Geografiyaga kirisiu paninen tekst lektsiya Kirisiu


Download 364.88 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/5
Sana08.05.2017
Hajmi364.88 Kb.
  1   2   3   4   5

 

Geografiyaga kirisiu paninen tekst lektsiya 

 

Kirisiu 

 

Geografiyani  uyreniudi  baslagan  student  mektebtegi  geografiya  xakkinda  oylaganlarin 

ozgertiu  kerek,  xamde  bul  pannin  kuramali  xam  kizikarli  ekenligin  tusinip  jetiu  kerek.  Bul  degen 

soz  geografiyadagi  Jyul`veren  romantikasin  umitiu  degen  soz  emes.  Romantika  geografiyada 

xazirde jetkilikli, birak bilim juz ese jokari boliu kerek. Ekspeditsiyaga katnaskan menen, kuramali 

apparaturalar kosmik snimkalardi okiytugin kanige bolgan menen yamasa jana karta tuzgen menen 

de bul bilimler jetispeydi. Faktlardi jiynau xam olardi analizleu, olardan juumak shigara biliu kerek. 

Xazirgi  zaman  geografiyasinin  fenomenligi  sodan  ibarat,  ol  tabiyat  (tabiygiy  geografiya) 

xam  jamiyet  (SEG)  nizamliklarin  territorial  aspekte  uyrenedi.  Tabiygiy  geografiya  tabiygiy 

komponentlerdi  xam  tabiygiy  komplekslerdi  uyrense  EG-ekonom-geografiyalik  tarmaklardi  yagni  

xojalik geografiyasi, xaliklar geografiyasi x.t.b. 

FG  xam  EG  eki  tarepke  karap  tartatugin  edi,  xazirgi  uakitta  dunyadagi  ekologiyalik 

jagdaydin keskinlesiui menen bul eki tarmaktin jakinlasiuina alip keldi. 

Tabiygiy  geograflar  tabiygiy  komplekslerdin  adam  tasirinde  turakliligin,  olardin  oz-ozin 

baskariuin,  funktsiyasin  uyrense,Eg  resurs  bagdarlarin  uyrenedi.  Sonin  ushinda  xazirgi  zaman 

geografiyasinda  bir  kansha  kompleksli  ilim  payda  bolmakta,  Geoekologiya,  meditsinalik 

geografiya, meliorativ geografiya   x.t.b. 

 

Geografiya paninin ozgesheligi 

 

Adam iyelegen barlik  bilimlerdi ekige boliuge boladi kundelikli xam ilimiy. 

Ilimiy bilimler sistemasinda geografiya biliminin oz orni bar.Biz mekteb kursinan bilemiz 

geografiya  bul  jer  usti,  mamleketler,  xaliklar  xakkinda  ekenligin.  Birak  geograflar  jer  kabindagi 

kuramali  territorial  sistemalardi  uyrenedi.  Bul  sistemalar  boliui  mumkin  tabiygiy(tabiygiy 

kompleksler)  Sotsiallik  xam  tabiygiy-jamiyetlik.  Bunnan  baska  geograf    bul  sistemalardin  kalay 

payda  bolganin,  xazirgi  uakittagi  jagdayi,  keleshekte  kanday  bolatuginligin  biliu  kerek.  Barlik 

geositemalar  bir  biri  menen        tigiz  baylanista,  ms:klimat,  tabiyat  xam  xojalik,  korshalgan  ortalik, 

kalalar.  Ayrim  komponenlerinin  arasindagi  baylanisliklar  xakkinda  bilim-bul  geografiyalik  bilim 

bolip esaplanadi. 

Geografiyalik pikirleu-bul kenislik nizamliklarin   analiz etiu, tariyxiy metodlar tiykarinda 

geosistemalar arasindagi baylanis  yaki ayrim komponentler arasindagi baylanislardi ornatiu menen 

birge dunyanin xazirgi zaman geografiyalik kartinasina baxa beriu. 


Ilimiy  jaktan  kore  biliu  -  bul  ilimpazdin  ukipligi.  Geograf  ilimpaz  xar  kiyli  materiallar 

menen paydalangan jagdayda jer betindegi tabiattin xam xojaliktin ozgerisin aldin ayta biliu kerek. 

Otmishtegi  geograflar  jerlerdi  xam  olardin  xar  kiyliligin,  materiklerdi,  okeanlardi,  biyik 

taulardi,  okean  terenliklerin,  igallitropikalik  togayliklar,eyemgi  xaliklardin  madeniyatin  uyrengen 

bolsa,  Xazirgi  geograflar  jer  betinin      koplegen  nizamliklarin  tusindiriushi,  zonallik  xam 

geografiyalik  kabiktin  ritmikalik  protsesslerin,  geosistemalardagi  energiya  xam  zat  almasiudi, 

kosmik  kenisliktegi  geosistemalardin  baylanisin,  xar  kiyli  ellerdin  xojalik  rauajlaniu  jollarin  

uyrenedi.  Sonday  etip        geografiyalik  bilim  kunnen  –kunge  rauajlanip  baratir.  Sondayak  xazirgi 

kunde  jer  betinde  payda  bolip  atirgan  ekologiyalik  jagday  geograflardin  aldinda  Jana  uaziypalardi 

koydi.  Sonday  etip  orinnin  obrazin,  xaliklar,  tabiyat,  xojalik    xakkindagi  maliumatlar    menen  tek 

teren arnauli bilimge iye geograf payda etiu mumkin.                                                                                                             

 

2.Geografiya izertleu predmeti xam ob`ekti 

 

Geografiya  eki  ilimiy  baylanistin  sferasinda  bolip  ol  tabiygiy  xam  jamiyetlik    bolip 

tabiladi.  Sonin  ushin  oni  izertleu  predmeti  xam  ob`kti  xar  kiyli  geosistemalar  xam  olardin 

kompanentleri bolip esaplanadi.. Ilimnin   rauajlaniu tariyxinda onin izertleu predmeti xam ob`ekti 

ozgerip baradi.  Kopshilik ilimpazlar geografiya iliminin ob`ekti etip  jer  betinnin jokargi katlamin 

kabil etedi. 

K.Ritter  bolsa  geografiyanin    ob`ekti  bul  putkil  jer  shari  dep    esaplaydi.  A.Gettner  bolsa 

ulkeni  alip  ondagi  zatlardin  kenislik  boylap  tarkaliuin  xam  kublislardi  geografiyanin  ob`ekti  dep 

algan 

Ulli  sovet  geografi  Grigor`ev  geografiya  iliminin  en  basli  maselesi  etip  geografiyalik kabiki tan aliu dep esapladi. Baska sovet geografi akademik S.V.Kalesnik bolsa bul pikirge kosilip 

geografiyalik  kabiktin    k  strukturasin  uyreniu    menen  birge  payda  boliu  nizamliklarin,  kenislik 

boyinsha  tarkaliuin  xam  rauajlaniuin  uyreniu  kerek  dep  esapladi.  Demek  geograflar    ozlerinin 

izertleu ob`ektlerin aniklap aldi. Bul – bir biri menen tigiz baylanista bolgan en basli jer katlamlari 

yamasa olardin elementleri-litosfera, atmosfera, gidrosfera, biosferalar yagniy payda boliui jaginan 

kuramali bir putin geografiyalik kabik.  

Geografiyalik kabiktin kompanentleri  bul xaua ,suu, tau jinislari xam tiri zatlar (osimlikler 

xam xayuanlar).  

Jer betinin en basli kabiklari  biosfera, gidrosfera, jer kabigi. 

Biosfera-bul  tiri,  janliktin  payda  boliu  oblasti  bolip  esaplanadi.  Bul  jer  betinin  oz-aldina 

kenisligin  payda  etpeydi.  Bul  jinishke  omir  katlami  bolip  esaplanip    atmosferanin    tomengi, 

litosferanin jokargi bolimin  oz ishine aladi.  

Al-gidosfera bolsa toligi menen jer betinin suu katlamin oz ishine aladi. 


 Ilimpazlar    geografiyalik  kabiktin    tomengi  xam  jokargi  shegerasin  xar  kiyli  etip 

belgileydi.  Olar  GK  shegerasi  jer  betindegi  omirdin  tarkaliu  araligin  belgileydi.  Onday  bolsa  bul 

shegera ozon katlminnan otiu kerek. Bul shegara 20-30 km oz-ishine aladi.  

Ayrim  uakitlari  geografiyalik  kabik  etip    trofosfera  kabil  etedi.  Yagniy  jokargi  shegarasi  

10-12  km  den  otedi.  Tomengi  shegarasi  bolsa  jer  xorinin  ultani  etip  aladi.  Bul  katlam  shegarasi 

ximiyalik sostavi boyinsha bolinedi. Ayrim ilimpazlar bolsa geografiyalik kabikti stratosferani kabil 

kiladi.  Yagniy  uliuma  aytkanda  tomengi  shegarasin  belgileu  juda  kiyin.  Eger    Kalesniktin  pikirin 

koplegen  geograflardin  kosiliuin  esapka  alganda    bul  shegera  20-30  km  den  otedi  yagniy  barlik 

geografiyalk kabiklardi oz ishine aladi. 

 Geografiyalik  kabik  araliginda    Milkov  F.N.  tarepinen  landshaft  kabigi  bolinip  shikkan. 

Bul  kuuatligi  jaginan  ulken  bolmagan  iye  bolmagan,  toprak,  osimlik   xayuanat  dun`yasi,  xaua,  jer 

asti  xam  jer  usti  suularin  oz  ishine  aladi.  Bul  jerde    atmosfera,  litosfera,  gidrosfera,  biosfera, 

elementleri bir-biri menen tigiz baylanista boladi. Sonin ushinda landshaft jer betindegi tirishliktin 

en  kolayli  jagdayli  katlam  bolip  esaplanadi.  Bul  katlamnin  kuuatligi  tundra  zonasinda  10-metr  

tropikalik 100-150metrge shekem jetedi  

Landshaft  katlaminda    jer  betin  payda  kilatugin  geodinamikalik  protsessler  aktiv 

rauajlanadi.  Eroziya,  eol  xareketi,  gruntlardin  kulaui      karst  xadiyseleri.  Bunnan  baska  adam 

tarepinen  oylanbay  kilgan  xareketlerde  ulken  rol`  oynaydi.  Misali:  Jerden  natuuri  paydalaniui  

suudan natuuri paydalaniui. 

Landshaft  kabigi  jerde  omirdin  payda  boliunan  keyin  juz  berdi,  yagniy  geografiyalik 

kabiktan  jas.Bul  kabikta  adam  jamiyeti  payda  boldi.  Ozinin  tariyxiy  dauirindeadam  tasirinde  bul 

kabik juda ozgerdi. 

Landshaft  kabiginda  kurgaklik  landshaftlari  jamlesken  xam  rauajlangan.  Landshaft-bul 

tabiygiy shegeraga iye bolgan jer betinin konkret bolegi. Ol territoriyalik  bir putinligi, genetikalik 

birligi  geologiyalik  tuzilisinin  birkiyliligi,  klimati,  topragi,  biotsenozinin  bir  kiyliligi  menen 

ajraladi. 

Geografiyalik  kabiktin  adam  tarepinen  ozlestirilgen  bolegi  geografiyalik  ortalik  dep 

ataladi.  Praktikalik  jaktan  bul  landshaft  kabigina  tura  keledi,  birak  teoritikalik  jaktan  bul  kenrek, 

sebebi  Adam  kosmos  xam  okean  kenisligin  ozlestirip  atir.  Ayrim  geograflar  asrese  K.K.Markov 

geografiyalik ortalikti geografiyanin uyreniu ob`ekti dep esaplaydi. 

Keyingi uakitta jer betinde ekologiyalik jagdaydin keskinlesiui menen kundeklikli omirde 

«korshalgan ortalik» degen tusinik payda boldi. 

KO-degende-belgili  korshalgan  ortalikta  Adam  omirinin  jasau  jagdayi  tusiniledi,  sonin 

mene birge tabiygiy komplekslerdin jagdayi tusiniledi. KO tusinigi GO tusiniginen park kiladi bul 

biraz «antrpotsentrichno»yagniy adam xam onin talablari bul jerde oraylik dikkatta turadi. 


Sonday  kilip  geografiyalik  kabik  kuramali  kompleks  bolip  ol  fizikalik  geografiyanin 

uyreniu ob`ekti. 

Ekonomikalik  geografiya  –  jamiyetti  uyrenedi.  Bul  koplegen  ilimlerdin  uyreniu  ob`ekti, 

ms.tariyx,  arxeologiya,  etnografiya,  sotsiologiya,  siyyasiy  ekonomiya  xam  bulardin  oz  uyreniu 

predmeti  bar.  EG  yamasa  SEG-jamiyettin  territorial  jaylasiuin  uyrenedi.  Aldina  koygan  uaziypasi 

bolsajamiyetlik islep shigariudin jaylasiuin, xaliklardin jaylasiuin uyrenedi. 

Uliuma geografiyalik ilim rauajlaniushi territoriyal ob`ektlerdin kenislik boyinsha katnasin 

uyrenedi.  

3.География илимлеринин структурасы. 

 

Xar  bir  ilimde    deferentsiyatsiya  (boliniui)  xam  integratsiya(birigiu)  protsesi  bolip  turadi. 

Bugan jamiyet talabi xam  izertleulerdin jana metodlari xam baska faktorlar tasir kiladi. 

Diferentsiyatsiya  (boliniu)-bul  bul  ilimiy  bilimlerdin  boliniui    yaki  katlamlarga  boliniui. 

Yagniy  ilimiy  bilimlerdin  bir  kansha  boleklerge  boliniui.  Ilimpaz  ushin  bul  ulken  summadagi 

bilimlerdi kamtiu xam jokariga shigiu juda kiyin. 

Sonin  ushin  ilimpaz  tek  bir  arnauli  kaniygelikke  iye  boladi.Koplegen  ilimlerdin 

diferentsiatsiyasi  XIX  asirdin  akiri    XX  asirdin  basinan  baslanadi.  Misali:  Otken  geologiya  pani 

mineralogiyaga,  dinamikalik      geologiyaga  tariyxiy  geologiyaga  xam  tagi  baska.  Kop  sandagi 

kaniygelikler ximiyadan, fizikadan bolinip shikkan.  

Differentsiatsiya  protsessii  natiyjesinde  ilimde  fundamental  xam      prikladnoy  (iste 

kollanilatugin ilimler) turge bolinedi. 

Fundamental  ilimge  matematika,  fizika,  mexanika,  ximiya,  biologiya,  filosofiya  x.t.b. 

Prikladnoy ilimlerge barlik texnikalik xam auil xojalik ilimleri kiredi. 

Fundamental ilimnin makseti bul tabiyattin  jamiyettin nizamliklarin  uyrenedi. Prikladnoy 

ilimlerdin basli makseti ashilgan nizamliklardi 

iste  paydalaniu.Uliuma  teoriyalardi  praktikalik  maselelerde  paydalaniu.  Geografiya  bolsa 

xam  fundamental  xam  prikladnoy  ilimlerge  kiritsek  boladi  sebebi  ol  uliuma  geografiyalik 

nizamliklardi uyreniu menen birge olardi praktikada paydalaniudi uyrenedi. 

Geografiyada  differentsiatsiya  protsessii  19  asride  baslandi  xam  20  asrdin  basinda  aktiv 

rauajlandi. Bir putin geografiya TG xam EG bolip bolindi. 

Xazirgi uakitta geografiyalik bilim ush bloktan turadi: tabiygiyilimiy, sotsialekonomikalik 

xam tabiygiy jamiyetlik. Bunnan baska aralik ilimlerge bolinedi. 

1. tabiygiy ilimiy blok. Bul blokta teoritikalik xam prikladnoy   

tabiy  geografiya  kiredi.  Esletip  otsek  boladi  tabiygiy  geografiya  ob`ekti  geografiyalik 

kabik  bolip  oni  bir  putinliginshe  xam  ayrim  komponentler  boyinshada  uyreniu  mumkin  edi,  sonin ushin  tabiygiy  geografiya  Uliuma  tabiygiy  –  geografiyalik  kabiktin  bir  putinligin,  uliuma 

nizamliklardi,  ms;  zonallik,  azonnallik,  ritmikalik  x.t.b.  xam  materiklerge  okeanlarga,  tabiygiy 

komlekslerge boliniuin xam olardin rauajlaniuin uyrenedi. 

   Landshafttaniu-  landshaft    xakkinda,  landshaft  kabigi,  tabiygiy  kompleksler  xakkinda 

ilim. Bul landshaft strukturasin xam komponentlerdin oz-ara baylanisin uyrenedi. 

Paleogeografiya  –  jerdin  geografiyalik  kabigin  xam  olardagi  landshaflardinrauajlaniu 

nizamlilarin uyrenedi. Basli uaziypasi jerdin geologiyalik otmishdegi tabiygiy jagdayin uyrenedi. 

Geomorfologiya-jer betinin rel`efin uyrenedi. 

Klimatologiya- jer kabiginin klimatin uyrenedi. 

Gidrologiya 

Topraktaniu 

Biogeografiya 

Geoximiya landshafta 

Geofizika landshafta. 

2.Sotsial-ekonomikalik  blok-  bul  jerde  sotsial`  xam  ekonomikalik  geografiya  panleri 

kiredi.  Sotsiologiya  bul  jamiyet  xakkinda  pan  bolip,  jamiyettegi  nizamliklar  xam  Adam  minez-

kulkin uyrenedi. Ekonomika bul xalik xojaligi xakkindagi pan. 

Bul blok birkansha tarmaklarga bolinip ketedi. 

Sanaat geografiyasi 

Auil xojalik geografiyasi 

Transport geografiyasi 

Xaliklar geografiyasi  

3.Tabiygiy jamiyetlik blok 

 

 -  geografiyadagi  integratsiya  protsessi  yagniy  jokaridagi  eki  blok  araligindagi  panler 

kiredi. Bularga 

Geoekologiya 

Tabiygiy resurslar geografiyasi 

Tariykiy geografiya 

Meditsinalik geografiya 

Rekreatsion geografiya. 

Aralik panlerge- kartografiya, geografiya tariyxi.  

4.Geografiyanin ilimler  sistemasinda tutkan orni. 

 


Ilimiy    bilimlerdin    boliniui  antik  dauirde  juzberdi.  Ilimlerdin  birinshi  klassifikatsiyasin 

Aristotel` berdi (b.e.sh. 384-322) ol tomendegi katarlarga bolgen.  

Logika  sotsiologiya 

Fizika  


Filosofiya  

Etika 


Ritorika 

Bul klassifikatsiyada Aristotel` tabiyat xakkinda (fizika) jamiyet xakkinda (etika) pikir etiu 

(logika) ni kosip yagniy bul adam zattin ilimlerinin basli 3 ob`ektin boledi. Keyin ala tabiyiy ilimiy 

bilimlerdin sani kobeyip akademik Kidrov tomendegi xazirgi zaman ilimdi klassifikatsiyalaydi.  

 

Filosofiya ilimleri. Dialektika 

Logika  


 

Matimatikalik ilimler.  

Matimatikalik logika xam praktikalik matematika kibernetikani kosip alganda. 

 

Tabiyiy xam texnik ilimler. Astranomiya xam kosmanavtika

 

  Astrofizika  

Fizika xam texnikalik fizika 

Ximiyalik fizika. 

Ximiya  xam ximikalik –texnologiya. 

Geoximiya.Geofizika. 

Geologiya xam tau isleri. 

Tabiygiy geografiya . 

Biologiya xam  auil xojalik ilimleri. 

Adam fiziologiyasi xam medittsina ilimi.  

Astronomiya. 

 

Sotsial ilimler. Tariyx  

Arxealogiya  

Etnografiya  

Ekonomikalik geografiya. 

Sotsial ekanomikalik stastika. 

Xuxik xam mamleket, sanaat  istoriyasi, iskusstvo. 

Til bilimi. 

Psixologiya xam pedogogika. Bul klassifikatsiyadan korilip tur geografiya eki gruppa ilimge:Tabiyiy (tabiyiy geografiya) 

xam  sotsiallik (ekanomikalik geografiya). 

V.S.Jikulinnin klassikatsiyasi georafiya iliminde tomendegishe.  

Tabiyiy ilimler. 

Uliuma tabiyiy geografiya (jer taniu)  

Landshafttaniu xam  problemali

 

 kanegelikler. Landshaft geoximiyasi. 

Landshaft geofizikasi. 

Paleografiya (geografiyallik kabiktin tariyxiy dauirge shekemgi  rauajlaniuina.). 

Komponentli tabiyiy –geografiya ilimi. 

Geomorfologiya  

Klimatologiya  

Gidrologiya 

Kurgaklik  gidrologiyasi,  potoamologiya,  limnologiya,  glyatsiologiya,  gidrologiya, 

okeanologiya, okean fizikasi, okean ximiyasi, okean dinamikasi. 

Biogeografiya 

Botanikalik geografiya. 

Zoogeografiya 

Biotsenlogiya. 

Toprak taniu. 

 

Sotsial ilimler. Sotsial-ekonomikalik geografiya. 

Xaliklar geografiyasi. 

 

Siyasiy geografiya. Tarmakli ilimler. 

Sanaat geografiyasi. 

Auil xojalik geografiyasi. 

Transport geografiyasi. 

Xalikka xizmet korsetiu geografiyasi 

 Tabiyiy –sotsial ilimler. 

Sotsial ekologiya 

Geoekalogiya  

Tariyxiy geografiya 

Meditsinalik geografiya  

Rekreatsion geografiya 

Okean geografiyasi Tabiyattan paydalaniu 

Aralik kanegelikler 

Kartografiya 

Geografiya tariyxi 

Toponimika 

Metageografiya  

 

 

 

2-lektsiya 

Geografiya ilimininn` rawajlaniwinin` tiykarg`i etaplari.  

Reje : 


1. A`yyemgi antik da`wirdegi geografiya pa`ninin` rawajlaniwi.  

2. Orta a`sirler geografiyasi. Ulli geografiyaliq ashiliwlar da`wiri.  

3. Ilimiy geografiyaliq bilimlerdin` qa`liplesiwi.  

4. XX-a`sir ha`m ha`zirgi zaman geografiyasinin rawajlaniwi.     

Ilim tariyxi-bul ilimiy bilimnin ayriksha tarmagi bolip, faktlardi teoriya, taliymatlardi xar bir 

period boyinsha analizleydi.  Barlik ilimlerdin tariyxiy rauajlaniu protsessleri bir kiyli ayirmashilikka 

iye.  


Geografiya  ilimide  jerdin  territorial  ashiliulari  menen  bir  katarda  geografiyalik  ideyalardin 

rauajlaniu tariyxin uyreniledi. 

Ilim  tariyxi  sonin  ishinde  geografiya  toplangan  ilimiy  bilimlerge  turi  baxa  beriu    menen 

birege xazirgi dauirdegi ilimlerge paydasin uyrenedi. 

A) En aiyemgi xaliklardin geografiyalik bilimleri.     

Geografiyalik bilimlerdin baslaniularin en aiyemgi xaliklardan 

baslanadi. Olardi taslarda kaldirilgan belgiler menen bilsek boladi praktikalik jaktan atadan 

balaga otetuginin koremiz. 

Bul  xaliklardin  geografiyalik  bilimlerge  iye  boliuini  kundelikli  omir  majburlegen. 

Ms.anshilar ushin an kop jerler  kerek bolsa, balikshilar ushin balik kop jer kerek bolgan. Bular juda 

jaksi kuzetiushi bolgan, kenislik boyinsha jaksi oreintirlegen. 

B.Aiyemgi madenyatli xaliklardin geografiyalik maliumatlari  

Eiyemgi  tsivilizatsiya  oshaklarina  shigista  Vaviloniya,  Egipet  xam  aiyemgi  Kitay  kiredi. 

Bulardin  geografiyalik  bilimlerin  jazba  jumislarinan  biliuge  boladi..bizlerge  belgili  jaziu  -basinda 

klinopis`  xam  ieroglifi,  keyinnen  alfavit  oylanilip  tabilgan.  Sonday  etip  isenimli  geografiyalik 


maliumatlar  bizlerge  bizin  eramizga  shekemgi  4-3  min  jil  aldin  jetip  kelgen.  Birinshi  sayaxat 

xakkinda aytiliulardan baska karta xam planlar saklangan. Bunday planlardan b.e.sh. 19-6 asrlerde 

Vavilon  plani.  Evrat  boyindagi  kalalar,  altin  kanleri  Nil  xam  Kizil  tenizdin  araliginda  jaylaskan, 

Dunya kartalari x.t.b. 

Aiyemgi  egipitliler  Nil  boyinda  jasaushi  Orta  jer  tenizi,  Kizil  teniz  x.t.b.  xakkinda 

maliumatlarga iye bolgan. 

Ulken  madeniyat  xam  ilimge  Mesopotamiya,  eki  Dar`ya  ortaligi  Tigr  xam  Efrat 

dar`yalarinin  ortaliginda  jaylaskan  eki  mamleket  Assiriya  xam  Vavilion  mamleketlerine  iri  tas 

imaratlar, basseynler, suugariu sistemalari, sauda , diyxanshilik, xam sharuashilik xarakterli bolgan. 

Asrese  sauda  geografiyalik  bilimlerdin  jiynaliuinda,  sonin  menen  birge  madinyattin 

rauajlaniuinda roli ulken bolgan. 

Aiyemgi  kitayliklardin  jokari  rauajlangan  tsivilizatsiyasi  kitaydin  arka-shigisinda  Xuanxe 

basseyinde  bolip,  sauda  satik  jumislarinin  rauajlangani,  shegeralrdin  shigis  xam  batiska  keneyiui 

geografiyalik  bilimlerdin  keneyiuine  imkaniyat  tuuildi.  Kitayliklardin  xareketi  bizin  eramizga 

shekemgi a`000 asrden baslanadi. Olar jer, taular   dar`yalar xakkinda  geografiyalik maliumatlarga 

iye bolgan. Olar magnit strelkasi menen jumis islegen xam kartalardi turi isley algan.  

 

 

Antik dauirdegi geografiya 

 

Bizin eramizga shekemgi 546 jildan (Gretsiyadagi kulshilik daurinin baslaniui) n`wu` bizin 

eramizdin antik daur admzat ushin en bir jaksi dauir bolgan. Bul dauirde isskustva xam ilim sonin 

ishinde  geografiya  ulken  jetiskenliklerge  iye  boldi.  Ayemgi  greklerdin  xam  rimliklerdin  Orta  jer  

boyinda jasaui tenizde juziudi rauajlandirdi bul saudanin rauajlaniuina alip keldi. 

Teniz  sayaxatlarin  jaziu  grekler  G`periplamiG`,  al  kurgaklik  sayaxatlarin  jaziu 

G`periegesamiG`  dep  atalgan.  En  ayemgi  peripli  bizin  eramizga  shekemgi  6-asrde  tuzilgen.  Grek 

madinyatinin tarkaliuina  Al.Makedonskiy  jurisleri sebeb bolgan. Bul jurislerde ilimpazlar xar kiyli 

maliumatlar  kollektsiyalar  toplagan.  Rimliklerde  askeriy  xalik  bolip  geografiyalik  krugozorlarin 

ozlerinin basip algan territoriyalarin uyreniu menen keneytti. 

Antik ilimpazlardin ilimiy-teoritikalik koz karaslari. 

Antik dauirde tabiat ilimi bolinip ketpegen  edi. Sonin ushin bular bir uakitta xam filosof, 

xam astronom, xam matematik, xam geograflar bolgan. 

Geografiyanin  rauajlaniuinda  ilimpaz  naturfilosovlar  bolgan.  Olar  dunyanin  duzilisi  xam 

kelip shigiui, jer formasin matematika xam astronomiya menen tusindire aldi. 

Naturfilosofiyanin tabiygiy ilimiy kontseptsiyasi korshalgan ortalikka degen  mifologiyalik  koz  karaska  karama-karsi  edi.  Xakiykattanda  ayiemgi  filosof-

materialistler  jer  xakkinda  mifologiyalik  koz  karaska    iye  bolip  jer  bir  ulken  diskte  jaylaskan  dep 

tusindirgen edi. 

Ayemgi  grek filosofiya  mektebi bizin eramizga  shekemgi 7-asrde Mileet kalasinda payda 

bolip onin basligi Fales bolgan. Oljerdin en daslepki tiykari suu bolgan onin aylanisi jerdintabiyatin 

aniklaydi.  Jer  silkiniulerdi  ol  jer  suu  ustinde  juzip  juredi  sonin  ushin  tolkin  jerdin  silkiniuine  alip 

keledi dedi. 

Falestin shakirti Anaksimandr Ozinin shigarmalarinda G`Tabiyat xakkindaG` G`KatlamG` 

G`Jer  kartasiG`  shigarmalarinda  jerdin  tiykarin  apeyron  zatlari  bolip  bul  tausilmaytugin  talant 

kushine iye dep tusindirdi. 

Aniksimandrdin shakirti Anaksimen bolsa jerdin tiykari etip xauani aladi. Bul ush ilimpaz 

birinshi ilimiy mektepti payda etip dunyani materiallik jaktan tusiniuge oz uleslerin koskan. 

Ilim  ushin  en  axmiyetli  jerdin  sharsiyakliligi  dalilleuleri.Birinshi  bolip  bul  ideyani 

Parmenid  (515-445b.e.sh.)  aytkan  delinedi.Bunna  baskada  pikirler  bar  Pifagor(570-500  b.e.sh.) 

birinshi  marte  aykan  dep.  Keyinrek  Jerdin  sharsiyakligin  dalilledi  buni  ol  aydin  tutilgan  uaktinda 

ogan tusken sayadan dalilleydi. Erotospen onin olshemin olshedi. 

Aristotel` 

bul-tabiygiy 

geografiyanin 

tiykarin 

saliushilardan 

bolip 


ol 

ozinin 


G`MeteorologikeG` shigarmasinda bir putin xaua kabigin xam suu kabiginin bir putinligin dalillep 

xazirgi  zaman  gidrologiyasi,  meteorologiya,  okeanologiyasinin  tiykarin  saliushilardin  biri  bolip 

esaplanadi.  

Kenislik zonalligin Posidoniy rauajlandirdi. Ol 13 poyaska boldi. 

Antik daurdin ilimpazlari jer betinin teritoriyasin differentsirovalik turde uyrene bildi  olar 

territoriyalardi  xam  etnoslardi  iri-iri  etip  uyrendi.  Ilimiy  faktler  menen  tusindiriu  antik  dauirdin 

ilimpazlarinin  tariyxiy  xam  tariyxiy-genetik  metodlardi  keltirip  shigardi.  Olardi  asese  Nildin  kelip 

shigiui  xam tagi baska ob`ektlerdin kelip shigiui xame uakitti kiziktirip kelgen xam bulardi faktler 

jardeminde  tusidire  aliu  bul  antik  daurdin  ilimpazlarina  tan  edi.  Sonday  etip  Uliuma  jer  taniu 

ideyalari Antik daurge tiyisli. 

Birinshi  ulketaniu  boyinsha  jumis  gerodotka  tiyisli.  Ol  kop  sayaxat  etti  Kishi  Aziya, 

Vavilon,  Egipet,  Sitsiliya,  Kara  teniz  jagalarin  aylanip  shikti.  Indiya,  saxara,  atlas  xakkinda 

materiallardi  jiynadi  xam  oni  sistema`ikaga  saldi.  Ol  ozinin  togiz  tomli  G`TariyxG`  kitabinda 

tabiyatti, xalikti, urp-adetlerdi, koplegen mamleketlerdin dinlerin tariplep jazdi. 

Orta asrdegi geografiya. 

Orta asirde kulshilik dauirdin ornina progressiv feodal dauiri keldi. Orta asrdin baslarinda 

islep  shigariu  juda  tomen  boldi  xam  ilimge  dinnin  kop  tasiri  tiydi.  Bul  uakitta  antik  dauirdin 

materialistlik  koz-karaslari  umitilip,  jerdin  sharsiyakliligi  biykarlandi.  Sonin  menen  bir  katarda dinnin jaksi tarepkede tasiri boldi msU` monastirlada letopisler alip barilip olar jiynalip pechat` etile 

basladi. 

Geografiyadagi  tiykargi  ashiliulardan  5-15  asrlerdegi  territorial  ashiliular  boldi.  Bunday 

ashiliulardan Marko Polo sayaxatlari xam arka rayonlardin russlar tarepinen ashiliulari kiredi. 

Normannlar dep Skandinaviyada jasaushilardi aytgan. Olar jaga boylarinda jasaushi sheber 

teniz  juziushiler  bolgan  xam  olar  Angliyaga,  Gollandiyaga,  Frantsiyaga  atteki  Arka  Amerikaga 

deyin  jetip  bargan.      Frantsiyanin  olar  tarepinen  basip  alingan  territoriyasi  G`NormandiyaG`  dep 

ataladi. Normanlar jasagan daurler bir uakitlari G`Vikingler dauiriG` dep atalgan yagniy Koltiktagi 

adamlar  degendi  analatadi.  8-asirdin  baslarinda  normannlar  Britaniya  janindagi  Farer, 

Shotlandiya,Orkney ataularina juris etedi. 867 jili normann naddot Islandiyani ashadi   

985 jili normann Erik Rijiy Grenlandiyani ashadi. Vikinglerdin bunday uzakliktagi jerlerdi 

iyeleui,  olardin  tapkirligi,  kushiligi,  tolkinlirga  shidamli  kemelerdin  sogiliulari  Jana  jerlerdi 

iyeleuine  jardem  etpes  edi  eger  sol  uakitlari  10-12  asirleri  klimat  optimumu  bolmasa,  yagniy  sol 

uakitlari  klimat  jumsagrak  edi.  Bunin  dalili  retinde  sonni  aytsak  boladi  olar  Grenlandiyani  G`jasil 

mamleketG`  dep  atadi.  Sonday  etip  vikingler  daurinde  Arktikada  muzlar  az  boldi.  Keyin  ala 

normanlar umitilip olardin ilimge  tasiri bolmadi. 

Orta  asirlerde  geografiyalik  ilimde  arab  ilimpazlari  ulken  rol`  oynadi.  7-asi  rden  baslap  

Arab  yarim  atauinda  jasaushi  arablar  ozlerinin  mamleketlerin  keneyte  basladi.  Bunnan  baska  olar 

ortajer tenizi xam afrika mamleketleri menen  saudani keneytedi. 

Solardin  biri  ilimpaz-geograf  Ibn  Xordarbek  (820\826,912\913).  Ol  arxiv  malumatlarina 

suyengen jagdayda G`Knigu putey i gosudarstvG` kitabin jazip onda sauda jollari Bagdad xakkinda 

maliumatlar berilgen.    

Orta  asirdin  ilimpaz  -  ensklopedisti  Ibn-Sino  (980-1037)  ozinin  G`Kniga  istseleniyaG` 

kitabinda taulardin payda boliui, xayuanatlar  osimlikler xakkinda tolik malumat beredi. 

Matematika,  astronomiya,  botanika,  geolgiya,  etnografiya,  x.t.b.  ilimlerdin  rauajlaniuna 

ulesin  koskan  orta  Aziyalik  ilimpaz  La`-Beruni  Ol  Iran  taulari,  Orta  xam  Oraylik  Aziya,  Indiyaga 

sayaxat  jasaydi.  Ol  ozinin  G`Kanon  MasudaG`  kitabinda  geografiyalik  kenliktin  trigonometriyalik 

olsheu  metodlarin  islep  shikti.  Orta  asirdegi  ilimpazlardan  birinshi  bolip  jerdin  kuyash  atrapinda 

aylaniuin  aytdi.  Geologiyalik  otmishde  Amudar`yanin  ozenlerin  ozgeriui  xakkinda  maliumatlar 

berdi. 


Ogan  tiyisli  G`Kniga  svodok  dlya  poznaniya  dragotsennosteyG`,    degen  kitabinda  ol  50 

aslam mineral, ruda, metallar xakkinda jazgan edi. 

12-asrde jasagan belgili geograf  Idrisi Arka Afrika, Ispaniya, Portugaliya Frantsiya, Kishi 

Aziya boylap sayaxat jasadi. Ol ozinin G`Razvlecheniya toskuyushego o stranstvii po oblastyamG`, 

degen kitabinda arab mamleketleri xakkinda malimleme bildiredi. Idrisi eki karta tuzedi dongelek, 

xam tort muyeshli, kartanin gradus torlari berilmegen. Ol jer betin 10 klimat poyasina boledi. Sayaxatshilardin 

ishinde 


Ibn 

Batuta 


dunyanin 

yarimin 


kezip 

otti. 


Ozinin 

G`G`Puteshestviya  Ibn  BatutaG`  degen  kitabinda  Arka  xam  Shigis  Afrika,  jakin  xam  ortaShigis, 

Kishi  Aziya,  Krim,  povol`je,  Orta  Aziya,  Indiya,  Indoneziya,  Kitay  mamaleketleri  xakkinda  tolik 

maliumat bildiredi. 

Ulli Evropa sayaxatshisi Marko Polo Kishi Aziya, Iran taulari, Pamir, Takla_makan sholi, 

Gobi, Kitay, Indoneziya, Indiyada boladi. Sayaxatlar xakkinda malimleme G`Kniga Marko PoloG` 

degen  kitabinda  berilgen.  Ol  kitabta  xayuanat  dunyasi,  osimlik  minerallar  xam  baska  ob`ektler 

xakkinda soz etedi. 

Bul kitab dunyanin koplegen tillerinde audarilgan. 

Q2-15  asrlerde      Arka  Evropa  xam  Batis  Sibir`  jerlerin  ruslar  ozlestire    baslaydi.  Asrese 

jana  rayonlardi  ashiuda  Velikiy  Novgorod  feodal  respublikasi  ulken  rol`  oynadi.(1136-1478).  Bul 

uakitta novgorodlilar Kola yarim atauina , Ak tenizge, Arka Dvinaga, Pechoraga kirip bardi. 

Russlar  geografiyalik  taripleulerdi  kaldirmadi  G`Povesti  vremennix  letG`  Novgorod  xam 

Pskov litopislerinde massa geografiyalik maliumatlar aliuga boladi. 

Birinshi  rus  sayaxatshisi  Afanasiy  Nikitin(1472)  Persiyaga,  Kaspiy,  Kara,  Arab 

tenizlerinde  juzip  ozinin  G`Xojenie  za  tri  moryaG`  degen  shigarmasinda  ol  tabiyatin,  xindlerdin 

omirin xam kundelikli omirin jazgan. 


Katalog: lektions -> geografiya
geografiya -> O`zbekistan Respublikasi Xalk Bilimlendiriu minstrligi Ajiniyaz atindag`i Nokis mamletlik pedagogikalik institut
geografiya -> Sizga tavsiya etilaёtgan ma`ruza matnlari Tuproqshunoslik faniga mansub bo`lib, undagi
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi Ajini1z nomidagi Nukus davlat pedagogik instituti
geografiya -> O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`lim vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> Uzbekiston Respublikasi xalq ta`limi vazirligi Ajiniyaz nomidagi Nukus davlat pedagogika
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Download 364.88 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling