G ’u L o m o V z. T., Nabiullin r. X. K a m ilo V a g. Z. Jismoniy tarbiya va sport menejmenti


Download 5.26 Mb.
Pdf ko'rish
bet13/24
Sana05.12.2019
Hajmi5.26 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24
§
rs
2
0
0
4
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
5
2
0
0
5
2
0
0
6
о
о
rs
г -
о
о
rs
r -
О
о
rs
г -
О
о
rs
0 0
о
о
Г~4
124

-
CN
m
CN
-
-
СП
СЧ
S
U
V
G
A
 
S
A
K
R
A
S
H
-
-
г ч
SU
V
 
P
O
L
O
S
I
-
m
»/-* m
40
-
ГЧ
О
-
-
2
2
со
1Г-,
-
-
-
-
Q
o
z
o
g
‘i
st
on
 
o
ch
iq
 
b
ir
in
c
h
il
ig
i
Qzarbayjon 
o
ch
iq
 
b
ir
in
c
h
il
ig
i
“ 
В 
r
e
g
a
r
d
” 
X
a
lq
a
ro
 
m
u
so
b
a
q
a
la
r
i
Is
roi

k
u
b
o
g

X
a
lq
a
ro
 
tu
r
n
ir
Qz
arbayjon 
X
a
lq
a
ro
 
tu
r
n
ir
i

O
si
y
o
 
Y
osh
lar
 
o
‘yin

(S
in
g
a
p
u
r
)
O
si
y
o
 
b
ir
in
c
h
il
ig

(Y
a
p
o
n
iy
a
)
Il

O
si
y
o
 
o
‘yinla
ri 
(V
y
e
tn
a
m
)
VI
II
 
O
si
y
o
 
b
ir
in
c
h
il
ig

(X
it
o
y
)
Q
o
z
o
g
'i
st
o
n
 
b
ir
in
c
h
il
ig

(Q
o
z
o
g
'i
s
to
n
)
Xa
lq
ar

m
u
so
b
a
q
a
la
r
 
(Q
z
a
r
b
a
y
jo
n
)

J
a
st
a
r
” 
Q
o
z
o
g
‘i
st
on
 
o
ch
iq
 
b
ir
in
c
h
il
ig
i
3
2
о
с
‘ Сч
2
.2*
2
о
о
cd
>1
>1
S
‘ ад
2
о
. 5
' С
2
2
' С
р
ад
и-i
св
2
сл
О
>1
03
У ,
03
S
'а д
2
и
с
' С
2
.2 "
2
о
о
сл
3
Ui
PQ
‘ад
2
о
. 3
' С
2
_сг
2
о
о
cd

n
>1
сз
I d
s
Y
e
v
r
o
o
siy
o
 
k
u
b
o
g
i
O
o
z
o
g
*
is
to
n
 
o
ch
iq
 
b
ir
in
c
h
il
ig
i
O
si
y
o
 
b
ir
in
c
h
il
ig

(T
a
y
la
n
d
)
Y
e
v
r
o
o
si
y
o
 
k
u
b
o
g
i
A
v
o
ll
a
r
 
O
o
zo
g

is
to
n
 
o
ch
iq
 
b
ir
in
c
h
il
ig
i
O
si
y
o
 
b
ir
in
c
h
il
ig

(I
n
d
o
n
e
z
iy
a
)
Y
e
v
r
o
o
siy
o
 
k
u
b
o
g

(Q
o
z
o
g
*
 i
s
to
n
)
OO
СИ
У5
OO
Os
O
n
OS
0\
CTs
О
О
r- оо
О
о
rT
*/“.
KT\
«Л r*- r-
О o
r-з
C
~3
О
C*">
<—)
О

o
О
о


н
o
о
О
О
О
О
О
О
О (  3
rS rS (—3 О
о
О
О
о
О
о
О
О
о
о
О
О
о
о

ГЧ
ГЧ
CN
CM CN
CN
CN
CN
гч гч
гч гч ]гч гч гч
гч гч
CN
гч гч гч .4
125

Xalqaro  O lim piada  qo'm itasi  (XOQ),  Milliy  Olim piada  q o ‘- 
m italari,  jum ladan,  0 ‘zbekiston  Respublikasini  Olimpiya  q o ‘- 
mitasi,  XOQning  O lim piada  xartiyasi  ko‘pchiIik  holatda  no- 
tijorat  ko'rinishdagi  tadbirkorlik  jam oatchilik  tashkilotlari  hi- 
soblanganliklari  uchun,  ular  o ‘zlarining  yuridik  statuslari  b o '­
yicha  notijorat  tadbirkorlikni  amalga  oshiradilar,  shuning 
uchun  ushbu  faoliyatlarda  moliyaviy  foyda  olish  asosiy  maqsad 
hisoblanmaydi.
Lekin  shu  bilan  bir  qatorda,  iqtisodiy nuqtayi  nazardan  n o ti­
jo ra t  ko‘rinishdagi  tadbirkorlik  subyektlarining  faoliyatlari  FSU 
ishlab chiqarishdan iborat bo'lganligi uchun, ularning m uhim  tar- 
kibiy qismi tom oshabob xizm at hisoblanadi,  ya’ni  Xalqaro  O lim ­
piada q o ‘mitasi  (X O Q ),  M illiy O lim piada qo'm italari, jum ladan, 
0 ‘zbekiston  Respublikasining  Olim piya  q o ‘mitasi,  XOQning 
O lim piada  xartiyasi  doirasidagi  o ‘yinlar.  Ushbu  xizm atlarning 
sotilishi, albatta, tegishli moliyaviy tushum larga im kon bermaydi, 
O lim piada  m usobaqalarini  tayyorlash  va  o'tkazish  xarajatlarini 
qoplay  olmaydi.  Shuning  uch un   ham  Olim piada  sportidagi  tad ­
birkorlik  subyektlari  faoliyatlaridagi  xarajatlarni  qoplash  uchun 
tom oshabinlarga  chiptalar  sotib  olinadigan  darom adlarga  orqa 
qilinm aydi  va  boshqa  m anbalardan  foydalaniladi.  Ularning 
asosiylari televizion  huquqni  sotish  darom adi,  reklama,  homiylik 
dasturlarini  joriy  etish  darom adi,  litsenziyali  dasturlarni  sotish 
darom adi,  har  xil  sport  m usobaqalari,  m arosim lar  va  o ‘yinlarga 
sotilgan  chiptalardan  tushgan  darom ad,  suvenirlar  va  boshqa 
tovarlar sotish,  h ar xil  turistik va  boshqa  maishiy xizm atlar  ko‘r- 
satishdan  tushgan  darom adlar.
Olimpiya  sportidagi  notijorat  ko‘rinishdagi  tadbirkorlik  sub­
yektlarining,  ular  faoliyatining  m uhim   xususiyatlaridan  biri  jis­
m oniy  tarbiya  va  sport  m enejm enti  elem entlaridan  boMmish 
marketing  dasturidir.  O datda,  m arketing  dasturlari  olim piadalar 
orasidagi  to ‘rt  yillik  Olim piya  siklini  o ‘z  ichiga  oladi,  ularning 
maqsadi  sportchilarni  navbatdagi  Olim piada  o'yinlariga  tayyor- 
garligi  va  ishtirok  etishlaridagi  iqtisodiy  masalalarni  hal  etishdan 
iboratdir.  M arketing  dasturlarinig  yuqori  samaradorligini  qayd 
etish o'rinlidir. Xalqaro O lim piada qo‘mitasi (XOQ), Milliy O lim ­
piada  qo‘mitalari,  XOQning  O lim piada  xartiyasi  va  um um an,
126

Olimpiada  o ‘yinlaridagi  marketing  dasturlarinig  ijrosidan  yildan 
yilga  yuqori  iqtisodiy  natijalar  olinayotgani  ko‘zga  tashlanib 
turadi.
Xalqaro  Olim piada  qo ‘mitasi,  Milliy  Olimpiada  q o ‘mitalari, 
XOQning  Olim piada  xartiyasi  va  um um an  Olim piada  o ‘yinlari- 
dagi  tadbirkorlik va marketing dasturlarinig  muhim  xususiyatlari- 
dan  biri  —  ular  noraqobat  bozor  iqtisodiyoti  sharoitida  amalga 
oshirilinadi.  Xalqaro  O lim piada  qo‘mitasining  sport  o ‘yinlari 
jahon  xizmat  bozorida  mutlaq  monopolist  hisoblanadi,  ush­
bu  holat  Xalqaro  Olim piada  q o ‘mitasining  O lim piada  xartiyasi 
tegishli  yo‘riqnom asida  qayd  etilgan.  Ushbu  holat  Olimpiada 
q o ‘mitasining  Olim piada  xartiyasi  va  boshqa  tadbirkorlik  sub­
yektlari  orasida  juda  qattiq  ierarxik  m unosabat  mavjudligini  ol- 
dindan  m a’lum  qiladi.
Xalqaro  O lim piada  q o'm itasi  har  bir  Milliy  O lim piada  qo ‘- 
m italari  uchun  o ‘zlarining  tadbirkorlik  faoliyatlari  davridagi 
barcha  harakat  m e’yorlarini  belgilaydi.  X OQ ning  O lim piada 
xartiyasiga  ko‘ra  har  bir  M illiy  O lim piada  q o 'm italari  Xalqaro 
O lim piada  q o ‘m itasi  oldida  mavjud  qoidalarga  rioya  qilish 
bo'yicha  katta  m as’uliyatga  ega,  12/17  qoidalar  X alqaro  O lim ­
piada  q o ‘m itasining  va  X OQ ning  O lim piada  xartiyasi,  XOQga 
tegishli  shior,  bayroq,  m adhiya,  olimpiya  ram zlaridan  foyda­
lanish  tartiblarini  belgilaydi.  X alqaro  Olim piada  q o ‘m itasining 
o ‘zi  yuqorida  keltirilgan  olim piya  atributlaridan  foydalanishi 
uchun  X OQning  ijrokomi  bilan  oldindan  kelishgan  b o ‘lishi 
lozim.
Xalqaro  O lim piada  q o ‘m itasi  Xalqaro  O lim piya  o ‘yinlari 
m ezbonlari  O lim piada  q o ‘m italariga  nisbatan  O lim piada  o ‘yin- 
larini  tayyorlash  va  o ‘tkazish  bilan  bog‘liq  b o ‘lgan  o ‘zining  di- 
rektiv  m unosabatlarini  tadbirkorlik  subyekti  sifatida  am alga 
oshirib  keladi.  Xususan,  X alqaro  O lim piada  q o ‘m itasi  O lim ­
piya  o ‘yinlari  m ezbonlari  O lim piada  q o ‘m italari  uch u n   tijorat 
kontraktlari  tuzishda  rioya  qilinishi  lozim  b o ‘lgan  q o ‘llanm alar 
yaratadi.  Q o‘llanm alar O lim piya o ‘yinlari m ezbonlari O lim piada 
q o ‘m italarining  0 ‘yin  talism anini  tasdiqlashga,  topshirishga 
m as’ullaydi,  Olim piya  o ‘yinlari  m ezbonlari  O lim piada  q o ‘mi- 
talarining  rasmiy  hisobotida  ko‘riladigan  m asalalar  ro ‘yhaini
127

belgilaydi.  X alqaro  O lim piada  q o ‘mitasi  talabiga  binoan  har 
bir  M illiy  O lim piada  q o ‘mitasi,  Olim piya  o ‘yinlari  m ez­
bonlari  O lim piada  q o ‘m italari  o ‘zlari  tuzgan  har  qanday 
sh artnom alarining  haqiqiy  va  to ‘liq  nushalarini  topshirishlari 
lozim.
Xalqaro  O lim piada  q o ‘mitasining  O lim piada  xartiyasi  M il­
liy  O lim piada  qo'm italarining  o ‘z  hududlarida  o ‘tkazilinadigan 
vaqtdagi  X OQ ning  barcha  tijorat  operatsiyalarining  himoyasini 
kafolatlaydi.  Xartiyadagi  12-,  13-,  14-,  15-,  16-,  17-qoidalarning 
rasmiy  tushuntirilishidagi  12-bandga  ko‘ra  XOQga  tegishli  shi­
or,  bayroq,  m adhiya,  olimpiya  ram zlaridan  Milliy  Olimpiada 
q o ‘m italarining  o ‘z  hududlarida  XOQ  tom onidan  yoki  uning 
vakolatlangan  shaxsi  tom onidan  foydalanilishi  m um kin,  faqat 
quyidagi  qoidalarga  rioya  qilinishi  lozim:
1.  H om iylikning  barcha  kelishuvlariga  nisbatan  va  barcha 
tijorat  tashabbuslariga  nisbatan,  bunga  paragrafda  keltirilgan  ho- 
latlar  kirmaydi.
2.  Bunday  foydalanish  Milliy  O lim piada  q o ‘mitalarining 
m anfaatlariga  zid  kelmaydigan  b o ‘lishi  lozim  va  ular  Xalqaro 
O lim piada  q o ‘m itasi  ijrokomi  tom onidan  M OQ   bilan  masla- 
hatlashgan  holda  tushgan  foydaning  bir  qism ini  M OQ  olishi 
sharti  bilan  am alga  oshiriladi.
Barcha  kelishuvlarda  ham m a  soliqlar  va  yig‘im larni  to ‘lab, 
qoldirilgan  sof foydaning  yarmini  Milliy  O lim piada  q o ‘mitalari- 
ning  olishi  ko ‘zda  tutilgan  b o ‘ladi,  M OQ  bunday  foydalanish 
haqidagi  m a ’lum otdan  o ‘z  vaqtida  xabardor  etiladi.
Sog‘lom lashtirish-jism oniy  tarbiya  va  om m aviy-sport  inson- 
lar  salom atligini  saqlash  va  mustahkalashdagi,  aholining  har  xil 
guruhlarini  sog‘lom  turm ush  tarziga  jalb  qilishda,  qulay  im- 
koniyatlar  yaratishda  tadbirkorlikning  bosh  ijtimoiy  funk­
siyasi  hisoblanadi.  Bu  uning  iqtisodiy  funksiyasiga  va  amalga 
oshirilishidagi  tashkiliy  shakliga  o ‘z  ta ’sirini  o'tkazadi.
Sog‘lom lashtirish-jism oniy  tarbiya  va  om m aviy-sport  sohasi- 
dagi  tadbirkorligining  G ‘arbiy  Yevropa  ko‘rinishining  xusu­
siyatlari,  k o ‘pchilik  tadbirkorlik  subyektlarining  aksariyat  holat- 
larda,  sport  klubining  iqtisodiyotning  qaysi  sektoriga  tegishli 
b o ‘lishiga  qaram asdan  tashkiliy  huquqiy  shaklda  faoliyat  ko‘r-
128

satishidan  iborat.  XXI  asrning  boshlariga  kelib  Yevropa  ittifoqi 
m am lakatlarida  700  ming  sport  klublari  va  ularda  40  mln  nafar 
insonlar  shug‘ullanib  keldilar.
0 ‘zbukiston  Respublikasi  sportchilari  Olimpiya  o ‘yinlarida 
ilk  m arotaba  mustaqil  jam oa  sifatida  Am erikaning  A tlanta 
shahrida  1996-yilda ishtirok etdilar.  0 ‘zbekiston  H ukum ati sport - 
chilarim izni  xalqaro  musobaqalar,  Olimpiya,  Osiyo  o ‘yinlarida 
muvaffaqiyatli  qatnashishlari  uchun  barcha  sharoitlarni  yaratib 
berm oqda.  Mustabid  tuzum   davrida,  0 ‘zbekistondan  yoz- 
gi  Olimpiya  o ‘yinlarida  atigi  40  nafar  sportchi  ishtirok  etgan 
b o ‘lsa,  mustaqillikdan  keyin  birgina  A QShning  A tlanta  shahrida 
b o ‘lib  o ‘tgan  Olimpiada  o ‘yinlarida  m am lakatim izning  76  nafar 
sportchisi  qatnashib,  dzyudochi  A rm en  Bagdasarov  —  kumush, 
bokschi  Karim T o iaganov  — bronza m edallarini q o ‘lga kiritdilar. 
1994-yilda Lillexamerda o ‘tkazilgan  qishki O lim piada o ‘yinlarida 
Lina  Cheryazova  — oltin  medalga  sazovor  bo ‘ldi.
2000-yilda  Avstraliyaning  Sidney  shahrida  o ‘tgan  Olimpiya 
o ‘yinlarida  esa,  77  nafar  sportchim iz  V atanim iz  sharafini  hi- 
moya  qilib,  bokschilardan  M uham m adqodir Abdullayev  —  oltin, 
Rustam   Saidov  — bronza,  erkin kurashchi A rtur Taymazov  — ku­
m ush  medallar  sohibi  bo‘ldilar.
2004-yili Afinada bo‘lib o ‘tgan XXVIII  Olim piada o ‘yinlarida 
ishtirok  etgan  202  ta  davlatning  sport jam oalari  bilan  bellashgan 
yurtimiz  sportchilari  ikkita  oltin,  bitta  kumush,  ikkita  bronza 
m edallarining  sohibi  bo‘lib,  34-o‘rinni  egalladilar.
Qisqa davrda sport sohasida amalga oshirilgan  ishlar ko‘lami, 
0 ‘zbekistonning  bu  boradagi  tajribasi  ja honda  e ’tiro f  etilib, 
0 ‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Islom  Karimov  jism o- 
piy  tarbiya  va  sportni  rivojlantirishga  ham da  Xalqaro  Olim- 
l>iya  harakatiga  qo‘shgan  katta  hissasi  uch un   1996-yilda Xalqaro 
Olimpiya  qo‘mitasining  oliy  m ukofoti  —  O ltin  Olimpiya  ordeni 
Ljlan  taqdirlandi.  0 ‘zbekiston  Prezidentining  tashabbusi  bilan 
1996  yilda  Toshkent  shahrida  “ Olimpiya  sh on-sh u h rati”  muzeyi 
tashkil  etilib,  uning  ochilish  m arosim ida  X alqaro  Olimpiya 
(]o‘mitasining  Prezidenti  X.A.  Sam aranch  qatnashdi.
129

Adabiyotlar
1.  Карим ов  И.А.  Ж а\о н   молиявий-и*;тисодий  инк;ирози, 
У збекистон  ш ароитида  уни  бартараф  этиш нинг  йуллари  ва 
чоралари.  — Т.:  У збекистон,  2009.
2.  Каримов  И.А.  Э нг  асосий  мезон  —  ^аёт  ^ак;и^атини 
акс  эттириш .  —  Т.:  Узбекистон,  2009.
3.  М ам лакатим изн и  м одернизация  к;илиш  ва  янгила- 
н и ш н и   изчил  давом   эттириш   —  давр  талаби.  П резидент 
И слом  К ар и м овн и н г  2008  йилда  м ам лакатим изни  ижти- 
МОИЙ-ИК.ТИСОДИЙ  ривож лантириш   якунлари  ва  2009  йил- 
га  м улж алланган  ик;тисодий  дастурнинг  энг  му^им  устувор 
йуналиш ларига  багиш ланган  Вазирлар  М а^кам асининг 
м аж лисидаги  маърузаси  / /   Хал к,  сузи,  2009  йил  14  ф ев­
раль.
4.  А крамов  Р.  С  верой  в  искренний  футбол.  —  Т.:  Янги 
аср  авлоди,  2012.
5.  Ахматов  М .С.  Узлуксиз  таълим  тизимида  оммавий 
спорт  сорламлаштириш  иш ларини  самарали  бошк.ариш.
-   Т.:  2005.
6.  Гулямов  З.Т.,  Акбаров  Ф .С.  О сновы  м енеджмента  и 
его  особенности  в  условиях ф орм ирования ры нка  в  У збеки­
стане.  —  Т.:  ТГАИ ,  2006.
7.  М ескон  М .,  Альберт  М .,  Хедоури  Ф.  О сновы  менед­
жмента.  —  М.:  АНХ,  1995.
8.  П рчи н ки н   А.В.  М енеджмент  в  сфере  ф изической 
культуры  и  спорта.  —  М.:  Советский  спорт,  2010.
9.  Рихард  X.,  Бёме  Г.  К ак  руководить  лю дьми  (практи­
ка  менедж мента).  «ЕВ РО М ЕН ЕД Ж М ЕН Т»,  Бад  Гарцбург 
(Германия).  2013.
10. Я раш ев К.Д. Ж исм оний тарбия ва спортни бошк.ариш.
— Т.:  Абу  Али  ибн  С ино.  2002.
11.  УР  ОУМ ТВ.  М актаб,  академик  лицей,  касб-^унар 
коллеж ларига  ж исм оний  тарбия  укдтгувчиларини  тайёр- 
лаш   муаммолари  (илм ий-назарий  анжуман  туплами).  —  Т.: 
ТДПУ,  2013.
130

12.  Elektron  ta ’Iim  resurslari:
Internet  saytlari 
www.bilim.uz 
www.ekonomika.ru 
www.m enejment.com 
www.edu.uz  — vazirlik  sayti 
www.ziyo.edu.uz  — vazirlik  sayti 
w ww .perform ance,  edu.uz  — vazirlik  sayti
131

XI  bob.  PROFESSIONAL  SPORT  M EN EJM EN TI
11.1.  Professional  sportnig  mazmuni  va  mohiyati 
Reja:
Professional  sporti  umumiy  sportning  bir  turi.
Sport  m usobaqalarini  tashkil  etish,  ularni  o ‘tkazish,  ularda 
qatnashish.
Sportchi  o ‘zining  asosiy  faoliyat  turi  sifatida  barcha jarayon- 
larda  ishtirok  etishi.
M arosim   va  m usobaqalar  tashkilotchilari  tom onidan  moddiy 
rag'batlantirilishi  yoki  xizmat  haqi  olishini  ko‘zda  tutish.
Professional  sportining  tashkiliy  tizimi.
Sport  turi  bo‘yicha  rasmiy  tan  olingan  federatsiyaga  kiruvchi 
professional  sport  tashkilotlari.
Sport  birlashmalari  bilan  m ehnat  shartnom alari  tuzgan 
sportchi  professionallardan  iborat  b o ‘lishi.
Jahondagi professional sportning uchta modeli:  am erikancha; 
yevropacha;  aralash.
Tayanch  iboralar:
Professional  sport,  um um iy  sport,  sport  musobaqalari, 
m usobaqalarni tashkil etish, m usobaqalarni o ‘tkazish, muso- 
baqalarda  qatnashish,  asosiy  faoliyat,  tur,  sifat,  jarayonlar, 
ishtirok etish,  marosim,  m usobaqalar,  tashkilotchilar,  m od­
diy  rag‘batlantirish,  xizm at  haqi,  ko‘zda  tutish,  tashkiliy 
tizim, sport turi, federatsiya, professional sport tashkilotlari, 
sport  birlashmalari,  m ehnat  shartnom alari,  professional, 
uchta  model:  am erikancha,  yevropacha,  aralash.
Professional  sport  um um iy  sportning  bir  turi  b o ‘lib,  sport 
musobaqalarini  tashkil  etish,  ularni  o ‘tkazish,  ularda  qatnashish
132

ham da  sportchi  o ‘zining  asosiy  faoliyat  turi  sifatida  barcha 
jarayonlarda ishtirok etib, m arosim  va m usobaqalar tashkilotchilari 
tom onidan  moddiy  rag‘batlantirilishi  yoki  xizmat  haqi  olishini 
ko‘zda  tutadi.
Professional  sportining  tashkiliy  tizim i  sport  turi  bo‘yicha 
rasmiy  tan   olingan  federatsiyaga  kiruvchi  professional  sport 
ligalari,  assotsiatsiyalar,  ittifoqlar,  professional  sport  klublari, 
professional  sport  jam oalari  va  professional  sport,  professional 
jism oniy tarbiya vasport birlashmalari bilan m ehnat shartnom alari 
tuzgan  sportchi  professionallardan  iborat  b o ‘ladi.
Jahonda  professional  sportning  uchta  m odeli  mavjud:
—  am erikancha;
—  yevropacha;
—  aralash.
Birinchi  m odel  uchun  eng  asosiy  qonun  foyda  olishdan  ibo­
ratdir,  sportchilar  ish  haqi  darajasini  differensiyalash,  jam oa 
a ’zolari ish haqi fondining lim itini oldindan belgilash,  homiylarsiz 
faoliyat  ko‘rsatish,  televizon  huquqlarni  sotuv  narxining  o ‘ta 
balandligi,  yangi  kirib  kelayotgan  klublarga  qo‘yiladigan  katta 
badallar,  sotilgan  chiptalardan  olingan  darom adni  taqsimlash 
sistemasi,  sport  inshootlaridan  foydalanilganda  to ‘lanadigan 
ijara  haqining  pastligi  va  soliq  imtiyozlari  asosiy  om illardan 
hisoblanadi.
A m erikancha  m odelda  sp o rt  tashkilotlari  va  ularning 
moliyaviy  im koniyatlarini  doim iy  ravishda  boshqarib  borishga 
katta  e ’tib o r  beriladi.  Shunday  h o latlar  ham   u ch rab   turadiki, 
agarda jam o alar  k o ‘zga  tash lan arli  darajada  k atta  tafo v u t  bilan 
boshqa  jam o alar  ustidan  g‘alaba  qozonaversalar,  tegishli  liga 
rah b arlari  kuchli jam o an i  tarq atib   yuborishdek keskin  choralar 
ko ‘rganlar (m asalan,  1920-yilda  M illiy xokkey ligasida shunday 
bo'lgan).
A m erikada jam oalarning  nisbatan teng  kuchli  b o ‘lib  faoliyat 
ko'rsatishiga  harakat  qilinadi,  bunday  holatni  ta ’m inlov- 
chi  m exanizm   draft  sistem asi,  deb  ataladi,  u  albatta,  super- 
klublarning  paydo  b o ‘lishiga  y o ‘l  q o ‘ymaydi.  Y evropadan  farqli 
o ‘raloq,  A QShda  turli  sport  jam oalari  orasidagi  moliyaviy
133

im koniyalarda  katta  tafovut  uchram aydi.  Bunga  quyidagicha 
erishilinadi:
—  m usobaqalarni  tashkil  etishning  konstant  (bir  hillik)  prin- 
sipi;
— AQSh  sport  ligalarining  draft  sistemasi  orqali jam oalarning 
m ohirlik  darajasini  m a’lum  m e’yorda  ushlab  turishi  (AQShda 
homiylik,  asosan,  Olimpiya  va  studentlik  sporti  bilan  bog'liq, 
2008-yildan boshlab d raft sistemasi  Rossiya va boshqa davlatlarda 
ham  qo‘llana  boshladi);
—  chem pionlarni  pley-off sistemasi  orqali  aniqlash.
Amerika  sportida  jam oalarning  amaldagi  chem pionatlarda
qaysi  o ‘rinni  egallaganliklari  deyarli  katta  ahamiyatga  ega  emas, 
chunki  pley-off  sitemasida  hatto  aukayderlar  ham  g‘alaba  qo- 
zonishi  m um kin.  A merika  professional  ligalarida  Yevropa, 
Osiyo,  Rossiya,  0 ‘zbekiston  va  boshqa  davlatdagilarga  o ‘xshab, 
tez-tez  uchrab turadigan,  chem pionat  o ‘yinlari  tugashidan  ancha 
ilgari,  m uddatdan  oldin  biron-bir  jam oaning  chem pion  b o ‘lish 
holatlari  uchram aydi.  Shuning  uchun  keyingi  yillarda  Rossiya 
va  boshqa  davlatlarda  basketbol  va  xokkey  federatsiyalari  m il­
liy  chem pionatlariga  qiziqishni  kuchaytirish,  o ‘yinchilar  m as’- 
uliyati  va  m usobaqalar  keskinligini  oshirish  maqsadida  pley-off 
sistemasidan  foydalanishga  harakat  qilmoqdalar.
Amerika  m odelidan  farqli  o ‘laroq,  Yevropa  m odeli  m uso­
baqalar  o'tkazishda  rotatsion  prinsipga  asoslangan:  oxirgi  o ‘rin- 
ni  egallagan  jam o a  oliy  ligadan  chiqib  ketadi,  o ‘rniga  sport 
ko'rsakichlariga  k o ‘ra  tanlangan  boshqa  jam oa  keladi.  Tashkiliy 
tom ondan  professional  liga  sport  turi  bo‘yicha  milliy  federatsiya 
tarkibiga  kiradi.  U shbu  xususiyatlar  jam oalarni  shakllantirish- 
da,  hom iylar  ishtirokini  ta ’m inlashda  (Yevropa  klublari  50  foiz- 
gacha  darom adlarini  homiylar  qoMlab-quvvatlashlari  evaziga 
oladilar)  va  mahalliy  hukum atning  moliyaviy  qo ‘llab-quw at- 
lashlarida  o ‘z  aksini  topadi.  Yevropada  professional  klublar  o ‘z 
televizion  huquqlqrini  sotishdan  Amerikadagidan  ko‘ra  kam roq 
darom ad  oladilar.  N a Amerika,  na Yevropa  professional  sportida 
milliy  term a  jam oalar  uchun  sportchilar  tayyorlash  masalasi 
ko'rilm aydi.  M usobaqa-larni  tashkil  etishdagi  Yevropa  sistemasi
134

milliy chem pionatda ustunlikqiluvchi bir necha kuchli jam oalarni 
paydo  bo‘lishiga  olib  keladi.
Jahon  professional  sporti  tadbirkorlik  faoliyati  qonunlari 
asosida  rivojlanadi.  Sport  tom oshalari  va  ularga  k o'm ak  hisob- 
lanuvchi  atributlar  tovarga  aylanib,  sotiladigan  va  sotib  olina­
digan  bo‘ldi.  XX  asrning  II  yarmida  jahon  sportining  tezlik 
bilan  tijoratlashuviga  ko‘p  jihatdan  xalqaro  va  olimpiya  sporti­
ning  tijoratlashgani  sabab  bo‘ldi.  Xalqaro  sport  tashkilotlari  va 
Xalqaro Olimpiya qo‘mitasining professional sportchilarni ilgarigi 
havaskorlar  m usobaqalarda  ishtirok  etishga  ruxsat  berganliklari 
ham   katta  omil  bo‘ldi.
Keyingi  yillarda  Rossiyada,  0 ‘zbekistonda  ham   professional 
sporti  m enejm entinig  faol  shakllanishi  va  rivojlanishi  ko‘zga 
tashlanib  turadi,  bu  ko‘p jihatdan  0 ‘zbekistonning  m a’lum  sport 
turlari  bo‘yicha  xalqaro  arenada  o ‘z  mavqelarini  m ustahkam lab 
kelayotganliklari  bilan  bogMiq.
Masalan,  Rossiyani  oladigan  bo‘lsak,  2001 -yilgi  yozgi  mav- 
sum da  jahon  birinchiligidagi  musobaqalarda  oltin  medallar  (83 
medaldan  34  tasi  oltin)  bo‘yicha  birinchi  o 'rin n i  egallagan  va 
AQSh  (64  m edaldan  23  tasi  oltin)  ham da  Xitoy  (47  medaldan 
21  tasi  oltin)  jam oalarini  ortda  qoldirgan.  2008-yilgi  Pekin 
o'yinlaridan  oldin  ko‘rsatkichlar  susaygan,  2007-yilgi  jahon 
birinchiligidagi  m usobaqalarda  oltin  medallar  AQSh  101  (45  ol­
tin,  26  kumush  va  30  bronza),  Xitoy  92  (38,  28,  26),  Rossiya  esa 
uchinchi  o 'rin d a  81  (29,  31,  21).
2005-yilda MAS K. futbol jam oasi U EFAkubogi musobaqalarida 
g‘alabaga  erishdi.  2008-yilda  uning  yutug‘ini  takrorlash  “Z en it” 
Sankt-Peterburg  jamoasiga  nasib  etdi,  shu  yilning  o ‘zida  u 
C hem pionlar  ligasi  g‘olibi  “ M anchester  Y unayted”  jam oasini 
2:1  hisob  bilan  mag‘lub  etib,  Superkubok  sohibligiga  muyassar 
bo‘ldi.  2006-yilda  MASK  basketbol  jamoasi  Yevropadagi  eng 
kuchli jam oa  degan  sharafli  nomga  ega  bo'ldi.  2007-yilda  Rossi­
ya  tennischilari  keyingi  to ‘rt  yil  ichida  uchinchi  marotaba 
Federatsiya  kubogi  sovrindori  bo‘ldilar.
2007-yilda  rossiyalik  basketbolchilar  va  voleybolchi  qizlar 
Yevropa  chem pionlari  boMishdi, 
Rossiyaning  basketbolchi
135

qizlari  Jahon  chem pionatining  oltin  medaliga  sazovor  bo‘ldilar, 
futbol jam oasi  esa  Angliya  term a jam oasini  2:1  hisobda  m ag‘lub 
etib,  Yevropa  birinchiligining  final  bosqichiga  chiqdi  va  bronza 
medaliga  sazovor  bo‘ldilar.  2008-yilda  MASK  basketbol jam oasi 
ikkinchi  m arotaba  Yevropa  chem pioni  bo‘ldilar,  xokkey  term a 
jam oasi  15  yillik  tanaffusdan  so‘ng  yana  Jahon  chem pioni 
b o'ldilar  va  ular  2009-yilda  o ‘z  yutuqlarini  ikkinchi  m arotaba 
takrorladlari.  N ihoyat,  2009-yilda  rossiyalik  sportchilar  Ser- 
biyadagi  Universiadada  1-jam oa  o ‘rnini  egallladilar.
Shunday  xulosa  qilish  mum kinki,  Rossiya  sportchilarining 
ulkan  g'alabalari  asosan  sportning  k o ‘proq  tijoratlashgan  turlari 
bilan  bog'liq bo‘lgan,  ular tarkibida  ham  sportchi,  ham  murabbiy 
sifatida  legionerlar  ko‘p  bo'lishgan.  Sportning  boshqa  turlarida 
natijalar  birm uncha  yaxshi  bo‘lmaganligini  ko‘rish  mumkin. 
Jum ladan,  Rossiya  term a  jam oasining  2010-yilgi  Vankuverda 
o ‘tgan  qishki  Olim piada  o ‘yinlaridagi  mag‘lubiyati  tasodifiy  hoi 
emas.  Rossiya  term a jam oasi  norasmiy  hisob  bo'yicha  faqat  11- 
o'rin g a  erishdilar,  xolos.  Atigi  15  ta  medalga  erishdilar,  ulardan 
3  tasi  oltin,  5  tasi  kumush  va  7  ta bronza  edi.  Birinchi  o 'rin n i  14 
ta oltin medal  bilan  K anada term a jam oasi,  ikkinchi  o 'rin n i  10 ta 
oltin  medal bilan  G erm aniya va uchinchi  o 'rin ni  9  ta  oltin  medal 
bilan  A QSh  egalladilar.
Professional  sporti  m enejm entinig  shakllanish  va  rivojlanish 
jarayoni  faqatgina  tashqi  omillari  ta ’sirida  bo'lib  qolmay,  balki 
o ‘z  navbatida  ichki  bozor,  ijodiy  qadriyatlar,  jamiyatdagi  huk- 
m ronlik  kuchlari,  tarixiy  a n ’analalar  va  boshqa  omillar  ta ’sirida 
bo‘lib,  evolyutsion  ravishda  jahon  miqyosida  shakllanib  kelgan 
va  amaldagi  professional  sporti  m odellarining  faol  funksiyasi 
bo'lib  kelgan.  A QShning yetakchilik  o 'rn in i  egallab  kelgan jahon 
professional  sporti  m odellarining  baynalmilallashuv jaoyonlarini 
ham   inobatga  olish  maqsadga  muvofiqdir.
22-jadvalda  professional  tijorat  sporti  menejmenti  m odel­
larining  nisbiy  tahlili  berilgan.
136
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling