G e o metri y a planimetriya


Download 0.85 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/8
Sana22.06.2020
Hajmi0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

71

G E O M E T R I Y A

PLANIMETRIYA

Burchaklar

1. O’lchovi:

0

0

'''

180


1 57 17 45 ;

rad

p

=»

0, 017453 rad.

180


rad

p

=»

2. Turi: O’tkir:

0

90

0<

<

a

 ,                       To’g’ri:0

90

=a

              .

O’tmas:

0

0180

90

<<

a

                   Yoyiq:0

180


=

a

                       .3. Qo'shni burchaklar yig'indisi

0

180 teng, ya`ni

0

180a b

+ =


α

va

β

 - qo'shni burchaklar.

4. Vertikal burchaklar teng:α = α.

5. To’g’ri chiziqlarning parallelligi

· Mos burchaklar:

2,5; 1,6;  3,7;  4,8;

· Ichki almashinuvchi burchaklar:4,5;  3,6;

· Tashqi  almashinuvchi burchaklar:2,8;  1,7;

· Ichki bir tomonli burchaklar:4,6;  3,5;

· Tashqi bir tomonli burchaklar:2,7;  1,8;

7

Ð =

3

Ð,

5

Ð +

3

Ð  = 180°;

2

Ð =

5

Ð,

1

Ð  +

4

Ð  = 180°.

b

a=

Uchburchakda asosiy teoremalar

1. Uchburchak ichki burchaklarining yig'indisi:

0

180


a b g

+ + =


2. Uchburchakning  tashqi va ichki burchaklari orasidagi

    munosabatlar:

0

0

01

1

1180 ,     180 ,     180 ,

a a


b b

g g


+

=

+=

+ =


a

b

ba

0

180=

+

ba

Click here to buy

A

B

B

Y

Y

PD

F Transfo

rm

er

2

.0

w

w

w .A

B B Y Y.

c o

m

Click here to buy

A

B

B

Y

Y

PD

F Transfo

rm

er

2

.0

w

w

w .A

B B Y Y.

c o

m

72

0

11

1

11

1

,     ,     ,      360

a

b gb

a g


g

a b


a

b g


= +

= +


= +

+

+=

.

3. Uchburchak tengsizligi:,

,

;a b

c

a c

b

b c

a

+ >


ì

ï + >


í

ï + >


î

,

,.

a b

c

a c

b

b c

a

ì - <


ï - <

í

ï - <î

4. Sinuslar teoremasi:

2

sin


sin

sin


a

b

c

R

a

bg

=

==

.

5. Kosinuslar teoremasi:2

2

22

a

b

c

bc cos

a

= + -×

,

22

2

2b

a

c

ac cos

b

=+

-

×,

2

22

2

ca

b

ab cos

g

= + -×

ab cos

c cos

g

b= ×

+ ×


,

a

gcCos

aCos

b

+

=,

c

a cos

a cos

b

a= ×

+ ×


,

3

2cos

cos

cos

a

bg

+

+£

.

6. Tangenslar teoremasi:2

2

22

b

tg

ctg

a

b

a b

tg

tg

a

ga b

a b


+

+

==

-

--

;

22

2

2tg

ctg

a c

a c

tg

tg

a g


b

a g


a g

+

+=

=

--

-

;2

2

22

tg

ctg

b c

b c

tg

tg

b g


a

b g


b g

+

+=

=

--

-

.7. Mol'veyde  formulasi:

2

2cos

a b

c

sin

a b


g

-

+=

;

22

sin

a b

c

cos

a b


g

-

-=

.

8.(

)(

);

2

pb

p

c

sin

bc

a

--

=

()

.

2p p a

cos

bc

a

-=

9.

c

 - o'tkir burchakli uchburchakning eng katta tomoni bo'lsa, u

       holda

2

2

2a

b

c

+

>.

10.


c

 - o'tmas burchakli uchburchakning eng katta tomoni bo'lsa, u

       holda

2

22

a

b

c

+

<

.

Click here to buy

A

B

B

Y

Y

PD

F Transfo

rm

er

2

.0

w

w

w .A

B B Y Y.

c o

m

Click here to buy

A

B

B

Y

Y

PD

F Transfo

rm

er

2

.0

w

w

w .A

B B Y Y.

c o

m


73

11.


,      3 ;

ABC

AD

DE

EC

S

S

=

==

V

12.,

, ,


ABC

P

a

b

c a b c

= + +


-

V

ABC

V

tomonlari.To'g'ri  burchakli  uchburchak

c

a

  va


c

b

a va

b

-

 katetlarning gipotenuzadagi proyeksiyasi,a

m

 -

a

 katetga,

b

m

 -

b

 katetga,

c

m

 -

c

 gipotenuzaga tushirilgan

mediana.


c

AN

b

= ,


c

NB

a

=

,c

h

 - gipotenuzaga tushirilgan balandlik.

2

2

2a

b

c

+

= — Pifagor teoremasi,

c

c

c

a

b

=

+,

;

cAD

BD

CD

m

R

=

==

=

·2

c

a

c a

= ×


;

2

cb

c b

= ×


;

·

cc

c

h

a

b

=

×;

c

a b

h

c

×

=;

·

2c

R

=

;2

a b c

r

+ -


=

;

·;

2

ba

R

r

+

=+

;

5:

4

:3

:

:2

5

=Þ

=

cb

a

r

R

·

12

S

ab

=

;1

2

cS

c h

=

×;

4

2sin

2

22

a

ac

ctg

a

S

=

=;

·

22

S

r

Rr

=

+;

xy

S

=

;·

2

21

4

2a

m

b

a

=

+;

2

21

4

2b

m

a

b

=

+;

2

cc

m

=

;·

;

2a

b

c

d

=

÷ø

ö

çè

æ

·2

,

yb

x

a

æ ö =


ç ÷

è ø


l

– bissektrisa;

· agar

c

c

h

p

m

q

=

bo`lsa,2

2

22

q

q

p

a

b

q

q

p

-

-=

+

-  bo`ladi.

Click here to buy

A

B

B

Y

Y

PD

F Transfo

rm

er

2

.0

w

w

w .A

B B Y Y.

c o

m

Click here to buy

A

B

B

Y

Y

PD

F Transfo

rm

er

2

.0

w

w

w .A

B B Y Y.

c o

m

74

Teng tomonli (muntazam) uchburchak

·

;AB

AC

BC

a

=

==

60

a b g= = =

o

;·

3

aR

=

;2 3

a

r

=

;2

R

r

=

;·

1,5


3

h

r

R

R

r

= + =


=

;

13

r

h

=

;2

3

Rh

=

;·

3

2h

l

m

a

= = =


;

2

34

a

S

=

.Teng yonli uchburchak

a

 - asosi,

b

 - yon tomoni,

h

 - balandligi,

a

 -asosidagi   burchaklari.·

2

2a

r

tg

a

=;

2

a hr

a

b

×

=+

;

22

b

R

h

=

;h

a

R

2

2=

;

·x

r

b

=

2

;h

x

r

= +


;

2

22

(

)2

a

h

R

R

æ ö + -


=

ç ÷


è ø

·

22

4

4a

b

a

S

-

=;

4

42

2

ca

c

S

-

=·

(

)h

c

a

c

r

4

2-

=

.Ixtiyoriy uchburcak

 a,  b,  cABC

D

 ning tomonlari;α,  β,  γ

- uchburchakning ichki

burchaklari;

c

b

a

P

+

+=

- uchburchakning perimetri;

2

c

b

a

p

+

+=

-uchburchak yarim perimetri;

1

1

1,

 

  ,a

b

g  - ABCD

 tashqi burchaklari;

,

 

  ,a

b

c

h

h

h

 - mos ravishda uchburchakninga,  b,  c

 tomonlariga

tusbirilgan   balandliklar uzunliklari;

MN

 - uchburchakning o'rta

chizig'i;

   va


R

r

 - uchburchakka tashqi va ichki chizilgan aylanaClick here to buy

A

B

B

Y

Y

PD

F Transfo

rm

er

2

.0

w

w

w .A

B B Y Y.

c o

m

Click here to buy

A

B

B

Y

Y

PD

F Transfo

rm

er

2

.0

w

w

w .A

B B Y Y.

c o

m

75

radiusi;


S

- geometrik figuralarning yuzalari;

,

 

  ,a

b

c

m

m

m —

a, b, c

tomonlarga o'tkazilgan medianalar uzunliklari;

,     ,

a

b

c

l

l

la, b, c

tomonlarga o'tkazilgan bissektrisalar uzunliklari.pq

p

q

q

c

p

a

x

-

++

=

22

2

1=

×

×+

n

m

q

p

x

b

x

1

=×

×

yx

m

n

p

q

2

22

2

22

m

q

y

p

n

x

+

+=

+

+Burchak sinusi,  kosinusi,  tangensi  va  kotangensi

b

sin

c

a

=;

a

cos

c

a

=;

b

tg

a

a

=;

b

a

ctg

=

a.

Uchburchak balandligi

1.  Uchburchak uchidan chiquvchi va qarshisidagi tomonga

   perpendikulyar  bo’lgan kesma balandlik deyiladi.

·

2;

a

S

h

bsin

csin

a

g

b=

=

=·

2

;b

S

h

a sin

c sin

b

g

a=

=

=·

2

;c

S

h

a sin

b sin

c

b

a=

=

=2.  Uchburchak   tomonlarining o'rtalaridan o'tkazilgan

      perpendikulyarlaming  kesishish nuqtasi unga tashqi chizilganClick here to buy

A

B

B

Y

Y

PD

F Transfo

rm

er

2

.0

w

w

w .A

B B Y Y.

c o

m

Click here to buy

A

B

B

Y

Y

PD

F Transfo

rm

er

2

.0

w

w

w .A

B B Y Y.

c o

m

76

      aylana markazi bo'ladi.

·

4a b c

R

S

× ×


=

;

11

1

1a

b

c

r

h

h

h

= + +


r – ichki chizilgan aylana radiusi;

·

12

2

ab

c

S

h

h

h

R

=

× × ×;

1

1 1:

:

::

a

b

c

h

h

h

a

b

c

=

;:

:

abac

bc

=

·;

x y

p q

m n

× = × = ×

·

2

22

2

22

m

q

y

p

n

x

+

+=

+

+.

3. Teng  tomonli  uchburchakning  ichidagi  ixtiyoriy  nuqtadan

   uning  tomonlariga tushirilgan perpendikulyar yig'indisi shu

   uchburchakning  balandligiga teng:

1

2

33

2

hh

h

h

a

+

+= =

.

4.  Ixtiyoriy uchburchak uchun:a

a

a

h

l

m

£

£.


Download 0.85 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling