Flavanoid saqlagan Rutin, flamin, kvеrtsеtin preparatlarini taxlili


Download 23.69 Kb.
bet1/5
Sana24.12.2022
Hajmi23.69 Kb.
#1063416
  1   2   3   4   5
Bog'liq
Flavanoid saqlagan Rutin, flamin, kvеrtsеtin preparatlarini taxlili


Flavanoid saqlagan Rutin, flamin, kvеrtsеtin preparatlarini taxlili
Laboratoriya mashg'uloti
1.Mavzuni yozishdan maqsad:
Bunda talabalarni tarkibida flavanoid saqlagan dorivor o‘simlik asosida olinadigan preparatlarni texnologiyasi bilan tanishtirish.
2.Mavzuning ahamiyati :
Tarkibida flavanoid saqlagan kvertsetin preparatini tahlil qilishni o‘rganish.
3. Mustaqil tayyorlanish uchun savollar :
1. Flavanoidlar ta'rifi qanday?
2. Flavanoidlar qanday tahlil qilinadi?
3. Kvertsetin olish texnologiyasi qanday?
4 Rutin olish texnologiyasi qanday?
5 Flamin olish texnologiyasi qanday?

4. Mustaqil bajarish uchun vazifalar:
Flavonoidlar deb, benzo – ( - piron – (xromon) unumi va asosida C6-C3-C6 uglerod atomlaridan tashkil topgan fenil propan skeleti bo‘lgan tabiiy birikmalarning katta guruxiga aytiladi. O‘simliklardan ajratib olingan birinchi flavonoid sariq bo‘lgani uchun xam bu gurux birikmalarga flavonoidlar (lotincha flavum – sariq degan so‘zdan olingan)
deb nom berilgan. Shuningdek flavonoidlarni flavon molekulasidagi V xalqaning oksidlanish darajasiga qarab quyidagi guruxlarga bo‘linadi:
Fizik va kimyoviy xossalari
O‘simliklardan ajratib olingan sof xoldagi flavonoidlar (glikozidlar va aglikonlar) rangsiz yoki zarg‘aldoq va sariq
rangli kristall moddadir. Flavonoidlarning glikozidlari spirtda yaxshi, sovuq suvda yomon eriydi, efir, xloroform va
boshqa organik erituvchilarda erimaydi, aglikonlari esa spirt, efir va atsetonda yaxshi erib, suv sovigandan so‘ng
qaytadan cho‘kadi.
Antotsianlar va aglikonlari – antotsianidinlar rangi eritma (yoki xujayra shirasining) pH sharoitiga bog‘liq.
Odatda bu gurux birikmalar kislotali sharoitda qizil, pushti, zarg‘aldoq, ishqoriy sharoitda esa binafsha, ko‘k va zangori
rangda bo‘ladi. UF va ko‘k-binafsha nurlar ta‘sirida flavonoidlar turli rang bilan tovlanadi. Bu tovlanish ularning
molekulasidagi V xalqasining oksidlanish darajasiga va molekulaga joylashgan funktsional guruxlarning soni va
o‘rnashgan joyiga bog‘liqdir. Flavonoidlar UF nur ta‘sirida jigarrang va to‘q jigarrang (masalan, rutin, va boshqa
76
flavonoidlar), to‘q qizil (taksifolin), sariq (kvertsetin, auronlar va ko‘pchilik flavonoidlar), yashil-sariq (aureuzidin va
boshqa auroinlar), to‘q yashil va zarg‘aldoq (ksantonlar) va boshqa ranglar bilan tovlanadi. Ko‘pchilik flavonoidlar
optik faol bo‘lib, qutblangan nur tekisligini o‘ngga yoki chapga og‘diradi. Flavonoidlarning glikozidlari suyultirilgan
kislotalar ta‘sirida gidrolizlanadi. O-glikozidlari S-glikozidlariga qaraganda ancha oson gidrolizlanadi. S-glikozidlarni
ancha qattiq sharoitda xam gidrolizlash qiyin.
1 – Laboratoriya ishi
Sianidin reaktsiyasi (Sinod reaktsiyasi). Flavonoidlarning spirtdagi eritmasidan yoki o‘simlikdan tayyorlangan
flavonoid ajratmasidan chinni idishchaga 2-3 ml solib, magniy kukuni va kontsentrlangan xlorid kislotadan 5-6
tomchi qo‘shib, suv xammomida 1-2 daqiqa qizdirilsa, qizil rang xosil bo‘ladi. Bu reaktsiya flavonlar, flavonollar,
flavononlar va flavononlar va flavononollarga xosdir. Ushbu reaktsiya yuqorida ko‘rsatilgan birikmalarning vodorod
bilan qaytarilishi natijasida antotsianidinlar xosil bo‘lishiga asoslangan. Chinni idishchada kislotali sharoit bo‘lgani
uchun xosil bo‘lgan antitsianidinlar tezda qizil rangga o‘tadi. Reaktsiya boshlangandan 10 minut keyin xosil bo‘lgan
rang 2 soat davomida saqlanib qoladi. Flavononollar reaktsiya natijasida qizil-binafsha, flavonollar – qizil, flavonlar
esa sarg‘ish rang xosil qiladi. Bu reaktsiya xalkon va auronlarga qilinmaydi. Chunki ular eritmasiga xlorid kislota
qo‘shilishi bilan (magniy kukuni bo‘lmasa xam) oksoniy tuzlar xosil bo‘lishi xisobiga eritma qizil rangga o‘tadi.
