Geografiya kafedrasi


Download 418.15 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/5
Sana28.03.2017
Hajmi418.15 Kb.
  1   2   3   4   5

O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi  

 

 

A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogika 

instituti 

 

 

Ta`biyattaniw fakul`teti   

 

 

GEOGRAFIYA KAFEDRASI 

 

 



«Topografiya ha`m kartografiya tiykarlari» 

 

Pa`ni boyinsha lektsiya teksti 

 

 

 

 

Kafedra baslig`i:   



 

R.Gaypova 

 

Oqitiwshi :   



 

 

A.Joldasov  



 

 

 



No`kis-2013 

 

 



TOPOGRAFIYa HA`M KARTOGRAFIYa Pa`NI BOYINShA TEKST LEKTsIYaLARI. 



 

KIRISIW 

Hojaliq  jumislarin  alip  bariwda,  esaplaw  jumis  alip  bariw  kerek.  Sol  o`lshAdamlardin` 

o`miri  ha`mme  waqit  jerdin`  u`stinde  o`tken.  Bul  degen  so`z  olardin`  xojaliq  turmisinda  jer  menen 

baylanisli  degen  so`zdin`  o`zi.  Jer  u`stindegi  xew  jumislarin  ta`rtip  ha`m  qag`iydalarin  Geodeziya 

pa`ni orinlaydi  

Jer  u`stinde  o`lshew  islerin  orinlaw  mu`kin  degen  so`z  emes.  Onin`  ushin  xojaliq 

jumislarin    (awil  xojalig`inda,  qurilisinda,  injenerlik  imaratlarda)  planlastiriwg`a  tuwra  keledi. 

Bunin`  ushin  geodeziyaliq  islerdi  bejeriw  kerek  demek,  usi  imaratlar  qurilatug`in  territoriyalardi 

qag`azdag`i plani kerek. Bul isti ha`m geodeziya pa`ni islenedi. 

O`lshew  jumislarin  bejeriw  geodeziyaliq  a`sbaplar  ja`rdeminde  islenedi.  Demek  usi  

a`sbaplardi du`zetiw, isletiw usillardi ha`m geodeziya pa`ni isleydi. 

Geodeziya  pa`nin  ma`mleketimiz  qorg`aniwin  asiriwda    yag`niy  onin`  territoriyalarin 

topografiyaliq karta ha`m planlarin jaratiwda a`hmiyeti u`lken. Jer ju`zinde alip barilatug`in  o`lshew 

jumislar to`mendegi elementlerden quralg`an.U` 

1. Jer ju`zindesiziqlar o`tkiziw ha`m oldardin` uzinlig`in o`lshew,  

2. Ciziqlar arasindag`i  gorizontal ha`m vertikal mu`yeshlerin o`lshew,  

3.Jer  betindegi  tochkalardin`  baslaniwtochkag`a  salistirg`ada  pa`s  yamasaba`lentligin  

aniqlaw. 

4.Jer  betindegi  tochkalardi  geografiyaliq  kordinatalarin  aniqlaw.  Alip  baratug`in  o`lshew 

islerin (tonneller o`tkiziwde, jer  asti shaxtalarin quriwda) ha`m paydalaniladi. 

Geozedik  o`lshew  islerin  ilmiy  ha`m  a`meliy    ma`selelerin  sheshiwde  tabiwda  ha`m 

paydalaniladi. O`lshew na`tiyjeleri matematikaliq jol menen islep shig`ip, formada (grafik jol menen) 

ha`zirgi  waqqitta  bul  isler  ko`birek  esaplaw  mashinalari  ha`m  komp`yuterlar  arqali  orinlanadi. 

Geodeziyaliq  jumislar  na`tiyjesinde  jer  betin  kishi  maydanlarin  qag`azda  kishireytilgen  (masshtab 

tiykarinda) ko`rinisleri plan ha`m topografiyaliq kartalar ju`zege keledi. 

Geodeziya grekcha bolip geo-jer, daz-boliw demakdir. Geodeziya pa`nining bul mazmuni 

onin` onin` a`yyemgi pa`nlerdan biri ekenligin ko`rsetedi. 

Geodeziya pa`ni astronomiya, topografiya, kartografiya, geografiya, geofizika ha`m basqa 

pa`nler benen turaqli baylanisqan. 

Ha`zirgi  waqitta  a`yyemgi  geodeziya  pa`ni  jasarmaqta,  onnan  jan`a  pa`nler  ajiralip 

shiqpaqda. 


 

 



O`lshew ha`m esaplaw  jumislarin jedellestiriw, aniqlig`in asiriw ha`m  kem  qa`rejet qiliw 

ushin  radiodal`nomer  (radio  tolqinlari  ja`rdeminde)  ha`m  svetodal`nomerlardan(eruglik  nurlari 

ja`rdeminde  araliqlardi  o`lshew)  paydalanilmaqta.Usilar  tiykarinda  radiogeodeziya  pa`ni  payda 

boldi. Kosmosdan turip Jerdin` ko`lemi ha`m u`lkenligin o`lshew usillarinan paydalaniw tiykarinda 

kosmik geodeziya pa`ni payda boldi. 

Geodeziyanin`  a`meliy  jumislarinan  biri  jer  betin  topografiyaliq  kartasin,  planin  du`ziw 

bolip, bunday jumislar kompleks plan aliw (s`emka mestnosti) dep ju`rgiziledi. 

Geodeziyanin`  topografiyaliq  plan  ha`m  kartalar  jaratiwda  aviatsiya  ha`m  fotografiyadan 

ken`  paydalaniliwi  sebepli  jan`a  tarawlar  fototopografiya  ha`m  aerofototopografiya  payda  boldi. 

Fototopografiyaliq  usilda  kishi  maydanlar  su`wretke  alinip,  usi  tiykarda  plan  alinsa, 

aerotopografiyaliq  usilda  bolsa  samoletda  ornatilg`an  fotoapparat  ja`rdeminde  jer  beti  su`wretke 

alinip,  jer  betin  u`lken  ha`m  kishi  maydanlarin  topografiyaliq  karta  ha`m  plani  ju`zege  keledi. 

Geodeziyanin`  tunnel`,  metro,  shaxta  ha`m  basqa  jer  asti  imaratlarin  quriwda,  jer  astinda  islew 

jumislarin orinlaw benen shug`illantug`in tarawi marksheydriya dep ju`rgiziledi. 

Jer betin  geografiyaliq ha`m  geologiyaliq ha`m basqa ta`repten  u`yreniwde, jer asti ha`m 

jer  u`stindegi  qazilma  bayliqlarin  esapqa  aliwda  olardan  o`nimli  paydalaniwda,  sonday-aq  tu`rli 

injenerlik  imaratlardi  quriwda  (gidrotexnika,  gidromelioratsiya,  sanaat,  u`y  -jay,  kommunal  xojaliq 

qurlis  jumislarinda  avtomobil  ha`m  temir  jollardi  quriwda,gaz  ha`m  neft`  qubirlarin  o`tkiziwde) 

geodeziyaliq o`lshew jumislari ko`plep alip bariladi. Jer betida tu`rli qiyli injenerlik qurilis jumislarin 

jobalastiriw  geodeziyanin`  jan`a  tarawi  a`meliy  geodeziya  yamasa  injenerlik  geodeziyasidan 

foydalaniladi. 

Geodeziya  kartografiya  pa`ni  ushin  xam  u`lken  xissa  kushib  ,kartografik  asos  yaratib 

beradi. 


Geodeziyanin`kiskacha tarixi 

Geodeziya onin`  a`yyemgi pa`nlerden biri esaplanadi. Oqiw ja`miyetinin` o`miri talaplari 

tiykarinda  ju`zege    kelgen.  Arxeologik  esteliklernen  payda  boliw  boyinsha  a`ramizdan  bir  neshe 

a`srler ilgeri Misrda Nil da`r`yasi oypatinda diyxanshiliq  rawajlang`an  jumislarinda jerlerdi bo`liw 

ha`m  shegaralaw  ushin  o`lshew  jumislari  geometriya  benen  birge  alip  barilg`an.  Keyin  ala  bul 

jumislar ekige  ajiratiladi. Usinday qilip geometriya jerdegi deneler  formalar  ha`m usillar  arasidag`i 

o`z-ara baylanislardi aniqlaw menen shug`illantug`in pa`nge aylang`an dese boladi. 

Buring`i    waqitlarda    geodeziyaliq  usil  jerlerdi    o`lshewde  qulash  benen  shegaralanip  

qalmastan  injenerlik  imaratlarin  quriwda  ha`m  Jerdin`  ko`lemi  ha`m  u`lkenligin  aniqlawda  ha`m 


 

 



paydanilg`an geodeziya pa`ni a`yyemgi Arabstanda, Kitayda, Orta Aziyada matematika, astronomiya 

pa`nleri benen bir qatarda rawajlang`an. 

Merverrudi,  Ali  ibn  al  Asturlabilar  basshiliq  qilg`an.  Usi  waqitta  Mamun  xalifatlig`in 

siyasiy ha`m ilmiy orayi Bag`dat xalasi obserbatoriyasinda islep atirg`an Muxammad ibn Muso Xo-

razmiy  (w-asr  oxiri  ha`m  9-asr  boshlari)  ha`m  qatnasqan.Alimlar  jer  shari  meridannin`  1  gradus 

uzinlig`i 12.2 arab milge (1 arab mili a`9wq.g` m)  yamasa ha`zirgi o`lshew birliginde 111.8 km  ge 

ten`  ekenligi  aniqlag`anlar.  ha`zirgi  mag`luwmatlarg`a  ko`re  meridian  gradusinin`  ortasha  uzinlig`i 

111.2 km, demek ,joqarida aytilg`an gradus o`lshew jumislari o`z da`wiri ushin aniq bejerilgen . 

Jer shari u`lkenligin aniklawda gradus uzinlig`in esaplawda uzaq aralig`in o`lshew qiyin is 

bolg`anlig`i  sebepli  oni  basqa  jol  benen  ha`m  aniqlaw  mumkinligin  9-asrdin`  aqirlarinda  jasag`an 

astronom  alim  Abul  Tayib  Sino  Ali  da`lillep  bergen.Ma`selen  ba`lentligi  malum  bolg`an  taw 

to`besinde turip gorizont pa`seyiw mu`yeshin o`lshew joli benen meridiannin` gradus uzinlig`in aniq-

lag`an. 


Ulli  alim  Abul  Rayxon  Beruniy  ha`m  gradus  shari  u`lkenligin  usi  usilda  aniqlag`an. 

Maxmud  Gaznaviyni  Hindistang`a  qilg`an  alip  barg`an  jumislari  Nandanada  (qg`sh. 

ken`lik)tegislikte  kat  ko`terip  turg`an  biyiklikti  gorizont  pa`seyiw  mu`yeshin  o`lshegen.  Usi  menen 

birge tawdin` ha`m ba`lentligi (h)ni ha`m aniqlag`an. Beruniydin` aniqlawinsha U` c9sa 

R=------ .h ge ten`. Jer meridiannin` 32 ken`liktegi 1 gradus 110.215 km 

1-c9sa 


110.215  km  ge  ten`  bolg`an.  ha`zirgi  esaplawlarg`a  qarag`anda,  110.88  km.  Demek, 

Beruniydin` gradus o`lshew na`tiyjeleri o`z da`wiri ushin aniq bolip esaplanadi. 

16-17 ysirlerde bir neshe alimlar triangulyatsiya usilin kollanip jer sharinin` bir uzinlig`in 

aniqlag`an.  Ma`selen  frantsuz  alimi  J.Pikar  (1620-1682)  jer  shari  radiusi    uzinlig`in    6371.62  km 

ekenligin  anqlads.  Usinday  qilip  18  a`sirdin`  30-jillarinda  jerdin`  shar  ko`rinisinde  ekenligin 

aniqlandi.  Lekin  1680  jilda  I.N`yuton(1643-1737)  o`zinin`  dun`ya  tartiliw  qanwnina  tiykarlanip, 

jerdin`  polyuslari  bir  az    shar,  yag`niy  ellipsoid  ta`rizde  ekenligin  tastiqlandi.  Leykin  1680  jilda  I 

N`YuTON(1643-1737)  uzininin`  dunya  tartiliw  qanwnina  asoslanip  jerdin`  ken`likleri  bir  az    shar 

yag`niy  ellipsoid  tu`rinde  degen  pikrdi  ju`ritti    son`  Jer    u`lkenligin  aniqlaw  u`stinde  ja`ne  is  alip 

barilip  ekvatordan  polelar  qaray  1  gradus  uzinlig`i  az  bolsada  kemeyip  bariwin  aniqlandi  ha`m 

natiyjede ellipsoid formada ekanligi tastiyqlaytug`in edi. 

XIX  asir  baslarinda  tu`rli  ma`mleketlarde  astronomik  ha`m  geodeziyaliq  jumislar  alip 

bariw  na`tiyjesinde  jerdin`  ko`lemi  ellipsoiddan  bir  az  pariq  qilatug`in  forma  ekenligi  aniqlanadi. 

Ma`selen  ekvatordan  polyuslarg`a  barg`an  sayin  gradus  uzinlig`i  bir  tu`rli  kemeymeytug`inlig`i 



 

 



aniqlandi. Na`tiyjede jer o`zine ta`n aniq  emes   ha`m quramali ko`rniske iye bolg`an  dene  ekenligi 

aniqlanip oni 1873 jilda nemis fizigi IV Linsting geoid dep atawdi usinis etti. Jer sharin u`lkenligin 

aniqlawda  Rossiya  alimlarin  ha`m  u`lken  u`les  qosqan.  Ma`selen  1816  jildan  baslap  geodizist  K  N 

Tenner basshilig`inda Rossiyada batis guberniyalarinda astronom V Ya Struie basshilig`inda gradus 

o`lshew jumislarin alip barg`an. Ma`selen, Dunay da`r`yasi quyiliw orninan   Skandinaviya atawlarin 

arqa shetlerine shekem araliq  25 - 20 meridian gradustin` uzinlig`in esaplap shig`ardi Bul gradusqa  

Seruve  gradus  dep  at  berdi  1928  jilda  sovet  geodizisti  profesor  F  N  Krasovskiy  sobik  SSSRda 

gravimetrik  plan  aliw  jumislari  alip  barildi  Astronomik  geodeziyaliq  ha`m  gravometrik  jumislardi 

alip  bariw  na`tiyjesinde  gradus  o`lshew  jumislari  jan`a  basqishqa  ko`terildi  Kosmosqa  ushirilg`an 

fazoviy  apparatlardin`  ja`rdeminde  Jerdi  ja`nede  anig`iraq  o`lshew  imkaniyati  jaratildi  ilgnri.  Jer 

formasin  aniqlaw  ushin  bir  kansha  ju`z  jillap  81m  kt  talap  etilse  ha`zirgi  ku`nde  qisqa  waqitta  oni 

ju`da` aniq o`lshew imkaniyati  ha`m na`tyjesi kosmik geodeziya payda boldi 

Jerdin` ko`lemi ha`m u`lkenligi 

Jer  qurg`aqliq  bo`liminin`  ta`biyy  ju`zesi  tu`rli  rel`ef  formalarinan(taw  ha`m  joqarilari 

oypatliq  tegislikler)  ha`m  gidgravik  elementlerinen  ko`l  ha`m  jerlerden)  quralg`an.  Bulardan  basqa 

topiraq, o`simlik ha`m  insannin` iskerligi na`tiyjesinde ju`zege kelgen xaliq jasaytin jerler  ha`mde 

baylanis jollari bar. 

Jerdin`  ju`zi  topografiyaliq  ju`ze  dep    onda  jaylasqan  ha`mme    ob`ektler  bolsa 

topografiyaliq  elementler  dep  ju`rgiziledi.  Topografiyaliq  elementlar  qag`azda  tekis  ju`zede 

suwretlengen. Biz u`yrenetin  jer betinin` geometrik formasi ju`da` quramali. Usi sabapli jer betinin`  

plan  ha`m  xaritasin  du`ziw  ushin  da`slep  ,jer  betidagi  o`lshew  jumislarinin`    na`tiyjeleri    sha`rtli 

qabul  qiling`an  a`piwayi  geometrik  ju`ze  tu`sinilgen  dep  ju`rtiledi.  Geodeziyada  bunday  geometrik 

ju`zege tu`sirilgen dep ju`rtiledi. 

Eger  tinish  turg`an    okean  suwi  beti  ba`rshe  materikler  astinda  dawam  ettirse  jerdin` 

betinin`   biri payda boladi. 

Bul ju`zege  Geodid(grekshe bolip ,jerdin` ko`rinisi) biyikligi dep,at berilgen. 

Jerdin`  ko`lemi  degende  onin`  qurg`aqliq  bo`liminde  to`mendegiler,joqari,  tawliqlar 

itibarina  alinbaydi,  jer  betin  ko`p  bo`limin(wa`foizini)  okean  ha`m  ten`izler  az  bo`limin  (29 

pratsenti)qurg`aqliq payda etedi. Bunnan basqa qurg`aqliqtin`  okean biyikligi ortasha ba`lentligi tek 

875 m, bul bolsa jerdin` uliwma u`lkenligi salistirg`anda ju`da` kishi. 

Jerdin` ko`lemi degende onin` ta`biy, yag`niy topografiyaliq ju`zesi emes, tyuryaliq ju`zesi 

tu`siniledi. 


 

 



Geodit  ju`zesi  ju`da`    bolip,  ha`zirgeshe  xesh  qanday  geometrik  tu`r  yamasa  matematik 

formula menen sa`wlelengen emes. Lekin aniq geodeziyaliq o`lshewlar geoid ellipsoidqa (ellipsning 

kishi  ko`sheri  a`tirapinda  aylaniwinan  payda  bolg`an  geometriyaliq  forma  )  jaqin  forma  ekenligin 

ko`rsetedi.  Sonin`  ushin  oni  Ellipsoidi  dep  ha`m  ju`rtiledi.  Jer  ellipsoidinin`  u`lkenligin  aniqlaw 

ushin  tu`rli  waqitta  bir  kansha  alimlar  geodeziyaliq  o`lshewlar  alip  barqan  ha`m  olardan  ha`r  xil 

na`tyjeler  aling`an,  sonin`  ushin  ha`mme  ma`mleketlerde.  Jer  ellipsoidinin`  ha`r  qiyli    o`lshemleri 

kabil kiling`an. O`z aldina bir yamasa bir nesha topar ma`mleketlerde geodizik jumislarin alip bariw 

ushin ha`m kartalar du`ziw ushin jer ellipsoidi bir birinen pariq qiliwshi o`lshemleri kabull qiling`an 

bolip olar referents-ellipsoidi deb ataladi. 

Buring`i  awqamda  ha`m  basqa  buring`i  sotsialistlik  ma`mleketlerde  1946  jilda  prof  F  N 

Krosovskiy  referents-ellipsoidin  kabull  kildi.  Ol  basqa  ma`mleketlerden  bir  az  parq  kilip  onin` 

o`lshemleri  to`mendegishe  u`lken  yarim  ko`sheri  a=6378245m  kishi  yarim  ko`sher  v=6316    863m 

yarsm ko`sherler parqi a-b=21 382m. Ellipsoid sikiklig 

Ta`rt

ib 


Ilimpazdin` 

familiyasi 

Jer ellipsoidin 

Esaplag`an jil 

Ellipsod 

u`lken 

yarim  sharinin`  (a) 



uzinlig`i 

Polyuslardin` 

qisiqlig`i 

1. 


2. 

3. 


4. 

Delombr (frantsuz) 

Bessel` (nemis) 

Xayforts (AKSh) 

Krasavskiy (SSSR) 

1800 


1841 

1909 


1940 

6 375 653 

6 377 397 

6 378 388 

6 378 245 

1;334,4 


1;299,15 

1;297,00 

1;298,30 

 

Jerdin` domalaqlig`in o`lshew na`tiyjelerine ta`siri 



Jerdin`  tabiyiy  ju`zi  ju`da`  quramali  bolip  geodeziyaliq  o`lshew  natiyjelerin  matematik 

jaqtan  kayta  islewde  olar  belgili  usilda  ellipsoid  ju`zege  proektsiyalanadi.  Misal  Jerdin`  tabiyiy 

ju`zesinde  belgili  araliq  o`lshense,(tu`rli  geodeziyaliq  ma`selelerdi    sheshiw  ushin)  bul  araliqqa 

du`zetiw  kiritilip,  referents  -  ellipsoid  ju`zege  proektsiyalanadi.  Usinda  jerdin`  tabiyiy  ju`zesindegi 

araliq (D) nin` ellipsoid ju`zesindegi gorizantal proektsiyasi (d) payda boladi. 

Jer  betindegi  bir  noqattin`  planli  praektsiyasi  degende  bul  noqattin`orni  emes,  ba`lki  jer 

ellipsoidi ju`zesindegi orni tu`siniledi. 

Jer  ellipsoidinin`  belgili  bo`limi  yassi  dep  qabil  qiliw  mu`mkin,  Bunda,  Jerdin`  sferikligi 

(domalaqlig`i) itibarg`a alinbay, noqattin` tik siziqlar  tegislik dep kabil qiling`an ju`zege tu`siniledi. 


 

 



Eger jer betidegi eki noqat arasidag`i araliq orni 2O km ge ten` bolsa onin` qa`teligi 1.64 

sm ge  yaki 1/1228OO ge ten` boladi. Bul karta du`ziw ha`m uzaq bolmag`an araliqlardi o`lshewde 

og`an  ta`sir  qilmaydi.  Sonin`  ushin  jer  betin`  2O82O  km  u`lkenlikdegi  bo`limin  tegislik  dep  kabil 

qiliw mu`mkin. 

                        

 

 

PLAN HA`M KARTA 



Jer  betin`  bir  kishi  maydaninin`  gorizantal  praektsiyasi  ko`zde  masshtab  tiykarinda 

kishireytilip  tu`sirilgen  ko`riniske  PLAN  delinedi.  Planda  masshtab  ha`mme  jerde  bir  qiyli  bolip 

qa`telik  derlik  bolmaydi.  Eger  gu`ze  jerdegi  ob`ektler  g`ana  su`wretlense,    plan,    rel`ef  xa`m  qutip 

su`wretlense topografiyaliq  plandep ju`rgiziledi. 

Plan  -  plans  so`zinen  alinip  (yassi,tegis  degen  ma`nisti  an`latadi)  jerdin`  plani  dep  aytiw 

mu`mkin biraq jerdin` rejasi dep bolmaydi. Jerdin` ha`mmesi pu`tinshe yaki bir u`lken bo`limi tegis 

ju`zede,  yag`niy  ko`zde  su`wretlegende  jerdin`  sharg`a  uqsas  (domalaqlig`i)  esapqpa  alinadi.  Karta 

dep  jer  betinin`  sharg`a  uqsas  esap  aling`an  halda,  belgili  proektsiya  (usil),  masshtab  ha`m  shartli 

belgiler ja`rdeminde kishireytilip aling`an su`wretke aytiladi. 

Karta menen plannin` bir-birinen parqlari to`mendegilerden ibarat. 

1. Kartada jerdin` shar formasin itibarg`a alinadi, planda bolsa itibarg`a alinbaydi. 

2. Kartada meridian ha`m paralel siziqlar sizilip kartografik tu`r (gradusli, minutli) payda 

etiledi. 

- Planda bolsa kartografik tu`r siziliwi sha`rt emes. 

3. Plan a`lbette u`lken masshtabda boladi. Usinin` ushin masshtab ha`mme jerde bir tu`rde 

boladi.  U`lken  u`lken  ha`m  mayda  masshtabda  boliwi  mu`mkin.  Mayda  masshtabli  kartalarda 

masshtab ha`mme jerde bir tu`rde bolmastan ha`r bir jerdi, jeke ha`m bas masshtabi boladi. 

4. Planda jer betinng birorta bir kichkina kismi (maydoni) tasfirlanadi xalos. Kartada bolsa 

odatda kichkina maydon іam, u`lken  іududlar (davlatlar, kitalar,  okeanlar) іam, іatto bultun jer beti 

tasvirlanadi. 

5. Kartadagi shartli belgilar ma`lum u`lkenlikda (maxsus tashkilot tamonidan tasdiklangan 

bulladi) tasvirlanadi. Planda ba`zan іar іil u`lkenlikda tasvirlanishi mumkin. 

6. Karta fakat davlat tashkilotlari tamonidan rejalashtirilgan tiykarda tuzilsa planni davlat 

tashkilotlaridan  tashkari  іar  bir  kishi  xoxlagan  masshtabda  xoxlagan  joyni  tasvirga  tushirishi 



 

 



mumkin.  Geodeziyada  ulchov  birliklari  uzunlik  ulchovlardan  mm  sm  m  km  maydon  ulchovlar 

laridanmm,kv, sm kv m kv km kv ha`m ga lar ishlatiladi. 

Bulrchak o`lshew jumislarida gradus,minut ha`m sekundlardan foydalaniladi. 

Masshtablar  jer  betidagi  2  nukta  orasidagi  masopa`ni  gorizontal  proektsiyasini  qag`azda 

necha marotabakichraytirish daraja-  

siga masshtab dep ju`rgiziledi masshtablar suz,son  ha`m  chizik  benen 

ifodalanadi.  son benen ifodalanilgan masshtab sonli masshtab deb 

ataladi.  kasrning  suratida  1  maxrajida  necha  marta  kishireytilgenligi  kursatuvchi  son  §ziladi.Bulni 

kuyidagicha  §zsa  bulladi  1  maxrajida  necha  marta  kishireytilgenligi  kursatuvchi  son  §ziladi.Bulni 

kuyidagicha  §zsa  bulladi  1/M=L/D  ,  bulnda  M-  sonli  masshtab  maxraji,L  -  kartadagi  masofa 

uzunligi,D bolsa usi masopa`ning Jer betidagi uzunligi.Agar kartadagi masofa 4,8 sm bullsa Jer beti-

dagi  masofa  48O  m  ya`ni  48OOO  sm  bulladi.Sonli  masshtab  1/M=48/48OOO=1/1OOOO  §ki 

1:1OOOO deb §ziladi. 

Sonli  masshtab  anik  bullsa,kartada  ulchangan  masopa`ni  Jer  betidagi  uzunligini  aniklash 

mumkin. Masalan,1:5OOOO masshtabli topografiyaliq kartadagi g` nukta orasidagi masopa`ni topish 

ushin  ular  orasidagi  masofa  (n`  sm)  ni  ulchab  5OOOO  ga  kupaytiramiz  Dk  5O  OOO  84sm=2OO 

OOO sm §ki 2OOO m  ga tu·ri keladi. Masshtabni suz benen іam ifodalash mumkin.Masalan, 1:1O 

OOO masshtabli karta bullsa,kartadagi 1 sm jer betidagi 1OO m ga tu·ri keladi deb §ziladi. 

Masshtabning  mayda  ha`m  yirik  deb  atalishi  onin`  necha  marotaba  kishireytilgenliga 

bo·lik.Masalan,1:1OO OOO masshtabli karta 1:1OOOO masshtabli kartaga nisbatan 1O marta,1:5O 

OOO  masshtabli  karta  1:1O  OOO  masshtabli  kartaga  nisbatan  5  marta  mayda  §ki  kishi.  Odatda 

1:2OO  OOO  masshtabli  kartalargacha  bullganlari  yirik  masshtabli,1:2OO  OOO  dan  1:1  mln  gacha 

urta  masshtabli,1:1  OOO  OOO  dan  kishi  bullganlari  mayda  masshtabli  kartalar  dep 

ju`rgiziledi.Masalan, 

1:2  5OO  OOO.  Ba`zan  masshtablar  chiziklar  benen  ifodalanishi  mumkin  bunday 

masshtablar  chizikli  masshtablar  dep  ju`rgiziledi.  Chizikli  masshtablarda  masshtab  asosi  kabull 

kilinadi.a`§ki  2  sm-li  bullaklarga  bullinadi  ha`m  ularni  jer  betidagi  masofasi  (metr  іisobida)  §zib 

kuyiladi.Chap  tomondagisi  1  sm  li  kesma  teng  1O  kismiga,  ya`ni  a`O  mm  ga  arbullinib  і  mm  li 

kesma usi masshtabning grafik anikligi dep ju`rgiziledi. 

Jer betidagi araliqlardi planga §ki kartaga anik kilib tushirishda ha`m kartadagi araliqlardi 

anik  o`lshewda  chizikli  masshtab  kul  kelmay  koladi.Shonin`  ushin  onnan  kura  anikrok  bullgan 

kundalang masshtabdan foydalaniladi. 

Kartada ha`m  er  yuzasida fakat g` nukta orasidagi masofa  



 

 



ulchanmasdan  yuza,  ya`ni  maydon  іam  ulchanadi.Unda  maydon  masshtabidan  foydalaniladi. 

Maydon  masshtabini  aniklash  ushin  kartani  sonli  masshtabini  kha`mdratga  kutaramiz.Masalan 

1/1OOO  sonli  masshtab  bullsa  (1/1OOO):2  maydon  masshtabiga  teng  bulladi.  Ya`ni  bulnda  kar-

tadagi 1 smg` (tomonlari 1 sm dan iborat bullgan maydon) Jer betida 1 OOO OOO smg` , ya`ni 1OO 

mg` §ki O,O1 gektarga tugri keladi. 

 

 

 



TOPOGRAFIYaLIQ PLAN HA`M KARTALARDA ISLETILETUG`IN 

ShARTLI BELGILAR 

Topografiyaliq 

kartalardagi 

tasvirlar 

xar 


xil 

chizikli 

belgilar,maydonli 

belgilar,xarflardan,rakemlardan  ha`m  nomlardan  xamda  tuusintirish  xatlardan  iborat  bolip  ularning 

xammasi  shartli  belgilar  dep  ju`rgiziledi.  Shartli  belgilar  geografiyaliq  kartalarda  legenda  deb  xam 

yuritilishi  mumkin.Plan  ha`m  kartadagi  shartli  belgilar  §rdamida  kartada  vokea  ha`m  xodisalarni 

geografiyaliq  joylashishi,  bir-biri  benen  uzaro  boglanishligi,  mikdor  ha`m  sifat  kursatkichlari 

tasvirlab  beriladi.Tabiatda  kurinmaydigan  ba`zi  vokea  ha`m  xodisalar  xam  shartli  belgilar 

ja`rdeminde tasvirlanishi mumkin, masalan suv ostining chukurligi ha`m onin` mikdori (kuduk suvi-

ning) xatto suvning sifati,magnit ogish bulrchagi, erning geologiyaliq utmishi, zilzila ha`m x.k. 

Shartli begilar kartaning tili dep ju`rgiziledi.Topografiyaliq plan ha`m kartalarning shartli 


Katalog: lektions -> geografiya
geografiya -> O`zbekistan Respublikasi Xalk Bilimlendiriu minstrligi Ajiniyaz atindag`i Nokis mamletlik pedagogikalik institut
geografiya -> Sizga tavsiya etilaёtgan ma`ruza matnlari Tuproqshunoslik faniga mansub bo`lib, undagi
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi Ajini1z nomidagi Nukus davlat pedagogik instituti
geografiya -> O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`lim vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> Uzbekiston Respublikasi xalq ta`limi vazirligi Ajiniyaz nomidagi Nukus davlat pedagogika
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Download 418.15 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling