Geometriya darslarini tashkil etishda matematik paket dasturlaridan foydalanish


Download 1.19 Mb.
Sana19.05.2020
Hajmi1.19 Mb.

12-SEMINAR MASHG’ULOT

GEOMETRIYA DARSLARINI TASHKIL ETISHDA MATEMATIK PAKET DASTURLARIDAN FOYDALANISH.

Reja:
1.Planametriya bo`limini o`rganishda matematik paket dasturlaridan foydalanish

2.Matematik paket tushunchasi.Tayanch iboralar: matematik paket, axborot texnologiyalari, planimetriya, dastur, koordinata
Planametriyaning mantiqiy tuzulishi. Geometriya real hayotdagi predmetlarning miqdoriy ko`rsatgichlari va fazoviy shakllarini o`rganadigan fandir. Narsalarning boshqa xossalarini boshqa fanlar o`rganadi. Agar biror narsa o`rganilayotganda, uning fazoviy shakli va o`lchamlari hisobga olinsa, unda geometrik shakl deb ataluvchi abstrakt obyektga ega bo`lamiz.

Geometriya- yunoncha so`z bo`lib, “yer o`lchash” degan ma`noni bildiradi. Maktabda o`rganiladigan geometriya qadimgi yunon olimi Evklid nomi bilan Evklid geometriyasi deb ataladi. Geometriya ikki qismdan: planametriya va stereometriyadan iborat. Planametriya – tekislikdagi, stereometriya esa fazodagi geometrik shakllarning xossalarini o`rganadi.Planametrik masalalar va ularning tasvirlari:

  1. Rasmdan foydalanib BOC uchburchak burchaklarini toping.


Yechim: Rasmdan ko`rinadiki, < AOC=48, AB diametr

  1. Uchburchakning uchlari radiuslari 6 sm, 7 sm va 8 sm bo`lgan va jufti-jufti bilan urinadigan uchta aylana markazlarida yotibdi. Bu uchburchakning perimetrini toping.

Yechim: Chizmadan ko`rinadiki, a=AB=13 sm, b= BC=15 sm va c=AC=14 sm P=a+b+c=42 sm

3.Teng shakllar deb birini ikkinchisiningustiga aynan ustma-ust tushadigan qilib qo`yish mumkin bo`lgan shakllarga aytiladi.

Rasmdagi shakllardan qaysilari ustma-ust tushadi?