Flavonoidlar glikozidlar xolida bo‘lsa, sianidin reaktsiyasi qiyinchilik bilan boradi. Bunday xollarda reaktsiyani
tezlatish uchun oldin flavonoidlar eritmasiga xlorid kislotadan qo‘shib, 1-2 minut qizdiriladi (glikozidlar gidrolizlanib,
sof aglikonlar ajralib chiqadi), so‘ngra magniy kukuni qo‘shiladi va reaktsiya yuqorida ko‘rsatilganidek davom
etiriladi.
2 – Laboratoriya ishi
Borat-limon reaktsiyasi. Chinni idishchaga bir xil xajmda flavonoidlarning atsetondagi eritmasidan xamda borat
va limon kislotalarining metil spirti (metanol) dagi 1 % li eritmasidan solib chayqatilsa, sariq yashil tusda tovlanadigan
tiniq sariq rang xosil bo‘ladi. Bu reaktsiyani 5-uglerod atomidagi gidroksil guruxi bo‘lgan flavon va flavonol unumlari
beradi. Borot-limon reaktsiyasi 5-oksiflavon yoki 5-oksiflavonollarning borat kislota bilan limon (yoki oksalat) kislota
ishtirokida batoxrom kompleksi xosil qilishiga asoslangan. Limon kislota o‘rnida oksalat kislota ishlatilgan xolda
flavonoidlarning aglikonlari reaktsiya natijasida turg‘un sariq rang xosil qiladi, lekin glikozidlarning rangi tezda o‘chib
ketishi mumkin.
3 – Laboratoriya ishi
Surma (stibium) (Sh) – xlorid (yoki sirkoniy, uran) tuzlari bilan reaktsiya. Flavonoidlarning spirtdagi – eritmasini
surma (Sh) – xlorid eritmasi bilan chinni idishchada aralashtirilsa, sariq yoki qizil rang xosil bo‘ladi. Reaktsiya 5-
oksiflavonlar xamda 5-oksiflavonollarning 3- yoki 5-uglerod atomiga joylashgan gidroksil guruxi bilan surma va
flavonoidlarning karbonil guruxi ishtirokida kompleks birikma xosil bo‘lishiga asoslangan. Agar 5-oksiflavonollarning 3-uglerod atomidagi gidroksil guruxi bo‘sh bo‘lsa, oldin shu gurux reaktsiyaga kiradi.
Agar 5-oksiflavonollarning 3-uglerod atomidagi gidroksil gurux bo‘sh (?andlar bilan glyukozid xosil ?ilgan)
bo‘lsa, u xolda 5-uglerod atomidagi gidroksil guruxi reaktsiyaga kiradi.
4– Laboratoriya ishi
Ammiak bilan reaktsiya. Chinni idishchada olingan flyuvanoidlarning spirtdagi eritmasiga ammiak eritmasidan
qo‘shib, suv xammomida bir oz qizdiriladi. Reaktsiya natijasida flavonlar, flavonollar, flavononlar, flavonononlar
eritmasi zarg‘aldoq yoki qizil rangga o‘tadigan sariq rang xosil qiladi. Xalqonlar va auronlar eritmasiga ammiak
eritmasi yoki to‘q qizil rang xosil bo‘ladi. Antatsianlar esa ammiak eritmasi ta‘sirida zangori yoki binafsha rangga
bo‘yaladi. Bu reaktsiyani ishqor eritmalari bilan qilinsa xam yuqoridagiga o‘xshash natija olish mumkin.
5 – Laboratoriya ishi
Qo‘rg‘oshin atsetati bilan reaktsiya. Flavonoidlarning chinni shishachada olingan spirtli eritmasiga qo‘rg‘oshin
(II) – atsetat spirtli eritmasidan qo‘shib aralashtiriladi. V xalqada bo‘sh xolda ortiogidroksil guruhi bo‘lgan flavonlar,
xalqonlar va auronlar qo‘rg‘oshin (II) – atsetat eritmasi bilan tiniq sariq yoki qizil rangli cho‘kma xosil qiladi. Agar
qo‘rg‘oshin (II) – atsetat o‘rnida qo‘rg‘oshin (II) – gidroatsetat eritmasi qo‘llanilsa, flavonoidlarning qariyb xamma
rangli cho‘kma beradi. Bu reaktsiyada antotsionlar qizil yoki ko‘k rangli cho‘kma xosil qilishi mumkin.
6 – Laboratoriya ishi
Mineral kislotalar bilan reaktsiya. Chinni idishchadagi flavonlarning spirtli eritmasiga xlorid kislota ta‘sir
ettirilsa, flavonoidlarning xamma guruxlari (katexinlardan tashqari) rangli reaktsiya beradi: flavonlar va flavonollar
tiniq sariq, flavononlar zarg‘aldoq pushti qizil, antotsianlar zarg‘aldoq yoki qizil rangga bo‘yaladi. Xalqonlar va
auronlar kislotaning kontsentrlangan eritmasi bilan oksoniy tuzlar xosil bo‘lishi xisobiga qizil rang xosil qiladi. Xlorid
kislota o‘rniga kontsentrlangan sulfat kislota olingan taqdirda katekinlar, antotsionlar va flavononlar qizil, flavonlar va
flavonollar tiniq sariqdan zarg‘aldoq ranggacha bo‘yaladi.
7 – Laboratoriya ishi
Alyuminiy xlorid bilan reaktsiya. Chinni idishchadagi flavonlarning spirtdagi 5 ml eritmasiga (yoki o‘simlikdan
tayyorlangan flavonoidlarning 5 ml spirtdali ajratmasiga) alyuminiy xloridning spirtdagi 5 ml eritmasidan bir necha
tomchi tomizilsa, ko‘pchilik flavonoidlar sariq rang xosil qiladi.
8 – Laboratoriya ishi
Temir (II) – xlorid bilan reaktsiya. Chinni idishchadagi flavonoidlarning spirtdagi 5 ml eritmasida (yoki
o‘simlikdan tayyorlangan flavonoidlarning 5 ml spirtli ajratmasiga) temir (II) – xloridning spirtdagi 5% li eritmasidan
bir necha tomchi qo‘shilsa, to‘q zangori, to‘q binafsha, to‘q yashil yoki yashil rang xosil bo‘ladi. Temir (III) – xlorid
eritmasi bilan flavonoidlarning xamma guruxlari rangli reaktsiya beradi.
9 – Laboratoriya ishi Vanilin bilan reaktsiya. Chinni idishchadagi vanilinning kontsentrlangan xlorid kislotadagi 1% li eritmasiga
katexinlardan qo‘shilsa, qizil rang xosil bo‘ladi.
10 – Laboratoriya ishi Flavonoidlarning xromatografik analizi O‘simliklardan tayyorlangan ajratmada qancha flavonoid birikmalar
borligi va ularning chinligini taxminiy aniqlashda (identifikatsiya qilishda) taqsimlanish (bo‘linish) xromatografik
usulidan (qog‘ozda – QX yoki BX va yupqa qavatda – YuQX yoki TSX) keng foydalaniladi. Xromatografik taxlil
uchun o‘simlikdan spirtli ajratma tayyorlanadi. Buning uchun yapon saforasining maydalangan gulidan 1g ni 25 ml
xajmli kolbaga solib, ustiga 10 ml spirt quyiladi. Kolbaga tik sovutgich o‘rnatib, suv xammomida 10 min qaynatiladi.
Ajratma sovugandan so‘ng qog‘oz filtri orqali filtrlanadi.
0,1 ml filtratni va «guvox» flavonoidlarnning spirtli eritmasidan «Silufol» plastinkasining start chizig‘iga kapilyar
naycha yoki maxsus tomizgich yordamida bir-biridan 2 sm masofada tomiziladi va xavoda quritiladi. So‘ngra
plastinkani ichiga n-butanol-sirka kislotasi – suv (4:1:5 nisbatida) yoki sirka kislotasini 15% li eritmasi quyilgan
xromatografik kolonkaga joylashtirib, 30-40 minut xromatografiya qilinadi. Keyin plastinka olinib, xavoda quritiladi va
UF-nurida ko‘riladi, dog‘lar aniqlanadi (flavonoidlar jigarrang, sariq, zarg‘aldoq rangli bo‘lib tovlanadi). So‘ngra
plastinkaga alyuminiy xloridning spirtli eritmasi (yoki sirkoniy xlor oksid, temir (III) – xlorid eritmalari) purkab,
quritib yana UF – nurida ko‘riladi. Dog‘larni Rf lari hisoblanadi. Bu Rf lar «guvox» flavonoidlar Rf lari bilan
solishtirilib, o‘simlik ajratmasida qanday flavonoidlar borligi to‘g‘risida fikrlanadi. Xromatografik analizni xuddi shu
usul bo‘yicha qog‘ozda xam bajarish mumkin.Yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan va boshqa sifat reaktsiyalar yordamida
flavonoidlarning ajratma yoki xromatogrammalarda bor yoki yo‘qligini aniqlashdan tashqari, flavonoidlar molekulasida
gidroksil guruxlari qaysi uglerod atomiga joylashganligini xamda shu guruxlar sof xolda yoki qand molekulasi bilan
birlashganligini aniqlash mumkin.
11 – Laboratoriya ishi

Download 23.69 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling