Global muammo deb nimaga aytiladi?


Download 74.34 Kb.
Sana01.07.2020
Hajmi74.34 Kb.

Global muammo deb nimaga aytiladi?

Toʻgʻri javob: umumjahon va insoniyatga xos ekologik, oziq-ovqat va demografik muammolarga aytiladi;

Mintaqaviy integratsiya” deb nimaga aytiladi?

Toʻgʻri javob: mintaqalar doirasida ayirim mamlakatlar iqtisodiyotini ishlab chiqarish va boshqarish tizimida birgalikdagi iqtisodiy faoliyatiga aytiladi;Xalqaro valyuta tizimi deb nimaga aytiladi?

Toʻgʻri javob: XVT deb, xaqaro kelishuvlarda o‘z-o‘zidan yoki qonunan rasmiylashtirilgan hisob-kitob qoidalari va usullarini amalga oshiruvchi institutlarga aytiladi;

Question text

Jahon iqtisodiyotini globallashuvi nuqtai nazaridan integratsiyalashuv nimani anglatadi?

Toʻgʻri javob: Mamlakatlar o‘rtasidagi o‘zaro barqaror iqtisodiy aloqalarning rivojlanish va takror ishlab chiqarish jarayonlarining milliy xo‘jalik doirasidan chetga chiqishini;Nima uchun 1971-yili AQSh dollarni oltinga aylantirilishidan voz kechdi?

Toʻgʻri javob: Oltinni dollarga ayirboshlash savdosi ko‘payib ketganligi va ayrim Yevropa mamlakatlari moliyaviy operatsiyalarda dollar o‘rniga oltin talab qilganligi tufayli hamda tovarlar va xizmatlar


ishlab chiqarilishi ko‘payib ketganligi tufayli;

Xalqaro iqtisodiy integratsiyaning ikkinchi shakli?

Toʻgʻri javob: Bojxona ittifoqi;Butun insoniyat oldida turgan global vazifa va xalqaro iqtisodiy xavfsizlikni asosiy muammosi nimada?

Toʻgʻri javob: Ishonchli va ekologik jihatdan xavfsiz energiya ta’minoti;Xalqaro ishlab chiqarish kooperatsiyasi asosini nima tashkil etadi?

Toʻgʻri javob: Xalqaro mehnat taqsimoti;Davlataro darajadagi iqtisodiy interatsiya jarayonlari qanday amalga oshiriladi?

Toʻgʻri javob: Dalatlarning o‘zaro kelishuvlari asosidagi iqtisodiy birlashuvi natijasida;Xalqaro mehnat taqsimoti asosini nima tashkil qiladi?

Toʻgʻri javob: Ixtisoslashuv va ishlab chivarish kooperatsiyasi;Ekologik muammo nima?

Toʻgʻri javob: atrof-muhit degradatsiyasi;Moliyaviy inqirozlarning vujudga kelishiga yo‘l qo‘ymaydigan asosiy tadbirlarni belgilang?

Toʻgʻri javob: Moliyaviy dastaklar davlat qo‘lida bo‘lishi va moliyaviy operatsiyalar nazorat qilinishi kerak;Import indikatori-import tarifi nimani tavsiflaydi?

Toʻgʻri javob: mamlakat iqtisodiyotini xorijiy raqobatchilar uchun qay darajada ochiq ekanligini;Integratsion jarayonlarni belgilovchi asosiy omil?

Toʻgʻri javob: Iqtisodiyotni erkinlashuvini oshib borishi;Bretton-Vuds konferensiyasi qarorlariga muvofiq bir troya-unsiya oltinning narxi qanday belgilandi?

Toʻgʻri javob: 35 AQSh dollarida;Jahon mehnat bozori amalda nimani o‘rganadi?

Toʻgʻri javob: Keng mazmunda amaliy muammo hisoblangan yollanma mehnat sohasini va uni ITT natijasida o‘zgarish tendensiyalarini;

Global” tushunchasi nimani anglatadi?

Toʻgʻri javob: umumjaxon ma’nosini anglatadi;Xalqaro integratsion jarayonlar taraqqiyoti drajasini nima belgilaydi?

Toʻgʻri javob: Xalqaro iqtisoslashuv asosidagi ishlab chiqarish hamkorligi;Global darajadagi jahon moliyaviy inqirozlarini ro‘y berishining asosiy sababi nimada?

Toʻgʻri javob: Hozirgi davrda moliyaviy sohani yirik ko‘lamga erishganligi va nisbatan mustaqil iqtisodiy blokka aylanganligida;Jahon iqtisodiyoti miqiyosida moliyaviy globallashuvning ikkinchi bosqichi qachondan boshlanadi?

Toʻgʻri javob: Bretton-Vuds konferensiyasi qarorlari asosida qabul qilingan yangi xalqaro valyuta tizimining tamoyillaridan boshlanadi;Iqtisodiy va valyuta ittifoqi xalqaro iqtisodiy integratsiyani nechanchi shakli?

Toʻgʻri javob: beshinchi shakli;Global energetik xavfsizlikni ta’minlash va mustahkamlash uchun qanday chora ko‘rish kerak?

Toʻgʻri javob: energiya yaratish turlarini diversifikatsiyalash va energiyani tejash;Xalqaro ishlab chiqarish hamkorligini asosiy shaklini nima tashkil etadi?

Toʻgʻri javob: ixtisoslashuv va ishldab chiqarish kooperatsiyasi;Ekologik xavfsizlikni ta’minlashning universal me’zonlari qachon va qayerda qabul qilingan?

Toʻgʻri javob: 1992 yili BMTning RIO-de-Janeyrodagi anjumanida;Shimoliy Amerikadagi mintaqaviy integratsiyalashgan birlashma....

Toʻgʻri javob: NAFTA;Jahon iqtisodiyotini globallashuvi nuqtai nazaridan transmilliy korporatsiyalarning o‘zi nima?

Toʻgʻri javob: Chet ellarda o‘z aktivlariga ega bo‘lgan yirik milliy monopoliyalardir;Xalqaro iqtisodiy integratsiya nima?

Toʻgʻri javob: Xalqaro mehnat taqsimotiga asoslangan iqtisodiy aloqalar tizimidir;Erkin iqtisodiy hududlardagi savdo-sotiq jarayonlari qanday xususiyatga ega?

Toʻgʻri javob: erkin savdo;Ishchi kuchining xalqaro migratsiyasi bu ....?

Toʻgʻri javob: ishchi kuchi eksporti va importi;Iqtisodiy globallashuv jarayonlarining pirovard natijasi nima bo‘lishi mumkin?

Toʻgʻri javob: Iqtisodiy resurslar va mahsulotlarning yagona bozori vujudga kelishi mumkin;

Ekologizatsiyalash” tushunchasi nimani anglatadi?

Toʻgʻri javob: tabiatni, atrof- muhitni himoyalash tadbirlarini qabul qilingan dasturlar asosida amalga oshirishni;Xalqaro iqtisodiy integratsiyaning uchinchi shakli ?

Toʻgʻri javob: To‘lov ittifoqi;Xalqaro iqtisodiy integratsiya nechta darajada amalga oshiriladi?

Toʻgʻri javob: Ikki darajada: mikrodarajada va davlatlararo darajada;Eksport kvotasi- indikatori nimani tavsiflaydi?

Toʻgʻri javob: mamlakatni iqtisodiy salohiyatini va raqobatbardoshligini;Global muammolar tarkibida eng asosiy o‘rinni egallagan muammolar?

Toʻgʻri javob: ekologik, oziq-ovqat, demografik;Integratsiya tushunchasi- so‘zi nimani anglatadi?

Toʻgʻri javob: Manfaatlarni ro‘yobga chiqarish maqsadida ularni muvofiqlashtirib birlashib faoliyat yurgizishni;Oltin-valyuta standarti tizimida muomala uchun zarur pul miqdori qanday belgilanadi?

Toʻgʻri javob: Muomala uchun zarur pul miqdori mamlakat oltin zahirasini rasmiy miqdoriga bog‘liq bo‘ladi;Global energetik muammolarning vujudga kelish davrini belgilang?

Toʻgʻri javob: XX asrning 70-yillaridan boshlab, to hozirgacha;Milliy iqtisodiyotni globallashuvining asosiy ko‘rsatkichlaridan birinchisi qaysi ko‘rsatkich?

Toʻgʻri javob: ekspert kvotasi va import tarifi (eksport va import indikatorlari);Bretton-Vuds konferensiyasi qarorlariga muvofiq qanday xalqaro moliyaviy muassasalar tashkil etildi?

Toʻgʻri javob: Xalqaro Valyuta Fondi va Xalqaro Tiklanish va Rivojlanish Banki;Uumumiy bozor xalqaro iqtisodiy integratsiyaning nechanchi shakli?

Birini tanlang:

a. oltinchi shakli;

b. to‘rtinchi shakli; 

c. birinchi shakli;

d. sakkizinchi shakli;

Feedback

Toʻgʻri javob: to‘rtinchi shakli;

Question 2

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Yangi xalqaro valyuta tizimiga a’zo mamlakatlar qanday majburiyatlarni oldilar?

Birini tanlang:

a. O‘z valyutalarining oltin standartini AQSh dollari qiymatiga mutanosib belgilash;

b. O‘z valyutalarini AQSh dollariga nisbatan kursini qo‘llab-quvvatlash; 

c. O‘z oltin-valyuta zahirasi miqdorini AQSh dollarida ifodalash.

d. O‘z valyutalarining oltin miqdorini mustaqil belgilash;

Feedback

Toʻgʻri javob: O‘z valyutalarini AQSh dollariga nisbatan kursini qo‘llab-quvvatlash;

Question 3

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Xalqaro iqtisodiy integratsiya jarayonlarining natijasi bo‘lib nima hisoblanadi?

Birini tanlang:

a. Xalqaro iqtisodiy munosabatlarning va jahon xo‘jaligi hayotining globallashuvi

b. iqtisodiy ittifoq;

c. valyuta itifoqi;

d. yagona moliyaviy siyosat.

Feedback

Toʻgʻri javob: Xalqaro iqtisodiy munosabatlarning va jahon xo‘jaligi hayotining globallashuvi;

Question 4

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Oltin-valyuta standarti tizimida oltinning eksporti va importi qanday amalga oshiriladi?

Birini tanlang:

a. Import taqiqlanmaydi;

b. Eksport taqiqlanadi;

c. Erkin amalga oshiriladi;

d. Davlat oltinning eksporti va importini amalga oshirishni o‘z qo‘lida saqlaydi. 

Feedback

Toʻgʻri javob: Erkin amalga oshiriladi;

Question 5

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Oltin-valyuta standarti tizimi qanday shartlarga asoslanadi?

Birini tanlang:

a. Oltin zahirasi faqat kredit olishga kafolat bo‘ladi. 

b. Oltinni mamlakat pul birligiga ayirboshlash taqiqlanadi;

c. Oltin bilan xalqaro savdo taqiqlanadi;

d. Mamlakatning pul birligi tarkibida oltinning ma’lum vazndagi qiymati belgilab qo‘yiladi;

Feedback

Toʻgʻri javob: Mamlakatning pul birligi tarkibida oltinning ma’lum vazndagi qiymati belgilab qo‘yiladi;

Question 6

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Iqtisodiy valyuta ittifoqi qanday integratsion birlashma?

Birini tanlang:

a. yagona moliyaviy tizimga ega;

b. yagona valyuta tizimiga asoslangan;

c. Xalqaro iqtisodiy integratsiyani 4 ta shaklini o‘z ichiga olib, yagona valyuta tizimiga asoslanadi; 

d. yagona tashqi savdo siyosati olib boriladi

Feedback

Toʻgʻri javob: Xalqaro iqtisodiy integratsiyani 4 ta shaklini o‘z ichiga olib, yagona valyuta tizimiga asoslanadi;

Question 7

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Global iqtisodiy rivojlanish fanining tadqiqot predmeti?

Birini tanlang:

a. savdo munosabatlari;

b. ishlab chiqarish munosabatlari;

c. davlatlararo siyosiy munosabatlar.

d. iqtisodiy integratsiya jarayonlari bilan bog‘liq xalqaro iqtisodiy munosabatlar; 

Feedback

Toʻgʻri javob: iqtisodiy integratsiya jarayonlari bilan bog‘liq xalqaro iqtisodiy munosabatlar;

Question 8

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Mamlakatlarning jahon xo‘jaligi tizimidagi holatlarga bog‘liqligini kuchayishini sababi nimada?

Birini tanlang:

a. Mamlakatlar iqtisodiyotini ochiqlik darajasini oshishi va tashqi iqtisodiy faoliyatni yanada erkinlashtirilishi tufayli

b. mamlakatda ishlab chiqariladigan ishlab chiqarish vositalarini yetishmasligida;

c. Erkin muamoladagi valyutaga talabning ko‘pligi tufayli;

d. Mamlakatda ishlab chiqariladigan iste’mol tovarlarni yetishmasligida;

Feedback

Toʻgʻri javob: Mamlakatlar iqtisodiyotini ochiqlik darajasini oshishi va tashqi iqtisodiy faoliyatni yanada erkinlashtirilishi tufayli;

Question 9

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Nima uchun Yevropa valyuta tizimi tashkil etildi?

Birini tanlang:

a. Xo‘jaliklararo moliyaviy munosabatlarni tartiblash uchun;

b. Yagona Yevropa valyutasini tashkil etish uchun.

c. Yevropaning rivojlangan davlatlari dollarning ekspansiyasidan noroziligi va o‘zlarining valyutalari kurslarini o‘zaro mustahkamlash uchun; 

d. Yevropaning yetakchi mamlakatlari kuchli iqtisodiyotli davlatlarga aylanganligi uchun;

Feedback

Toʻgʻri javob: Yevropaning rivojlangan davlatlari dollarning ekspansiyasidan noroziligi va o‘zlarining valyutalari kurslarini o‘zaro mustahkamlash uchun;

Question 10

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Transmilliylashuv deb nimaga aytiladi?

Birini tanlang:

a. TMK kapitalini ulkanlashuviga;

b. TMKlarning iqtisodiy globallshuvga;

c. yirik korporotsiyalarning birlashuviga; 

d. yirik korparatsiyalarning vujudga kelishiga.Feedback

Toʻgʻri javob: TMKlarning iqtisodiy globallshuvga;
Download 74.34 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling