Fizika moddiy nuqta radiusi 30 m bo’lgan aylana yoyi bo’ylab 1170° ga burilishida ko’chish moduli qanchaga teng bo’ladi(m)? A) 0 B) 30π C) 60 D) 30 2 2


Download 0.5 Mb.
Pdf ko'rish
Sana15.09.2020
Hajmi0.5 Mb.

Umar Rasulov 

FIZIKA 

1.   Moddiy nuqta radiusi 30 m bo’lgan aylana 

yoyi bo’ylab 1170° ga burilishida ko’chish 

moduli qanchaga teng bo’ladi(m)? 

A) 0  B) 30π   C) 60   D) 30

 2 

2.   Umumiy o’qqa mahkamlangan ikki disk 

diametrlari 4 marta farq qilsa, ularning 

chiziqli tezliklari necha marta farq qiladi? 

A) 2   B) 4  C) 8  D) 16 3.   Quyidagi grafikda K va L jismlar 

koordinatasining vaqtga bog’lanishi berilgan. 

Harakat boshidan 5 sek o’tgach ular 

orasidagi masofa qanchaga teng bo’ladi? 

 

 

 A) 100 m   B) 140 m   C) 250 m  D) 70 m 

4.   Tovushning bir birlik yuzaga to’g’ri 

keladigan energiyasi bilan o’chanadigan 

kattalikka … deyiladi.  

A) tovush balandligi   B) tovush qattiqligi 

C) tovush tembri        D) tovush rezonansi 

5.   Jismning bir nuqtasiga uchta kuch qo’yildi. 

Agar jism muvozanat holatida bo’lsa, 

kuchlarni taqqoslang. (

𝛼 = 120°, 𝛽 =

110°, 𝛾 = 130°

 

  

A) 


𝐹

1

> 𝐹2

> 𝐹


3

    B) 


𝐹

1

< 𝐹

2

< 𝐹

3

 C) 

𝐹

2> 𝐹

1

> 𝐹3

    D) 


𝐹

2

< 𝐹

1

< 𝐹

3

 6.   Kichik sharcha vertikal tushayotib 4 m 

masofa o’tgach qiyaligi 30° bo’lgan 

tekislikka elastik  uriladi. Sharchaning 

tekislikka birinchi va ikkinchi urilishi 

oralig’idagi masofa nimaga teng bo’ladi (m)?  

A) 16  B) 8  C) 4 D) 32 7.   Suv hajmining haroratga bog’lanish grafigi 

qaysi javobda to’g’ri ko’rstilgan? 

 

A) 


 

 

B)  

 

C)  

 

D)  

8.   Jismga ta’sir etuvchi tinchlikdagi ishqalanish 

kuchining maksimal qiymati 25 N ga teng. 

Quyida keltirilgan kuchlardan qaysi biri shu 

jismga ta’sir etuvchi sirpanish ishqalanish 

kuchining qiymati bo‘la oladi?  

A) 25 N   B) 20 N   C) 50 N   D) 30 N 9.   Massasi 500 t bo’lgan kemada turib uning 

harakatiga qarshi yo’nalishda gorizontga 60° 

burchak ostida zambarak otildi. Agar massasi 

20 kg bo’lgan snaryad kemaga nisbatan 1 

km/sek tezlik bilan uchib chiqqan bo’lsa, 

kemaning tezligi qanchaga ortadi?  

A) 1 sm/sek B) 0,5 sm/sek  

C) 3 sm/sek D) 2 sm/sek Umar Rasulov 

10.  Gorizontga arcctg0,125 burchak ostida 

otilgan jism otilish joyidan 62 m masofaga 

borib tushda. Jism qanday eng katta 

balandlikka ko’tarilgan?  

A) 20,6 m B) 124 m C) 62 m D) 31 m 

11.  Massasi 40 kg, uzunligi 6 m bo’lgan bir jinsli 

sterjen chap uchidan 2 m uzoqlikda tayanch 

qo’yildi. Sterjenni gorizontal holatda 

muvozanatga keltirish uchun o’ng uchiga 

qanday kuch (N) qo’yish kerak? (𝛼 = 30°

 

 A) 100   B) 200    C) 400   D) 50 

12.  Uzunligi 40 sm bo’lgan ipga 100 g massali 

kichik sharcha bog’langan holda vertikal 

tekislikda aylantirilmoqda. Sharchaning 

harakati davomida ipdagi minimal taranglik 

kuchi 2 N bo’lsa, maksimal taranglik kuchi 

(N) qanchaga teng? 

A) 4   B) 7   C) 8   D) 10 

13.  Ayni bir moddadan tayyorlangan bir xil 

yuzali ikki sterjenga bir xil issiqlik miqdori 

berildi. Birining uzunligi ikkinchisidan 2 

marta uzun bo’lsa, sterjenlarning absolyut 

uzayishlari qanday farq qiladi? 

A) 


∆𝑙

1

= 2∆𝑙2

    B) 


∆𝑙

2

= 2∆𝑙1

 

C) ∆𝑙

1

= ∆𝑙2

      D) 

∆𝑙

1

= 4∆𝑙2

 

14.  Idish teng to’qqizta qismga bo’lingan va 

ikkita to’siqdan iborat bo’lib to’lishiga 1,5 

daqiqa sarflanadi. Jo’mrak ochilgach 

vaqtning 30- va 50-sekundlaridagi idishning 

X nuqtasidagi bosimlar nisbati qanchaga teng 

bo’ladi?  

 

  

A) 2/3   B) 3/5   C) 1/2   D) 1/3 

 

15.  Elektrolizdan foydalanib, buyumlarning 

sirtini qiyin oksilanadigan metallar bilan 

qoplash … deb ataladi. 

A) galvanoplastika  B) galvanostegiya   

C) elektrometallurgiya   

D) elektr ta’sirida silliqlash 16.  

O’tkir burchagi 60° tomoni 10 sm bo’lgan 

rombning uchlariga zaryadlari 

1 𝜇𝐶 dan 

bo’lgan nuqtaviy zaryadlar joylashtirildi. 

O’tmas burchaklaridan birida joylashgan 

zaryadga boshqa uchlarida joylashgan 

zaryadlar tomonidan ta’sir etuvchi kuchni 

(N) toping? 

A) 0,9  B) 1,8  C) 1,55  D) 2,5 17.  Erkin siljiy oladigan porshen ostida quyidagi 

qazlardan qaysi biri bo’lgan holatda ularga 

bir xil issiqlik miqdori berilsa, gaz ko’proq 

ish bajaradi? 

A) propan  B) metan  C) kislorod  D) geliy 

18.  Suyuqlikka tushirilgan kapillyar naycha 

devorining qalinligi uning tashqi 

diametrining 10% iga teng. Agar naycha 

devorining qalinligini 10% ga orttirilsa, 

naycha bo’ylab ko’tariladigan suyuqlik 

balandligi qanday o’zgaradi?  

A) 2,6 % ga ortadi   B) 2,6% ga kamayadi  

C) 10% ga ortadi     D) 20% ga ortadi 19.  Zanjirning A va B nuqtalari orasidagi 

umumiy qarshilikni aniqlang. 

 

 

 A) R/2    B) 7R  C) 2R  D) R 

20.  Ichki qarshiligi R bo’lgan o’zgarmas tok 

manbaiga avval 2R, so’ngra 8R tashqi 

qarshilik ulandi. Ikkala holda manbada 

ajralib chiqadigan P

1

 va P


2

 quvvatlarni 

taqqoslang.  

A) P


2

=9P


1

 B) P


1

=9P


2

 C) P


1

=3P


2

 D) P


1

=P

2 

21.  Radiuslari har xil bo’lgan ikkkita koptokdagi 

havoning bosimi bir xil. Koptoklarni bir-

biriga tekkizib siqiladi. Bunda koptoklarning 

tekkan sirtlari qanday shaklda bo’ladi? 

A) katta koptok tomonga botiq 

B) kichik koptok tomonga botiq Umar Rasulov 

C) doira  D) ellips 22.  Quyidagi rasmda berilgan R

1

, R2, 

R

3, va R

qarshiliklarda bir xil vaqtda ajraladigan issiqlik miqdorlari qaysi javobda to’g’ri 

ko’rsatilgan? 

 

 

 A) 

𝑄

1> 𝑄

4

> 𝑄3

> 𝑄


2

 

B) 𝑄

1

< 𝑄

4

< 𝑄

3

< 𝑄

2

 

C) 𝑄

1

> 𝑄4

= 𝑄


3

= 𝑄


2

 

D) 𝑄

1

= 𝑄4

= 𝑄


3

= 𝑄


2

 

23.  Ikkita bir xil og’irlikdagi magnit 

bo’laklari quyidagicha osib 

qo’yilgan. Agar 𝑇

1

= 80 N va 𝑇

2

= 50 N bo’lsa, magnitlar orasidagi o’zaro ta’sir kuchini 

toping (N)? 

 

A) 5 


B) 10 

C) 15 


D) 20 

24.  Pasaytiruvchi transformator birlamchi 

chulg'amidagi 8,8 kV kuchlanishni 

ikkilamchi  

chulg'amida 220 V kuchlanishga o'zgartirib 

bermoqda. Bu transformatorning qaysi 

chulg'amida o'ramlar soni ko'p va necha 

marta? 

A) birlamchi, 40  B) ikkilamchi, 40 C) birlamchi, 4    D) ikkilamchi, 25 

25.  Moddiy nuqta tekislikda o`zaro 

perpendikulyar bo`lgan ikkita garmonik 

harakatda ishtirok etmoqda. Ularning 

davrlari mos holda 3 s va 4 s. t=5 s paytda 

moddiy nuqta muvozanat nuqtasidan o`tdi. 

Qanday t vaqtda (s) moddiy nuqta 

muvozanat nuqtasiga ikkinchi marta qaytib 

keladi?  

A) 11 B) 6  C) 17  D) 12  

 

26.  Induksion tok generatorida 50 Hz chastotali 

o’zgaruvchan tok hosil qilish uchun 

rotorning aylanish chastotasi(1/min) qanday 

bo’lishi kerak? (generatorning stator silindri 

6 juft o’ramga ega) 

A) 50  B) 300  C) 500  D) 3000 

27.  Radiusi 

𝑅 = 24 𝑠𝑚 ga teng bo’lgan botiq 

ko’zguga yupqda qatlamda suv qo’yilgan 

(n=4/3). Bu sistemaning fokus oralig’ini 

toping?  

A) 9 sm  B) 12 sm C) 16 sm   D) 18 sm 28.  Rasmda ikkita ingichka va cheksiz uzun 

o`tkazgichlar tasvirlangan. tok o`tayotgan 

o`tkazgichning nuqtada hosil qilgan magnit 

maydon induksiyasi ga teng bo`lsa, shu 

nuqtadagi natijaviy magnit maydon 

induksiyasi nimaga teng?  

 

A) 0 B) 2B  C)  2𝐵   D)  3𝐵    

29.  40 

℃ da to’g’irlangan va mayatnik 

materialining chiziqli kengayish 

koeffitsiyenti 

𝛼 = 0,000024 1/𝐾 ga teng 

bo’lgan soat 0 ℃ da sutkasiga qancha 

oldinga ketadi?  

A) 


≈ 10 𝑠   B) ≈ 21 𝑠   C) ≈ 41 𝑠  D) 

≈ 82 𝑠 


30.  Rasmda tasvirlangan voltmetr a va b 

nuqtalarga ulansa, uning ko’rsatishi qanday 

o’zgaradi?  

 

A) 7/3 marta ortadi B) o’zgarmaydi  C) 5,6 marta kamayadi  

D) 4/3 marta kamayadi  

 

 

 

 


Umar Rasulov 

Tuzuvchi: Umar Rasulov 

Telegram: @fizikaOnline 

Fikr va mulohazalar uchun: @OnlineFizik 

 

TO’G’RI JAVOBLAR 9  10 

C  A 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

C  A 

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

A  A 

A  C 

C  C 

 

 

Izoh: Test savollari va javoblarida ba’zi bir kamchiliklar bo’lishi mumkin! 

 

 Download 0.5 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling