Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunu terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız


TEV  dergi Eylül 2012 TEV’den haberler 31


Download 6.19 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/8
Sana15.12.2019
Hajmi6.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

30

TEV


 dergi

Eylül 2012

TEV’den haberler

31

aday gösterilen başarılı, uzman tıp 

doktorlarına; Batı Avrupa, ABD ve 

Kanada’da üst İhtisas, doktora ve 

araştırma çalışmaları için burs verili-

yor. Bu güne kadar 61 genç tıp dokto-

ru burstan yararlandı. 2012 yılında 2 

genç tıp doktoru daha seçilmişti.İlan ve duyurular

Tıp burslarımız her yıl Kasım-Ara-

lık aylarında www.tev.org.tr de ilan 

edilir gerekli belgeler Eğitim Has-

tanelerine gönderilir. Adaylar bilgi 

ve belgeler web sitemizden, eğitim 

hastanelerinden ve TEV’den ulaşa-

bilirler.

TEV-SINGA, Singapur’da karşılık-

sız doktora bursları:

TEV-SİNGA arasında yapılan an-

laşmaya göre; SİNGA (Singapo-

re International Graduate Award) 

SİNGAPUR’da, A*STAR (The Agency 

for Science, Technology and Re-

search), NTU (Nanyang Technolo-

gical University) ve NUS (National 

University of Singapore)’da Temel 

Bilimler, Mühendislik ve Biyomedi-

kal Bilimler alanlarında doktora ça-

lışmaları için karşılıksız verilecek. 

Bursiyerlerin tüm giderleri SİNGA 

tarafından karşılanacak. 2012-2013 

öğretim yılında 9 genç burstan ya-

rarlanacak.

TEV-Tofaş-Fiat İtalya bursları:

TEV-TOFAŞ-FİAT arasında 2009 

yılında yapılan anlaşma gereği 

İtalya’da burs verilmeye başlanmıştı. 

Geçen iki yılda 6 gence İtalya’da burs 

imkanı sağlanmıştı. Bu yıl seçilen 

1 genç daha İtalya’ya gönderilecek. 

Bursiyerlerin tüm giderleri FIAT Burs 

fonundan karşılanacak. 

TEV-TÜSİAD 40.yıl bursları:

TEV-TÜSİAD arasında yapılan an-

laşma gereği 2011 yılında yurt dışın-

da 1 gence burs imkanı sağlanmıştı.  

Bu yıl seçilen 2 gençten 1’i ABD’ye 1’i 

de İngiltere’ye gönderilecek. Bursi-

yerlerin tüm giderleri TÜSİAD 40.Yıl 

Burs fonundan karşılanacak. 

a)

  T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak. 

b)

 Türkiye sınırları içinde eği-tim veren Fakülte veya Yükseko-

kulların son sınıflarında yukarıda 

belirtilen dallarda öğrenim gör-

mek veya mezun olmak. ( !İşletme 

Yönetimi dalına sadece mezunlar 

aday olabilir.)

c)

 Yüksek öğrenim süresince 4’lük sistemde en az 3, 100’lük 

sistemde değerlendiriliyorsa en 

az 75 not ortalamasına sahip ol-

mak. (Türkiye’deki üniversitelerin 

I.Öğreniminde öğrenim görenler 

müracaat edebilir.)

d)

  Mastır programının gerektir-diği yabancı dili öğrenimini sürdü-

rebilecek düzeyde bilmek.

e)

 Bu öğrenimi ailenin gelir ve imkanları ile yapamayacak du-

rumda olmak.

ÖNEMLİ NOT: Üniversite ya da 

yüksek lisans öğrenimini kendi 

veya herhangi bir kuruluş hesa-

bına yurt dışında yapanlarla, yurt 

dışında öğrenimlerine yeni başla-

yanların müracaatları kabul edil-

mez.

ADAYLARDA ARANAN

NİTELİKLER

Yeni seçilen bursiyerlerimizin dağılımı

•  TEV  Kaynaklarından  ABD’ye  5,

İngiltere’ye 1, 

•  TEV-British  Chevening  müşte-

rek burslarından İngiltere’ye 4,

•  TEV-DAAD  müşterek  bursların-

dan Almanya’ya 40,

•  TEV-Fransa  Büyükelçiliği  müş-

terek burslarından Fransa’ya 4,

•  TEV-İngiliz  Ticaret  Odası  (TEV-

Buckingham Scholarship) müşterek 

bursundan İngiltere’ye 1,

•  TEV-SINGA müşterek bursların-

dan Singapur’a 9,

TEV Bursiyerleri Singapur’a uğurlandı

14 Temmuz 2012 tarihinde TEV-SINGA bursiyerlerini Singapur’a uğurlama 

toplantısını gerçekleştirdik.

Divan Kuruçeşme’de gerçekleştirdiği-

miz toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri-

miz ile Singapur’da doktora yapacak bu-

rusiyerlerimiz katılmıştır. Bu yıl ilk defa 

Singapur’a göndereceğimiz bursiyerle-

rimizi bilgilendirme amaçlı yaptığımız 

toplantımız çok sıcak ve neşeli geçti. 

TEV’in yurt dışı burslarından yararla-

nan Yönetim Kurulu Üyelerimiz genç-

lere kendi deneyimlerinden bahsettiler. 

İlk bursiyerler olarak Singapur’da nele-

re dikkat etmeleri, neler yapmaları ve 

ülkemizi nasıl tanıtıp temsil edecekleri 

konularına vurgular yaptılar. Çok farklı 

bir coğrafyada ve kültürde öğrenimle-

rini sürdürecek bursiyerlerimizin heves 

ve heyecanları bizi çok mutlu etti. 

•  TEV-TOFAŞ  burs  fo-

nundan İtalya’ya 1,

•  TEV-TÜSİAD

40.Yıl


burs fonundan ABD’ye 1, 

İngiltere’ye 1.

•  Dr.  Orhan  Birman

burs fonundan A.B.D.’ye 

1, Almanya’ya 1 uzman 

tıp doktoru olmak üzere, 

toplam 69 genç yurt dışına 

gönderilecek.TEV’den haberler

32

TEV


 dergi

Eylül 2012

Türk Eğitim Vakfı, bursiyerlerinin 

mesleki bilgilerini pekiştirebilmeleri 

amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 

fabrikalara teknik geziler düzenledi. 

Bu amaçla ilk gezi Bosch Siemens Ev 

Aletleri San. Ve Tic. A.Ş.’nin Çerkez-

köy fabrikalarına yapıldı. Geçtiğimiz 

yıl fırın ve çamaşır makinası fabrika-

ları gezilen tesisin, bu yıl çamaşır ve 

bulaşık makinası fabrikaları bölümü 

ziyaret edildi. Bursiyerlere kahvaltı 

verilerek, ardından sunumla firma 

tanıtımı yapıldı. Sunumun ardından 

bulaşık fabrikası gezildi ve öğle ye-

meği ile birlikte bursiyerler dinlendi. 

TEV bursiyerleri Bosch/Siemens Çerkezköy fabrikalarını ve Şişecam Topkapı

fabrikasını gezdi.

TEV, bursiyerleri için teknik gezi düzenledi

Yemeğin ardından çamaşır makinası 

fabrikası gezildi ve gezi sonunda bur-

siyerler konferans salonunda ağırla-

narak, tekrar merak ettikleri konu-

larda aydınlatıldılar. B/S/H yetkilileri, 

öğrencilere staj ve iş konusunda etkin 

bir şekilde yardımcı olmak amacıyla 

geliştirdikleri projeler konusunda da 

bursiyerleri bilgilendirdiler.  

İkinci gezi, ilk kuruluş emrini Ulu 

Önder Atatürk’ün verdiği Şişecam’ın 

Topkapı Fabrikası idi. Bursiyerleri 

sıcak ilgileri ile karşılayan ve önce 

sunumla bilgilendiren Şişecam yetki-

lileri, ardından bursiyerlere fabrikayı 

gezdirdiler. Atatürk’ten miras bir te-

sisi gezmek bursiyerlere farklı bir he-

yecan verdi. Bursiyerler Şişecam’la 

yakından ilgilendiklerini ve merak 

ettiklerini yoğun olarak sordukları 

sorularıyla gösterdiler. Şişecam yet-

kilileri ile yenen öğle yemeğinin ar-

dından bursiyerler tesisten memnun 

bir şekilde ayrıldı. 


TEV’den haberler

34

TEV


 dergi

Eylül 2012

TEV’den haberler

35

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Ankara 

Şube Başkanlığı, Vakfın kuruluşunun 

45. kuruluş yıldönümünü düzenle-

nen etkinliklerle kutladı. Etkinliklerin 

ilki Anıtkabir’de düzenlenen törenle 

başladı. Törene; Şube Başkanı Ömer 

Turna ve Şube Yürütme Kurulu Üye-

leri ile TEV bağışçıları, bursiyerleri, 

çalışanları ve TEV sevenleri katıldı.  

Turna ve törene katılanlar Atatürk’ün 

Mozolesine çelenk koyup saygı du-

ruşunda bulundu. Daha sonra bera-

berindekilerle birlikte Misak-ı Milli 

Kulesine geçen Turna, Anıtkabir Özel 

Defteri’ne düşüncelerini yazdı.

Anıtkabir Özel Defteri imzalandık-

tan sonra rehber eşliğinde Kurtuluş 

Savaşı Müzesi gezilerek Anıtkabir’de-

ki tören tamamlandı.

Etkinliğin ikincisi, için saat 13:00’te 

Eyüboğlu Otel’de gerçekleştirildi. 

Burada bağışçılar, gönüllü çalışan-

lar ve davetlilerin katıldığı gelenek-

sel “Bağışçı Yemeği” düzenlendi. 

Yemekte Ömer Turna bir konuşma 

yaptı. Konuşmasında bağışçılarımı-

zın bize emanet ettikleri varlıklarını 

kendilerinin de arzu ettikleri şekilde 

Atatürkçü gençlerin yetiştirilmesinde 

Türk Eğitim Vakfı’nın 45. kuruluş 

yıldönümü Ankara’da coşkuyla kutlandı

kullandıklarını söyledi. Açık ve şeffaf 

bir yönetim sergilediklerini belirten 

Turna, Vakfın bu özelliği nedeniyle 

bağışların giderek arttığını söyledi.  

Yemek, Tenor Şakir İlyasoğulları’nın 

piyano eşliğinde verdiği konserle de-

vam etti.

Üçüncü etkinlik için saat 16:00’da 

Keçiören İlçesi’nde bulunan Veh-

bi Koç ve Ankara Araştırmaları 

Merkezi’ne (VEKAM) gidildi. Burada 

Ankara’nın tarihini, gelişimini görsel 

araçlarla destekleyen sergi gezildi. 

VEKAM’ın bahçesinde katılımcıla-

ra sunulan ikramlardan sonra, 45. 

yıl kutlamasının Ankara bölümü ta-

mamlandı. 

Büyük ATATÜRK,

Türk Eğitim Vakfı’nın kuruluşunun 45 inci yıldönümünde gönlü yüce bağışçılarımız, se-

venleriniz ve kurduğunuz Cumhuriyet’in ödünsüz savunucuları bursiyerlerimizle birlikte 

bir kez daha huzurunuzdayız.

İlke ve devrimlerinizle Cumhuriyet’e yürekten bağlılığımızı bildirmeye ve size olan min-

net duygularımızı sunmaya geldik. 

Türk  gençliğinin  temsilcileri  olan  bursiyerlerimiz,  kendilerine  emanet  ettiğiniz 

Cumhuriyet’i sonsuza dek korumaya ve açtığınız yolda durmadan ilerlemeye devam ede-

ceklerdir. 

Ülkemizin, çağdaş ülkeler arasındaki seçkin yerini alması için gösterdiğiniz hedefler 

doğrultusunda bir taraftan gençlerimizi desteklemeyi sürdürürken diğer yandan emane-

tinize sonsuza kadar bağlı kalacağımıza söz veriyoruz.

Rahat uyu ATAM...

Ankara TEV’in 45. 

kuruluş töreninde 

Anıtkabir ziyaret 

edilerek, Anıtkabir

Özel Defteri 

imzalandıktan sonra 

rehber eşliğinde 

Kurtuluş Savaşı 

Müzesi gezilerek 

Anıtkabir’deki tören 

tamamlandı.TEV’den haberler

36

TEV


 dergi

Eylül 2012

TEV’den haberler

37

TEV’in çalışmaları hakkında ODTÜ’de bir sunum yapan 

TEV Ankara Şube Başkanı, TEV’in verdiği 9 bin ihtiyaç 

bursunu alanların 227’sinin ODTÜ öğrencisi olduğunu 

aktardı. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’nde, yüksek li-

sans ve doktora programına devam eden öğrencilerin 

katıldığı toplantıda, TEV Ankara Şube Başkanı Ömer Tur-

na TEV’in çalışmaları hakkında bir sunum yaptı. İlgi ile 

izlenen sunum yaklaşık 1.5 saat sürdü. Katılımcılar Ömer 

Turna’ya özellikle yurt dışı yüksek lisans ve doktora burs-

ları konusunda çok sayıda soru yönelttiler.

TEV, bu güne kadar 1.400’ü yurtdışı yüksek lisans ol-

mak üzere 195 bin burs verdiğini ve halen 9 bin öğren-

cinin bu burslardan yararlandığını söyleyen Ömer Turna: 

“1.400 yurt dışı yüksek lisans bursunun 376’sı, halen yurt 

dışında öğrenim gören yüksek lisans bursiyerinin 20’si 

ve 9 bin ihtiyaç bursunu alanların 227’si ODTÜ öğrencisi” 

dedi. Toplantının sonunda, bir grup dinleyici akademis-

yen, daha geniş katılım sağlanarak bu kapsamda yeni bir 

toplantının yapılmasını istediler.   

TEV Ankara Şubesi, ODTÜ’de tanıtım yaptı

Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursiyerleri 

buluşma toplantısında Şube Başkanı 

Ömer Turna “Bilgi Çağı ve Bilgi Top-

lumu” konusunda bir konuşma yaptı. 

Konuşmasında; içinde bulunduğumuz 

çağın “Bilgi Çağı” ve bu çağın toplumu 

da “Bilgi Toplumu” olduğunu belirtti. 

Bilginin her çağda insanoğlunun yaşa-

mında yer aldığını, ancak günümüzde-

ki öneminin çok daha fazla olduğunu, 

çünkü içerisinde bulunduğumuz dö-

nemde dünyamızın, çevremizin, kısa-

cası bildiğimiz birçok şeyin düşündü-

ğümüzden hatta hayal edilenden daha 

hızlı bir dönüşümle değiştiğini söyledi. 

Değişimin nedeni ve sonucu olan insa-

nın, var olanı anlamak ve işlemek için 

bilgiye olan ihtiyacının her zamankin-

den çok daha fazla arttığını, bu neden-

le günümüzde yaşanan hızlı değişim 

sürecinin iletişim ve bilişim teknoloji-

Ankara bursiyerleri buluştu

TEV Ankara Şubesi, Ankara’daki üniversitede okuyan bursiyerleri, 14 Nisan 2012 

Cumartesi günü, Türk –İngiliz Kültür Derneği Konferans Salonu’nda bir araya getirdi. 

Toplantıya, 130 bursiyer katıldı.

sindeki gelişmelerin “Bilgi Toplumu” 

olarak adlandırılan toplumsal bir yapı-

yı gerekli kıldığını belirti. 

Ömer Turna bursiyerlere “Biz sizden 

yaşlıyız ancak siz bizden büyüksünüz” 

çünkü bizim 15–20 yaşında ulaştığımız 

bilgiye siz 5 yaşında ulaşıyor, ulaşmak-

la kalmayıp, o bilgi dünyasının bir par-

çası oluyorsunuz” dedi. Geçmiş yıllarda 

okulda öğrendikleri ile emekli oldukla-

rını, hobi odaklı çalışmalar ile de ya-

şam kalitelerini artırdıklarını belirten 

Turna, içinde bulunduğumuz bilgi ça-

ğında teknolojinin hızla gelişip değişti-

ğini, eğer kendimizi yenilemezsek ya-

şamın dışında kalacağımızı, Türkiye’de 

çalışanların ise işyerini değiştirme sık-

lığının da çok fazla olduğunu söyledi.

Bilgi çağı gencinin özelliğini çabuk 

tüketen, çabuk kızan, çabuk pes eden 

ve hızlı hareket eden, bağımsızlığı se-

ven, yeniliği izleyen, özgürlüğe düşkün, 

yaşamlarının merkezinde “elektronik” 

aletler olan, az konuşan, az dinleyen 

ve az okuyan olduğunu söyleyen Ömer 

Turna’nın konuşmasının ardından Yıl-

dırım Beyazıt Üniversitesi Hazırlık Sı-

nıfı bursiyeri Yasemin Ünsal ile Bilkent 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Üstün 

Başarı Bursiyeri İrem Tümer söz ala-

rak kendi başarı öykülerini katılımcı-

larla paylaştılar.

Ankara’nın Keçiören İlçesi Sarıbeyler Köyü’ne; TEV 

Ankara Şubesi, Hacettepe Üniversitesi Çevre Topluluğu 

ile birlikte 1000 fidan dikildi.

TEV Ankara Şubesi, Hacettepe Üniversitesi Çevre 

Topluluğu ile birlikte, 23 Nisan 2012 Pazartesi günü, 

Ankara’nın Keçiören İlçesi Sarıbeyler Köyü’nde, Orman 

ve Su İşleri Bakanlığı tarafından verilen 1000 adet çam 

fidanı diktiler. Bu etkinliğe Türk Eğitim Vakfı Bağışçılar 

Şefi Ebru Sekizkök, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üye-

si Doç. Dr. Sinan Ertan ve 3000’e yakın öğrenci katıldı.

Ağaç dikme töreninden önce Türk Eğitim Vakfı’nın ta-

nıtımı yapıldı. Ayrıca katılanlara TEV şapkaları dağıtıldı. 

Daha sonra hep birlikte 1000 adet çam fidesinin dikimi 

yapıldı. Şenlik içinde geçen ağaç dikiminden sonra geti-

rilen yiyecekler dağıtıldı ve sonrasında etkinlik sona erdi.

Üniversite yetkilileri, 10 gün sonra Hacettepe Üni-

versitesi Beytepe Kampusu’nda oluşturulacak orman 

için yapılacak fidan dikme etkinliğinde de Türk Eğitim 

Vakfı’nı aralarında görmekten mutlu olacaklarını dile 

getirdiler.

TEV, Hacettepeliler’le ağaç dikme kampanyasındaydı

Ankara’daki üniversitelerde okuyan 7 Üstün Başarı 

Bursiyeri ile birlikte Ankara Şube Başkanı Ömer Tur-

na, 21 Nisan 2012 Cumartesi günü, saat 15.00’te Kanal 

B Televizyonunda yayınlanan “Genç Düşünce” Progra-

mının canlı yayın konuğu oldular. Şube Başkanı Ömer 

Turna, halen 112’si yurtdışı yüksek lisans olmak üzere, 

9 bin öğrenciye burs verdiklerini, bunlardan lisans prog-

ramına devam edenlerden 180 öğrencinin Üstün Başarı 

Bursiyeri olduğunu söyledi. Bursiyerler ise program bo-

yunca, katıldıkları yerel, ulusal ve uluslararası projeleri 

anlattılar. Bu tip projeler de görev alarak kendilerine olan 

güvenleri arttığını, rekabetçi bir anlayışla kendilerini ge-

liştirdiklerini, böylece geleceğe daha iyi hazırlandıklarını 

ve bu sayede iş ve akademik hayatı tanıma fırsatı bulduk-

larını belirttiler. 

TEV’i neden tercih ettiklerini ve ne gibi olanaklar sağ-

ladığını dile getiren bursiyerler, bir ülkede TEV gibi vakıf-

ların olması durumunda eğitimde fırsat ve imkan eşit-

liğinin sağlanacağını ifade ettiler. Ankara’da; Hacettepe 

Üniversitesi (H.Ü.)12, ODTÜ 11, Ankara Üniversitesi’nde 

(A.Ü.) 1 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde 1 ve 

Bilkent Üniversitesi’nde (B.Ü) 18 olmak üzere halen 43 

Üstün Başarı Bursiyeri bulunuyor.

Kanal B Televizyonunda yayınlanan “Genç Düşünce” Programının canlı yayın konukları 

arasında TEVin üstün başarı bursiyerleri ve Ankara Şube Başkanı Ömer Turna vardı.

Üstün başarı bursiyerleri “Genç Düşünce” programındaydıTEV’den haberler

38

TEV


 dergi

Eylül 2012

TEV’den haberler

39

Türk Eğitim Vakfı Cumhuriyet Yük-

sek Öğrenim Kız Öğrenci Yurt Müdü-

rü Jale Ergelen, genel ulaşım hatla-

rına ve üniversiteye yakın mesafede, 

Balçova’da yer alan 373 öğrenci ka-

pasiteli yurtta 3 kişilik 124 adet oda 

ile 1 adet engelli odası bulunduğunu 

söyleyerek yurt hakkında şu bilgileri 

verdi: “Çamaşır makinesi-kurutma 

makinesi, ütü gibi kız öğrencilerin tüm 

ihtiyaçları düşünülerek donatılan yur-

dun her odasında, banyo, tuvalet ve 24 

saat sıcak su ile dâhili telefon mevcut.

Türk Eğitim Vakfı Cumhuriyet Yük-

sek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nda, 

ayrıca 5 adet 25’er kişilik çalışma oda-

sı, 7 adet PC laboratuarı, 1 adet çizim 

odası, 1 adet TV izleme salonu bulu-

nuyor. Profesyonel güvenlik ekibi tara-

fından 7/24 kamera ile izlenen yurtta 

kalan öğrencilere, 100 metre mesafe-

deki belediye spor tesislerinden ücret-

siz yararlanma olanağı da sunuluyor. 

Ayrıca bu sene ilk defa verilecek olan 

Kişisel Gelişim Eğitimi ile öğrencilerin 

sosyal yaşamlarında daha etkili, ve-

rimli ve mutlu olmalarını sağlayacak 

teknik ve stratejiler öğretilecek.”

TEV Özel Cumhuriyet Yüksek Öğ-

renim Kız Öğrenci Yurdu Bursu’na 

TEV İzmir Özel Cumhuriyet Yüksek 

Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu Yeni 

Öğrencilerini Bekliyor

Yüksek öğrenim gören öğrenciler, Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Özel Cumhuriyet Yüksek 

Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nda kişisel gelişim ve disiplin odaklı yönetim ile modern bir 

yurt bünyesinde yaşamanın ayrıcalığını yaşayacak.

başvurmak isteyen öğrencilerin aile-

lerinin şehir dışında ikamet etmeleri 

gerekiyor. Uzak ilçelerde oturan öğ-

rencilerin kabulünü ise komisyon de-

ğerlendiriyor. TEV tarafından verile-

cek olan Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci 

Yurtları Bursu’ndan yararlanmak 

isteyen yüksek öğrenime yeni kayıt 

yaptıran öğrencilerin, fakülte veya 

yüksekokula giriş puan sırasına göre 

önde olmaları; eğitimine devam eden 

öğrencilerin ise başarısız dersi olma-

ması veya genel başarı ortalaması 4 

üzerinden en az 2.5 (100 üzerinden 

60) olması ile bir üst sınıfa geçiş hakkı 

kazanmış olmaları gerekiyor. Ek ola-

rak 3’ten fazla dersten başarısız ol-

mamaları şartı da bulunuyor.Burslar, 

her ders yılı sonunda başarılı olduğu 

belgelenen öğrencilere öğrenim sü-

releri boyunca verilmeye devam edi-

lebiliyor. Türk Eğitim Vakfı yurtlarına 

ayrıca ücretli öğrenci de kabul edi-

lecektir; ücretli öğrenciler için TEV 

burs kriterleri aranmayacaktır. Dev-

let ve vakıf üniversitelerinde öğrenim 

gören öğrenciler ücret ödeyerek TEV 

yurtlarında kalabileceklerdir.

İzmir TEV Şubesi, her yıl  Mayıs 

ayının 2. haftasının pazar günü kut-

lanan anneler günü dolayısıyla, 10 

Mayıs 2012 Perşembe günü Narlıevi 

Huzurevi’nde kalan bağışçıları yalnız 

bırakmadı. Ziyarette İzmir TEV Şu-

besi kadın kolları, yurt yetkilileri, öğ-

renciler, şube başkanı vekili yer aldı. 

İzmir TEV Şubesi, anneleri 

unutmadı

Anneleri onurlandıran özel bir gün olan anneler günü dolayısıyla, İzmir TEV Şubesi, 

Narlıevi Huzurevi’nde kalan bağışçılarını ziyaret etti.

Anneler gününün anlam ve önemine 

yakışır bir şekilde davranan ve onla-

rı unutmayan İzmir TEV Şubesi, tüm 

annelerin anneler gününü annelere 

çiçek hediye ederek kutladı. Ziya-

ret esnasında bağışçılarla sohbetler 

edildi, hasta olanlar yataklarında zi-

yaret edildi.

Bu ziyaret sayesinde bağışçılar ru-

tin yaşamlarından çıkarak farklı bir 

gün geçirmenin heyecanını hep bir-

likte yaşadılar. Narlıevi Huzurevi’nde 

yaşayanlar, yaşlarının ileri düzeyde 

olmasına rağmen yaşam dolu ve sev-

gi çerçevesinde bir arada yaşarken 

dostlukları ile örnek oldular.

Jale Ergelen

TEV İzmir Özel Cumhuriyet Yüksek Öğrenim

Kız Öğrenci Yurdu Müdürü


TEV’den haberler

40

TEV


 dergi

Eylül 2012

TEV’den haberler

41

TEV Bursa Şubesi, Bursa Uludağ Üni-

versitesinde öğrenim gören TEV bursi-

yerleriyle Yeşim Tekstil’e Fabrika gezisi 

düzenledi. Gezide örme, boya, baskı, kon-

feksiyon, tasarım ve ev tekstili bölümle-

ri ziyaret edildi ve fabrika yetkililerinden 

bilgi alındı. Spor giyim ve ev tekstili konu-

larında dünyanın önde gelen üreticilerin-

den olan Yeşim Tekstil; Nike, Hugo Boss, 

Burberry gibi markaları üreterek dünya-

nın birçok ülkesine ihraç ediyor. Toplam 

325 bin metrekare kapalı alanda 3 bini 

aşan çalışanıyla üretim gerçekleştiren 

Yeşim Tekstil, Türkiye’nin istihdamda en 

büyük firmaları arasında yer alıyor. 

TEV bursiyerleri Yeşim Tekstil’i ziyaret etti

DHA’nın genç Bursaspor muhabiri, 

Korupark’ta ‘Bursa ve Bursaspor Fo-

toğraf Sergisi’ni açtı. Serginin gelirini 

TEV’e bağışladı.

Bursaspor’u yakından takip eden 

başarılı Doğan Haber Ajansı (DHA) 

muhabiri Emre Koşak, ‘Bursa ve 

Bursaspor’ konulu fotoğraf sergisi 

açtı. Açılış törenine Bursaspor Tek-

nik Direktörü Ertuğrul Sağlam, İdari 

Menajer Adil Cenkçiler, Bursasporlu 

yöneticilerden Erkan Kamat, Recep 

Bölükbaşı, İlhan Uslu, Selçuk Eren 

ve Öztürk Yazıcı ile Nilüfer Belediye 

Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa 23. 

dönem Milletvekili Kemal Demirel ve 

çok sayıda davetli katıldı. Tüm geliri-

nin Türk Eğitim Vakfı’na bağışlanaca-

ğı sergide konuşan Sağlam, “Çok gü-

‘Basit Bir Ev Kazası’ oyunu

TEV yararına sergilendi

Sadri Alışık ve Afife Jale ödüllerinin sahibi, televizyon 

ve sinema dünyasının sevilen oyuncusu Günay Karaca-

oğlu oynadığı ve tüm geliri Türk Eğitim Vakfı’na bağış-

lanan, tek kişilik komedi “Basit Bir Ev Kazası” oyunu, 

geçtiğimiz günlerde tiyatro seyircisiyle buluştu. 700 

kişilik tiyatro salonunda 624 biletli seyirci tarafından 

izlenen oyunda, TEV’e 18 bin 300 TL bağışlandı. Bursa-

lı sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle izlenen tiyat-

ro oyununa, Türk Eğitim Vakfı’nın Bursalı gayrimenkul 

bağışçıları da misafir olarak davet edildiler.

TEV Bursa Şubesi Kadınlar Kurulu Üyeleri’nin fikri ve ça-

balarıyla Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde sergilenen ve 

Murat İpek’in yazıp yönettiği Basit Bir Ev Kazası’nda, ha-

yatında gerçekler ve hayalleri arasında gelgitler yaşayan, 

aradığı aşkı bulamamış bir ev kadınının yaşadıkları ve kur-

duğu hayal dünyasında mutluluğu arayışı anlatılıyor.

Günay Karacaoğlu’nun canlandırdığı “Songül” karakteri 

her kadının günlük yaşamında zaman zaman aklından ge-

çenlere, düşlerine, isteklerine dair dile getiremediklerini 

cesurca dile getiriyor. Bunu yaparken kimi zaman güldü-

rüyor, kimi zaman hüzünlendiriyor.

İki perdelik komedi oyununun dekor ve sahne tasarımı 

Barış Dinçel, müzikleri Çiğdem Erken tarafından hazır-

landı.


Emre Koşak, sergisinin gelirini TEV’e bağışladı

zel enstantaneler var. Emre’nin eline 

sağlık. Bursaspor’u yücelten, güzel 

organizasyon” dedi. Serginin mimarı 

Emre Koşak ise, “Böyle bir sergiye 

imza atmak gurur verici. Sergi süre-

since arzu edenler fotoğrafları satın 

alabilecek. Buradan elde edilecek 

gelir TEV’e bağışlanacak” ifadelerini 

kullandı.  

Ayrıca Korupark AVM’de açılan ser-

gi süresince kurulan bir stantta TEV 

tanıtımı yapıldı. 10 gün boyunca açık 

kalan fotoğraf sergisi Bursalıların yo-

ğun ilgisini çekti.  

1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling