Fizika test. Tuzuvchi qdu qoshidagi 4-son akademik litsey katta


Download 0.9 Mb.
Pdf ko'rish
Sana10.09.2020
Hajmi0.9 Mb.

Fizika test.

Tuzuvchi QDU qoshidagi 4-son akademik litsey katta

o’qituvchisi Sardor Hazratov

1. Radiuslari 3r va 2r bo’lgan turli hajmli sharlar 2P va P

bosimli gazlar bilan to’ldirilgan. Agar M nuqtagi porshen

bo’shatilsa sharlarda qanday bosim qaror topadi?

A) 8/5

B)

62/35 C) 22/13 D) 35/322. Avtomobil yo’lning yarmini 60 km/h tezlik bilan,

yo’lning qolgan qismini o’tish uchun kerak bo’lgan

vaqtning yarmida 25 km/h tezlik bilan, qolganini esa 35

km/h tezlik bilan o’tgan bo’lsa, avtomobilning butun yo’l

davomidagi o’rtacha tezligini km/h larda toping.

A) 25 B) 30

C)

40 D) 58


3. 4 m/s tezlik bilan ko’tarilayotgan aerostat

gondolasidan Yerdan 40 m balandlikda yuqoriga

aerostatga nisbatan 6 m/s tezlik bilan jism otilgan. Jism

qancha vaqtdan keyin Yerga tushadi?

A) 1 s B) 2 s C) 3 s

D)

4 s4. Yerning Sun’iy yo’ldoshi doiraviy orbita bo’ylab 8 km/s

tezlik va 96 ayl/min davr bilan harakatlanmoqda. Sun’iy

yo’ldoshning Yer atrofidagi balandligini (km) toping.

Yerning radiusi 6400 km.

A) 694 B) 762 C) 881

D)

9385. 10 m/s tezlik bilan uchib borayotgan granata portlab,

0,6 kg va 0,4 kg massali bo’laklarga

parchalangan. Granataning katta parchasi dastlabki

yo’nalishda 25 m/s tezlik bilan harakatlangan bo’lsa,

kichik parchaning tezligini (m/s) toping.

A)

12,5 B) 25 C) 17,5 D) 306. Diametri 2 mm bo’lgan simga 5 kg yuk osilgan bo’lib,

yuqoriga 4,9 m/s

2

tezlanish bilan ko’tarilayotgan bo’lsa,simga ta’sir qiluvchi kuchlanishni (MPa) toping. g=9,8

m/s


2

.

A)23,4 B) 26,2 C) 29,8 D) 32,94

7. Foydali quvvati 7,5 kW bo’lgan suv nasosi yordamida

chuqurligi 150 m bo’lgan shaxtadan 1 soatda

chiqarilgan suvning hajmini (m

3

) toping. ρs

=1 g/sm


3

.

A) 12B) 14

C)

18D) 26

8. Yorug’lik interferensiyasiga oid to’g’ri tasdiqlarni

belgilang.

1. ikkita elektr lampochkasi bilan yoritilayotgan stolning

ustida interferension manzara hosil hosil bo’lmaydi.

2. yorug’lik interferensiyasi yorug’likning to’lqin

nazariyasi asosida tushuntiriladi.

3. chastotalari (to’lqin uzunliklari) teng va fazalar farqi

turlicha bo’lgan to’lqinlar kogerent to’lqinlar deyiladi.

4. monoxromatik to’lqinlar-bir xil chastotali va

o’zgarmas amplitudali to’lqinlardir.

A)

1,2,4B) 2,3,4

C) 1,3,4


D) TJY

9. Massasi m=1 kg bo‘lgan kichik jism

x = 0, 06 cos(6πt + π/2) m tenglamaga muvofiq

garmonik tebranmoqda. Jismga ta’sir qilayotgan

kuchning F

m

amplitudasini (N) aniqlang. π2

=10.


A) 2,4

B) 9,6


C)

21,6


D) 38,4

10. Suvli idish tubiga muz yopishgan (u butunlay suv

ichida). Muz erib ketsa, suv sathi qanday o‘zgaradi?

A) ko‘tariladi

B)

pasayadi


C) o‘zgarmaydi D) ko‘tarilishi ham, pasayishi ham

mumkin.


11. Qandaydir kimyoviy modda molekulasining massasi

2,66·10


-26

kg ga teng. Bu moddaning molyar massasini

(g/mol) aniqlang N

A

=6·1023 mol-1

.

A)16

B) 18


C) 58,5

D) 56


12. Linzani bir tekis qizdirilsa uning fokus masofasi

qanday o’zgaradi?

A) kamayadi

B)

ortadi C) o’zgarmaydi D) avval ortdi,so’ngra kamayadi

13. Massasi 1 kg bo’lgan jism bikrligi 400 N/m bo’lgan

prujinaga 4,5 m balandlikdan tushib,

prujinani qanchaga siqadi?

A)

0,5 m


B) 1 m

C) 1,5 m


D) 2 m

14. K va L nuqtalar orasidagi umumiy qarshilik 4 Ω

bo’lsa, R rezistorning qarshiligini ( ) toping.

A) 9B)

3

C) 6D) 12

15. Suyuqliklarning ichki bosimi temperatura ortishi

bilan qanday o’zgaradi?

(A) kamayadi B) ortadi C) o’zgarmaydi D) TJY

16.

formula qanda kattalikniifodalaydi?

A) magnit maydonda harakatlanayotgan zarraning

og’ish masofasi

B)

magnit maydonda harakatlanayotgan zarraning spiralvint qadam uzunligi

C) magnit maydonda harakatlanayotgan zarraning

siljishi

a

Jp

cos


2

qB

mh

=


D magnit maydonda harakatlanayotgan zarraning

trayektoriya radiusi

17. Ichki qarshiliksiz EYuK lari 100 V va 80 V bo’lgan tok

manbalariga rezistorlar rasmdagidek ulangan. 2 Ω

qarshilikli rezistordan o’tayotgan tok kuchini toping.

A) 5 A


B) 10 A

C) 15 A


D)

20 A


18. 120 V kuchlanishga mo’ljallangan 25 W quvvatli

lampani 220 V kuchlanishli tarmoqqa ulansa u qancha

quvvat iste’mol qiladi? Lampochka qarshiligining

o’zgarishini hisobga olmang.

A) 68 W

B)

84 W C) 126 W D) 132 W19. 5 ta doimiy magnitlar iplarga rasmda

ko’rsatilganidek osilgan. Iplarning taranglik kuchlarini

taqqoslang.

A) T


1

=T

2=T

3

B) T1

>T

2=T

3

C) T1

=T

23

D)T

1

2

=T

320. Agar g’ishtning siqilishdagi mustahkamlik chegarasi

15 MPa, zichligi 1800 kg/m

3

bo’lsa, mustahkamlikzapasi k=6 bo’lishi uchun g’isht devorning maksimal

balandligi (m) qancha bo’lishi mumkin? g=9,8 m/s

2

.

A) ≈114B) ≈126

C)

≈142D) ≈158

21. CO


2

molekulasining erkinlik darajasining N

2

molekulasi erkinlik darajasiga nisbati n ga teng bo’lsa,n+1,8 nimaga teng?

A)

3B) 3,8

C) 4,8


D) 5,2

22. Stefan-Bolsman qonuni…

A) Eng katta to’lqin uzunligi qora jismning

temperaturasiga teskari proporsional:

B)

Qora jismning nurlanishi uning termodinamiktemperaturasining to’rtinchi darajasiga proporsional:

C) Jism qanday to’lqin uzunlikli elektromagnint

to’lqinlarni chiqarsa, shunday to’lqin uzunlikli

elektromagnit to’lqinlarni yutadi:

D) Sistemaning vaqt o’tishi bilan termodinamik

parametrlari o’zgarmaydigan holati termodinamik

muvozanat holati deyiladi:

23. x va y yo’nalishda harakatlanayotgan 8 kg va 2 kg

massali sharlarning tezliklari mos ravishda 2 m/s va 6

m/s ga teng bo’lsa, absolyut noelastik to’qnashuvdan

keyin sharlarning tezligi necha m/s ga teng?

A)

2B) 3

C) 4


D) 5

24. Normal bosimda elektronning havodagi erkin

yugurish yo’lining uzunligi 0,008 mm ga teng deb faraz

qilib, zarb bilan ionlash sodir bo’lishi uchun mumkin

bo’lgan maydonning kuchlanganligini toping. Ionlashish

sodir bo’lishi uchun elektron 24·10

-19

J energiyaga egabo’lishi lozim (MV/m).

A) 1,275


B)

1,875 C) 2,625 D) 3,215

25. Qalinligi 2 sm bo’lgan yassi parallel shisha plastinka

(n=1,5) ga 30

o

burchak ostida tushib, o’tgan nurningsiljish masofasini toping.

A) 0,2 sm

B)

0,4 sm C) 0,8 sm D) 1,2 sm26. Kamerton bilan suvda hosil qilingan to’lqin bir

qirg’oqdan 200 m masofadagi ikkinchi qirg’oqqa 125 s

da yetib kelgan. Agar suv to’lqinining qirg’oqqa urilish

chastotasi 0,4 Hz bo’lsa, uning to’lqin uzunligi topilsin.

A) 1,6 m B) 2,4 m C) 3,2 m

D)

4 m27. m massali jism gorizontal sirtda joylashgan bo’lib,

unga jism og’irligining yarmiga teng bo’lgan F kuch ta’sir

etadi. Bu kuch gorizontga nisbatan α burchak tashkil

etib, birinchi holda pastga, ikkinchi holda yuqoriga

yo’nalgan. Bu ikki holdagi ishqalanish kuchlarining

nisbati aniq lansin. Ishqalanish koeffitsiyenti µ.

A)

B

C)D)

28. Dinamik induktivlik ifodasi to’g’ri berilgan qatorni

aniqlang.

A)

B)C)

D)

29. Uranningizotopi radioaktiv parchalanishlar

natijasida qo’rg’oshinning

izotopiga aylandi. Bu

reaksiyalardagi α va β parchalanishlar sonini toping.

A)

8 va 6 B) 6 va 8 C) 4 va 8 D) 6 va 430. Inson binafsha nurning to’lqin uzunligidan kichik

to’lqin uzunlikli ultrabinafsha nurlarni ko’ra olmasligiga

sabab nima?

A) ko’zning gavhari ultrabinafsha nurlarni yutishi B)

ultrabinafsha nurlar ko’zning to’r pardasiga yetib bora

olmaydi C) inson ko’zining ko’rishi yorug’lik to’lqin

uzunligiga bog’liq

D)

javob A va B÷÷

÷

÷ø

ö

ççç

ç

èæ

+

-2

sin


1

2

sin2

1

aa

÷

÷÷

÷

øö

ç

çç

ç

èæ

+

-2

sin


1

2

sin3

1

2a

a

÷÷÷

÷

øö

çç

çç

è

æ+

-

2sin

1

2sin

1

aa

÷

÷÷

÷

øö

ç

çç

ç

èæ

+

-2

sin


4

1

2sin

1

3a

a

IÔ

L

=dt

dI

Lind

/

e=

I

BL

=

indÔ

L

e=

U

23892

Pb

20682

Download 0.9 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling