G ’u L o m o V z. T., Nabiullin r. X. K a m ilo V a g. Z. Jismoniy tarbiya va sport menejmenti


Download 5.26 Mb.
Pdf ko'rish
bet6/24
Sana05.12.2019
Hajmi5.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

а
cd
>
G
О
cx
cd
а
о
Q .
cd
>H
g
о
cx
rti
> <
G
О
сх
cd
> -
С
о
СХ
cd
><
G
О
£
> -
С
О
&

G
О
C
l
cd
>
G
О
О ,
cd
d
о
cx
rt
> -
cd
g
cd
g
cd
g
cd
g
cd
g
cd
g
cd
s
cd
e
cd
g
cd
6
cd"
s
cd
s
cd
G
cd
G
cd
E
cd
E
cd
a
сл
О
h
сл
О
U-*
сл
О
U
h
сл
О
и,
сл
О
i_
V3
О
U
h
СЛ
О
U.
СЛ
О
*1
СЛ
О
Ui
СЛ
О
. ь
сл
О
U
СЛ
О
U
h
СЛ
О
U
h
сл
О
U
h
СЛ
О
. Й
СЛ
О
U
h
СЛ
О
U
h
X
X
X
X
X
X X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
- с
cd
cd
-G
СЛ
•G
сл
- С
СЛ
- G
СЛ
p
G
СЛ
л
сл
-G
СЛ
X3
СЛ
-G
СЛ
E
rk
in
 
kur
as
D
z
y
u
d
o
D
z
y
u
d
o
O
g'
ir
 
at
 l
et
 i
t
ce
. b
'bo
О
0
‘q 
o
ti
sh
#СЛ
О
с г
О
0
‘q 
o
ti
sh
Л
СЛ
D
cd
M
. G
СЛ
w
*G
сл
о
cd
М
-G
сл
щ
ХЗ
сл
U
М
cd

сл
W
p
G
СЛ
cd
- C
СЛ
w
-G
СЛ
tu
cd
Л
СЛ
w
-G
сл

cd
-*3
Л
сл
щ
*G
сл
1)
cd
^3
*G
СЛ
w
X3
сл
О
J*3
cd
СЛ
w
- G
СЛ
cd
4=
СЛ
Ш
Xin
ch
ag
tov
 
R
u
sl
a
n
S
h
m
a
k
o
v
 
V
la
d
im
ir
> »
' С
-4-*
е
Q
5
Г
о
on
X
a
li
lo
v
 
Ig
o
r
F
ro
lo
v
 
D
m
it
r
iy
Ahm
ed
ov 
S
h
u
h
r
a
t
O
sm
a
no
v
 
E
n
v
e
r
Repi
che

A
K
ir
eh
ev
 
Iv
a
n
T
yu
ri
n
 
A
n
a
to
li
y
>>
‘ с
&0
>
> -
. s
‘ 3
cd 
■»—» 
3
L
y
a
g
in
a
 
Irina
Is
a
k
o
v
a
 
In
n
a
K
olchanov 
A
n
d
r
e
y
J
u
ra
v
le
v
a
 
Ir
in
a
L
ev
in
a
 
T
a
ty
a
n
a
G
o
re
lo

A
n
d
r
e
y
 
L
ya
li
n
 
Ig
o
r
ON
О
ГЧ
г ч
(N
m
CN
24
ГЧ
26
Г "
ГЧ
28
29
О
с о
co
32
CO
co

33
СП
52

1
9
9
8
Ш
( N  
С П
r-i
  rj
53

K
u
m
u
sh
2
E
3
2
u
u
,
0
-
|
l-
o
'r
in
1
-o
‘rin
l-
o
'r
in
2
-o
'r
in
2
-o
‘r
in
2
-o
'r
in
2
-o
‘n
n
2
-o
'r
in
2
-o
'r
in
K
u
m
u
sh
B
r
o
n
z
a
ей
ГЧ
С
О
1—
CQ
B
r
o
n
z
a
2
-o
‘ r
in
2
-o
'r
in
ГМ
о
о
гм
K
u
in
u
sh
K
u
m
u
sh
K
u
in
u
sh
K
u
in
u
sh
£
E
3
Bang
kok

T
a
il
a
n
d
B
a
n
g
ko
k

T
a
il
a
n
d
B
a
n
g
ko
k

T
a
il
a
n
d
B
a
n
g
ko
k

T
a
il
a
n
d
B
a
n
g
ko
k

T
a
il
a
n
d
B
a
n
g
ko
k

T
a
il
a
n
d
B
an
gko
k

T
a
ila
n
d
Ba
n
gko
k

T
a
ila
n
d
Bang
kok

T
a
il
a
n
d
B
an
g
k
ok

T
a
il
a
n
d
Ba
n
gko
k

T
a
il
a
n
d
B
a
n
g
ko
k

T
a
il
a
n
d
Ba
n
gko
k

T
a
ila
n
d
Ba
n
gko
k

T
a
il
a
n
d
B
a
n
g
ko
k

T
a
il
a
n
d
Ba
n
gk
o
k

T
a
il
a
n
d
Ba
n
gko
k

T
a
il
a
n
d
Ba
n
gko
k

T
a
il
a
n
d
cd
>4
Q
J
U
О
С
5
3
a.
Pu
san, 
K
o
r
e
y
a
Pu
san, 
K
o
r
e
y
a
Pusa
n, 
K
o
r
e
y
a
Pu
san, 
Ko
rey
a
E
rk
in
 
k
ur
ash
E
rk
in
 
k
ur
ash
E
sh
k
ak
 
e
sh
is
h
E
sh
k
ak
 
e
sh
is
h
E
sh
k
ak
 
e
sh
is
h
E
sh
k
ak
 
c
sh
is
h
E
sh
k
ak
 
e
sh
is
h
E
sh
k
ak
 
e
sh
is
h .с
СЛ
-S
£
cd 
j
* 
JC 
t
л
UJ
E
sh
k
ak
 
e
sh
is
h
E
sh
k
ak
 
e
sh
is
h
E
sh
k
ak
 
e
sh
is
h
JZ
s
О
a*
О
s:
и
о
сг
О
s:
О
сг
О
0
‘q 
o
li
sh
O
'q
 
o
ti
sh
E
sh
k
ak
 
c
sl
u
sh
Y
eng
il 
a
tl
e
ti
k
a
Y
c
n
e
il
 
a
tl
e
ti
k
a
Yen
gil 
a
tl
e
ti
k
a
Y
eng
il 
a
tl
e
ti
k
a
Yengil 
a
tl
e
ti
k
a
Is
la
m
o
v
 
R
a
m
il
F
ra
ye

S
a
sl
a
n
Is
la
m
o
v
 
R
a
fa
e
l
Y
as
h
in
 
K
o
st
y
a
K
a
za
n
se
v
 
V
la
d
im
ir
S
h
il
in
 
A
n
d
r
e
y
R
y
a
x
o
v
 
A
n
to
n
Is
a
k
o
v
a
 
In
n
a
L
ev
in
a
 
T
a
ty
a
n
a
L
y
a
li
n
a
 
Ira
Mo
skoleva 
A
n
ta
n
in
a
S
hp
igan
ov
ich
 
A
k
sa
n
a
^
M
u
x
ta
ro
v
 
D
il
sh
o
d
S
h
a
x
o
v
a
 
Y
u
li
y
a
Dolbilina 
N
a
ta
ly
a
Ak
sen
o
v

A
le
n
a "сл
cd
О
6
_cd
u
cd
2
cd
Ui
UJ
K
ov
a
le
n
ko
 
D
m
it
r
iy
Per
epe
lo
va 
L
y
u
b
o
v
A
m
ir
o
v
a
 
Z
a
m
ir
a
V
o
y
n
o
v
 
S
e
r
g
e
y
K
a
za
k
o
v
a
 
A
n
n
a
X
u
b
b
iy
ev
a
 
G
u
z
a
l
24
t/N
9Z
L
I
28
ON
CN
О
cn cn
CN
СП
cn
cn cn

cn
3
6
,
Г-
СП
ОО
сп
3
9 о
-r
-
СЧ
cn
-r lO
54

K
u
m
u
sh
/.
E
3
O
lt
in
K
u
m
u
sh
O
lt
in
O
lt
in
О
С
5
O
lt
in
K
u
m
u
sh
B
r
o
n
z
a
В
г
о
п
га
B
r
o
n
z
a
O
lt
in
O
lt
in
B
r
o
n
z
a
K
u
m
u
sh
B
r
o
n
z
a
B
r
o
n
z
a
B
r
o
n
z
a
K
u
m
u
sh
B
r
o
n
z
a
I-

3
-o
'r
in
Pu
san, 
K
o
r
e
y
a
P
usa
n, 
K
o
r
e
y
a
Pusa
n, 
K
o
r
e
y
a
Pusa
n. 
K
or
ey
a
Pu
san

Korey
n
P
u
sa
n
 
(K
o
r
e
y
a
)
rt
*-»
%

О
JL
С
5
£
Pusan, 
K
o
r
e
y
a
tn
£
О
c
(»•
Cu
P
usa
n, 
K
o
r
ey
a
Pusan. 
K
o
r
e
y
a
P
usa
n. 
K
o
r
ey
a
Pu
san, 
K
o
r
e
y
a
Pusan

K
o
r
ey
a
Pusan

K
o
r
ey
a
Pusan

K
o
r
ey
a
P
us
an,
 
K
o
r
e
y
a
Pusan

K
o
r
ey
a
Pusan

K
o
r
e
y
a
[P
u
sa
n

K
or
ey
a
rt
> .
u
V,
о
Л
5
Cu
[P
u
sa
n

K
o
r
e
y
a

Pus
an, 
K
o
r
e
y
a
Yc
nj
iil
 
a
tl
e
ti
k
a
Y
eng
il 
a
tl
e
ti
k
a
Ye
ngil 
a
tl
e
ti
k
a
Yen
gil 
a
tl
e
ti
k
a
B
o
k
s
B
o
k
s
B
o
k
s
J2
о
CQ
B
o
k
s J2
о
CQ
sT
|o
a
B
o
k
s
B
o
k
s
E
rk
in
 
k
ur
a
sh
E
rk
in
 
k
ura
sh
E
rk
in
 
k
ura
sh
С

£
О
D
z
y
Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 75%20Спорт
75%20Спорт -> Basketbol nazariyasi va uslubiyati
75%20Спорт -> Sh. X. Isroilov, Z. R. Nurimov, Sh. U. Abidov, S. R. Davletmuratov, A. A. Karimov sport va harakatli
75%20Спорт -> Sport pedagogik mahoratini oshirish yengil atletika
75%20Спорт -> A. Abduhamidov, H. Nasimov, U. Nosirov, J. Xusanov algebra va matematik analiz asoslaridan masalalar toplam I
75%20Спорт -> A. g a z I y e V, I. Is r a IL o V, M. Y a X s h ib o y e V matematik analizdan misol va masalalar
75%20Спорт -> I ism o ilo V, T. Rizayev, X. M. Maxmudova fizikadan praktikum
75%20Спорт -> L. A. Djalilova jismoniy tarbiya va olimpiya harakati
75%20Спорт -> Sport universiteti I. S. Islamov, R. R. Salimgareyeva yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari
75%20Спорт -> G im n a st ik a d a r sl a r id a in no va tsio n t e X n o L o g iy a L a r

Download 5.26 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling