Geografiyasi


Download 32 Kb.
Pdf ko'rish
bet25/25
Sana15.02.2017
Hajmi32 Kb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

V

Y ong'oq  (funduk)
G ulchilik
Qishloq  xo'jaligi  m ashinasozligi^Y*"  Tam aki
r
Soya
N eftni  qayta  ishlash  sanoati
*
T ung
i
Jut
Kimyo  sanoati
Xmel
ч
Kleshevitsa
S elluloza-qog’oz  sanoati
V
K auchuklilar
X
Ziravorlar
Qurilish  m ateriallari  sanoati
v v v v ^   A ngor  echkilari  y e tis h - 
O O   Bog'lar 
^ л л л л. 
tiriladigan  ravonlar
Yengil
&
U zum zorlar
V
Sut  chorvachiligi
T o'qim achilik
Choy
00
I pakchilik
« T v   T eri-poyabzal
Emal  p o ‘kak
■  Janub  kanopi
О 
0 z iq  -ovqat
(^
7
)
  Baliq
Neft  quvurlari
G az  quvurlari
172

D A R S L IK   X A R IT A L A R ID A G I 
S H A R T L I   B E L G IL A R  
Foydali qazilmalar

Toshko'mir
О
Simob  rudalari
(%}  Qo'ng'ir  ko'mir
Uran  rudalari
— -
Yonuvchi  slanes
Sirkoniy  rudalari
A
Neft
с
Oltin
Д
Tabiiy gaz
®
Platina
Temir  rudalari
1ZI
Slyuda
Marganes  rudalari
+
Asbest
В
Xrom  rudalari
I
Grafit
о
Titan  rudalari
Ф
Apatitlar
A
Nikel  rudalari
о
Fosforitlar
f # |   Niobiy  rudalari
A
Oltingugurt
П 
Volfram  rudalari
%
Seiitra
О
Molibden  rudalari
и
Pi rit

Aluminiy  rudalari
C f
Kaliy  tuzi
-
Mis  rudalari
a
Osh  tuzi
A
Kobalt  rudalari
J b
Glauber  tuzi
e
Kumush  rudalari
В
O'tga  chidamli  tuproqiar
©   Polimetall  rudalari
i
Magnezit
CD   Qalayi  rudalari
О
Olmoslar

Surma  rudalari

Boshqa  qimmatbaho 
metallar
®   Issiqlik  elektrosiansiyalari
0
Atom
elektrostansiyalari
®   Gidroelektrostansiyalar
n
G ila m   ishlab  chiqarish
173

K i r i s h ...................................................................................................................................................................   3
I  Q I S M .   J A H O N N I N G   U M U M I Y   TA ’ R I F I ............................................................................   5
1-  mavzu.
  Jahonning  siyosiy  xaritasi  .................................................... ..................................................   5
1-  §.  Fanning  maqsadi  va  vazifalari  .....................................................................................................  5
2-  §.  Jahonning  siyosiy  xaritasi  .............................................................................................................6
3-  §.  Jahon  mamlakatlarining  davlat  tuzumi  va  boshqaruv  shakllari....................................  10
2- mavzu.
  Jahon  tabiiy  resurslari  ...............................................................................................................  13
4-  §.  Jahon  tabiiy  resurslari  ....................................................................................................................   13
5-  §.  Jamiyat  bilan  tabiatning  o'zaro  aloqadorligi  va  ta’s i r i ......................................................  16
6-  §.  D u n yo  okeani.  Iqlimiv,  kosmik,  biologik  va  rekreatsion  resurslar.............................   21
7-  §.  A tr of-m uhitning  if loslanis hi.........................................................................................................26
3- mavzu.
  Jahon  a h o l i s i ................................................................................................................................   30
8-  §.  Jahon  aholisi  soni  va  ko'payishi  .................................................................................................   30
9 - § .   A holining  yosh.  jinsiy,  irqiy,  etnik,  dini у  va  hududiy  tarkiblari...............................  36
10-.§.  Urbanizatsiya jarayoni  va  shaharlarning  rivojlanishi........................................................ 42
4- mavzu.
  Fan-texnika  in q i lo b i..................................................................................................................44
11-  §.  Fan-texnika i nqilobi........................................................................................................................ 44
12- §.   Ishlab  chiqarish  taraqqiyotining  asosiy  yo'n alis hla ri.................................................... 46
5- mavzu.
  Jahon  x o ‘j a l ig i...............................................................................................................................  47
13-.§.  Jahon  x o 'j a li g i.................................................................................................................................. 47
1 4 - § .   FTI  ning  xo'jalikni  o'sish  sur'ratlari  va  rivojlanish  darajasiga  ta'siri  ..................*52
15-.§.  Mamlakatlarda  xo'jalikning  hududiy  tuzilishiga  FTI  ning  ta ’siri  ...............................55
16-  §.  Jahon  xo'jaligi  tarmoqlari  g e o g r a fi y a s i..... ...........................................................................   58
17-  §.  Sanoat  tarmoqlari  geografiyasi................................................................................................. 66
18-  §.  Sanoat  va  atrof-m u h it.................................................................................................................... 69
19-  §.  Qishloq  xo'jaligi  geografiyasi  ....................................................................................................  70
20-  §.  Jahon  chorvadiiligi  va  b a liq c h ilig i...........................................................................................  74
21-  §.  Jahon  transporti...............................................................................................................................75
22-  §.  Xalqaro  iqtisodiy  a l o q a l a r ..........................................................................................................   78
I I   Q I S M .   J A H O N N I N G   R E G IO N A L   TAVSIFI  .....................................................................  81
6- mavzu.
  Yevropa  mamlakatlarining  umumiy  t a v s i f i .........................................................................   81
23-  §.  Hududi.  chegaralari,  geografiyasi,  geografik  o ' r n i ......................................................  81
24-  §.  Yevropa  mamlakatlari  siyosiy  xaritasining  shakllanishic&gi  asosiy  bosqichlar  ..  82
25-  §.  Yevropa  mamlakatlarining  tabiiy  resurslari...................................................................... 83
26-  §.  Yevropa  mamlakatlari  a h o l i s i ....................................................................................................85
27-  §.  Yevropa  mamlakatlari  x o 'jali gi..................................................................................................   88
28-§.  Sanoati  va  qishloq  xo'jali gi..........................................................................................................   89
29-.§.  Yevropa  mamlakatlari  transporti  ............................................................................................ 92
30-  §.  Turizm.  Atrof-muhitni  muhof aza  q i l i s h .................................................................................94
31-  §.  Yevropadagi  eng  rivojlangan  davlatlar.  G erm aniy a  Federativ  R esp u b lik asi.........95
M U N D A R I J A

32-  §.  X o'jaligi.............................................................................................................................................   98
33-  §.  Rossiya  Fcderatsivasi:  tabiiy-dcmografik  salohiyati  .......................................................  101
34-  §.  X o ’jaligi,  transporti  va  tashqi  iqtisodiy  aloqalari  ...........................................................  102
7- 
mavzu.
  Osiyo  mamlakatlari....................................................................................................................  106
35-  §.  Osiyo  mamlakatlari:  um um iy   tavsifi  va  tabiiy  resurslari..............................................  106
36-  §.  Osiyo  mamlakatlari  a h o l i s i ......................................................................................................  108
37-  §.  Osiyo  mamlakatlari  xo'jaligi.  A tr of-m uhitni  muhofaza  qilish  va  ckologik
m u a m m o l a r ...................................................................................................................................   109
38-  §.  O'rta  Osiyo  (O 'zbekistonga  qo'shni)  mamlakatlarining  um u m iy  ta v s ifi.............  I l l
3 9 - § .   Qozog'isto n  R e sp u b lik a si.........................................................................................................   114
40-.§.  Qirg'iziston  Respublikasi  .........................................................................................................   116
4 1-  §.  Turkmaniston  va  Tojikiston  R esp u b lik a si...........................................................................  117
4 2-  §.  0 ‘zbekistonga  hududi  va  madaniyati  yaqin  m am lakatlar............................................ .  119
4 3 -  §.  Eron  lslom  R esp u b lik a si...........................................................................................................  121
4 4 -  §.  Xitoy  Xalq  Respublikasi............................................................................................................   123
4 5-  §.  X o'jaligi............................................................................................................................................  126
4 6 -  §.  Transporti,  ichki  tafovutlari  va  iqtisodiy  m in ta q a la r i.................................................   128
4 7 -  §.  Yaponiya:  geografik  va  demografik  s a l o h i y a t i ...................................................................   129
4 8-  §.  Xo'jaligi.  transporti  va  tashqi  iqtisodiy  aloqalari,  ichki  tafovutlari  ......................  132
4 9-  §.  Hindiston:  geografik  o'rni  va  demografik  sa lo h iy a ti.......................................................  134
50-  §.  Xo'jaligi.  transporti  va  ichki  tafovutlari..............................................................................  137
51-  §.  Janubi-g'arbiv  Osivo  davlatlarining  geografik  va  demografik  salohiv ati.................  139
5 2 - § .   X o'jaligi...................... ..................".......Г........ ............................ ..................................................   143
53-.§.  Janubi-sharqiy  Osiyo  davlatlari:  geografik  va  demografik  s a l o h iy a t i.......................  145
54-  §.  Xo'jaligi,  transporti  va  tashqi  iqtisodiy  aloqalari,  ichki  tafovutlari  .....................   147
8- mavzu.
  Afrika  ............................................................................................................................................   149
5 5-  §.  Afrika  mamlakatlarining  um um iy   tavsifi  va  tabiiy  demografik  salo h iy a ti..............   149
56-  §.  Afrika  mamlakatlari  xo'jaligi,  iqtisodiy  r a y o n la r i ..........................................................   151
57-  §.  Janubiy Afrika  Respublikasi.......................................................................................................   152
9-mavzu.
  Avstraliya  va  Okeaniya  ...........................................................................................................   153
58-  §.  Avstraliya  va  Okeaniyaning  umum iy  tavsifi  .......................................................................   153
5 9 - § .   Avstraliya  va  Okeaniyaning  xo'jaligi......................................................................................   155
10-.mavzu.
  Shimoliy  Amerika  davlatlari............................................. ............ ......................................   157
60-.§.  Shimoliy  va  Markaziy  Amerika  davla tla ri............................................................................   157
61-  §.  Amerika  Qo'shma  Shtatlari........................................................................................................   158
62-  §.  Kanadaning  iqtisodiy-demografik  ta v s if i...........................................................................   162
11- mavzu.
  Janubiy Amerika  davla tlari................................................................................. ................   164
63-  §.  Janubiy  Amerika  davlatlarining  um um iy   t a v s i f i..............................................................   164
64-  §.  Janubiy  Amerika  davlatlarining  xo'jaligi,  transporti.  tashqi  iqtisodiy  aloqalari
va  atrof-muhit  m u h o f a z a s i......................................................................................................  165
6 5 - § .   Braziliyaning  umumiy  iqtisodiy-demografik  ta'rif i.....................................................   166
12- mavzu.
  Insoniyatning  global  muammolari  ...................................................................................  167
66-.§.  Global  va  demografik  m u a m m o l a r ........................................................................................  167
67-  §.  Energetika  va  xomashyo,  oziq -ovqat  muam molarining:  sabablari  va  hal  qilish
yo' 1 lari  .............................................................................................................................................   169
6 8 -  §.  Global  i 1 mix  ba sh o ra tla r............................................................................................................   170

Q a y u m o v   A.  va  b o s h q .  J a h o n   iq ti s o d iy - ijti m o iy  
g e o g r a f i y a s i :   U m u m t a i i m   m a k t a b l a r i n i n g   9 -   s i n f  
o 'q u v c h il a r i  u c h u n   d a rslik .
(A.  Q a y u m o v ,  I.  S afa ro v ,  M .  T iU aboyeva)
Т.:  O 'q i tu v c h i ,  20 0 2 .  —  176  b e t.
1.2  Avtordosli
6 5 .0 4 y a  721
Q   33
Q A Y U M O V  A B D U  H A K I M ,
S A F A R O V   I R A N Q U L ,
T IL L A B O Y E V A   M U H A B B A TDownload 32 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling