G ’u L o m o V z. T., Nabiullin r. X. K a m ilo V a g. Z. Jismoniy tarbiya va sport menejmenti


Download 5.26 Mb.
Pdf ko'rish
bet7/24
Sana05.12.2019
Hajmi5.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

u
d
o

D
z
y
u
d
o

D
z
y
u
d
o
O
g
'i

a
tl
e
ti
k
a
1 O
g
‘i

a
tl
e
ti
k
a
[E
sh
k
a
k
 
e
sh
is
h
D
m
itr
ia
d

L
y
u
d
m
il
a
Pe
rep
cl
ova
 
L
y
u
b
o
v
C
h
eg
Ia
k
o%
 
A
le
k
se
y
A
ri
p
ov
 
D
il
sh
o
d
Mahmudo

D
il
sh
o
d
H
a
y
d
a
ro
v
 
O
't
k
ir
b
c
k
B
er
d
iy
ev
 
Ik
rom
S
a
id
o
v
 
R
u
st
a
m
M
ix
a
y
lo
v
 
S
e
r
g
e
y
X
id
ir
o
v
 
B
e
k
z
o
d
Sa
rs
ek
b
a
y
ev
 
Baxit
H
u
sa
n
o
v
 
S
h
e
r
z
o
d
Naimo

S
ir
o
ji
d
d
in
M
a
n
su
ro
v
 
D
il
sh
o
d
l
>
О
N1
re
Ё*
H
Ib
ra
g
im
o
v
 
M
a
g
o
m
e
i
T
a
n
g
riy
ev
 
A
b
d
u
lla
A
k
b
a
ro
v
 
E
g
a
m
n
a
z
a
r
T
u
ra
ev
 
F
a
r
h
o
d
P
erc
te
y
ko

V
y
a
c
h
e
sl
a
v
X
a
li
lo
v
 
Igor
N
u
ru
lla
v
ev 
B
a
x
tiy
o
r
R
ya
xo

A
n
to
n
чС
r -
3 0
О
0
1

ro
sC
Г"-
ОС Os о
ГЧ

22
CO
-r
CN
Г
й
Гт
Г
r-

28
55

с  
с
Cd

Lm
О
с
cd
с л
3
CL
cd
- ж
j
=
сл
UJ
cd
С
* >
- J
3
>
cd
>
о
С
о
CQ
cd
(L>
U
h
О
с
cd
СЛ
3
On
43
СЛ
UJ
сл  cd 
c d  
o  
>  
/  
■ P
С  
N  
cd 
3
a   и
о
JL
С
cd
СЛ
3
cu
cd
_ * !
43
СЛ
Ш
c/i
  N
c d   cd
>  >
>,  >»
cd
> ,

u-.
О
С
cd
СЛ
3
O
h
cd
J *
43
СЛ
UJ
CQ
£  >   o'
л   о   . 3  >
>» 
2
  ь-  о
-2
  E  i   Я
« i   g  s
Q   f—   AC  Z
.g
' u -
ъ
cd
> ,
a>
U
О
d
cd
СЛ
3
C
l
cd
> »
U
О
d
cd
СЛ
3
CL
cd
s
3
C/3
CQ
>
О
g o
43
О
>
о
2
d
>  
о
о  ?
0 -
г»
cd
cd
ON
СЧ
CN
m
56
3.
 
S
p
or

tu
rl
a
ri 
b
o
'y
ic
h
a
 
J
a
h
o
n
 
c
h
e
m
p
io
n
a
tla
r

g*
ol
ib
 
va
 
so
v
r
in
d
o
r
to
r
i:
_
1
9
9
1
\
 
Se
mcchuk 
V
a
si
li
n
a
 
Fr
ist
ay


L
e
y
k
-P
lc
si
i.
 
A
Q
S
h
 
O
lt
in

O
lt
in
,
B
r
o
n
z
a
O
lt
in
O
lt
in
O
lt
in
O
lt
in
K
u
m
u
sh
O
lt
in
O
lt
in
O
lt
in
O
lt
in
,
B
r
o
n
z
a
B
r
o
n
z
a
B
r
o
n
z
a
B
r
o
n
z
a
O
lt
in
O
lt
in
O
lt
in
K
u
m
u
sh
O
lt
in
A
Q
S
h
A
Q
S
h
G
e
r
m
a
n
iy
a
G
e
r
m
a
n
iy
a
A
lk
im
ar
k
t, 
A
v
st
r
iy
a
X
e
ls
in
k
i
C
h
e
x
iy
a
A
fi
n
a

G
r
e
ts
iy
a
A
fi
n
a

G
r
e
ts
iy
a
B
e
lg
iy
a
G
e
r
m
a
n
iy
a
P
o
ls
h
a
A
tl
a
n
ta
A
v
st
r
a
li
y
a
B
u
d
a
p
e
sh
t,
B
e
lf
a
st
M
a
la
y
z
iy
a
S
p
o
rt
 
g
im
n
a
st
ik
a
si
S
p
o
rt
 
g
im
n
a
st
ik
a
si
O
g
‘ir
 
a
tl
e
ti
k
a
O
g
‘ir
 
a
tl
e
ti
k
a
199
3
F
ri
st
a
y
l
B
o
k
s
O
g'
ir
 
a
tl
e
ti
k
a
E
rk
in
 
k
ur
as
h
E
rk
in
 
k
ura
sh
S
p
o
rt
 
g
im
n
a
st
ik
a
si
19
9
5
B
o
k
s
O
g
'i

a
tl
e
ti
k
a
E
rk
in
 
k
ur
as
h
1
9
9
6
Y
en
gil
 
a
tl
e
ti
k
a
19
9
7
J2
о
CQ
E
rk
in
 
k
ur
as
h
V
e
lo
sp
o
r
t
C
hus
ovit
ina
 
O
k
sa
na
G
a
lie
v
a
 
R
o
z
a
S
a
d
ik
o
v
 
Ig
o
r
S
ir
ts
ov
 
S
e
r
g
e
y
Ch
eryazova 
L
in
a
Ah
me
dov
 
H
ik
m
a
ti
ll
a
M
an
ush
ov
 
A
le
k
sa
n
d
r
Is
la
m
o
v
 
R
.
U
r
u
so
v
.T
C
husovitin

O
k
sa
n
a
Y
o
rb
ek
o
v
 
D
il
sh
o
d
U
ra
zu
m
be
tov
 
F
o
z
il
ja
n
Xinchagtov 
R
.
V
o
y
n
o
v
 
S
e
r
g
e
y
C
h
a
g
a
y
ev
 
R
u
sl
a
n
Im
a
m
o
v
 
R
.
Ga
liulina 
F
a
tm
a
с
r o
'T
-
- T
t o
4 0
-
CM
ГО
-
-
r o
57

B
r
o
n
z
a
B
r
o
n
z
a
1
9
9
8
B
r
o
n
z
a
B
r
o
n
z
a
19
9
9
O
lt
in
K
u
m
u
sh
B
r
o
n
z
a
O
lt
in
K
u
m
u
sh
K
u
m
u
sh
2
0
0
0
O
lt
in
2
0
0
1
O
lt
in
K
u
m
u
sh
K
u
m
u
sh
K
u
m
u
sh
O
lt
in
K
u
m
u
sh
,
B
r
o
n
z
a
O
lt
in
,
B
r
o
n
z
a
M
a
la
y
z
iy
a
M
a
la
y
z
iy
a
B
u
d
a
p
e
sh
t
B
u
d
a
p
e
sh
t
X
y
u
st
o
n
, 
B
e
lf
a
st
, 
M
an

a
n
,
X
y
u
st
o
n
X
y
u
st
o
n

A
Q
S
h
A
n
g
li
y
a
Y
a
m
a
y
k
a
B
e
lf
a
st

Ir
la
n
d
iy
a
B
e
lf
a
st

Ir
la
n
d
iy
a
B
e
lf
a
st

Ir
la
n
d
iy
a
B
o
lg
a
r
iy
a
G
r
e
ts
iy
a
P
o
z
n
a
n
A
n
g
li
y
a
V
e
lo
sp
o
r
t
V
e
lo
sp
o
r
t
S
to

te
n
n
is
i
S
to

te
n
n
is
i
B
o
k
s
B
o
k
s
B
o
k
s
D
z
y
u
d
o
Y
en
g
ik
 
a
tl
e
ti
k
a
B
o
k
s
B
o
k
s
B
o
k
s
E
rk
in
 
k
u
r
a
sh
Y
u
n
o
n
-r
u
m
 
k
u
r
a
sh
i
E
sh
k
ak
 
e
sh
is
h
Sp
or

g
im
n
a
st
ik
a
si
S
ey
tm
e
m
e
to

E
n
v
e
r
Tu
yc
hi
yev
 
A.
Sai
dxo
dja
yev

S
a
id
a
In
a
y
a
to
v
a
 
M
a
n
z
u
r
a
H
a
y
d
a
ro
v
 
0
‘tkir
Ab
du
lla
ye
v
 
M
u
h
a
m
m
a
d
q
o
d
ir
T
u
rg
a
n
o
v
 
T
u
lk
in
T
u
ra
y
ev
 
F
a
r
h
o
d
A
n
d
re
y
ev
 
L
e
o
n
id
C
h
a
g
a
y
ev
 
R
u
sl
a
n
H
a
y
d
a
ro
v
 
0
‘tk
ir
H
u
sa
n
o
v
 
S
h
e
r
z
o
d
Ta
y
m
a
zo

A
rtu
r
O
ri
p
ov
 
D
il
sh
o
d
R
ya
xo

A
n
to
n
C
hus
Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 75%20Спорт
75%20Спорт -> Basketbol nazariyasi va uslubiyati
75%20Спорт -> Sh. X. Isroilov, Z. R. Nurimov, Sh. U. Abidov, S. R. Davletmuratov, A. A. Karimov sport va harakatli
75%20Спорт -> Sport pedagogik mahoratini oshirish yengil atletika
75%20Спорт -> A. Abduhamidov, H. Nasimov, U. Nosirov, J. Xusanov algebra va matematik analiz asoslaridan masalalar toplam I
75%20Спорт -> A. g a z I y e V, I. Is r a IL o V, M. Y a X s h ib o y e V matematik analizdan misol va masalalar
75%20Спорт -> I ism o ilo V, T. Rizayev, X. M. Maxmudova fizikadan praktikum
75%20Спорт -> L. A. Djalilova jismoniy tarbiya va olimpiya harakati
75%20Спорт -> Sport universiteti I. S. Islamov, R. R. Salimgareyeva yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari
75%20Спорт -> G im n a st ik a d a r sl a r id a in no va tsio n t e X n o L o g iy a L a r

Download 5.26 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling