G. shaxmurova, I. Azimov, U. Raxmatov


Download 1.14 Mb.
bet4/10
Sana22.09.2020
Hajmi1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

J I ,% , ^

*

Ш

J
Rasmda berilgan hayvon hujayralariga mos raqamlami yozing?

Hayvon

hujayralari

Raqamlar

Biriktiruvchi to‘qima hujayrasi
Epiteliy

huiavralari
Tuxum hujayrasi
Muskul hujayrasi
Nerv hujayrasi 1. Rasmga qarab amyobaning hujayraviy qismlarini aniqlang va jadvalga mos raqamlami yozing?Hujayra viy qismlarini

Raqamlar

Yadro
Qisqaruvchi vakuola
Soxta oyoqlar
Qamrab olinayotgan oziq
Sitoplazma
Hazm vakuoli 1. Berilgan rasmlarga e’tibor bering va jadvalga har bir rasm ostidagi raqamlarga mos rasm mazmunini yoritadigan javobni yozing?

A-ikkita hujayrasi; B-mikroskopda ko‘rinishi; S-lupa orqali ko‘rinishi
1 2 3
 1. Rasmda berilgan tufelkaning tuzilishi va oziqlanishiga mos raqamlami mos javoblar bilan juftlab yozing?

5 4 ^

-

* 2 щ,- J* '

7/ \ \

if s 10 9 * i

Javob-

lar

Tufelkaning

tuzilishinig

qismlari

Ra­

qam­

lar

A

Oisqaruvchi vakuola

1

В

Chiqarish

teshikchasi

2

S

Katta yadro

3

D

Kiprikchalar

4

E

Hazm vakuolasining shakhanishi

5

F

Og‘iz

6

G

Hazm vakuolalari

7

H

Kichik vadro

8

I

Hujayra qobig‘i

9

J

Otiluvchi tanachalar

10

Javoblar: A- B- S-

D- E- F- G- H- I-

J-
 1. Rasmga qarab gidra tanasidagi hujayralari berilgan raqamlami jadvaldagi mos javoblarga mos ravishda juftlab yozing?


Raqamlar

Javob-

lar

Gidraning bo‘yiga kesmasi va tanasi hujayralari

1

A

Nerv hujayrasi

2

Teri-muskul

hujayrasi

В

Otuvchi hujayra

D

Spermatozoid

5

qilish

E

Hazm

hujayrasi

6

Tuxum hujayra

F

Javoblar:

A-

B-

D-

E-

F-
4-— 0

| 4

-

® i

ж «

Ш- ms | t i/

A | . - p15

A

hazm qiluvchi vakuolalar

В

sezuvchi tukcha

s

otiluvchi tola

D

yadro

E

muskul tolasi

J

otuvchi kapsula

К

qamrab olinayotgan oziq

Javoblar: 1-

2-

3- 4- 5- 6- 7-
 1. Jigar qurtining rivojlanishidagi berilgan raqamlami tartib bilan jadvaldagi mos javoblarga juftlab yozing?

( i , - ' . '•

Уж. i - j

Javob-

lar

Jigar qurtining rivojlanishi

Ra-

qam-

lar

A

Kiprikli lichinka

1

" fl 1 ;/\. V. '

л№Ш. *
В

0‘simlikka yopishgan sista

2

S

Dumli lichinka

3

D

Voyaga yetgan davri

4

- 3*0 3

4’ ^ x».

E

Chuchuk suv shillig'i

5

* г.. k
F

Dumli lichinka

6
G

Qoramol

7
H

Suvdagi tuxumlari

8

Javoblar: A- B- S- D-

E-

n

i

0

1

X

1
 1. Askaridaning ichki tuzilishidagi berilgan raqamlami jadval- ilagi mos javoblarga juftlab yozing?
Javob-

lar

Askaridaning ichki tuzilishi

Raqam-

lar

A

Halqum

1

\

4 1

1 . , : r-v

i

Ш

В

Bachadonlar

2

S

Teri

3

D

Ichak

4

1 44' -W--

j

E

Tuxum yo‘li

5

F

Anal teshigi

6

G

Og‘iz

7

H

Tuxumdonlar

8

Javobelar: A-

B- S- D- E-

F- G- H-


90. Odam askaridasining rivojlanishini tuxumdan boshlab juftlab yozin. g./ \ • * r , J\ \ f

xj

J / ; m, \ /

/ ! ■

/

1 ^1'-

Sjh Л U&

A

o‘pkaga o’tayotgan lichinka

В

urg‘ochi askarida

S

lichinka

D

tuproqdagi tuxum lar

E

voyaga yetgan davri

J

erkak askarida

К

tuxum

Javoblar: 1-

2-

I

r-

I

40

1

in

1

1

m


1*0. Rasmda berilgan yomg‘ir chuvalchangining tashqi tuzili- shiga rmos raqamlami aniqlab yozing?

Yomg‘ir

chuvalchangining tashqi tuzilishi

Raqamlar

Yon tuklar
Qorin tomoni tuklari
Jinsiy teshiklar.
Belbog1
Og‘iz
 1. '•
  Quyidagi chuvalchanglami qaysi sinfga mansubligini jufllang?

1

Nereida

A

Kam tukli chulvalchanglar sinfiga mansub

2

Oq planariya

В

Tasmasimon chulvalchanglar sinfiga mansub

3

Qizil chuvalchang

s

Ko‘p tukli chulvalchanglar sinfiga mansub

4

Exinokokk

D

Kiprikli chulvalchanglar sinfiga mansub

Javob: 1-

2 - 3 - 4-

 1. Qorinoyoqli

  molluskalar

  Raqamlar

  Bitiniya
  Tirik tug‘ar shilliq
  Yalang‘och shilliq
  Tok shillig'i


  Qorinoyoqli molluskalaming turlariga mos raqamlami yozing aniqlang?

 2. Ikki pallali molluskalaming turlariga mos raqamlami yozing aniqlang?

Ikki pallali molluskalar

Raqamlar

Midiya
Ustritsa
Dreysena
Perlovitsa 1. Daryo qisqichbaqasining tashqi tuzilishidagi berilgan ra­qamlami j ad valdagi mos javoblarga juftlab yozing?
Javob­

lar

Raqam­

lar
Daryo qisqichbaqasining tashqi tuzilishi


A

1

В

2

S

3

D

4

E

5

F

6

Qorin oyoqlari

Kalta mo‘ylov

Jag‘oyoqlar

Boshko'krak

Qisqich

Qorin
G

7
Dum suzgichH

8
Uzun mo'ylov9

J
Yurish oyoqlariК

10
Jag‘lar


Javoblar

G- H-

J- K-

A- B- S- D- E- F' .-S •' / \ ^

1- ■ ■ i f: ■**

Javob-

lar

Daryo qisqichba- qasining hazm qilish, jinsiy va nerv sistemasi

Ra-

qam-

lar

A

kichik oshqozon

1

В

jinsiy bez

2

S

halqum usti nerv tu- guni

3

D

katta oshqozon

4

E

halqum osti nerv tu- цшн

5

F

ichak

6

G

og‘iz

7

H

qorin nerv zanjiri

8

Javoblar: A- B- S- D- E-

1

X

1

0

1

Рн
 1. Butli o‘rgimchakning ichki tuzilishidagi berilgan raqamlami jadvaldagi mos javoblarga juftlab yozing?


Raqam-

lar

Ja

vob-

lar

и
Д

Q


г i 1

1

A

2

В

3

4

D

5

E

6

F

7

G

H

Butli o‘rgimchakning ichki tuzilishi

o’rgimchak bezlari

o‘pka xaltasi

qizilo’ngach

nerv zanjin

jinsiy bez

oshqozon

zahar bezi

yurak
9

J
traxeyalak

10
К ic


J-

K-

G- H-

Javoblar: A- B- S- D- E- F- 1. Hasharotlar bosh qismining tuzilishiga mos raqamlami aniqlab yozing?
Hasharotlar bosh qismining tuzilishi

Raqam­

lar
Pastki lab
т 4 7

Ko‘z
Yuqori jag‘
A * H

Mo‘ylovlarPastki jag‘Yuqori lab 1. Har xil ikki qanotlilar turlariga mos raqamlami aniqlab yozing?

Har xil ikki qanotlilar

Raqam­

lar

: -|C 0 л

Bo‘ka
Qoramol so‘nasi
Щ W ' 1

Kulrang o‘laksa pashshaYashil go‘sht pashshasi
19. Baliqlar jabrasining tuzilishiga mos raqamlami aniqlab yozing?Baliqlar jab­

Ra­

/' Д м

rasining tuzilishi

qam­

vS у 9 IS

va ishlashi

lar

, I ;

Jabra varaqlari
jF5 ^ / ir', 5

Jabra qopqog'i
*

Jabra ravoqlariJabra qilchalari 1. Baliqlar nerv sistemasi va bosh miyasining tuzilishiga jadvalga mos raqamlami yozing?

... X'J-i

Baliqlar nerv sistemasi va bosh miyasining tuzilishi

Raqam­

lar

Oldingi miya
Miyacha
4 <

Oraliq miya
Bosh miya
1 it

0‘rta miya
Orqa miya
Uzunchoq miya 1. Bakra baliqlar turkumi vakillarini aniqlab mos raqamlami jadvalga yozing?Bakra

baliqlar

Beluga

Amudaryo

qilquyrug‘i

Bakra

Sterlyad
Raqamlar


Download 1.14 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling