Gazlari aralashmasida uglerodning massa ulushi 36%. Aralashmaning vodorodga nisbatan zichligini toping?


Download 18.8 Kb.
Sana13.01.2022
Hajmi18.8 Kb.
#328778
Kimyo (4)

Kimyo

76. CO va CO2 gazlari aralashmasida uglerodning massa ulushi 36%. Aralashmaning vodorodga nisbatan zichligini toping?

A) 22 B) 18 C) 16.65 D) 12.32

77. Piroksferoit mineralining tarkibi: CaFe6(SiO2)7 bo’lsa, undagi Fe ning massa ulushini (%) aniqlang?

A)42.21 B)25 C)37 D)56

78. H2X gazining geliyga nisbatan zichligi 20.25 ga teng. Birikma tarkibidagi X ning electron konfiguratsiyasini toping?

A)….2s22p4 B)….3s23p4 C)….5s25p4 D)….4s24p4

79. Ftor va Geliydan tashkil topgan aralashmani moylar massasi 21 g/mol ga teng. Massasi 4.2g bo’lgan aralashmadagi geliyni hajmini toping?

A)1.12 B)2.24 C)3.36 D)0.56

80. Uglerodning uchta ( 12C, 13C, 14C ) va hodorodning ham uchta (H, D, T ) izotoplaridan foydalanga holda hosil qilingan eng og’ir metandagi neytronlar soni toping va shulardan foylanib ko’pi bilan nechta modda tuzish mumkin?

A)12;6 B)16;9 C)10;6 D)18;9

81. 80 litr CO va CO2 aralashmasida 66g CO2 bo’lsa, aralashmadagi is gazini massa ulushini toping?

A)0,53 B)0,47 C)0,42 D)0,52

82. Marganes hosil qilgan qanday valentlikni xlor hosil qiladi, lekin temir hosil qilolmaydi?

A)2 B)4 C)3 D)7

83. 6,4 g metan tarkibidagi vodorod atomlari soniga teng sonda atom tutgan is gazing massasini toping?

A)25.6 B)22.4 C)33.6 D)16.8

84. 60 g kalsiy bromid tarkibidagi atomlar soniga teng sonda kislorod atomi tutgan suvning massasini toping?

A)16.2 B)5.4 C)14.4 D)19.8

85. Quyidagilarning qaysilari fizikaviy hodisa? 1) mis idishning havoda qorayishi 2) suvning muzlashi 3) kislotaga asos ta‟sir ettirish 4) qumni sement bilan aralashtirish 5) havoni sovutib kislorod olish 6) metallning havoda oksidlanishi

A) 1,2,3 B)4,5,6 C)2,4,5 D)1,3,6

86. D.I.Mendeleyev elementlar davriy jadvalidagi asosiy guruhda joylashgan element atomlarida tartib raqam kamayishi bilan qaysi xossalar kuzatiladi? 1) atom radiusi 2) elektromanfiylik 3) metallik 4) metallmaslik 5) atom massasi

A. 1,4-kamayadi; 2,3,5-ortadi B. 1,3,5-ortadi; 2,4-kamayadi C. 2,3,5-kamayadi; 1,4-ortadi D. 1,3,5-kamayadi; 2,4-ortadi

87. Tarkibida 24 g metilformiat (HCOOCH3) va 16 g metanol (CH3OH) bo„lgan aralashmadagi kislorodning massa ulushini (%) aniqlang?

A)52 B)50 C)44 D)66

88. Tuz namunasi termik parchalanganda 3,4 g ammiak, 1,8 g suv va 4,4 g CO2 hosil bo„ldi. Tuzning molyar massasi 98 g/mol bo„lsa, 1 dona tuz molekulasidagi atomlar sonini toping?

A)14 B)12 C)15 D)9

89. CO va O2 dan iborat (vodorodga nisbatan zichligi 15 aralashma to’la yondirildi. Reaksiydan keyingi gazlar aralashmasining molyar massasini (g/mol) aniqlang?

A)36 B)42 C)40 D)38

90. 235A=144B+89C+2n (n=neytron)

Yadro reaksiyada A elementning izotopi tarkibidagi neytronlar soni B elementning neytronlar sonidan 55 taga ko’p, C element izotopi neytrnlar sonidan esa 90 taga ko’p bolsa, B va C izotoplari yadro zaryatlr nisbatini toping?

A)14/9 B)23/14 C)23/7 D)23/9

91. (SrOH)X(P2O7)Y ning 1 ta molekulasida qancha atom bor?

A)18 B)21 C)12 D)15

92. Teng hajmda olingan fosfin va CXH8 aralashmasida 17g fosfin va 25 mol proton mavjud. Aralashmani massani aniqlang?

A)33 B)39 C)45 D)51

93. XYO3+2HCL=XCL2+YO2+H2O

31.2g XYO3 reaksiyaga kirishganda 19.2g YO2 va

0.3NA ta H2O molekulasi hosil boldi. Olingan tuzning massani aniqlang?

A)33,3 B)40,5 C)43,5 D)28,5

94. 91U=82Pb+x@+yB (@=alfa, B=electron)

Yadro reaksiyada 11,8mg uran parchalanganda 1*10-4 mol electron xosil bo’ldi. Agar Pb atomida neytronlar soni U atomidagi neytronlar sonidan 14 taga kam bo’lsa U ning atom massasini tping?

A)226 B)236 C)238 D)228

95. Elektronining kvant sonlari (n,l,mL,mS) 3, 2, 0, -1/2 bilan tugallangan elamentni aniqlang.

A) S B)Cl C)Co D)Ni

96. PxSY+50HNO3=H3PO4+H2SO4+50NO2+14H2O

Reaksiyani barcha koeffitsiyentlar yig’indisini toping.

A)228 B)124 C)123 D)199

97. X+H2SO4(kons)=Cr2(SO4)3+SO2+S+H2O

Ushbu reaksiyada S oldidagi koeffisiyent sulfit kislotaning vodorod sulfide bilan reaksiyasidan xosil bo’lgan S oldidagi koeffisiyentga teng. Agar sulfit angidirid va oltingugurtning mol nisbati o’zaro teng bo’lsa, reaksiyaga kirishgan X moddani toping.

A)Cr B)Cr2S3 C)CrS D)CrSO3

98. 36,8 g metall bromididan 19 g metall xloridi olingan. Shu metall hosil qilgan sulfid tuzining 0,2 molini massasini (g) hisoblang.

A) 19,2 B)14,4 C) 11,2 D)29,1

99. Metalning galogenli birikmasida 48,72% galogen, uning oksidi tarkibida 28,57 % kislorod bor. Galogenni aniqlang.

A)F B)Cl C)J D)Br

100. xTi va yCr atomlari o’zaro izoton bo’lsa, x va y lar uchun quyidagi munosabatlardan qaysi biri o’rinli hisoblanadi?

A) x=y-1 B) y=x C) x=y+1 D) y=x+2

101. [X(OH)2]3PO4 tarkibli birikmadagi X uchun elektron konfiguratsiya 1s22s22p63s33p63d5 bo’lsa, X elementni aniqlang.

A) Mn B) Cr C) Al D) Fe

102. Noma’lum elementning oxirgi elektronining kvant sonini qiymati n=3; l=2; ml=x; ms=-1/2. Agar shu qiymatlar yig’indisi 2,5 ga teng bo’lsa, noma’lum elementni aniqlang.

A)Mn B)V C)Cu D)Fe

103. 92U +10α → E + A + p + 7n Ushbu yadro reaksiyasida E element izotopi massasi uran izotopi massasidan 4/5 marta, A element izotopi massasidan esa 2,4 marta katta. E elementning elektronlar soni A element elektronlari sonidan 43 taga ko’p bo’lsa, Uran izotopi atom massasidan E element izotopi yadro zaryadi ayirmasini aniqlang.

A) 152 B)145 C)163 D)156

104. Quyidagi birikmalar oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida qanday vazifani bajaradi? 1) H2SO4; 2) H2S; 3) K2Cr2O7; 4) CrCl3; a) ham oksidlovchi, ham qaytaruvchi; b) faqat oksidlovchi; c) faqat qaytaruvchi

A) 1-b; 2-c; 3-b; 4-a B) 1-c; 2-a; 3-c; 4-a C) 1-b; 2-a; 3-c; 4-b D) 1-b; 2-a; 3-b; 4-c

105. P2O3+HClO3+H2O=HCl+H3PO4 reaksiya tenglamasida qaytaruvchi 12 mol elektron bergan bo’lsa, hosil bo’lgan kislotalar massalari yig’indisini aniqlang.

A)588 B)661 C)649 D)150

Tuzuvchi: Ilyosbek SobirovDate: 28.02.2021

Download 18.8 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling