G ’u L o m o V z. T., Nabiullin r. X. K a m ilo V a g. Z. Jismoniy tarbiya va sport menejmenti


Download 5.26 Mb.
Pdf ko'rish
bet23/24
Sana05.12.2019
Hajmi5.26 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
§   1
12
30
76
27
36
4
6
п
и
л
*
,
18
94
81
26
25
11
14
22
51
2
15
66
19

8
20
30
61
2
0
0
3
11
68
87
 
23
86
16
 
«
1
1
 <
n
15
57
42
20
59
27
11
64
88
2
0
15
9
16
53
29
19
23
61
2002
88
01
5
19
17
01
11
41
70
13
12
70
18
00
41
1
16
78
6
14
04
06
15
90
20
o   2
гч  Й 
■^1
10630
8
18
97
66

Г7
ГШ
12
59
51
16
57
53
9
6
9
5
0
16
07
1
12
97
93
16
03
12
8  
I
g   a   s  
a   В   g
ON  —1  c-
СО 
r> 
Vi
^  
с
g  
ь-
84
6
2
7
14
50
4
12
58
37
13
30
02
1999
9
1
6
2
7
15
64
99
m
-w
:
Л
/
12
20
26
13
49
23
7
2
3
8
6
11
93
5
11
17
40
12
98
95
s   S 
2   g
£   1   1 
P   §   5
r*  —•  r
1
0
2
2
5
/
12
25
03
6
4
1
1
7
9
98
8
9
69
54
11
14
32
19
97
^  ГЧ  ^   С
5  $   1   s
3  P   2   F
88
52
4
1
1
4
1
7
5
5
9
5
3
8
83
1
6
82
71
2
11
40
02
40  r~
04  С
■  1  о 
n
;   X   ’I   t
r
  S   я   s
i  
m  f 
-t  40  —I  Г
5  ГЧ 
2
§  8  
2

0 0  
—'
5
7
9
0
7
64
6
7
75
84
7
88
88
5
1995
Т7
£П
1"
7» 
Q   г 
5  00 
Ъ-
  r 
5  04 
?  
С 

N   r 
ч  40  —<  с
86
31
2
1
12
45
6
5
9
4
0
0
27
66
78
51
8
9
1
7
84
Tf  о
on
  с 
ON  С
F
A
iy
LD
О
74
5
8
1
13
86
11

Г/
Г1 
И 1
40
-  
CO
i s
 
04
3  Я  
^
5  &  
s
6
4
4
1
6
27
51
90
65
1
10
68
10
m  
о  
a \ 
{
Й  v» 


04 
»  
8  40  С! 
f  
г о  
i—1
N  40  —*
z
z
o
/z
/
1
00
44
7
11044
1
7
7
7
0
0
24
32
88
18
7
9
71
07
O
n
  ч 
ON
!   §   8  
2
  §   a   ;
£6
860
1
J8
£t
>
6
Т
Й

7
530
51
25
8
9
81
91
8
9
2
3
6
8
1
66
1
Й
О
/t
l)
5
6
8
9
4
14
17
19
1
06
05
3
1
14
40
7
8
6
2
7
6
Г
Ч
T}‘
я   я   ?
ГО  
— < 
— <
S
p
o
rt
tu
r
la
ri
rU
tD
O
l
K
u
ra
s
h
B
a
s
k
e
tb
o
l
v
o
le
y
b
o
i
G
a
n
d
b
o
l
Y
e
n
g
il
a
tl
e
ti
k
a
S
to
l
te
n
n
is
i
T
e
n
n
is
S
h
a
x
m
a
t
S
h
a
s
h
k
a
247

S
p
o
rt
 
bi
la

sh
u
g
‘u
ll
a
n
a
d
ig
a
n
 
b
o
la
la

va
 
o
‘s
m
ir
la

so
n
i
О
2
0
0
5
I t 60669
£6/,0fr8£
S6I09Z.
£0I£83
2
0
0
4
I t £6569
£ 1 ££109
1
4VLL9
/,36893
2
0
0
3
2106369
60E0H 9
696£3£
KZ.393
2
0
0
2
6£3£8£l
H )£ 3 9 ll
i t s
i s i
■НФ693
20
0
1
8808*91
£Z.I0£tI
0 5 3 Ш
£99093
О
о
о
гм
3000££l
1609611
6W I8
Z9ZZLZ
1-H
cd
1
9
9
9
ZZPl£t>l
31£3601
1 SOW
£93693
£
1
9
9
8
£ Ш 1£1
ih

ju
m
la
d
a
n
6£0986
81919
LLb 193
19
9
7
309£I3I
££H'68
6£3fr£
It?66£3
1
9
9
6
lt-9 1 6 1 1
8 £8088
8I93S
8£9££3
19
9
5
£ Z i£ Z II
3Z.0838
£i£LV
/> ££*3
1
9
9
4
1091 £ 11
Z.38££8
K 6 £ £
£36£81
199
3
9Z.13011
L 6 o m
/,££8*
е ш
с
19
9
2
196^301
\V9L£L
LZQZt
6809^3
T
a
’l
im
m
u
a
s
s
a
s
a
la
ri
J
a
m

s
p
o
r
tc
h

b
o
la
la

v
a
 
o
‘s
m
ir
la
r
M
a
k
ta
b
la
rd
a
K
o
ll
e

v
a
 
li
ts
e
y
la
rd
a
B
O
'S
M
la
r
d
a
248

B
o
la
la

va
 
o
‘s
m
ir
la

sp
o
rt
 
m
ak
ta
bl
ar
h
aq
id

m
a
’l
u
m
o
t
- -
£

2
0
0
5
33
58
4
5
2
6
2
5 ON
39
4
8
CO
2
0
4
8
5
4
2
5
5
4
5
2
5

2
0
0
4
33
57
38
23
27
as
39
OO
CO
2
0
5
0
4
9
2
2
48
5
0
4

2
0
0
2
33
63
39
23
2
6
5
0
! 36
2
3
'5
4
i n
2
4
5
2
5
3
3
2
0
0
1
33
63
37
25
4О  
0 4
4 0
43
50
36
23
5
4
49
2
4
52
531
2
0
0
0
O l
c o
63
CO
25
UO
СЧ
2
2
39
i n
36
2
4
59
4
7
26
O-J
» n
5
3
8
O S
ON
32
6
2
L
Z
2
3
25
2
0
37
5
0
38
29
52
5
0
26
VO
5
3
0
YU
lar
19
98
32
6
9
36
2
2
25
ON
38
:5
2
38
28
55
4
9
2
6
4
9
5
3
8
19
97
CO
73

со
2
2
25
ON
OO
co
w o
38
27
56
4
3
25
53
5
3
6
1
9
9
6
28
7
7
35
0 4
28
OO
oo
CO
4
9
3
6
2
6
55
4
4
26
53
5
3
4
1
9
9
5
25
7
4
4 0
co
0 4
2
4
oo
37
4
6
35
26
5
4
4
4
LZ
55
5
2
2
19
9
4
2
4
89
36 СЧ
2
4
L
Z
4
5
34
2
6
OO
4
6
LZ
5
8
5
1
9
19
9
3
23
6
4
4 0
CO
2
0
23
m
L
Z
45
33
26
5
4
4
2
28
62
OO
О
in
19
9
2
2
2
19
i n
CO
2
0
23
33
4
3
32
26
OO
4
4
2
8
59
4
8
9
19
91
2
2
0
9
4
4
2
0
'2
3
i
32
4
3
32
25
4
9
43
L
Z
58
_______________________________________
OO
H
u
d
u
d
la
r
Q
o
r
a
q
a
lp
o
g
M
sto
n
A
n
d
ij
o
n
B
u
x
o
r
o
J
iz
z
a
x
Q
a
sh
q
a
d
a
r
y
o
N
a
v
o
iy
N
a
m
a
n
g
a
n
S
a
m
a
r
q
a
n
d
S
u
r
x
o
n
d
a
r
y
o
S
ir
d
a
r
y
o
T
o
sh
k
e
n
t
|F
a
r
g
‘o
n
a
X
o
r
a
z
m
To
sh
k
en

sh.
R
e
sp
u
b
li
k
a
 
b
o
‘y
ic
h

ja
m
i
249

O
‘z
b
ek
is
to
n
 
Resp
ub
likas

X
al

ta
’I
im

va
zi
rli
gi 
ti
zimidagi 
m
av
ju
d
 
sp
or

in
sh
oo
tl
ar

h
a
q
id
a
m
a
’Iumo
t
Q
o
‘l 
to
‘p

m
a
y
d
o
n
i
S002
3
8
7
3
0
2
40
9 ОО
оо
гч
OO
тГ
in
2
4
2 О
оо
V)
7
6
0 ON
ГО
oo
тГ
3
8
3
5
0
1
38
4
74
53
97
t-оог
ГЧ
40
го
40
Г О
ГО
ON
OO
ГО
48
2 O
n
ГЧ
•л
о
ОО
о
г-
VI
7
8
7 оо
in
тГ
oo
Tl-
о
го
t
J-
46
6
42
2
5
67
0
еоог
t— 
го 
Г О
2
5
8 40
Ш
го
2
8
1 in
гч

г-
«л
гч
O
n
го
7
7
2 го
О
п
in
CO
O
n
t
J-
ro
4
6
6
26
4
[
il
l
4
9
06
з о о г
оо
40
СЧ
3
0
4
3
3
2
Г О
го
оо
O
n
тГ
ON
VI
гч
оо
ГО
6
1
4 гч
о
•п
ГО
oo oo
ro
5
3
6
3
6
9
1
3
4
5
0
0
8
10 0 2
4 0
4 0
ГЧ
О
ГО
Г О
Г О
TJ-
Г О
4
9
8 Г-
о
оо
ГО
4 0
о
in
ГО
oo
ro
oo
ГО
5
3
4
3
6
9 ГЧ
ГО
4
98
7
i6 6 i
Г О
тг
оо
4 0
4 0
«О
оо
19
2 in
ON
in
гч
35
8 O
n
ГЧ
Tj-
ON
19
6
2
8
5
16
4
о
2
5
1
4
Futbo

m
a
y
d
o
n
i
£002
гч
on
in
4
7
1
О
го
Г О
оо
4 0
Г О
7
0
4
О
Г-
гч
in
4 0
5
9
7
4 0
ON
ТГ
oo
I6
12
 
1
6
5
1
29
1
1
5
7
6
2
8
8
fr002
&
тг
45
7
50
2
52
8
64
7 г-~
оо
Г Ч
$
оо
£
oo
CO
in
ro
in
9
99
69
7
50

1
29
0
7
1
2
2
£ 0 0 2
’t  
4 О
46
4
14
49
4
4
2
]
Г Ч
оо
Г О
оо
C
n
J
ОО
•г»
го
7
9
4
r-
r-~
in
oo
Г-
6
3
5
69

]
48
9
2
9
0
70
91
2 0 0 2
in
гч
4 0
О
ОО

44
0
г8
16
rj-
O
n
гч
ТГ
ОО
N
4 0
оо
ГО
in
4 0
4 0
гч
гч
OO
4 0
OO
4 0
r-~
Г Ч
OO
ТГ
r-~
Г О
Г Ч
747
8
1002
O
n
4 0
го
О
45
6
ON
ГО
Tf
8
1
4
O
n
Г Ч
гч
ОО
[8
66
 
П
ro
*n
4 0
гч
гч
61
7
7
6
6
oo
ТГ
4 0
Г О
Г Ч
7
44
7
1661
O
n
4 0
го
2
5
3 ОО
4 0
2
5
9
4 0
Г Ч

12
6
г-
ОО
[5
2
3
Г Ч
in
ГО
оо
C
n
I
С Ч
Г-
Г О
O
n
oo
Г О
Г О
Г Ч
in
ГО
4
0
2
1
S
p
o
rt
 
z
a
l
£ 0 0 2
4 0
О
тГ
4
6
2 ОО
4 0
Г О
1
9
9
4
6
3
4 0
4 0
O
n
Г Ч
■'3’ ■'tf-
ON
ro
in
гч
527
5
7
7
42
6
oo
Г О
53
49
W 0 2
3
6
3
4
4
9
ОО
го
го
18
2
4
3
8
m
O
n
го
3
6
4
C-*
O
n
Г Ч
m
ON
59
9
5
4
7
4
0
1
3
7
4
5083
£002
4 0
С"»
Г О
40
4
3
0
3
16
7
4
59
■*#-
оо
го
Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 75%20Спорт
75%20Спорт -> Basketbol nazariyasi va uslubiyati
75%20Спорт -> Sh. X. Isroilov, Z. R. Nurimov, Sh. U. Abidov, S. R. Davletmuratov, A. A. Karimov sport va harakatli
75%20Спорт -> Sport pedagogik mahoratini oshirish yengil atletika
75%20Спорт -> A. Abduhamidov, H. Nasimov, U. Nosirov, J. Xusanov algebra va matematik analiz asoslaridan masalalar toplam I
75%20Спорт -> A. g a z I y e V, I. Is r a IL o V, M. Y a X s h ib o y e V matematik analizdan misol va masalalar
75%20Спорт -> I ism o ilo V, T. Rizayev, X. M. Maxmudova fizikadan praktikum
75%20Спорт -> L. A. Djalilova jismoniy tarbiya va olimpiya harakati
75%20Спорт -> Sport universiteti I. S. Islamov, R. R. Salimgareyeva yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari
75%20Спорт -> G im n a st ik a d a r sl a r id a in no va tsio n t e X n o L o g iy a L a r

Download 5.26 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling