sizse  bana  çatıyorsu­
nuz. 
Umutsuzluk  bunun  neresinde?ıı 
•Umutsuzluk  ölmekte,ıı  dedi  yaşlı  kannca . .

ııÖldü­
rece�nlize  kendimizi,  savaşa  savaşa.  ölürüz.n 
· 
«Ben  de  bunu  diyorum  işte,»  dedi  tuhaf  kannca. 
ııFillerden  kurtulmanın  bir  umannı  bulmalıyız  öyley-
.se.ıı 
•Dur  hele,  sabırlı  ol,ıı  dedi  yaşlı  ka.nnca, 
«Fillerin  elinden  kurtulmanın  ne  gibi  bir  uman 
olurmuş?»  diye  homurdandılar  bütün  ka.nncalar. 
«umar 
aramak,  toptan 
ölmekten  daha  iyidir,, 
dedi  yaşlı  kannca.  «Fillerin  elinden  ben  de  kurtulabll­
menln  bir  umanru  göremiyorum 
ama 
.
. .  » 
«Olmalı,» 
dlye  bağırdı  genç  bir  ka.nnca. 
ı
·
E
lb
et  bir 
yolu  olacak,  olmalı, 
layarnete  kadar  kannca  ulusu  fille­
rin  de 
olsa  tutsağı 
ol.ma.malı,  olamaz.» 
«Olamaz ! ıı  
diye  ba.lPrclı  tepeden  tlma�a 
bütün 
ili
-
k  !:�r. 
35 

«Durun,  uşul  usul,  böyle  bağırmayın,»  dedi  tuhaf 
kannca  ürkerek. 
«BU  sözlerimizi  filler  bir  duyarl
arsa 
.
.

» 
cc 
Fillerin  kulakları  sağır,  bizim  seslertmlzi 
·
duymaz­
lar,»  diye  bağırdı  bütün  ülke. 
«Hüdhüd  kuşları  onlara  söylerler,»  diye  kanncalan 
uyardı  tuhaf  kannca.  cıHüdhüdler  buyruğuna  girdiler 
fillerin.  Ne  konuştuğumuzu  hiç  kimse  duymamalı 
.
. .  
• 
cıDuymamalı,ıı  diye  bağırdı  tekmil  ülkelerdeki  ka­
nncalar. 
«Kurtuluşa  kadar,  kurtuiuşa  kadar,  kurtuluşa  ka­
dar . . .  »  diye  biribirlerinin  kulağına  söylediler  bütün  ka­
nncalar.  Bir  anda,  cıkurtuluşa  kadar»  sözleri  bütün 
ü1-
kelerl  dolandı  tuhaf  kanncaya  geri  geldi. 
Tuhaf  karıncayla  filler  sult
anın
dan  gelmiş  öteki 
kanncalar  hemen  kenti  on
arma
kta  olan  öteki  arkadaş­
Ianna  yardıma  koştular. 
Kırk  gün  kırk  gecede,  uğraşıp  çalışarak  başkenti 
onardılar.  Sonra  da  tüm  ülkenin  onanmına  geçtiler. 
Az 
bir  sürede  ülke  de  onarıldı.  Bir  yandan• da  flller  sulta­
nının  sarayı  yükseliyordu,  ulu  dağın  doruğunda.  öteki 
yıkılmış  ülkeler  de  yaralanru  sardılar  bir  süre 
sonra . . .  
Ve  kanncalar  durmadan  fillerden  kurtulmanın 
yol­
lannı 
araştınyorlar.  burada 
söylenen  akıllı  bir  söz  bir 
anda  fısıltı  halinde,  bütün  ülkeleri  dolaşıp

geri  geli­
yordu. 
Filler  çok 
büyük, 
kanncalar  çok  küçüktü. 
Ama 
ne 
kadar,  ne  kadar  da  küçücüktüler . .. 

Filler  çok  büyüktü  ama,  kıyamete  kadar  da  böyle 
tutsak, böyle fillere  kul  olaraktan  çalışama.zdı  ya kann­
calar  ulusu!  Bunun  b�r 
sonu 
olmalıydı,  olacaktı. 
Ne 
za
m
a

bir 
yılgınlık,  bir  umutsuzluk  çökse  kann­
calann 
üstüne, 
hemen  anındS:,  ona  karşı  bir  umut 
sözü 
bi

ışık  gibi 
yayılıyordu 
kannc�  iHkelerine .. .  Ekmeksiz, 
36 

susuz, 
havasız 
y�yabilirlerdi  de 
karıncalar, 
umutsuz 
yaşayaınazlardı. 
Ve  bunun  için  de  bu  beladan  kurtulmak  için  de  ye­
diden  yetmışe  kadar  tekmil  karıncalar  ülkesi  düşünü­
yordu.  Biliyorlardı 
ki, 
akıl  akıldan  üstündür  ta  göğe  ka­
dar. 
Filler 
çok  güçlü  yaratıklardır,  ama  akıl  onlardan 
da  çok  daha  güçlüdür.  Küçük 
kanncalann  aklı, 
büyük 
tannsal  filleri  yenebHmeliydi. 
37 

Filler  Sultanının  hüdh üdlerle 
anlaşıp  karıncaları  yönetme 
yöntemleri  bulduklarıdır. 
Filler  sultanı  hüdhüd  kuşlannın  başı  ulukepezi 
ça-
ğırdı: 

«Buyur  gel  şu  yanımdaki  dala  kon  hüdhüdler  başı,» 
dedi.  «Seninle  görülecek  bir  işim  var,  ulukepez  karde­
§im.ıı 
((Her  ne  işin  varsa  başım  üstüne,ıı  diyerekten  hü"ct­
hüdler  başı  geldi  filler  sultanının  burnunun  ucundaki 
dala  kondu . 

((Benim  buyruğuma  gireceksiniz  biltekmil
· 
hüdhüd 
kuşlan,ı)  dedi  filler  sultanı.  <(BUndan  sonra  artık  gün­
lerce bir  sinek,  bir  böcek,  bir an  ardında  uçmak  yok.  Ka­
nncale.r  ne  kadar  sinek,  böcek,  an,  sizin  seveceğiniz 
yiyecek  toplarsa  hepsi  sizin.  Hüdhüd  ulusu  da  bundan 
böyle,  onLar  da  filler  gibi  yan  gelip  yatacaklar.ıı 
Daldaki  hüdhüd  kuşla
nnın 
başı  ulukepez  sevincin­
den 
ne  yapacağını  bilemeyip  coştu: 
((Her  ne  buyruğun  varsa  başım  üstüne.  Sen  yeter 
ki 
emret  sultarum,»  diye  şakıdı. 
(<Şimdi,  önce  gidecek,  sana  bağlı  ne  kadar  hüdhüd 
kuşu  varsa  şu  dünyada  alıp  getireceksin. 
Şu  ormanı, 
şu 
ilerdeki  ulu  mağarayı  size  verdim. 

o
rman
a, 
bu 
mağa-
38 

raya  sizden  başka  kimseyi  sokmayacaksınız.  Eğer 
yur­
dunuza  bir  kartal,  şahin,  doğan,  kel  kafalı  akbaba  gire­
cek  olursa,  beni  göst�rirsiniz,  korkarlar,  bir daha  da  uğ­
ramazlar.n 
'
cc
Allah  ne  muradın  varsa  versin,  haşmetpenan.ıı 
«Muradım  şu 
ki 
k
arıncalar  içinde  bana  bağlı  bir 
kanncalar  soyu  bulacaksın,  o  kanncalar  bana  öylesine 
bağlı  olacaklar  ki  benim  öl  dediğim  yerde  ölecekler,  kal 
dediğim yerde  kalacakLar.  Bir de öylesine 
·
ötek

kannca­
lara  düşman  olacaklar 
ki, 
gözlerinin  önünde  tekmil  ka­
rıncalar ulusunu  ezsem,  oh  diyecekler.  Bir  de  bize  bağlı 
çok  kannca  bulacağız,  her  tür  karıncadan.» 
«Olur,ıı  dedi  hüdhüdler başı,  Cbaşustüne. 
ıı 
<sunun  propagandacı  başısı  yaptım.  Dünyada  bundan 
haşka  hiç  bir  işiniz  yok.  Bana  tez  günde  kırmızı  sakal­
lı karıncadan da haber getireceksinlz, ölüsünden, dirisin­
den . . .   Bir  de  çalışmayanlan,  fillere  düşman  olanlan, 
başkaldıranlan  saptayacaksınız.  Başkaldıran  kanncayı 
önce  satın  alacağız,  satın  alamazsak  derhal  öldüreceğiz 
işkencelerle . . .  Haydi şimdi  uç  git,  önce  git,  bak bakalım, 
kanncalar  ne yapıyorlar,  bana  haber  ver.  Bundan  böyle 
her  gün 
ilk 
işin  bana  ka
nn
calann  durumlannı  bildir­
mek  olacak.  Ondan  sonra 
da 
karıncalar ülkesine  baştan 
başa  adamla
nmı
z  olan  karıncalan  salacaksın.  Adamla­
nmız  yer  aıtında  yer  üstünde,  havada  denizde  hep  kır­
mızı 
sakallıyı  arayacak.  Bu  kı
rmızı 
sakallıdan  korkuyo­
rum.  Öyle  bir  oyun  oynamalıyız  ki  kanncalara, 
kırmızı 
sakallıyı  kendi  elleriyle  yakalayıp  bize  getireler, 
· 
ölüsü­
nü,  ya da dirisini . . .  Evet  kırmızı  sakalın  ölüsünü,  ya  da 
dirisini  isterim.  Bütün  dünya  bilsin 
ki 

rmızı 
sakalın 
ö
lüsü 
ya 
da  dirisi  bulunmadan  ben  rahat  etmeyeceğim, 

hem  de  kannesiann  ülkelerini  rahat  ettirmeyece� 
Aniadın  mı?» 
uAnlsdını  sult
an.ımı
z,»  diye  öttü  hüdhüd. 
cıKarınca  ülkelerinde  bizden  yana  olanlarla.  bir  ör­
güt  kurmak,  günü  gününe  kannesiardan  haber  almak, 
karıncalann soluklannı  bile  dinlemek  en  can  alıcı  bir  iş­
tir.  Her  işin  başı  budur.  Bu  içten  örgütleme,  çürütme 
işini  ele  alırsak,  insanlar  buna  beyin  yık
ama 
diyorlar, 
kanncalann  beyinlerini  yıkayabilirsek,  onlara  kannca­
lıklannı  unutturabillrsek,  her  şeyi  kazandık 
.
demektir

Bu  düzen  kıyamete  kadar  sürer,  siz  de  biz  de  kann­
caların  �ırtından,  onlann  alınterleriyle  cennet  bir  dün-
ya  yaşanz,  değil  mi?» 
· 
ııDoğrudur  sultanımız.» 
ııBeni  şimdi  iyi  dinle . .


« Başüstüne  haşmetpenah! 
ıı 
<sun?» 
«Biliyorum  suıtanımız.» 
ıcİşte  bu  sözcük  sözlüklerden  silinecek,  hiç  bir  ka­
nnca  bu  sözcüğü  ağzına  alamayacak.  Bizim  getirdiği­
miz  yeni  düzen,  yüz  bin  yıldır  kannca  uluslannın  can 
atıp  da  erişemedJkleri  bir  düzendir.  Biz  onlara  bütün 
yaratıklarm  yüz  binlerce  yıl  özleyip  de  kavuşamadıklan 
özgürlük  düzenini  armağan  eyledik.  Bundan  sonra  yer­
yüzünün  bütün  karıncaları,  bütün  filler!,  hüdhüdleri,  bü­
tün  yaratıkları  özgürlük içinde  yaşayacaklardır.» 
ccSultanımız  yüzünden  yaşayacaklardır,  yaşayaca­
ğız,n  diye  dalda  şakıdı  hüdhüdler  başı  ulukep  z. 
ıcHer  işin  başı  özgürlük.  Bundan  böyle  kıyamete  ka­
dar  bütün  yaratıklar  özgürlük  içinde  y 
y  ca�z.  Öz­
gürlük,  yalnız  be  yalnız  özgürlük  için 
ceğiz.» 

40 

Hüdhüdler  başı  kanatlarını  çırparak,  «özgürlük,ıı 
diye  şakıdı. 
«Özgürlük,>>  diye  gürledi  filler  sultanı.  Dağlar,  ova­
lar,  ormanlar  sallandı,  dünya,  «özgürlük,  özgürlük,>>  di­
ye  yankılandı. 
«Sömürü  sözcüğünü  her  kim  ki  ağzına  alırsa,  he­
men,  derhal  öldürülecektir.  Yanlışlıkla  bile  ağzına  alsa 
bir  karınca  sömürü  sözcüğünü  derhal  öldürülecektir. 
Bizzat  sen  öldüreceksin  sömürü  sözcüğünü  söyleyeni.>> 
((Ben  öldüreceğim.n 
ııSömürü  yok.n 
uSömürü  alçaklıktır.» 
<<Özgürlük  var.ıı 
tıYalnıZ  be  yalnız  özgürlük  var  sulta
nımı
z.ıı 
"Özgürlük  var. . .   Haydi  yolun  açık  olsun.  Kırmızı 
sakallıyı  hiç  aklından  çıkarma ı »  
((Unutmam.» 
{(Haydi  uç ! )) 
Ulukepşz  uçtu,  doğru  hüdhüdler  ülkesine,  yuvalan­
na  gitti.  Bütün  hüdhüdler  bir  araya  gelmişler  onu  bek­
liyorlardı.  Mustuyu  alınca  binlerce  kanat  sevinçle  ha­
valanıp  şakırdadılar,  hemen  filler  sultanının  onlara  ar­
mağan  ettiği  ormana  uçtular,  ormanın  eski  kuşlannı 
yerlerinden  atıp
· 
yuvalarına  yerleştller.  Bazı  kuşlar  hüd­
hüdlere karşı koyacak  oldu,  ötekiler  onlara  hemen  filleri 
gösterdiler.  Filleri  gören  kuşlann  bu  alametlerden  ödleri 
koptu,  hemen  ormanı  bırakıp  kaçtılar. 
Hüdhüdler  sessiz  sızııtısız  ormandaki  yuvalara  ra­
hatça  yerleştiler.  Oysa  eskiden  öteki  kuşlann  korkusun­
dan  bu  ormana  yaklaşamıyorlardı  bile.  Eski  bulunduk­
lan  kıraç  çalılıklardan  çıkamıyorlardı,  kovduklan  kuş­
ların  biriktirdikleri  yiyeceklere  de  kondular. 
Hüdhüdler  başı  bundan  sonra  kannca  ülkelerine 
uçtu.  Yollar boyunca  dağlara doğru çekilen kapkara, kıp-
41 

kırmızı,  sapsarı  karınca  katarlan  gördü.  Yönünü  kann­
ca  ülkelerinden  çevirip  filler  sultanının  sarayının  kuru­
lacağı  yere  vardı.  Karıncalar  temelden  bir  karış  kadar 
.yükseltmişlerdi  sırça  duvarı,  orada  onların  gücüne  hay­
ran  kaldı.  Bu  karınca  ulusunda  bu  güç,  bu  çaba,  bu 
çalışkanlık  varken  bunlardan  korkulurdu.  Filler  sulta­
nının  hakkı  vardı,  bu  karıncalar  bir 
gün 
ne  yapıp,  ney­
leyip  fillerin  tutsaklığından  kurtulacaklardı.  Sömürü­
den . . .   diyecekti.  Biliyord·u  ki  artık  sömürü  sözcüğünü 
düşünemezdi  bile . . .  
mukepez  çok  yaşlı  bir  kuştu.  Alacalı  kanatlarının, 
tupturuncu  kepezinin  tüyleri  seyrelmişti.  Gözleri  de  kü­
çülmüştü  ya,  ferini  yitirmemişti.  Hüdhüdler  başı  oldu­
ğundan  beri  yumurtadan  çıktığından  bu  yana  işi  gücü 
düşünmek  olmuştu.  Gökler  boyunca  hüdhüd  soyunu 
ko­
rumak  için  durmadan  düşünmüş,  şimdi  de  yeryüzünün 
tekmil  yaratıklarını  tutsak  kılmak  isteyen  fillere  yanaş­
mıştı.  Fillerin  çağıydı  bu  çağ.  Yeryüzünü  baskılan  altı
­
na  alacaklar,  tekmil  yeryüzünü,  kannca,  kuş,  ağaç,  bör­
tu 
böcek,  çiçek, 
insan 
sömüreceklerdi.  Bunun  için  de 
önce  beyinleri,  duyguları,  toprağı,  suyu,  bedenleri  yoz­
laştıracaklardı.  Filler  sultanı  çok  akıllı  gidiyordu, 
iyi 
dü­
şünüyordu.  Ona  yardım  etmeliydi.  önce  kanncalan  on 
beş,  yirmi,  kırk,  bin  parçaya  bölmeli,  sonra  da  bu  her 
bölüğü  ötekine  can  düş
manı 
etmeliydi.  Bölünmüş  ka­
nncalar,  hiç  bir  zaman  bir  güç  olamazlar,  sonuna 
ka-
dar  da  tutsak  kalırlardı. 
· 
Sonra  kanncalar  ü lkesine  uçtu  hüdhüdler  başı  ulu­
kepez.  Kentin  ortasına 
inip 
kanncalarm  ileri  gelenlerini 
başına  topladı: 

«Bakın,ıı  dedi,  ((arkadaşlar,  size  elimden  gelen  yar­
dımı 
yapıyorum.  Eğer  ben  olmasaydım, 
sizleri 
sırtıma 
bindirip 
filler  s
_
ultanına,  o 
yüce  kişiye, 

düny
anın  en 
güçlü  yaratı�ına,  var 
edene,  yok 
edene 
götünneseydim, 

şimdiye  kadar  yeryüzünde  bir  tek  karınca  kalır  mıydı, 
kannca  soyu  yeryüzünden  silinmez  miydi?  Ne  olacak, 
koca  bir  kannca  ulusunun  canının  bağışlanması  karşı­
lığında  bir  saray  yapıyorsunuz,  birazcık  da  yiyecek  taşı­
yorsunuz  fillerin  ambarlarma.  Bu  da  iş 
ml, 
canınızı 
b
a
­
�ladı  ya  var  eden,  yok  eden  filler  sultani 
. . .  
Çok  şükür 
filler  sultanına 
. .

•ı 
Hep  bir  ağızdan : 
((Çok  şükür  filler  sultanına,n  dediler. 
<ıVar  eden  ki,  kalıreden  ki  odur. ıı 
ııOdur,ıı  dediler  gene  hep  bir  ağızdan  kanncalar. 
İçlerinde  sanca  kanncalann  ileri  gelenlerinden  de 
vardı.  Bakışlan  kurnaz,  cin  fikirli  ve  hayındı.  Hüdhüd­
lerin  başı  hiç  bir  kanncaya  belli  etmeden  onlara  bir  işa­
ret  çaktı.  Sanca  kanncalar  her  şeyi  anladılar,  sevinçle­
rinden  etekleri  zil  çaldı. 
Kanncalar: 
((Söyle,ıı  dediler,  ((sö.yle  sultana 
ki, 
bir  yıl  içinde  sa­
rayı  bitirilecektir.  Canımızı  bağışladığı  için  onun  sara­
yı 
bütün  yeryüzündeki  en  büyük  saray,  en  görkemli  sa­
ray  olacaktır.  Onun  sarayı  doğan  güne,  doğan  aya,  siz 
d
oğmayın

çünkü  yeryüzüne  ben  doğdum,  diyecektir.ıı 
Kanncalar  yıkılan  ülkelerini  onarmışlar,  yaraWarı­
nın  yaralarını  sannışlar,  neredeyse  düzenleri  eski  hali­
ne  gelmişti.  Eski  mutluluklan  başladı  başlayacaktı. 
Kanncalar  konuşurlarken  hüdhüd  kuşu  hep  onlann 
arasında  kınnızı  sakallıyı  anyordu.  Yeni  bir  kılığa  gi­
rip  kanncalarm  arasında  alaria  gelebilirdi.  Kuşun  şa­
lain  gözleri  kanncalan  araştırdı  araştırdı, 
kırmızı 
sa
­
kala  benzer  bir  kimseyi  göremedi  ortalıkta.  Birden  onu 
sonnalı,  kanncalan  şaşırtıp  onun  üstüne  bir  söz  almalı 
mıydı?  Birden,  tepeden  inme  konillitu: 
((Kırmızı  sakallı  nerede,  aranızda  onu  gör.emiyo­
rum,ıı  diye  gülüınseyerek,  yumuşacık  sordu. 
43 

Kanncalar  ilk  önce  tela.şlandılar,  sonra  da  dondu­
lar  kaldılar,  ulukepeze  bir  karşılık  veremediler. 
ııNerede  kırmızı  sakallı?ıı  diye  üsteledi  hüdhüdler 
başı.  ııBen  onu  sırtımda  taşıyıp  ülke  ülke  dola.ştırmış­
tım  oysaki.  Kanı  daha  kanatlanmda,  teleklerimin  ucun­
da  kurumuş  kalmış.  Benim  bulundu�um  toplantıya  ne­
den  gelmez?  Ben  ki  fi1ler  sultanının  baş  danışmanıyım

Ülkelerinizin  yerle  bir  olmasını,  kannca  soyunun  yer­
yüzünden  silinmesini  ben  önledim  ben,  ben,  ben . . .   Ben 
olmasam  sesinizi  ulu  filler  suıtanına  siz  nasıl  ulaştirır­
dınız?» 
Ulukepez  böylece  ba�ırdı  ça�ırdı,  ortalı�  biribirine 
kattı  ya,  kanncalann  a�zından  da  kırmızı  sakallı  üstü-:­
ne bir çift  söz bile alamadı.  Baya�ı  merak  etmişti,  ne  ol­
muştu acab� bu kırmızı  sakallıya? 
"Öldü  mü  acaba  kırmızı  sakallı?  Kanadımdan  yere 
atladı�da  ölmedi�ini  biliyorum.  Nerede  o?ıı 
Gene  kimse  ona  karşılık  vermedi.  Hep  susuyarlardı 
söz  kırmızı  sakallıya  gelince. 
Ulukepez  öfkeli : 
<la dold
uraca
ksınız.  Sultan  balı  çok  sever.  Şu  bizim  orma­
na  da  dünyadaki  bütün  çekirgeleri  ta.şıyacaksınız.  İri 
meyveler  bulacaksınız,  bal  damlayan,  hiç  bir  yerini  ze­
delemeden  saraya  kadar  taşıyacaksınız  tonlarca. . .   Si· 
ze  iyilik  yaramaz.  Bütün bu dediklerimi  tez  bir süre için­
de  yapmazsanız  siz  bilirsiniz.  Sanki  bu  dünyanın  kann­
ca  ulusuna  çok  bir  gerekli�  vardı !  Olmasanız  da  olur, 
dünyada  o kadar  yaratık  çok  ki,  bütün  yaratıklar  da  !il­
ler  için,  o  ulu,  görkemli,  erdemli  yaratıklar  için  çalış­
ma�a  can  atıyorlar,  saraylar  kurmak,  dünyanın  bütün 
yiyeceklerini  onlara  toplamak  için  biribirleriyle  yanşı­
yorlar,  bütün  yaratıklar.  Dün  sultanımıza  kartaUar  pa­
�hı 
geldi,  önünde  o  kacaman  uzun  kanatlanyla  yer-
44 

lere  kapanıp  buyur  sultanım,  dedi,  buyur  bana 
ki 
yer· 
yüzünde  ne  var  ne  yoksa  sana  getireyim.  Kanatıanmız 
uzun  bizim,  bütün  göklerce  uçar,  gözlerimiz  keskin  bi· 
zim,  en  küçük  nesneyi  görür,  burnumuz  en  ince  koku· 
yu  alır,  bu  yüzden  dünyada  ne  var  ne  yok  biliriz.  Yü�­
binlerce  varız,  emrinize  liazınz.  Filler  sultanı  ne  dedi, 
size  söyleyim  sayın  kanncalar,  ne  karşılık  verdi,  ne  der­
siniz,  söyleyin  ne  karşılık  verdi  kartallara?  Dedi  ki,  be­
nim  karıncalarım  sağolsunlar,  dünya  kurulduğundan 
bu  yana  onlar,  kanncalar  benim  her  !şimi  görüyorlar. 
Ben  kannca  kullanmla  etle  kemik,  yağmurla  toprak 
gi­
bi  oldum.  Zaten bizim  aslımız  n'eslimiz  karıncalardan  ge· 
lir,  ta  başta  bizim  atalarımız kanncadır.  Dünya kuruldu· 
ğundan  bu  yana  ne  kanncalar  fillerden  ayrılır,  ne  de 
filler  kanncaiardan. . .   Zinhaaar,  kannca  kardeşlerimi­
ze  dokunınayasınız,  eğer  ey  kartallar,  kannca  kardeşle­
rimizden  birisine  dakunacak  olursanız,  işte  o  zaman  ben 
size  yapacağımı  blUrim.  Uçtuğunuz  gökleri  yırtanm, 
konduğunuz  kayaları,  dağlan  yıkarım  düz  ova  eylerim. 
Kartallar,  amanın  sultanımız,  kim  dokunur  senin  kutsal 
kanncalanna.  Elimizden  gelirse  kanatlanmızda  taşınz 
senin  tekmil  kanncalannı.  İşte  bunu  böylece  bilesiniz, 
dedi  sultanımız,  dünya  kurulduğundan  bu  yana  kann­
calar  bizim  soyumuz,  biz  de  kanncalarm . . .   �en  soyum 
olan  karıncalardan  ötürü  bu  dünyada  kıvançlıyım.  Ben 
düzenimi  değiştiremem,  anca  bir,  kanca  bir  k.anncalar­
la . .  ,  Dünya  kurulduğundan  beri  bu  böyle  işte.» 
Kepezi  kabarmış  hüdhüdler  başı  hışımla  sordu  ka· 
rıncalara: 
«Dünya  kurulduğundan  beri  siz  fillerle  birlik  değil 
misiniz,  fillere  çalışmaz  mısınız,  onlarla  birlik  değil  mi· 
siniz,  söyleyin  bakalım,  eeeey  kanncalar 
.
.

ıı 
Karıncalar  biribirierine  bakıştılar,  gözleriyle  kuşun 
45 

söyledi�  do�  m�  diye 
biribirierine 
sorular 
sordular, 
aralannda  uzun  uzun  fısıldaştı
la
r

ıcNe  diyor  bu?n 
ccBiz 
mi  dünya  kunıldu�dan  bu  yana  fillerle  bir­
li�?» 
«Filleri  kanncalar 
mı 
doğurdu?ıı 
ııDünya  kurulduğundan  bu  yana  biz  mi  yapıyoruz 
saraylarını  fillerin?» 
ııBiz  mi  veriyoruz  yiyeceklerin!? »  
ııBiz  m i   doyuruyormuşuz  onlan?ıı 

Kimbilir,  belki . . .  » 
ııBelki  biz  doğurduk  filleri.ıı 
uBiz  fillerin  atasıyız  atası 
.
. .  
» 
«Bir  kannca,  bir  fil  demektir.» 
Kanncalar  kaynaştılar,  konuştular  görüştüler, 
az 
sonra  da  hep  bir  ağızdan  bağırdılar: 
ııKartallar  kim  oluyor,  biz  fillerle  dünya  kuruldu-
ğundan  bu 
yana 
beraberiz.n 
«Kartallar  da  neyimiş  ki . . .  » 
«Onlar  da  nereden  çıktı?• 
«Biz  variken  kartallara  ne  gere�  olur  fillerin?» 
. .

» 
· 
<taşımıyor  muyuz?• 
«Saraylarını  biz  yapmıyor  muyuz?» 
((Her  bir  işlerini  biz  görmüyor  muyuz?» 
tnukepez  sevinçle  kanat  çırptı: 
«Her  kannca  bir  tildir. 
Karıncalar  hep  bir  ağızdan  bağırdılar: 
ıHer  kannca  bir  !lldlr.n 
Bunu  yollardaki  bellerdeki  bütün  karıncalar  da  du· 
yup  onlar  da  hep  bir  $zdan  yinelediler:  uHer  karınca 
bir  fildlr,  bir  fildlr,  bir  fildli'.» 
Ulukepez: 

•Bunu  günde  yüz  kez  söyleyeceksinlz.  Böyle  söyle­
ye söyleye belki  siz  de  fil  olursunuz,  olmazsanız  bile  ken­
dlnizi  sonunda  fil  olmuş,  hiç  olmazsa 
fil 
kadar  olmuş 
görürsünüz.» 
«Her  kannca  bir  !ildlr,  her karınca bir fildir,  bir  !il­
dir,  bir  tildir . .

» 
Bu  sözleri  yinelemek  bir  hoşlanna  gitti,  bir  hoşlan­
na  gitti  ki 
.
. .  
Az 
daha  kanncalar kendilerini  fil  sayacak­
lardı.  Yollardaki  bellerdeki  kanncalar  da  yineliyorlardı: 
ııHer  kannca  bir  fildir,  her  kannca,  her kannca  bir 
tildir,  fildir.» 
Ulukepez  bu  coşkudan  faydalanmak  istedi : 
durmızı 
sakallı  topa!  kannca  hazretleri  ölü  mü,  di­
ri  mi, 
bu  ülkede  mi,  yoksa  yitiklere 
ml 
kanştı?»  diye ge­
ne  usulca  sordu. 
Kanncalar  hep  bir  ağızdan  karşılık  verdiler: 
«Her  kannca  bir  fildir.n 
«Ben  size  topal  kanncayı  soruyorum.ıı 
•Her  kannca  bir  fildir.» 
•Sizin  için  çok  kötü  olacak  topa!  kanncanın  akıbe­
tinl 
söylemezseruz.» 
•Her  kannca  bir  fildir.» 
•Sizin  topa!  kannca  hakkındaki  bu  tutumunuzu 
filler  sultanına  söyleyeceğim.» 
•Her kannca  bir  fildir.» 
ı.wOörürsünüz  siz;»  diye  kanatlannı  öfkeyle  şaklat­
tı  ulukepez,  uçtu.  Uçarken  de 
sanca 
kanncalara  bir  ba­
loş  atmayı  iınutmadı. 
Vardı, 
kentin  dışmdakt 
çmar 
ağacına  kondu, 
san­
ca 
kanncalan  beklerneye 
başladı. 
Gün 
kavuşuyordu 
ld 
ı.mnca  kanncalar  yolda  gözüktüler,  ulukepez  hemen  on­
lara  karşı  uçtu,  yere 
ıncıı 
kanncaları  kanatıanna  aldı 
kalktı. 
«Sizi 
k
-

tten  çıkarken  kimsecikler  görmedi 
y�?ı) 
47 

«<İiç  gözükür  müyüz,  senin  ne  demek  istediğini  he­
men  anladık.» 
cıSultan  sizi,  sizin  soyunuzu  kanncalar  üstüne  bllu­
mum  komvucu  atadı.  Bundan  sonra  siz  tekmil  dünya 
karıncalannın  koruyucusu  olacaksınız.  Huzuruna  va­
rınca  sultana  söyleyeceksiniz  ki,  biz  ta  ezelden  bu  yana. 
fil  sultanlannca  kanncalar  üstüne  atanmış  koruyucula­
rız. 
Bu  ödevimizi  sonuna  kadar yerine  getirmişizdir.  Ka­
nncalar  bu  yeryüzünde  bizden  sorulur.  Aslında da bizler 
işledi�imiz  günahlardan  dolayı,  filler  sultanınca  karın­
ca  donuna  sokulmuş  filleriz.  Aslımız  ceddimiz  fildir  bi­
zim.ıı 
Sarıca  kanncalar  hüdhüdün  kanatlannda  hep  bir 
ağızdan  gürlediler: 
((Sadıkane  çalışırsak  filler  sultanı  gene  bizi  !il  ede­
cektir.» 
Kanncalar  yinelediler: 
«Sadıkane  çal�şırsak  filler  sultanı  bizi  gene 
fil 
ede-
cektir., 
ccBuna  inandık  iman  �ttik.» 
Sarıca  karıncalar  yinelediler: 
((Buna  inandık  iman  eyledik.» 
(ltman  eyledikb, 
· 
Hüdhüdler başı ulukepez birden onların· coşkulu söz­
lerini  kesti: 
«Kırmızı  sakallıya  ne oldu?»  diye  sordu  damdan  dü­
§ercesine. 
Kanncaiar  bu  soruyu  hiç  beklemiyorlardı,  hık  mık 
ettiler. 
((Söyleyin  ne  oldu?»  diye  gürledi  kuş,  öfkesinden 
tirtir  titriyordu.  Az  daha  kanatlanndaki  kanncalar  dü­
şeceklerdi  zangırtıdan.  İyi 
ki 
kanncalar  tüylerin  dip­
lerine  sıkısıkıya  sarılmışlardı. 
48 

«Kırmızı  sakallıda  bir  iş  var,  bu  kadar  sustuğunuza 
göre.» 
«Biz  kırmızı  sakallıyı hiç  tanımıyoruz,»  dedi  sağ  ka­
nattaki  iri  karınca.  «Onu  ne  gördük,  ne  de  'biliyoruz.ıı 
ıcBiliyorsunuz,»  diye  kanatıanın  delicesine  salladı 
kuş,  nbiliyorsunuz.  Kırmızı  sakallıyı  kanncalar  dünya­
sında,  buradan  Çine  Maçine  kadar  bilmeyen  tanımayan 
yoktur.  O  dünyadaki  tekmil  demirel  karıncalannın  piri­
dir.  Onu  herkes  tanır.n 
<yi  biliriz.  Belki  başka  bir  ülkedendir  o.ıı 
«Olamaz,  sizin  ülkenizdendir,»  diye  bağırdı  uluke­
pez. 
<<Öyleyse,  bizler  çok  genç  karmcalanz,  o  biz  doğma­
dan  ölmüştür,»  dedi  iri  karınca. 
<ulukepez.  «Daha  dün  benim  kanadımın  üstünde,  sizin 
bulunduğunuz  yerdeydi.» 
«Haaa, anladım,ıı  dedi  iri,  yaşlı  sarıca kannca.  <dim,  o  bizden  değil  ki,  o  bir  kızıl  karınca. . .   O  ülkenin 
öteki  yanından  olur.  Biz  oralan  bilemeyiz. 

kadar 
ka­
nnca  içinde  kırmızı  sakallıyı  biz  ne  bilelim?  Sultandan 
buyruk  çıkarsa,  biz  milyarlarca  sanca  kanncayız  şu  yer-
yüıülıde,  o  kırmızı  sakallıyı  arar  buluruz.» 
· 
«İyi,»  dedi  ulukepez,  öfke
s
ini  unutarak,  bulursunuz  kırmızı  sakallıyı?ıı 
«Ölüsünü  dirisini  bulur  sultanımıza  getiririz.  Bizim 
aslımız  neslimiz  fildir.  Biz  sonradan  böyle  küçücük  sa-
· 
nca  kannca  olduk.>> 
«Bizim  aslımız  fildir,ıı  diye  yinelediler öteki  kannca­
lar  da.  «Biz  sonradan . .

» 
<<Ölüsünü  ya  da  d.irisini . .

» 
Filler  sult
anının 
huzuruna 
geldiler  böylece.  Sultan 
ak  bir  dağ  gibi  kab8.I'llll§tı  orada.  Kıçını  yüzyıllık  bir 
çı-
F'S/04 
•9 

nar  ağacının  gövdesine  dayamış  sürtüp  duruyor, 
çınar 
depreme tutulmuş  gibi  toz du
man 
içinde,  yapraklan  dal­
lan  kınlarak  dökülüyor,  ağaç  bir  toprağa 
kadar 
yatı-
yor,  sonra  çatırtılarla  geri  doğruluyordu. 

Ulukepez  uzun  bii  süre.  sult
anın 
tam  gözlerinin 
ucunda  uçtu,  çığlık  çığlığa  öttü  ya, 
fi1 
onu  görmedi. 
Ne­
den  sonradır  ki  çmar,  kökünden  kopup  ortalığı 
sarsa­
rak  gümbürtüyle  toprağa  devrildi,  til  de  o  tatlı  ka.şıru:na 
uykusunun  mestliğinden  uyandı,  başının  yöresinde  çığ­
lık 
çığlığa  dolanan  kuşu  gördü: 
«Ooo,  hüdhüd  kardeşim,  baş  danışmanım,  hoş  gel­
din, 
hoş gelip safalar getirdin, ne var ne yok,  kannca  kul­
larundan  ne  haber?n 
Ulukepez: 
· 
"! 
«Ben  gelirken  bütün  kannca  ülkeleri  hep  bii  ağız­
dan  bağınyorlardı,))  dedi.  ııHer  kannca  bir  fildir,  diye. 
Her  kannca  bir  fildir,  bir  !iletir . . .  » 
cıtşte  bu  iyi;))  diye  sevinçle  kulaklannı  şaklattı  !il. 
ı1Doğru,  her  kannca  bir  !iletir.)) 
Bunu  duyan  ulukepezin  kanadındaki  kan'ncalar hep 
bir  ağızdan  bağırdılar:  ııHer  kannca  bir  fildir.  Her  ka­
nnca  bir  fildir.  Her  karmca . . .  
)) 
<1Bir  ses  duydum,''  dedi  sultan.  <söylüyor. ı> 
<

Download 60.22 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling